docs
  Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
files/docs/books
  Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
images/doc
  «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
docs/ins_informatiki/kaf_inform_inform_sistemy
  Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc/ru
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
archives/delegations/kazakhstan/documents/page_content
  Қаз қОРҒауды қамтамасыз ету – еуропа одағының ҚҰҚЫҚ ҚОРҒаушылар жөніндегі
docs/vestnik
  С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасары
docs
  6М080300 – «Аң өсіру жəне аңшылық» мамандығы бойынша магистратураға тұсетіндерге сурақтар
docs/MO/IA
  Школа и школьные правила
documents/rab_programm
  «Рассмотрено»
docs
  Программа вступительных испытаний по русскому языку для поступающих в урфу в 2014 г
  Биологические науки
  Мал шаруашылығы негіздері
uploaded/uprvet.sko.gov.kz/docs/npa
  Кодексіне "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001
docs/vestnik
  Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
docs/postupaushim/ins_geografii
  Жаратылыстану және география институты кеңесінде бекітілді
userfiles/ufiles/documents
  № Атауы Өңірі 1 «Астана қаласының жастар саясаты бойынша басқармасының сұрақтары»
docs
  Арналған Мағжан – жыр
docs/katalog_electiv_dis
  Мамандық: 5В020700-Аударма ісі мамандығы/ Специальность: 5В020700-Переводческое дело
images/doc/emd
  Мастер-класс для аудитории педагогов «Формирование универсальных учебных действий средствами технологии развития критического мышления»
docs
  Хабаршы вестник
docs/jurnal_ped_psih
  Наурыз/март
docs/gazeta_abai
  №7-8 (143-144) қазан октябрь 2002 жылдың тамыз айынан бастап шығады
docs
  Хабаршы вестник «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»
  М. Х. Дулати атындағы Тарму-дің Ғылыми кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылған
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs/vestnik
  Хабаршы жаратылыстану-география
docs/rus
  Программа культурных и деловых мероприятий 9–12 ноября 2016
images/doc/terbie_zhumisi
  Гимназия директоры
docs
  «Ұлттың ұлы ұстазы»
docs/postupaushim/niki
  Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша Магистратураға тусуге арналған емтихандық сұрақтары
docs
  Пробл ем ы ис то ри и каза хс тан а
doc/ru
  Философский и общественно гуманитарный журнал
docs/postupaushim/inst_istorii_i_prava
  Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер
docs/ins_pedagogiki_psih
  Пірәлиев С. Ж., Нәрібаев К. Н., Жампеисова Қ.Қ., Қойгелдиев М. К
doc/ru
  Алғы сөз Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану
docs
  Филология факультеті қазақстан республикасындағы тіл саясаты және ономастикалық кеңістік
  Дипломдарға ие болды. Белсенді студенттермен кездесті
  Хабаршы вестник
docs/jurnal_ped_psih
  Психология педагогика және және и
docs/ins_estestvo_geografii/tehnologia_obuchen_est_disciplin
  11 қаңтар – 19 наурыз аралығында ӛткен педагогикалық практиканың есебі
docs
  Ономастика және көрнекі ақпарат: міндеттер мен ұсыныстар
doc/ru
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор
docs/postupaushim/postupa_2016
  Бекітемін Тарих және құқық институты Директоры Б. С. Жұмағұлов
docs/vestnik/seriya_ped_nauki
  С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
docs
  Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному
ru/images/files/doc/2
  Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
docs/kazyna
  ТӘрбие жҧмысының жылдық есебі тыңдалды
images/doc
  Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы
docs
  Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №4 (34), 2010 ж
docs/inst_economiki_prava
  Утвержден на заседании кафедры от 28. 08. 2014
docs
  Қҧрметті оқырмандар!
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
documents
  Вестник серия «Филологические науки» основан в 2008 году выходит 4 раза в год астана 2015 2
docs
  Наурыз: праздник весны и изобилия
  Вестник Казнпу им. Абая, серия«Филология», №3 (49), 2014 г
  Г. Ахметжанова, С. Мəлікова, К. Оспанов, З. Тайшыбай атамекен атаулары солтүстік Қазақстан облысының топонимикалық атаулары
  Байдалиев Д. Д
docs/postupaushim/postupa_2016
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
docs
  С утверждено
images/document/uroki
  Урок русского языка в 5-м классе по теме «Повторение лексики»
docs/institut_filologii/russian_languge_and_literature
  Бағдарламасы «6М011800 Орыс тілі мен әдебиеті»
docs/vestnik/nach_shkola_i_fiz_podgotovka
  Хабаршы вестник
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  Национальное воспитание
files/docs18/roditelyam
  Учим с детьми правила дорожного движения
docs/postupaushim/postupa_2016
  Оқу жылының мамандық бойынша докторантураға қабылдау емтихан
docs/postupaushim/ins_geografii
  Абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық
  Бағдарламасы Құрастырушылар: Ботаника және жалпы биология кафедрасының
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2010
  Бас редактор
docs/vestnik/seriya_ped_nauki
  Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs/inst_iskustv_kulturi_sporta
  ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың 30-қарашада Жолдауына орай өткізілген іс -шара
docs/vestnik/seriya_molod_u4enni
  Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
docs/vestnik
  С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
docs/doc1/doc/qa
  Болашақ тарих мҧғалімдерін «Мәңгілік Ел» қҧндылықтарын оқытуға даярлау әдістемесі
docs
  З. ҚҰламанова т. ЖаңАҚҰлов б. Момышұлы шығармашылығындағы топонимикалық атаулар
  Т. В. Шевякова д филол н., профессор кафедры журналистики Казнпу им. Абая хуш столетие нередко называют веком фразеологии, что вполне правомерно, поскольку именно в этот период возникли или окончательно оформили
docs/dokumenti_pdf
  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
docs/doc1/doc
  Нұрмұхамедова Жанара Мұратқызының 6D010900 – Математика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дəрежесін алу үшін ұсынған
docs/ins_estestvo_geografii/kaf_botaniki_biologii
  Х. Н. Жанбеков профессор, к х. н
docs/postupaushim/postupa_2016
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
docs/vestnik/poliyazichni_institute_
  Казахский национальный педагогический
docs/edu/bep
  Академический лицей г. Томска
docs/dissertasionnie_raboti
  Қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары
docs
  С. сейфуллин атындағы Қазату студент жастарының газеті
doc/ru
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
conf2012/doc/doc
  Использование игровых форм в продвижении краеведческих знаний
docs/institut_filologii/kazakh_tili
  Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
documents/met_data/Методические материалы учителей/Мигунова Галина Моисеевна
  А. С. Пушкина и И. А. Крылова
resources/doc-5302-file-block_files_5302-5303.file/name
  Конспект од «Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь!»
docs
  Ф. Ш. Оразбаева Ғылыми редакторлар
docs/vestnik
  «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»
sites/default/files/docs
  Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
doc/ru
  Философия в современном мире: стратегии развития
docs/gazeta_abai/2014
  Ғылым таппай мақтанба ●
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
doc/ru
  Философский и общественно гуманитарный журнал
documents
  Келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік№2988-ж 2008 жылдың 25 наурызы
doc/ru
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
docs/institut_filologii
  Талапкер – 2016
doc/ru
  Кірісп е Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
  Национальные стратегии развития тюркоязычных стран
docs/law
  Акционерлік қоғамдар туралы
doc/ru
  Философия, саясаттану
_doc
  Инструкция по эксплуатации Návod na použitie Instrucciones de uso Innehållsförteckning Інструкції з використання
docs/kazyna
  1 қыркүйек – «Білім күні мерекесіне»
doc/ru
  Берік Аташ, Қуаныш Әлжан ҒҰмар қараш алматы
docs/vestnik
  С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасары
docs/institut_filologii/zhalpi_til_bilimi
  Еуропа елдеріндегі он күн Дүйсенәлі Әлімақын
docs/vestnik/hudozhestvennoe_obrazovanie
  Абай атындағы ҚазҰпу-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47)
docs
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім академиясы ресей федерациясының білім және ғылым министрлігі
doc/ru
  М. З. Изотов философия ғылымдарының докторы, доцент
docs/gazeta_abai/2014
  Ғылым таппай мақтанба ●
uploaded/udr.sko.kz/docs/pyblikacii
  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін істері комитеті «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы»
docs/postupaushim/ins_geografii
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
publications
  Мына заттардың қайсысы атмосфералық ауаның басым компоненті болып табылады?
docs/ins_estestvo_geografii/rupi
  Жаратылыстану және география институты 5В011300-Биология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В011300 – Биология мамандығы бойынша білім бакалавры
docs/vestnik/seriya_molod_u4enni
  Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
docs/vestnik/hudozhestvennoe_obrazovanie
  Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көркемөнерден білім беру» сериясы, №1(46) 2016 ж
webdocs/12f2
  Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk
docs/ins_estestvo_geografii/kaf_botaniki_biologii
  Ботаника және зоология кафедрасының поқ-ң ғылыми жариялымдары
docs
  Абай атындағы ҚазҰпу-дың Хабаршысы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №4 (30), 2011 ж
ru/images/files/doc/2
  №5 (151 ) мамыр 2015 май
docs
  Т. Т. Балашов редакциялық алқа мүшелері
docs/vestnik
  «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs/dokumenti/2016_minus_2017_god/planirovanie_3_klass
  Методические рекомендации для учителя. Р. Н. Бунеев «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»
data/documents
  Правописание проверяемых букв согласных в корне слова
docs/jurnal_ped_psih
  Психология педагогика және және и
docs
  Спортшылар мен спорт командаларының психологиялық дайындығЫ Қ.І. Адамбеков
docs/vestnik/sayasi_aleumettik_gylymdar
  С. М. Казакстан Республикасындагы элеуметпк
images/doc
  Қобда аудандық балалар кітапханасы
docs
  Issn 1728-8657 хабаршы вестник
  «Аграрка жастары» көңілді тапқырлар клубы – ең жас ктк командаларының бірі. «Аграрка жастары»
  «Бабье лето» көңілді тапқырлар клубы ктк өнері бойынша республикаға танымал командалардың бірі. «Бабье лето»
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  3 (29) 2015 (мамыр-маусым) 3
docs/ins_estestvo_geografii/rupi
  Жаратылыстану және география институты 6М011300-Биология мамандығы 1,5 жыл Академиялық дәрежесі: 6М011300 – Биология мамандығы бойынша білім магистрі
sites/default/files/docs
  Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  Национальное воспитание
docs/gazeta_abai
  -
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs
  С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротех ни­
images/doc/izgikik
  «Ізгілік» желілік қоғамдастықтың жұмыс жоспары Қоғамдастық ұстанымы
docs/vestnik
  Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
docs/doc1
  Ф. Ш. Оразбаева Гылыми редакторлар
documents
  Экономика Жоғары Мектебінің 2016-2017 оқу жылындағы Каталогының негізгі
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
docs
  Хабаршы вестник көркемөнерден білім беру
docs/ins_estestvo_geografii
  БАҒдарламасы бакалавриат Бейорганикалық химия пәні бойынша сұрақтар
docs
  Жүлделік қоры 25 млн теңгеге бағаланған «Startup«Bolashak» стартап-жобалар байқауына қатыс!
uploaded/uprvet.sko.gov.kz/docs/zakonodatelstvo/2016/npa
  Кодекстің бүкіл мәтіні бойынша: «салық органына», «салық органдарына»
docs/vestnik/history
  Хабаршы тарих жəне саяси-əлеуметтік
docs/vestnik/serya_estestv_geogr_nauki
  Bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»
docs
  6М072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына түсу үшін магистранттарға арналған емтихан сұрақтары Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы
docs/uridicheski_otdel
  Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  4 (30) 2015 (шілде-тамыз) 4
docs/ins_estestvo_geografii
  География пәні бойынша мемлекеттік емтихан билеттерінің сұрақтары 5В060900-География
docs/vestnik/history
  «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы
docs/vestnik/nach_shkola_i_fiz_podgotovka
  Хабаршы «Бастауыш мектеп және дене мәдениетi» сериясы
docs/dis_sovet
  Утверждено
docs
  Спорттағы жаттығу және жарыс іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері қ.І. Адамбеков
docs/dissertasionnie_raboti
  6D011700 — Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша «философия докторы» PhD
images/doc
  Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚа iqaa)
docs
  Гуманитарные и педагогические науки
documents
  Келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік№2988-ж 2008 жылдың 25 наурызы
docs/vestnik/fizika_matematika
  Абай атындағы
doc/ru
  Философия, саясаттану
en/images/docs/pdf
  Оқу бағдарламасы / Course syllabus
docs
  Подвижные игры в подготовке футболисток на начальном этапе к. И. Адамбеков – д п. н., проф., Каз нпу им. Абая
images/stories/contentimages/documents
  Квалификации кадров материалы XIV международной научно-практической конференции Часть 4 Москва Челябинск, 18 апреля 2013 года Челябинск чиппкро 2013
docs/ZT
  Құттықтаймыз!
docs
  Әож 374. 02 Қолжазба құқығында бекжанова бахытжамал жорабекқызы
files/documents
  Существительные для достижения точности, информативности и выразительности речи
docs/vestnik/poliyazichni_institute_
  Хабаршы вестник bulletin «Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»
docs/vestnik/seriya_ped_nauki
  Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs
  Баға жетпес табиғат сыйының қадірін білейік Беречь природы дар бесценный To save the nature is
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs/normdocs
  «бекітілген» 01. 08. 2013 ж. №3 Хаттама
docs/doc1
  Ф. Ш. Оразбаева Гылыми редакторлар
images/doc/eksperimental-rabota/fgos-2pokolenie/rabochie-programmy
  К. К. Грота А. В. Мухин
docs/postupaushim/iskusstvo
  Программа вступительного экзамена для специальности «6D010700 -изобразительное искусство и черчение»
  Программавступительного экзамена для специальности «6М01010700 Изобразительное искусство и черчение»
images/Document/MetodKabinet/CD/pdf
  Проектная деятельность учащихся как средство формирования социальной активности
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев а
assets/i/docs
  Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары 6M080100 –
doc/ru
  Философия, саясаттану
docs/postupaushim/ins_geografii
  Жаратылыстану және география институтының директоры К. Д. Каймулдинова
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs
  Т. В. Шевякова Редакциялық алқа мҥшелері
docs/vestnik
  Вестник Казнпу имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г
docs
  Алматы қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту, МҰРАҒаттар және қҰжаттама басқармасы
  Т. В. Шевякова Редакциялық алқа мүшелері
docs/vestnik/serya_estestv_geogr_nauki
  Хабаршы вестник bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»
docs
  Әож 378. 04: 002 Қолжазба құқығында
docs/dissertasionnie_raboti
  Аннотациясы
images/doc
  Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
docs
  Монография Шымкент, 2016 жыл
docs/postupaushim/postupa_2016
  Оқу жылының мамандық бойынша магистратураға қабылдау емтихан
images/Doctarantura/emtihan
  6D011300 Биология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) емтихан сұрақтары
docs/ins_pedagogiki_psih
  Национальное воспитание
docs
  Сериясы №3 (26), 2011 ж
docs/nauka
  Психология педагогика және жәНЕ
docs/vestnik/filologicheskie_nauki
  Хабаршы вестник bulletin «Филология ғылымдары» сериясы Серия «Филологические науки»
docs/edu/bep
  Пояснительная записка курс математики для начальной школы I-IV классов является частью единого
docs/dis_sovet
  Куанжанова кундыз тугелбаевна
images/doc
  Книга представляет читателю статьи, очерки, эссе, воспоминания народной артистки ссср, композитора Газизы
docs/ins_pedagogiki_psih/obrazovalnie_programmi_2016
  БАҒдарламасы 5В010200 бопә мамандығының білім беру бағдарламасы
docs
  Методическое пособие для студентов практикантов 3 курса по ведению дневника и оформлению документации
  Әож 374. 02 Қолжазба құқығында бекжанова бахытжамал жорабекқызы
docs/postupaushim/ins_geografii
  Жаратылыстану және география институтының директоры К. Д. Каймулдинова
docs/vestnik/fizika_matematika
  Абай атындағы
  Абай атындағы
Downloads/docs
  Геоақпараттық жүйенің жаңа буыны Стандарттардың ашықтығы жəне оларды демеу
docs
  Астана қаласы Город Астана
docs/vestnik
  Хабаршы жаратылыстану-география
docs/ins_estestvo_geografii/kaf_botaniki_biologii
  Кафедра анатомии, физиологии, зоологии и безопасности жизнедеятельности
docs/dissertasionnie_raboti
  Уалиханова баян сапарбековна
docs/vestnik/history
  Абай атындағы Қазақ
docs/dissertasionnie_raboti
  6D010300-Педагогика және психология мамандығының докторанты Ушатов Марат Әбдікаламұлының философия докторы
docs
  Программа вступительных испытаний по математике для поступающих в урфу в 2014 г
tonews/doc/2016/09/13
  Новые подходы в обучении истории и обществознанию в условиях перехода на фгос и Историко- культурный стандарт
docs/obr_programmi
  Білім беру бағдарламасы center of Excellence in Almaty бағдарламаның мақсаты
directory images doc  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет