docs/etnos
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs
  Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
files/docs/books
  Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs/zhastar
  C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs/ins_informatiki/kaf_inform_inform_sistemy
  Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs/katalog_electiv_dis
  Тарих факультеті 5В011400-тарих мамандығы Академиялық дәрежесі: – 5В011400 –білім бакалавры
portal/docs/F352940070
  Қ а з а қ с т а н тәуелсіздігіне 25
docs/vestnik
  С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасары
docs
  6М080300 – «Аң өсіру жəне аңшылық» мамандығы бойынша магистратураға тұсетіндерге сурақтар
docs/MO/IA
  Школа и школьные правила
docs
  Программа вступительных испытаний по русскому языку для поступающих в урфу в 2014 г
downloads/docs/normativ
  Программа вступительных испытаний по дисциплине «русский язык»
Docs
  И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача»
stat/docs
  И. С. Тургенев. Диссертации на соискание ученой степени доктора наук
docstation/com_docstation/154
  Рассмотрено
docs/zhastar
  C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs
  Отдел науки и международных связей студенческое научное общество
  Биологические науки
  Мал шаруашылығы негіздері
images/docs/rek2014
  Жануарлар токсоплазмозын балау, алдын алу және күрес шаралары
uploaded/uprvet.sko.gov.kz/docs/npa
  Кодексіне "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001
docs/vestnik
  Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
docs/postupaushim/ins_geografii
  Жаратылыстану және география институты кеңесінде бекітілді
docs
  Арналған Мағжан – жыр
assets/files/docs/kopilka
  Внеклассное мероприятие «Открытие Великого Шелкового пути»
portal/docs/F1288019868
  Тесты проверки остаточных знаний
docs/katalog_electiv_dis
  Мамандық: 5В020700-Аударма ісі мамандығы/ Специальность: 5В020700-Переводческое дело
images/docs/ped_kopilka
  Урок по русскому языку в 9 а классе «Сложные предложения, их признаки. Основные виды сложных предложений»
docs
  Хабаршы вестник
docs/ivanovo
  Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Я гражданин! Я патриот!»
docs/jurnal_ped_psih
  Наурыз/март
docs/gazeta_abai
  №7-8 (143-144) қазан октябрь 2002 жылдың тамыз айынан бастап шығады
docs
  Хабаршы вестник «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»
docs/zhastar
  C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs
  М. Х. Дулати атындағы Тарму-дің Ғылыми кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылған
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs/vestnik
  Хабаршы жаратылыстану-география
docs/rus
  Программа культурных и деловых мероприятий 9–12 ноября 2016
docs
  «Ұлттың ұлы ұстазы»
  Бағзы замандардан бері қоңырауын күмбірлетіп, күңіріне көшкен жыр керуенінің сүрлеу-соқпағы баба тарихымыздың
  Құрастырушыдан Ұсынылып отырған «Үзілген заманның бір жұлдызы»
docs/postupaushim/niki
  Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша Магистратураға тусуге арналған емтихандық сұрақтары
docs
  Пробл ем ы ис то ри и каза хс тан а
docs/postupaushim/inst_istorii_i_prava
  Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер
docs/ins_pedagogiki_psih
  Пірәлиев С. Ж., Нәрібаев К. Н., Жампеисова Қ.Қ., Қойгелдиев М. К
projects/sod/docs
  I (Participle I) неличная форма
docs
  Филология факультеті қазақстан республикасындағы тіл саясаты және ономастикалық кеңістік
  Дипломдарға ие болды. Белсенді студенттермен кездесті
  Хабаршы вестник
docs/jurnal_ped_psih
  Психология педагогика және және и
docs/ins_estestvo_geografii/tehnologia_obuchen_est_disciplin
  11 қаңтар – 19 наурыз аралығында ӛткен педагогикалық практиканың есебі
docs
  Ономастика және көрнекі ақпарат: міндеттер мен ұсыныстар
  Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор
docs
  Обжк өскемен қаласы, Космический көшесі, 6/2 Шығыс Қазақстан
docs/postupaushim/postupa_2016
  Бекітемін Тарих және құқық институты Директоры Б. С. Жұмағұлов
docs/vestnik/seriya_ped_nauki
  С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
docs
  Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному
docs/Portfolio/Shabalina
  «Собирательные числительные». Русский язык, 6 класс
portal/docs/F1830134037
  Кафедра теории и технологий преподавания математики и информатики
docs/kazyna
  ТӘрбие жҧмысының жылдық есебі тыңдалды
docs
  Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Филология» сериясы, №4 (34), 2010 ж
docs/inst_economiki_prava
  Утвержден на заседании кафедры от 28. 08. 2014
docs
  Қҧрметті оқырмандар!
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
docs
  Наурыз: праздник весны и изобилия
  Вестник Казнпу им. Абая, серия«Филология», №3 (49), 2014 г
  Практикалық конференциясының м а т е р и а л д а р ы
  Г. Ахметжанова, С. Мəлікова, К. Оспанов, З. Тайшыбай атамекен атаулары солтүстік Қазақстан облысының топонимикалық атаулары
portal/docs/F1359636545
  Программа вступительного испытания по направлению 41. 04. 05 Международные отношения
docs
  Байдалиев Д. Д
docs/postupaushim/postupa_2016
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
docs
  С утверждено
files/docs/about_main/obr/2016-2017
  Соснина Валентина Андреевна, I квалификационная категория г. Зея, 2016 I
docs/institut_filologii/russian_languge_and_literature
  Бағдарламасы «6М011800 Орыс тілі мен әдебиеті»
docs
  Хабаршы вестник
docs/vestnik/nach_shkola_i_fiz_podgotovka
  Хабаршы вестник
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  Национальное воспитание
files/docs18/roditelyam
  Учим с детьми правила дорожного движения
docs/postupaushim/postupa_2016
  Оқу жылының мамандық бойынша докторантураға қабылдау емтихан
docs/postupaushim/ins_geografii
  Абай атындағЫ Қазақ Ұлттық педагогикалық
  Бағдарламасы Құрастырушылар: Ботаника және жалпы биология кафедрасының
docs
  Хабаршы вестник
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2010
  Бас редактор
docs/vestnik/seriya_ped_nauki
  Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs/inst_iskustv_kulturi_sporta
  ҚР президенті Н.Ә. Назарбаевтың 30-қарашада Жолдауына орай өткізілген іс -шара
docs/vestnik/seriya_molod_u4enni
  Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
docs
  Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
docs/vestnik
  С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
docs/doc1/doc/qa
  Болашақ тарих мҧғалімдерін «Мәңгілік Ел» қҧндылықтарын оқытуға даярлау әдістемесі
docs
  З. ҚҰламанова т. ЖаңАҚҰлов б. Момышұлы шығармашылығындағы топонимикалық атаулар
  Т. В. Шевякова д филол н., профессор кафедры журналистики Казнпу им. Абая хуш столетие нередко называют веком фразеологии, что вполне правомерно, поскольку именно в этот период возникли или окончательно оформили
docs/F1773831677
  Лекция Фонетическая транскрипция
upload/docs/Proekti/Modernizacia obshego obrazovania/FGOS_NO_OOO/iz_opita_pedagoga
  Управление образования администрации мо го
docs/dokumenti_pdf
  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
docs/doc1/doc
  Нұрмұхамедова Жанара Мұратқызының 6D010900 – Математика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дəрежесін алу үшін ұсынған
docs/ins_estestvo_geografii/kaf_botaniki_biologii
  Х. Н. Жанбеков профессор, к х. н
docs/postupaushim/postupa_2016
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
docs/vestnik/poliyazichni_institute_
  Казахский национальный педагогический
docs/edu/bep
  Академический лицей г. Томска
docs/dissertasionnie_raboti
  Қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары
docs
  С. сейфуллин атындағы Қазату студент жастарының газеті
docs/kaz
  Орта мектеп
docs/norm_baza_shkolnyi
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
docs
  Ревина Арина Александровна Возраст обучающихся: 14-17 лет Срок реализации: 38 недель Москва, 2013 год
Docs
  Отчет о летнем отдыхе
data/uploads/docs/met_copilka
  «А. П. Чехов. Жизнь и произведения в фотографиях и иллюстрациях» Класс 7 класс
docs/F1649231464
  Латинский язык
docs/annual_contest/nhkazagro
  Есеп туралы
docs/annual_contest/ref_sk
  Директорлар кеңесі төрағасының үндеуі
docs/institut_filologii/kazakh_tili
  Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
files/docs/books
  Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
docs/novosti
  Бас редактор с. Ж. Пірəлиев
docs
  Ф. Ш. Оразбаева Ғылыми редакторлар
docs/vestnik
  «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»
upload/files/docs/globhr
  Совещание по безопасности и сотрудничеству в европе заключительный акт
sites/default/files/docs
  Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
docs/gazeta_abai/2014
  Ғылым таппай мақтанба ●
docs
  Название публикации
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
docs/institut_filologii
  Талапкер – 2016
svodoi/docs
  Ледяные блины на реке
docs/law
  Акционерлік қоғамдар туралы
_doc
  Инструкция по эксплуатации Návod na použitie Instrucciones de uso Innehållsförteckning Інструкції з використання
docs/kazyna
  1 қыркүйек – «Білім күні мерекесіне»
docs/vestnik
  С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасары
docs/institut_filologii/zhalpi_til_bilimi
  Еуропа елдеріндегі он күн Дүйсенәлі Әлімақын
docs/vestnik/hudozhestvennoe_obrazovanie
  Абай атындағы ҚазҰпу-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47)
docs
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім академиясы ресей федерациясының білім және ғылым министрлігі
docs/gazeta_abai/2014
  Ғылым таппай мақтанба ●
uploaded/udr.sko.kz/docs/pyblikacii
  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін істері комитеті «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы»
docs/postupaushim/ins_geografii
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
docs/ins_estestvo_geografii/rupi
  Жаратылыстану және география институты 5В011300-Биология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В011300 – Биология мамандығы бойынша білім бакалавры
docs/vestnik/seriya_molod_u4enni
  Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
docs
  «ижевская государственная сельскохозяйственная академия» деловая этика
  Жаратылыстану және география институты 5В011300-Биология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры
  1-курс 1 семестр – 19кр цикл код
files/docs/books
  Алма Қыраубаева шығыстық Қисса-дастандар
docs/vestnik/hudozhestvennoe_obrazovanie
  Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көркемөнерден білім беру» сериясы, №1(46) 2016 ж
webdocs/12f2
  Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk
docs/ins_estestvo_geografii/kaf_botaniki_biologii
  Ботаника және зоология кафедрасының поқ-ң ғылыми жариялымдары
docs
  Абай атындағы ҚазҰпу-дың Хабаршысы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №4 (30), 2011 ж
  Т. Т. Балашов редакциялық алқа мүшелері
storage/docs/110414
  Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
docs/vestnik
  «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs
  Урок русского языка Тема урока Большая буква в начале предложения и в именах собственных. Тип урока
docs/dokumenti/2016_minus_2017_god/planirovanie_3_klass
  Методические рекомендации для учителя. Р. Н. Бунеев «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»
files/docs/about_main/obr/2016-2017
  Ляпина Нина Егоровна, высшая квалификационная категория г. Зея, 2016 I
docs/jurnal_ped_psih
  Психология педагогика және және и
docs
  Спортшылар мен спорт командаларының психологиялық дайындығЫ Қ.І. Адамбеков
docs/vestnik/sayasi_aleumettik_gylymdar
  С. М. Казакстан Республикасындагы элеуметпк
docs
  Issn 1728-8657 хабаршы вестник
  «Аграрка жастары» көңілді тапқырлар клубы – ең жас ктк командаларының бірі. «Аграрка жастары»
  «Бабье лето» көңілді тапқырлар клубы ктк өнері бойынша республикаға танымал командалардың бірі. «Бабье лето»
  Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
docs/novosti
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  3 (29) 2015 (мамыр-маусым) 3
docs/ins_estestvo_geografii/rupi
  Жаратылыстану және география институты 6М011300-Биология мамандығы 1,5 жыл Академиялық дәрежесі: 6М011300 – Биология мамандығы бойынша білім магистрі
sites/default/files/docs
  Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  Национальное воспитание
docs/gazeta_abai
  -
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
f/a0/ru/docs/179
  Станок сверлильный зсс-350 зао «зубр овк» россия,141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs
  С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротех ни­
docs/vestnik
  Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
docs/doc1
  Ф. Ш. Оразбаева Гылыми редакторлар
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
docs
  Хабаршы вестник көркемөнерден білім беру
docs/ins_estestvo_geografii
  БАҒдарламасы бакалавриат Бейорганикалық химия пәні бойынша сұрақтар
docs/norm_baza_shkolnyi
  Үш тілді білім беруге өту бойынша дайындық
docs
  Жүлделік қоры 25 млн теңгеге бағаланған «Startup«Bolashak» стартап-жобалар байқауына қатыс!
uploaded/uprvet.sko.gov.kz/docs/zakonodatelstvo/2016/npa
  Кодекстің бүкіл мәтіні бойынша: «салық органына», «салық органдарына»
docs/vestnik/history
  Хабаршы тарих жəне саяси-əлеуметтік
docs/vestnik/serya_estestv_geogr_nauki
  Bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»
docs
  6М072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына түсу үшін магистранттарға арналған емтихан сұрақтары Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы
docs/uridicheski_otdel
  Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы
docs/intelectualdi_ult_jurnal/2015_ulttik_tarbie
  4 (30) 2015 (шілде-тамыз) 4
docs/ins_estestvo_geografii
  География пәні бойынша мемлекеттік емтихан билеттерінің сұрақтары 5В060900-География
docs/vestnik/history
  «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы
docs/vestnik/nach_shkola_i_fiz_podgotovka
  Хабаршы «Бастауыш мектеп және дене мәдениетi» сериясы
docs/dis_sovet
  Утверждено
docs
  Спорттағы жаттығу және жарыс іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері қ.І. Адамбеков
docs/dissertasionnie_raboti
  6D011700 — Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша «философия докторы» PhD
documents/docs/docs
  Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
files/docs/about_main/obr/2016-2017
  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
docs
  Гуманитарные и педагогические науки
docs/vestnik/fizika_matematika
  Абай атындағы
en/images/docs/pdf
  Оқу бағдарламасы / Course syllabus
docs
  Подвижные игры в подготовке футболисток на начальном этапе к. И. Адамбеков – д п. н., проф., Каз нпу им. Абая
docs/ZT
  Құттықтаймыз!
docs
  Вестник хирургии казахстана
  Әож 374. 02 Қолжазба құқығында бекжанова бахытжамал жорабекқызы
univer/docs/РПД/09.03.02
  Интернет-технологии
docs/annotation
  Программа по русскому для 4 класса обеспечивает реализацию
docs/vestnik/poliyazichni_institute_
  Хабаршы вестник bulletin «Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»
docs/vestnik/seriya_ped_nauki
  Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
docs
  Баға жетпес табиғат сыйының қадірін білейік Беречь природы дар бесценный To save the nature is
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs/normdocs
  «бекітілген» 01. 08. 2013 ж. №3 Хаттама
docs/doc1
  Ф. Ш. Оразбаева Гылыми редакторлар
docs/novosti
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев
docs/postupaushim/iskusstvo
  Программа вступительного экзамена для специальности «6D010700 -изобразительное искусство и черчение»
  Программавступительного экзамена для специальности «6М01010700 Изобразительное искусство и черчение»
docs/novosti
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев
docs/ins_pedagogiki_psih
  Бас редактор с. Ж. Пірәлиев а
assets/i/docs
  Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары 6M080100 –
docs/postupaushim/ins_geografii
  Жаратылыстану және география институтының директоры К. Д. Каймулдинова
docs/ZT
  Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығады
docs
  Педагогика және психология институты 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектология мамандығы бойынша білім бакалавры
  Т. В. Шевякова Редакциялық алқа мҥшелері
docs/vestnik
  Вестник Казнпу имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г
docs
  Алматы қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту, МҰРАҒаттар және қҰжаттама басқармасы
  Т. В. Шевякова Редакциялық алқа мүшелері
docs/vestnik/serya_estestv_geogr_nauki
  Хабаршы вестник bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»
docs
  Әож 378. 04: 002 Қолжазба құқығында
docs/dissertasionnie_raboti
  Аннотациясы
docs
  Монография Шымкент, 2016 жыл
docs/postupaushim/postupa_2016
  Оқу жылының мамандық бойынша магистратураға қабылдау емтихан
docs/ins_pedagogiki_psih
  Национальное воспитание
docs
  Сериясы №3 (26), 2011 ж
docs/nauka
  Психология педагогика және жәНЕ
docs/vestnik/filologicheskie_nauki
  Хабаршы вестник bulletin «Филология ғылымдары» сериясы Серия «Филологические науки»
docs/edu/bep
  Пояснительная записка курс математики для начальной школы I-IV классов является частью единого
docs/dis_sovet
  Куанжанова кундыз тугелбаевна
docs/ins_pedagogiki_psih/obrazovalnie_programmi_2016
  БАҒдарламасы 5В010200 бопә мамандығының білім беру бағдарламасы
docs
  Методическое пособие для студентов практикантов 3 курса по ведению дневника и оформлению документации
  Әож 374. 02 Қолжазба құқығында бекжанова бахытжамал жорабекқызы
docs/postupaushim/ins_geografii
  Жаратылыстану және география институтының директоры К. Д. Каймулдинова
docs/vestnik/fizika_matematika
  Абай атындағы
  Абай атындағы
Downloads/docs
  Геоақпараттық жүйенің жаңа буыны Стандарттардың ашықтығы жəне оларды демеу
docs
  Астана қаласы Город Астана
docs/vestnik
  Хабаршы жаратылыстану-география
docs/ins_estestvo_geografii/kaf_botaniki_biologii
  Кафедра анатомии, физиологии, зоологии и безопасности жизнедеятельности
docs/dissertasionnie_raboti
  Уалиханова баян сапарбековна
docs/vestnik/history
  Абай атындағы Қазақ
docs/dissertasionnie_raboti
  6D010300-Педагогика және психология мамандығының докторанты Ушатов Марат Әбдікаламұлының философия докторы
portal/docs/F1137683193
  Кафедра теории и технологий преподавания математики и информатики
docs
  Программа вступительных испытаний по математике для поступающих в урфу в 2014 г
docs/obr_programmi
  Білім беру бағдарламасы center of Excellence in Almaty бағдарламаның мақсаты
images/stories/docs
  Этанол буын талдағыш FiT333 моделі дем шығАРҒан ауадағы алкоголь шоғырлануын
directory portal docs  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет