Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 жжүктеу 1.62 Mb.
Pdf просмотр
бет2/28
Дата22.12.2016
өлшемі1.62 Mb.
түріДиссертация
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

9
аппарат  құрылды,  еңбек  үшін  барлық  қажетті 
жағдайлар жасалды.
Алайда  құқықтық  мемлекет  болып  дамуына 
және қалыптасуына кедергі жасайтын сыбайлас 
жемқорлық  және  құқықтық  нигилизм  тәрізді 
жағымсыз  кең  масштабты  құбылыстардыөз 
бетінше жою қолдан келмейді. 
Бірақ  танымал  ресейлік  заңгер-ғалым 
Лейст  О.Э.  айтқандай:  «бірде-бір  қоғамдық 
қатынас  соңына  дейін  және  арифметикалық 
дәлдікпен 
жүзеге 
асырылмайтындықтан, 
ешбір  мемлекет  толығымен  құқықтық  бола 
алмайды,  әрбір  мемлекетте  әділетсіз  шенеунік, 
ұқыпсыз  қызметкер,  анық  емес  заң  мәтіні  бар. 
Мемлекет өзінің құрылымы бойынша құқықтық 
болып  табылады,  ол  құқықтық  бола  алатындай 
құрылуы тиіс, бірақ, тікелей пәндік-практикалық 
қызметте,  шынында  да  ондай  болуға  міндетті 
емес».
Бұған  қарсы  пікір  айтуға  болатын  шығар.  
Бірақ  оның  сөздері  жоспарланған  нәтижелерге 
қол 
жеткізбеудің 
жеке 
себеп-салдарын 
түсіндіреді.
Қоғам  мен  мемлекеттің  бүгінгі  дағдарыс 
жағдайларындағы ахуалы Конституция қазірдің 
өзінде  маңызды  тұрақтандырғыш  рөлге  ие 
екенін және конституциялық құқықтың одан әрі 
дамуына тағы бір бағыт беретінін куәландырады.
«Нұр  Отан»  партиясының  кезекті  ХVI 
съезіне  қатысқан  кезінде,  Нұрсұлтан  Әбішұлы 
Назарбаев  ұсынған  бес  институционалдық 
реформаның арқасында Негізгі заңға өзгертулер 
енгізу қажеттілігі туды. 
Бұл 
реформалар 
қарапайым 
кезекті 
мемлекеттік және жалпы ұлттық шаралар болып 
табылмайды.  Олар  жаңа  кезеңнің  бастауын 
білдіреді,  қазіргі  заманғы  Қазақстанның 
қалыптасуының тарихи дәуірінің бастауы деуге 
де болады.
Еліміздің Президенті бес институционалдық 
реформаның  біреуі  ретінде  –  Біртектілік  пен 
бірлікті  айқындады.  Бұл  реформа  «Мәңгілік 
Ел»  жалпы  ұлттық  идеяны  іске  асыру  арқылы 
қазақстандық  патриотизм  деңгейін  көтеруге 
бағытталған.
Жалпы  ұлттық  идеяны  іске  асырудағы 
бірінші  қадам  «Мәңгілік  Ел»  атты  Патриоттық 
актінің  қабылдануы  және  Қазақстан  халқы 
Ассамблеясы  туралы,  оның  ішінде  негізгі 
міндеті көп ұлттық қоғамда тұрақтылықты және 
Қазақстан  халқының  бірлігін  сақтау  болатын 
конституциялық  заңнаманы  жетілдіру  болып 
табылады.
Меншік  құқығына  кепілдік  беретін  және 
кәсіпкерлік 
қызмет, 
сондай-ақ 
шарттық 
міндеттемелердің  қорғалуы  үшін  жағдай 
жасайтын  заң  үстемдігі  –  институционалдық 
реформаның  іске  асырылуы  нәтижесінде 
экономикалық өсу үшін негіз болады.
Құрметті  әріптестер,  өткен  уақыт  ішінде 
республикамыз  едәуір  нәтижелерге:  толық 
егеменді  мемлекеттің  болуына;  ішкі  саясаттың 
тұрақтылығы  мен  қоғамның  шоғырлануын 
қамтамасыз  етуге;  жоғары  деңгейлі  шетел 
инвестициялары  мен  ішкі  ақша  қорымен 
ашық  нарықтық  экономикаға  негізделген 
экономикалық  өсуге;  сонымен  бірге  халықтың 
әл-ауқатын  елеулі  деңгейге  көтере  отырып, 
көптеген  әлеуметтік  мәселелерді  шешуге  қол 
жеткізді.
Қазақстан  Конституциясы  өзінің  өміршең-
дігін  дәлелдеді  және  соңғы  жылдары  болған 
құқықтың  барлық  салаларының  кешенді 
дамуыоның  негізінде  құқықтық  мемлекеттің 
құрылуы үшін қолайлы жағдайлар жасады. 
Бірақ  осымен  конституционалдық  үдеріс 
біткен жоқ. Елдің демократиялық жолымен одан 
әрі және нақты дамуын қамтамасыз ете отырып, 
Конституция мемлекет пен қоғамның әрі қарай 
дамуы үшін кезекті мүмкіндіктер туғызады.
Назарларыңызға рақмет. 

№ 3 (39) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
10
Уважаемые участники конференции!
От  имени  Министерства  юстиции  и  от  себя 
лично  позвольте  поздравить  Вас  с  юбилеем 
Конституции Казахстана. 
Прошедшие  20  лет  были  наполнены 
грандиозными  историческими  событиями  и 
свершениями,  которые  кардинально  изменили 
облик  суверенного  Казахстана,  уверенно 
движущегося  в  ряды  ведущих  стран  мирового 
сообщества.  Эти  годы  стали  испытанием  на 
прочность и для его правовой системы.
После  приобретения  независимости  и 
небольшого  сложного  периода  политического 
укрепления  государство  остро  нуждалось  в 
законодательном  закреплении  взятого  под 
руководством  Главы  государства  Нурсултана 
Абишевича  Назарбаева  курса  на  построение 
правового государства с рыночной экономикой.
Принятая  30  августа  1995  года  на 
республиканском  референдуме  Конституция, 
закрепив 
приобретенный 
суверенитет 
Казахстана,  базовые  ценности  общества, 
определила  дальнейшие  ориентиры  развития 
страны.  Восполнив  образовавшийся  правовой 
вакуум, она была призвана провести поэтапное 
развитие  общества  и  государства,  создавая 
для  этого  определенную  политико-правовую  и 
социально-культурную основу. 
Именно  в  ней  мы  получили  тот  фундамент, 
который  обеспечил  и  обеспечивает  дальней-
шую  стабильность  и  устойчивость,  а  также 
многовекторное развитие страны.
Согласуясь по своей структуре и содержанию 
с  международными  стандартами,  Конституция  
и после 20 лет существования реально отражает 
соотношение  социальных  сил,  специфику 
политических и правовых традиций, особенности 
национальной  экономики,  сложившиеся  в 
Казахстане на современном этапе.
По  мнению  российских  ученых,  а  также 
политических  деятелей  их  конституция 
не  идеальна,  поскольку  имеет  недостатки, 
выражающиеся к примеру в том, что отдельные 
ее «нормы, как акта прямого действия, чаще всего 
не применяются, ибо юридически они к этому не 
приспособлены».  Подобные  конституционные 
пробелы,  о  которых  много  спорят  и  другие 
зарубежные  исследователи,  до  настоящего 
времени  практически  не  проявили  себя  за 
отдельными  незначительными  исключениями  в 
нашей практике. 
По  крайней  мере  в  официальной  дискуссии 
претензий 
по 
поводу 
невключения 
в 
Конституцию  требуемых  правовых  предписа-
ний,  наличие  в  ней  противоречивых  положе-
ний, отсутствие правового регулирования целых 
институтов,  а  также  наличия  неоднозначных 
норм  не  возникало,  что  свидетельствует  о  ее 
качественном  и  юридически  обоснованном 
содержании. 
Стабильность  и  состоятельность  нашей 
Конституции  как  Основного  закона  страны 
обеспечивается,  прежде  всего,  созданием 
цивилизованного  правового  поля,  открытого 
и 
эффективного 
государства, 
сильного 
гражданского 
общества, 
которые 
стали 
возможны на базе высокой политической и пра-
вовой  культуры,  формирования  эффективных 
институтов  конкурентоспособного  граждан-
ского общества. 
К характеристикам состоявшегося правового 
государства  можно  отнести  верховенство, 
реальность  и  стабильность  Конституции, 
а  также  сформированность  определенной 
конституционно-правовой 
практики 
и 
устоявшихся  конституционных  отношений. 
Стоит согласиться с мнением, что стабильность 
Конституции  –  это  условие  предсказуемости  и 
устойчивости  экономического,  социального  и 
политического устройства государства. 
В 
нынешних 
условиях 
преодоления 
Казахстаном мирового кризиса,  Конституция и 
ее  нормы  о  разнообразии  форм  собственности 
(ст.6),  равноправии  субъектов  права  (ст.14), 
свободе  предпринимательской  деятельности 
(ст.26) и ряд других по-прежнему обеспечивают 
гибкие  условия  для  привлечения  инвестиций, 
дальнейшее 
снижение 
административных 
барьеров  для  бизнеса  и  прозрачность  системы 
налогообложения. 
Успешная  реализация  этих  норм,  а  также  в 
целом  национального  законодательства,  уже 
привела  к  значимым  результатам,  которые,  в 
свою  очередь,  постоянно  определяют  новые 
ориентиры в казахстанской экономике.
Как 
известно, 
объем 
и 
полнота 
провозглашенных 
в 
Конституции 
прав 
человека  и  гражданина  в  различные  периоды 
могут  меняться  в  зависимости  от  уровня 
экономического развития страны. 
Чтобы  действительно  быть  вектором 
развития общества и государства, Конституция 
должна реагировать на запросы жизни.
В  теории  права  используется  термин 
«динамизм  права»,  который  понимается 
как  подвижность  и  возможность  быстрого 
изменения законодательных положений.

11
Данное  свойство  права  обычно  проявляется 
в 
период 
социально-экономических 
и 
политических  преобразований.  Не  обходят 
подобные  изменения  и  конституционное 
законодательство. 
В  науке  до  сих  пор  существует  мнение, 
что  конституция  каждые  15-20  лет  должна 
подвергаться 
пересмотру. 
Происходящие 
в  жизни  общества  и  государства  перемены 
непременно  должны  отражаться  в  ней,  требуя 
необходимости  внесения  изменений  в  текст 
Конституции,  несмотря  на  повышенные 
гарантии ее стабильности.
Однако  это  не  говорит  о  ее  скоротечной 
трансформации.  Конституция  цивилизованного 
государства  изначально  должна  заложить  в 
себе  базовую  основу  для  своего  совершенства, 
направленного  на  преемственность  демокра-
тического и государственно-правового развития 
страны. 
В  этом  плане  динамизм  Конституции 
должен  связываться  не  только  с  текстом, 
буквой    Основного  закона,  но  прежде  всего  с 
ее  духом,  принципами,  ценностями,  другими 
основополагающими  конституционными  нача-
лами, их воплощением в правовой и социальной 
действительности.
Открытый  характер  нашей  Конституции 
предполагает  подобного  рода  динамизм  с 
элементами  преемственности,  поскольку  очень 
сложно создать конституционную идентичность 
народа,  который  осмысляя  себя,  как  единое 
целое, неуклонно сохранял бы приверженность 
конституционным идеалам и ценностям.
Уникальность 
положений 
Конституции 
Казахстана  позволяет  оставаться  правовой 
системе  конкурентоспособной  и  адекватно 
реагировать на происходящие в мире процессы.
Нам не надо полемизировать о стабильности 
либо 
гибкости 
конституционных 
норм, 
возможности  свободного  их  толкования,  как 
это  принято  в  отдельных  странах,  в  том  числе 
и  США,  где  «преобразование  Конституции» 
рассматривают  как  «конструктивное  свободное 
толкование  Конституции  Верховным  Судом 
страны».  Либо  принимать  как  во  Франции 
отдельный  (статутный)  закон,  препятствующий 
расширительному  толкованию  содержания 
Конституции.
В  истории  каждое  государство  выстраивало 
собственные  правовые  доктрины  в  силу  своих 
обычаев  и  их  традиций.  В  юридической  науке 
выделяют  основные  признаки  правового 
государства:  осуществление  государственной 
власти  в  соответствии  с  принципом  ее 
разделения  на  три  ветви;  наличие  органа 
конституционного 
контроля 
– 
гаранта 
стабильности конституционного строя и др.
У  нас  такая  система  государственно-
правового  устройства  сформирована  практи-
чески  с  самого  начала.  За  прошедшее  время 
в  этом  направлении  многое  достигнуто, 
образован  профессиональный  и  эффективный 
государственный 
аппарат, 
созданы 
все 
необходимые условия для труда.
Однако  даже  при  развернутом  масштабном 
наступлении  на  такие  негативные  явления,  как 
коррупция  и  правовой  нигилизм,  тормозящие 
развитие  и  становление  правового  государства, 
их пока изжить не удается.
Но  как  сказал  известный  российский 
ученый-юрист  Лейст  О.Э.  «любое  государство 
не  может  стать  полностью  правовым  на  том 
основании,  что  ни  одно  общественное  явление 
не осуществляется с арифметической точностью 
до  конца  и  без  примесей,  в  любом  государстве 
есть  недобросовестный  чиновник,  нерадивый 
служащий,  неясный  текст  закона.  Государство 
является  правовым  по  своему  устройству, 
оно  должно  быть  устроено  так,  чтобы  могло 
стать  правовым,  но  не  обязано  быть  таковым 
в  действительности,  непосредственно  в 
предметно-практической деятельности». 
Возможно,  с  этим  можно  поспорить.  Но 
его  слова  объясняют  отдельные  причины 
недостижения планируемых результатов. 
Состояние  общества  и  государства  в 
современных 
кризисных 
условиях 
сви-
детельствует  о  том,  что  Конституция  и  сейчас 
играет  важную  стабилизирующую  роль  и 
еще  раз  ориентирует  на  дальнейшее  развитие 
конституционного права. 
Необходимость  внесения  изменений  в 
Основной  закон  возникла  благодаря  пяти 
институциональным реформам, которые выдви-
нул  в  нынешнем  году  Нурсултан  Абишевич 
Назарбаев,  выступая  на  очередном  XVI  съезде 
партии «Нур Отан». 
Эти реформы являются не просто очередными 
государственными 
и 
общенациональными 
мерами.  Они  знаменуют  собой  начало  нового 
этапа,  можно  сказать  исторического  периода 
становления современного Казахстана.
Президент  страны  определил  одной  из  пяти 
институциональных  реформ  –  Нацию  единого 
будущего.  Данная  реформа  направлена  на 
повышение  уровня  казахстанского  патриотизма 
путем  воплощения  общенациональной  идеи 

№ 3 (39) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
12
«Мәңгілік Ел».
Первым  шагом  в  реализации  общенацио-
нальной  идеи  является  принятие  Патриотичес-
кого  акта  «Мәңгілік  Ел»  и  совершенствование 
законодательства 
об 
Ассамблее 
народа 
Казахстана,  в  том  числе  и  конституционного, 
основной  задачей  которых  должно  стать 
сохранение  стабильности  в  многонациональ-
ном обществе и единство народа Казахстана.
Реализация  институциональной  реформы 
–  верховенство  права,  гарантирующего  права 
собственности  и  создающего  условия  для 
предпринимательской  деятельности,  а  также 
охраны  договорных  обязательств,  в  конечном 
итоге,  станет  основой  для  экономического 
развития. 
Уважаемые  коллеги,  за  прошедшее  время 
республике  удалось  достичь  значительных 
результатов:  стать  полноценным  суверенным 
государством;  обеспечить  внутриполитическую 
стабильность  и  консолидацию  общества; 
экономический 
рост, 
базирующийся 
на 
открытой  рыночной  экономике  с  высоким 
уровнем иностранных инвестиций и внутренних 
сбережений; а также решить многие социальные 
проблемы,  тем  самым  подняв  благосостояние 
населения до существенного уровня.
Конституция  Казахстана  подтвердила  свою 
жизнеспособность и произошедшее за последние 
годы комплексное развитие всех отраслей права 
на  ее  базе  обеспечили  благоприятные  условия 
для созидания правового государства.
Но  на  этом  конституционный  процесс 
не  закончился.  Обеспечив  поступательное 
и  бесповоротное  развитие  страны  по 
демократическому пути, Конституция открывает 
очередные  возможности  для  последующего 
совершенствования государства и общества.
Благодарю за внимание.

13
Нуртаев Рамазан Туякович,
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного, 
уголовно-исполнительного права и криминологии 
Казахского гуманитарно-юридического университета 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
На  церемонии  вступления  в  должность 
Президента Республики Казахстан Лидер нации 
Нурсултан  Назарбаев  в  рамках  обозначенных 
пяти  масштабных  внутренних  задач  борьбу  с 
коррупцией  назвал  приоритетным  направле-
нием  в  комплексе  всей  работы,  проводимой 
государством под его руководством. 
Хотя конкретным мерам активизации борьбы 
с коррупцией, бесспорно, уделяется постоянное 
пристальное  внимание  и  Главой  государства, 
и  прогрессивно  настроенной  частью  нашего 
общества,  однако  проблема  снижения  уровня 
коррупции в нашей стране остается еще далекой 
от разрешения.  
Нашим  государством,  как  известно,  пред-
принимаются  активные  правовые,  социально-
экономические, 
морально-этические 
и 
иные  усилия,  направленные  в  совокупности 
на  активизацию  борьбы  с  коррупцией, 
минимизацию  благоприятных  причин  и 
условий,  способствующих  совершению  раз-
личных  коррупционных  злоупотреблений  и 
правонарушений. 
В  частности  в  рамках  Концепции  новой 
модели  государственной  службы  Республики 
Казахстан,  утвержденной  Указом  Президента 
от  21  июля  2011  г.  №  119,  впервые  в  истории 
функционирования  государственного  аппарата 
нашей  суверенной  республики  решение  задачи 
профессионализации  системы  государственной 
службы предлагается строить на основе строгого 
соблюдения принципа меритократии. 
29  апреля  2015  года  в  произнесенной 
речи      на  церемонии  вступления  в  должность 
Президента  Республики  Казахстан  Нурсултан 
Назарбаев 
отметил: 
«Госслужба 
станет 
прототипом  справедливого  казахстанского 
общества,  когда  всем  гражданам  без  исключе-
ния  предоставляются  равные  возможности 
для  самореализации  на  основе  принципа 
меритократии» [1]. 
Развернутая характеристика принципа мери-
тократии  приведена  в  сочинениях  Платона 
«О  государстве»,  суть  которого  состоит  в  том, 
что  идеальное  государство  должно  строиться 
на  основе  благоразумной  и  справедливой 
организации  совместной  деятельности  людей, 
занятых  каждый  своим  делом,  избранным  по 
мотивам  природной  предрасположенности 
к  определенному  виду  занятий  и  не 
вмешивающимся в дела других людей. 
Сократ  констатировал  четыре  основных 
добродетели  идеального  государства,  пост-
роенного  на  принципе  меритократии:  1)  муд-
рость;  2)  мужество;  3)  рассудительность  и                    
4) справедливость. 
В  настоящее  время  меритократия  в             
результате  прогрессивных  эволюционных  пре-
образований  и  трансформаций  в  государстве  и 
обществе  во  многих  странах  возведена  в  ранг 
принципа  выдвижения  на  руководящие  работы 
наиболее способных, талантливых и одаренных 
людей,  отбираемых  из  среды  различных 
социальных групп общества [2]. 
То  есть  получившая  официальное  закрепле-
ние  в  Концепции  новой  модели  государст-
венной  службы  установка  на  неукоснительное 
соблюдение принципа меритократии может быть 
реализована  при  условии  следования  правилам 
подбора  претендентов  на  работу  как  в  систему 
государственной службы в целом, так и в корпус 
правоохранительных служб и судебных органов, 
с  учетом  их  природных  и  приобретенных  в 
результате воспитания задатков и способностей, 
соответствующих  требованиям,  включающим 
в  свой  комплекс  наличие  таких  качеств,  как 
мудрость,  мужество,  рассудительность  и 
справедливость.   

№ 3 (39) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
14
Если  рассматривать  вопросы  противодейст-
вия  коррупции  в  расширенном  контексте 
понимания  характерологических  особенностей 
этого  негативного  явления,  охватывающем 
собой  учет  обозначившихся  тревожных  особо 
опасных  тенденций,  связанных,  в  частности, 
с  увеличивающимся  числом  криминолоидных 
коррупционеров,  то  справедливым  пред-
ставляется  отметить,  что  разрешение  проб-
лемы  дальнейшей  активизации  борьбы  с 
коррупцией  следовало  бы  рассматривать  в 
качестве    неразрывной  составной  части  одного 
из путей, ведущих одновременно к разрешению 
вопросов  повышения  эффективности  борьбы 
с  преступностью  в  целом.  Это  предположение 
выдвинуто  автором  на  основе  принятия  во 
внимание  того  объективно  сложившегося 
обстоятельства, что по устоявшейся в кримино-
логической  теории  традиционной  парадигме 
феномен  преступности  принято  рассматривать 
в  качестве  целостного  негативного  социально-
правового 
явления, 
характеризующегося 
такою  особенностью,  как  способностью  к 
воспроизводству  за  счет  постоянного  попол-
нения  и  дальнейшего  наращивания  количе-
ственных  и  качественных  показателей  по 
причине  функционирования  соответствующих 
криминогенных 
факторов, 
являющихся 
в  совокупности  реальными  источниками 
воспроизводства преступности.
В  экономической  теории,  как  известно, 
используются понятия простого и расширенного 
воспроизводства.  Если  предпринять  попытки  к 
экстраполяции  понятий  простого  и  расширен-
ного воспроизводства на область криминологии, 
заимствуя их из экономической теории, то можно 
выдвинуть  гипотетическое  предположение  о 
том, что преступность характеризуется, как пра-      
вило,  отчетливо  определенной  тенденциозно-
стью именно к расширенному воспроизводству 
количественных  и  качественных  показателей, 
свидетельством чему может служить стремление  
преступно  настроенных  элементов  к  созданию 
для  себя  некоей  благоприятной  социально-
психологической  атмосферы  защищенности 
и  «комфортности»  в  результате  постоянно 
предпринимаемых  мер,  ориентированных  на 
рекрутирование  в  ряды  армии  преступников 
новобранцев из различных слоев населения.
Одним  из  значительных  источников, 
выступающих в роли факторов, инициирующих 
расширенное  воспроизводство  преступности, 
справедливым  следовало  бы  признать  не 
снижающийся  в  нашей  республике  уровень 
коррупции.  Такое  предположение  уместным 
представляется  с  точки  зрения  принятия  во 
внимание    специфики  феномена  коррупции 
как 
некоего 
разветвленного 
социально 
опасного  негативного  фактора,  способного 
обеспечивать  создание  благоприятных  условий 
для  возникновения  и  реализации  множества 
заранее задуманных замыслов и предварительно 
отработанных  сценариев  преступных  деяний. 
Кроме  того,  в  комплексе  распространенных  и 
повышенных  социально  опасных  особенностей 
феномена  коррупции  справедливым  будет 
указать и на то обстоятельство, что допущенное 
даже  одно  коррупционное  злоупотребление, 
пусть  не  являющееся  даже  преступлением,  а 
находящееся  в  рамках  возможной  оценки  в 
качестве, скажем, не более чем дисциплинарного 
проступка,  способно  бывает  инициировать 
и  повлечь  за  собой  совершение  целого  ряда 
опасных  преступлений,  иногда  тяжких  и  особо 
тяжких.  (К  примеру,  должностным  лицом 
пенитенциарной  службы  из  коррупционных 
мотивов    выпускается  на  волю  отбывающий 
наказание  осужденный,  который  воспользуясь 
представившимся  ему  благоприятным  шансом, 
совершает  разбойное  нападение  и  изнасило-
вание.  В  отдельных  структурах  государствен-
ного  аппарата,  где  деятельность  руководителей 
строится  на  приверженности  к  готовности 
совершать  поступки,  не  исключающие  проя-
влений  лихоимства  и  взяточничества,  часть 
подчиненных,  как  правило,  тоже  активно 
занимается  мздоимством  и  поборами,  твердо 
уверенная в безнаказанности за содеянное). 
Следовательно,  предпринимаемые  прило-
жения  практических  усилий  к  повышению 
эффективности  борьбы  с  коррупцией  справед-
ливым  будет  рассматривать  в  качестве  мер, 
направленных  на  повышение  эффективности 
борьбы с преступностью в целом.   
Предпринятыми  усилиями  правотворческих 
структур нашей республики в настоящее время 
создан  значительный  пакет  законодательных 
актов, адресованный правовому регулированию 
вопросов борьбы с коррупцией в стране. Вместе 
с  тем  нужно  отметить,  что  на  основе  учета 
специфики  феномена  коррупции  перспектив-
ным  было  бы  пути,  ведущие  к  разрешению 
проблемы  повышения  эффективности  мер 
борьбы  с  коррупцией,  строить  с  ориентацией 
на 
возведение 
в 
перспективе 
моста, 
выполняющего 
определенную 
функцию 
обеспечения  прямой  логической  взаимосвязи 
и 
взаимообусловленности 
с 
решением 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет