Диссертацияларыныњ негізгі ѓылыми нєтижелерін жариялауѓа арналѓан басылымдар тізіліміне енгізілген Ќр бѓм бѓсбк 19. 03. 2009 жжүктеу 2.12 Mb.
Pdf просмотр
бет1/35
Дата19.01.2017
өлшемі2.12 Mb.
түріДиссертация
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

7
7
10
13
15
22
22
27
32
32
36
40
45
Меншік иесі жєне баспагер:
«Ќазаќстан Республикасыныњ 
Зањ шыѓару институты» ММ
2006 жылдан бастап шыѓады
Журналдың материалдары
http:/www.izrk.kz сайтында 
орналастырылған
Зањ ѓылымдары бойынша
диссертацияларыныњ негізгі ѓылыми
нєтижелерін жариялауѓа арналѓан
басылымдар тізіліміне енгізілген
(ЌР БЃМ БЃСБК 19.03.2009 ж. 
№329 б±йрыѓы)
Редакциялыќ кеңес:
Б.М. Имашев (Төраға)
З.Х. Баймолдина
А.А. Смағұлов
И.Ш. Борчашвили
М.Ш. Қоғамов
Редакциялыќ алќа:
Н.М. Әбдіров
З.С. Байниязова (Саратов қ., РФ)
Б.М. Бишманов
С.Ф. Бычкова
М.Т. Ғабдуәлиев
Д. Досмырза
А.Д. Жүсіпов
Т.Е. Ќаудыров
В.Т. Қоныс
Ж.О. Құлжабаева
А.М. Н±рмаѓамбетов
Р.Т. Нұртаев
С.М. Рахметов
Є.Г. Саќтаѓанов
Т.С. Сафарова
М.А. Сєрсембаев  
А.М. Сәрсенов
Т.Ә. Серікбаев
У. Шапақ 
Ќазаќстан Республикасы Мәдениет 
жєне ақпарат министрлігі
Аќпарат жєне м±раѓат комитетініњ 
БАЌ есепке ќою туралы куєлік 
№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.
Мекен-жайы:              
Ќазаќстан Республикасы,
010000, Астана ќ., 
Орынбор к., 8 үй
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
МАЗМ¦НЫ
1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні .............................................................................................................
Қазақстан  Республикасы  Әділет  министрі  Б.М.  ИМашевтың  
Қазақстан  Республикасының  тұңғыш  Президенті  күніне  арналған 
салтанатты  жиналыста  сөйлеген  сөзі  (астана  қ.,  2012  жылғы                               
30 қараша) ................................................................................................... 
а.а. СМаҒҰЛОв 
тәуелсіз елдің көшбасшысы ......................................................................
Х.ш. БеКІшев 
тәуелсіз  Қазақстанның  қалыптасуы  мен  нығаюындағы  Ұлт 
көшбасшысының рөлі ...............................................................................
Р.т. НҰРтаев 
«Әлеуметтік-экономикалық  жаңғырту  -  Қазақстан  дамуының 
басты  бағыты»  атты  Қазақстан  Республикасының  Президенті  – 
Ұлт  көшбасшысы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына 
Жолдауында тұжырымдалған тағдыршешті идеялар мен мақсаттар 
аясындағы Қазақстанның одан әрі дамуының өзекті мәселелері .........
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы ......................................
С.К. ыДыРышева 
азаматтық айналым субъектілерін және олар шығаратын тауарларды, 
жұмыстар  мен  көрсетілетін  қызметтерді  даралаудың  кейбір 
құралдарына айрықша құқықтар саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының мониторингі .....................................................................
И.Қ. еЛеУСІЗОва 
Қазақстан  Республикасында  пайдалы  модельді  құқықтық  қорғау 
мониторингі ...............................................................................................
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу ..............................
С.М. РаХМетОв 
адам саудасы үшін қылмыстық жауапкершілік .....................................
М.ш. ҚОҒаМОв 
Қазақстан  Республикасында  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-
қимылдың конституциялық негіздері .....................................................
Н.а. СаРтаева 
Құқықтық мониторингті ғылыми қамтамасыз ету туралы (қылмыстық 
заңнама мысалында) .................................................................................
т.Ә. СеРІКБаев 
Бала құқығы Қазақстан Республикасында қылмыстық құқықтық қорғау 
объектісі ретінде.........................................................................................
Қазақстан Республикасы
Заң шығару Институтының
Жаршысы
ғылыми-құқықтық журнал
№ 4 (28)
2012

№ 4 (28) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
2
49
53
57
61
61
63
63
69
75
80
86
91
91
95
98
101
101
107
110
115
120
125
128
128
131
М.Н. БаРаНОв 
Қылмыстық іс атқару инспекциясының пробация қызметінде электрондық аңду құралдарын пайдаланудың 
заңдық шектері .......................................................................................................................................................
Б.К. ОМаРОва 
Құқықтық мониторинг аясындағы қылмыстық іс жүргізу заңнамасы .............................................................................
С.К. КаПышева 
Сыбайлас жемкорлықпен күрестің шетелдік тәжірибесі ...................................................................................
Құқықтық мониторинг және қолданыстағы НҚА-ға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама........................ 
т.С. СаФаРОва 
Қазақстан Республикасындағы құқықтық мониторингті реттеудің кейбір мәселелері .................................
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану .................................................................................
М.а. СӘРСеМБаев 
Халықаралық трасса, заем және шарт: жоғары сапаны қамтамасыз ету және Ұлы Жібек жолын жаңғырту............
е.М. аБаЙДІЛДИНОв 
Қазақстан Республикасында халықаралық құқықтық нормаларды имплементациялаудағы қазіргі таңдағы 
кейбір басымдықтар ...............................................................................................................................................
а.М. СӘРСеНОв, М.Х. ХаСеНОв 
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің кейбір актілерін Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасына 
имплементациялау мәселелері .............................................................................................................................
Ж.И. ИБРаГИМОв  
Бірыңғай экономикалық кеңістіктің қызмет етуі ауқымында ұлттық заңнаманы жүйелеу мәселелері ........
а.Ж. СаҒИДаН 
еуропалық Одақтағы заңнаманы әзірлеу және үйлестіруді қабылдау ..............................................................
Мемлекеттік тілде заң шығару тәжірибесінен .............................................................................................
ш.Р. МыРЗаева 
Қазақстан  Республикасының  норма  шығармашылық  қызметінде  мәтіндердің  тең  түпнұсқалылығын 
қамтамасыз ету мәселелері ...................................................................................................................................
Ә.Ә. ДӘУЛетХаНОва 
Заң жобаларына лингвистикалық сараптама жүргізудің  кейбір мәселелері ...................................................
Ж.М. тҰРаРОва 
Заң мәтінінің стильдік мәселелері ........................................................................................................................
Шетелдік тәжірибе .............................................................................................................................................
а.а. ДОРСКаЯ (Санкт-Петербург қ.) 
Посткеңестік кеңістіктегі ар-ождан бостандығы мен зайырлы мемлекеттердің тұрпаттама проблемасы ...
Г.С. КУРБаНОв (Баку қ.) 
Әзірбайжан Республикасының заңнамасындағы әйелдер құқықтары .............................................................
в.Ф. ПОПОНДОПУЛО (Санкт-Петербург қ.) 
тМД мүше-мемлекеттеріне арналған «Жария-жеке серіктестік туралы» үлгі заң: тұжырымдамасы мен 
құрылымы ...............................................................................................................................................................
К.а. ГРаНДОНЯН (Саратов қ.) 
азаматтық қоғамды заң категориясы ретінде түсіну мәселесіне орай .............................................................
М.Г. ЮСИФИ (Баку қ.) 
Әзірбайжан Республикасы мен Иран Исламдық Республикасында қарақшылық арқылы жасалған бөтен 
мүлікті ұрлау үшін қылмыстық жауапкершіліктің кейбір мәселелері ..............................................................
Г.М. НаДЖаФИ (Баку қ.) 
Компьютерлік қылмыстардың мәні .....................................................................................................................
Жас ғалым мінбері ................................................................................................................................................
Ә.С. НӘБИева 
Нормативтік  құқықтық  актілерге  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  сараптама  құқықтық  мониторингтің 
құрамдас бөлігі ретінде .........................................................................................................................................
Г.К. тӨЛеНОва 
Селекциялық жетістіктерге құқықтарды қорғау .................................................................................................

3
135
140
144
148
151
154
158
164
170
174
178
181
184
190
193
196
196
198
200
202
204
206
208
210
211
М.е. ЖҰМаБаева 
Халықаралық құқық нормаларын жүзеге асырудың тәсілдері мен имплементациялаудың  тетіктері ....
Д.ш. тӨКеев 
шетел мемлекеттерінің салық қылмыстары үшін қылмыстық жауаптылықтың кейбір ерекшеліктері .........
М.в. ЦаРеНКО 
Көп  тәсiлдi  экономиканың  қалыптасуы  жағдайындағы  Қазақстан  Республикасының  және  Қырғыз 
Республикасының еңбек туралы заңнамасы ......................................................................................................
а.Қ. шаЙМҰРыНОва, а.С. ӘБДІКӘРІМОва
Қылмыспен күрес саласындағы заңнаманы жетілдірудің кейбір мәселелері ................................................
К.К. аХМетОв, Д.ш. ҚҰДаЙБеРГеНОва 
еуропалық Одақ мемлекеттеріндегі халықаралық шарттардың нормаларын имплементациялау ...........................
Г.Х. ЮСУПОва 
Жүргізілген құқықтық мониторинг шеңберінде Қазақстан Республикасының сот-сараптамалық қызметі 
туралы заңнамасын жетілдірудің кейбір мәселелері ........................................................................................
С.Ж. ӘБДІРаХМаНОва 
Өнеркәсiптiк меншiктiң құпия объектiлері .......................................................................................................
М. аБаҚаСОв 
шетел мемлекеттерінің қылмыстық іс жүргізуіндегі соттық бақылаудың ерекшеліктері ............................
Д.М. ҚаЛКеНОва, а.Қ. аЯПБеРГеНОва 
тауар шығарылатын жердiң атауы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына мониторинг ..............................
а.т. ҚОНыСБеКОва 
Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының құқықтық мониторингі .......................................................................
т.Ж. СыЗДыҚОв 
Кәмелетке толмағандарға қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 97-бабын қолдану 
тәжірибесі .............................................................................................................................................................
М.Д. ҚаРаЖаНОв 
Экологиялық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың объектісі туралы мәселелер ..................................................
ДашБИЛЭГ БаДаМ (Улан-Батор қ.)
Моңғолияда кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігінің өзекті мәселелері ........................
Р. ЖаМаЛБеКОв 
Кәмелетке толмағандарды саудаға салу қылмыстылығымен күрес жүргізу бағыттары................................
а.Ә. ҚаРшыҒа 
Соттар мәртебесі қалыптасуының әлеуметтік-құқықтық мәселелері..............................................................
Ақпараттық хабарламалар ..............................................................................................................................
2012 ж. 16 қазанда өткен «Халықаралық құқық нормаларын Бірыңғай экономикалық кеңістік елдерінің ұлттық 
заңнамасына имплементациялаудың тәжірибесі» атты семинар-кеңес туралы ақпараттық хабарлама ..............
2012  ж.  17-18  қазанда  Бішкек  қ.  өткен еуразЭҚ  мүше-мемлекеттердің  Әділет  министрлері  Кеңесі 
қызметінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысу туралы 
ақпараттық хабарлама ..........................................................................................................................................
2012  ж.  19  қазанда  астана  қ.  өткен    «Қазақстанның  әлеуметтік  жаңғырту  жағдайындағы  медиация 
институтының бүгінгі жай-күйі мен болашағы» атты медиаторлардың халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясы туралы ақпараттық хабарлама .................................................................................................
2012 ж. 23 қазанда НҚа құқықтық мониторингі нәтижелері бойынша мемлекеттік органдардың өкілдерімен 
бірге өткен семинар-кеңес туралы ақпараттық хабарлама ...............................................................................
2012  ж.  2-3  қарашада  өткен  «еуропа  және  Орталық  азия  елдерінде  әкімшілік  әділетті  қолданудың 
теория және практика мәселелері» атты әкімшілік құқық бойынша ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция туралы ақпараттық хабарлама .....................................................................................................
2012  ж.  11-12  қарашада  екатеринбург  қаласындағы  халықаралық  конференцияға  Қазақстан 
Республикасының Заң шығару институты қызметкерлерінің қатысуы туралы ақпараттық хабарлама.......
2012 ж. 29 қарашада астана қ. өткен «Қазақстан Республикасындағы құқықтық мониторинг: теория, проблемалар, 
перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция туралы ақпараттық хабарлама ............
Даналық ойлар .....................................................................................................................................................
Мерейтой .............................................................................................................................................................

№ 4 (28) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
4
7
7
10
13
15
22
22
27
32
32
36
40
45
№ 4 (28)
2012
Собственник и издатель:
ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»
Издается с 2006 года
все материалы журнала
размещаются на сайте
http:/www.izrk.kz
включен в перечень изданий
для публикации основных
научных результатов диссертаций
по юридическим наукам 
(Приказ ККСОН МОН РК №329 
от 19.03.2009 г. )
Редакционный совет:
Б.М. Имашев (Председатель)
З.Х. Баймолдина
а.а. Смагулов
И.ш. Борчашвили
М.Ч. Когамов 
Редакционная коллегия:
Н.М. абдиров
З.С. Байниязова (г. Саратов, РФ)
Б.М. Бишманов
С.Ф. Бычкова
М.т. Габдуалиев
Д. Досмырза
а.Д. Жусупов
т.е. Каудыров
в.т. Конусова
Ж.О. Кулжабаева
а.М. Нурмагамбетов
Р.т. Нуртаев
С.М. Рахметов
а.Г. Сактаганов
М.а. Сарсембаев
а.М. Сарсенов
т.С. Сафарова
т.а. Серикбаев
У. шапак
Свидетельство о постановке 
на учет СМИ № 11219-Ж 
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан
Адрес:
Республика Казахстан,
010000, г. астана,
ул. Орынбор, д. 8,
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
СОДЕРЖАНИЕ
1 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан ..........
выступление  Министра  юстиции  Республики  Казахстан                      
ИМашева  Б.М.  на  торжественном  собрании,  посвященном 
Дню  Первого  Президента  Республики  Казахстан  (г.  астана,                                          
30 ноября 2012 г.) ....................................................................................
а.а. СМаГУЛОв 
Лидер независимой страны .......................................................................
Х.ш. БеКИшев 
Роль  Лидера  нации  в  становлении  и  укреплении  независимого 
Казахстана ................................................................................................
Р.т. НУРтаев 
актуальные проблемы дальнейшего развития Казахстана в свете 
судьбоносных  идей  и  задач,  сформулированных  в  Послании 
Президента  –  Лидера  нации  Нурсултана  Назарбаева  народу 
«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 
Казахстана» ..............................................................................................
Гражданское и гражданско-процессуальное право ..........................
С.К. ИДРышева 
Мониторинг  законодательства  Республики  Казахстан  в  сфере 
исключительных  прав  на  некоторые  средства  индивидуализации 
субъектов гражданского оборота и производимых ими товаров, работ 
и услуг ......................................................................................................
И.К. еЛеУСИЗОва 
Мониторинг  правовой  охраны  полезной  модели  в  Республике 
Казахстан .................................................................................................
Уголовное право и уголовный процесс .................................................
С.М. РаХМетОв 
Уголовная ответственность за торговлю людьми ................................
М.Ч. КОГаМОв 
Конституционные основы противодействия коррупции в Республике 
Казахстан .................................................................................................
Н.а. СаРтаева 
О  научном  обеспечении  правового  мониторинга  (на  примере 
уголовного законодательства) ................................................................
т.а. СеРИКБаев 
Права ребенка как объект уголовно-правовой охраны в Республике 
Казахстан .................................................................................................
Вестник
Института
законодательства
Республики Казахстан
научно-правовой журнал

5
49
53
57
61
61
63
63
69
75
80
86
91
91
95
98
101
101
107
110
115
120
125
128
128
131
М.Н. БаРаНОв 
Законодательные границы использования электронных средств слежения в деятельности службы пробации 
уголовно-исполнительной инспекции .................................................................................................................
Б.К. ОМаРОва 
Уголовно-процессуальное законодательство в свете правового мониторинга ................................................
С.К. КаПышева 
Зарубежный опыт борьбы с коррупцией .............................................................................................................
Правовой мониторинг и антикоррупционная экспертиза действующих НПА ........................................
т.С. СаФаРОва 
Некоторые вопросы регулирования правового мониторинга в Республике Казахстан ..................................
Международное право и сравнительное правоведение ..................................................................................
М.а. СаРСеМБаев 
Международная трасса, займ и договор: обеспечить высокое качество и возродить великий шелковый путь ..........
е.М. аБаЙДеЛЬДИНОв 
Некоторые современные приоритеты в имплементации норм международного права в Республике Казахстан .........
а.М. СаРСеНОв, М.Х. ХаСеНОв 
вопросы  имплементации  некоторых  актов  единого  экономического  пространства  в  национальное 
законодательство Республики Казахстан ............................................................................................................
Ж.И. ИБРаГИМОв
Проблемы  систематизации  законодательства  в  условиях  функционирования единого  экономичесого 
пространства ..........................................................................................................................................................
а.Ж. СаГИДаН 
The development and adoption of harmonisation legislation in the European Union (Разработка и принятие 
гармонизации законодательства в европейском Союзе) ...................................................................................
Из практики законотворчества на государственном языке ........................................................................
ш.Р. МыРЗаева 
вопросы обеспечения аутентичности текстов в нормотворческой деятельности Республики Казахстан ...
а.а. ДаУЛетХаНОва 
Некоторые вопросы проведения лингвистической экспертизы законопроектов ............................................
Ж.М. тУРаРОва
Стилистические вопросы текста закона ..............................................................................................................
Зарубежный опыт ................................................................................................................................................
а.а. ДОРСКаЯ (г. Санкт-Петербург) 
Свобода совести и проблема типологии светских государств на постсоветском пространстве ........................................
Г.С. КУРБаНОв (г. Баку) 
Права женщин в законодательстве азербайджанской Республики ..................................................................
в.Ф. ПОПОНДОПУЛО (г. Санкт-Петербург) 
Модельный  закон  «О  публично-частном  партнерстве»  для  государств-участников  СНГ:  концепция  и 
структура ................................................................................................................................................................
К.а. ГРаНДОНЯН (г. Саратов)
К вопросу о понятии гражданского общества как юридической категории ....................................................
М.Г. ЮСИФИ (г. Баку) 
Некоторые вопросы уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное путем разбоя, 
в азербайджанской Республике и Исламской Республике Иран ......................................................................
Г.М. НаДЖаФИ (г. Баку) 
Предмет компьютерных преступлений ...............................................................................................................
Трибуна молодого ученого ...................................................................................................................................
а.С. НаБИева 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как составная часть правового мониторинга ........
Г.К. тУЛеНОва 
Защита прав на селекционные достижения ........................................................................................................

№ 4 (28) 2012 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан

Каталог: sites -> default -> files -> images-iz
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
images-iz -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет