Е. А. Букетова 1 курса, форма обучения очнаяPdf көрінісі
Дата26.10.2022
өлшемі41.49 Kb.
#45554


Құжаттың бірегей нөмірі / Уникальный номер документа: 220909223050
КЕАҚ "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті"
НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова"
АНЫҚТАМА
СПРАВКА
10.09.2022 № 79777
Қарағанды қ. / г. Караганда
1 курс күндізгі/очная
Дана
Иманкулова Дарина Бахтиярқызы, 20.04.2005 жылы туған / г.р.
берілді
(білім алушының Т.А.Ә., туған күнін көрсете отырып / Ф.И.О. обучающегося, с указанием даты рождения)
Ол шын мәнінде Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің философия-психология факультетінің
«6B03106-Психология» білім беру бағдарламасы (мамандығының) күндізгі оқу бөлімінің 1 курс білім алушысы
болып табылады.
В том, что он(а) действительно является обучающимся по образовательной программе (специальности)
"6B03106-Психология", философско-психологического факультета, Карагандинского университета им.
Е.А.Букетова 1 курса, форма обучения очная.
Оқу орнында оқу мерзімі / Срок обучения в учебном заведении 4 жыл / года(лет), оқу кезеңі / период обучения с
01.09. 2022 ж. бастап / г. по 30.06. 2026 ж. дейін / г.
Анықтама 2022-2023 оқу жылына жарамды. / Справка действительна на 2022-2023 учебный год.
28.07.2020 ж. № KZ83LAA00018495 білім беру қызметін жүргізуге лицензия, әрекет ету мерзімі шектеусіз.
Лицензия на ведение образовательной деятельности № KZ83LAA00018495 от 28.07.2020 г., без ограничения
срока действия.
Анықтама талап ету орны бойынша ұсыну үшін берілді. / Справка выдана для предъявления по месту требования.
Ақылы негізде оқиды. / Обучается на платной основе.
Басқарма мүшесі – Академиялық мәселелер бойынша проректор / Член Правления –
Проректор по академическим вопросам Т.З. Жүсіпбек
ҚБҚО берді / Выдано ЦООС , тел.(7212) 79-39-96
10.09.2022 09:14
Осы құжатты http://ssc.ksu.kz сайтынан жүктеу және
сандық қолтаңбаның түпнұсқалығын тексеру үшін QR-сілтемелер.
QR-cсылки для загрузки с сайта http://ssc.ksu.kz данного
документа и проверки подлинности цифровой подписи.
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7
бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
равнозначен документу на бумажном носителе.


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет