Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет6/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

(МК; Ө; 
ОТ; Қ)
Иллюстра-
циясы бойын-
ша болжап ой 
қорытып, тал-
дау жасай алу 
білігін бағалау.
19-сабақ. Дыбыстар әлемі несімен 
ұнайды? Дыбыс
1. Оқушылардың иллюстрациясы 
бойынша болжап ой қорытып, 
талдау жасай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Адамдардың ай-
татын, қолданатын дыбыстары ту-
ралы түсінікті оқулықта  берілген 
сюжетті сурет бойынша
Оқулық 

44
ұйымдастырыңыз. 
Балалардың іс-әрекеттеріне талдау 
жасата отырып, қандай жағдайда 
дыбыс шығарғанына назар 
аудартыңыз. 
Өздерінің күнделікті өмірлерінде 
қолданатын дыбыстары туралы 
әңгімелетіңіз. 
2.9 
 Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
Практикалық 
іс-әрекеттер 
жасай оты-
рып, дыбыс 
пен әріп 
туралы ой 
қорыту білігін 
бағалау.
Оқулықтан «Есіңе сақта!» 
мәліметін оқып беріп, талдау 
жасатыңыз. Мәліметті мысал-
дар арқылы тақтада дәлелдеу 
жұмыстарын жасап көрсетіңіз. 
Оқушылардың балабақшада 
игерген білімдеріне сүйене оты-
рып, дыбыс пен әріп туралы 
түсінік беру. Дыбысты айтамыз, 
естиміз. Әріпті жазамыз, көреміз. 
Практикалық іс-әрекеттер жасай 
отырып, оқушыларға меңгертіңіз. 
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; 
Ж; Қ) 
Практикалық 
іс-әрекеттер 
жасай оты-
рып, дыбыс 
пен әріп 
туралы ой 
қорыту білігін 
бағалау.
2. Оқушылардың балабақшада 
игерген білімдеріне сүйене 
отырып, мүмкіндіктерінше 
ұсынылған тапсырмалар-
ды орындатыңыз. Алдымен 
оқушылардың қалауы бойынша 
әріптерді ататып шығыңыз. 
3. Оқушылардың дыбыстар-
ды ажырата алу білігін бағалау 
мақсатында сыныптас досына бір 
дыбысты айтқызыңыз. Ал ол оның 
дауысты немесе дауыссыз екенін 
айтуы керек. 
Оқулық 
3.8 
Калли-
гра-
фиялық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
гра-
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
Дәптермен 
жұмыс

45
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(МК; Ұ, Қ) 
Суреттердің 
көмегімен 
өлең ұйқасын 
табу білігін 
бағалау.
20-сабақ. Мен ақынмын. Дыбыс.
1. Суреттердің көмегімен өлең 
ұйқасын табу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Оқушыларды өлең жазуға 
үйретуде ең алдымен әр жолдың 
соңғы сөздерінің бір-бірімен 
ұйқасып келуіне назар аудар-
тылады. Мысалы, екі қатарлы 
өлеңнің бірінші қатарының соңғы 
сөзі «көрікті» болса, оқушылар 
оған ұйқас «керікті» сөзін сурет 
арқылы табады. 
Әрі қарай өлеңді мәнерлеп 
оқыңыз. Оқушылар сөз 
сызбасының орнына тиісті сөзді 
суретке қарап өздері табады. 
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 Сөз/
сөйлем сыз-
басын оқу. 
(Ө;Қ) 
Сөз сызбасын 
оқу білігін 
бағалау. 
2. Оқушылардың суреттерді оқуын 
жүзеге асырыңыз. Олардың өлең 
ұйқасы болып келетін «жүзім», 
«шаңғы», «керік» , «сәбіз» сөздеріне 
дыбыстық сызба-үлгісі бойынша 
оқытып, талдатыңыз.
Сөздерді буынға бөлгізіп, буын 
санын анықтатыңыз. Әр сөзге 
қатысты сөйлемдер құрастыртып, 
құрастырған сөйлемдерін 
тақтада сызба арқылы белгілетіп 
жазғызыңыз. 
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
1.3.8.1
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі
(МК; Ө; Қ
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы және 
төменгі
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
Дәптермен 
жұмыс

46
ларды 
сақтау.
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 
Тыңдау ба-
рысында 
тілдік бірлік-
терді (сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) 
ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ө; Қ
Өлең 
жолдарын-
дағы айты-
луы ұқсас 
сөздерді 
табу білігін 
бағалау. 
21-сабақ. Мен ақынмын. Дыбыс.
1. «Бұл не?» өлеңін аудио 
үнтаспадан тыңдатыңыз не-
месе оқулықтан нақышына 
келтіріп, мәнерлеп оқып 
беріңіз. Оқушылардың өлең 
жолдарындағы айтылуы ұқсас 
сөздерді табуын жүзеге асырыңыз.
Оқулықтағы жаңа ақпаратпен 
таныстырып, өлеңнің ұйқасқа 
құрылатынын мысалдар арқылы 
түсіндіріңіз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Мәтіннің 
мазмұнын 
оның иллю-
страциясы 
бойынша 
болжай алу, 
өз көзқара-
сын білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
2. «Қажетті сөздің орнын 
тап» тапсырмасымен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Оқушылар көп 
нүктенің орнына суретте берілген 
сандардың тиістісін тауып айтуы 
керек. 
«Аман неге жаман?» өлеңін 
мәнерлеп, нақышына келтіріп 
оқып беріңіз. 
Топтық жұмыс ұйымдастырыңыз. 
Аман жақсы бала болуы үшін 
қандай ақыл айтатындарын топта 
өзара шешіп, ойларымен бөліссін. 
Шешімдерін сыныпта жарияла-
тып, дәлелдеулер жасатыңыз.
Оқулық
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті,
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті,
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс

47
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 Сөз/
сөйлем сыз-
басын оқу. 
(МК; Ұ; Қ) 
Сөз сызбасын 
оқып, сөйлем 
құрастыру 
білігін 
бағалау. 
22-сабақ. Баспана түрлері. Дыбыс. 
Сөйлеу. 
1. «Не қайда мекендейді?» ойы-
нын ойнату арқылы оқушылардың 
сөз сызбасын оқып, сөйлем 
құрастыру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Ойынның шар-
ты бойынша мұғалім сол жақтағы 
суреттерді буын сызбасы арқылы 
«оқытады»: еш-кі, т.с.с. 
Осыдан кейін оның мекен ететін 
«үйін» оң жақтағы суреттен 
тапқызып, буын сызбасы арқылы 
оқытады: қо-ра. Осы сөздермен 
ауызша сөйлем құратады: Ешкі 
қорада тұрады.
Оқушылардың тақтада ауызша 
құраған сөйлемдерінің (Ешкі 
қорада тұрады. Тышқан інде 
тұрады. Құс ұяда мекендейді.) 
сызбасын көрсетуіне мүмкіндік 
беріңіз. Талдау жұмыстарын 
жүргізіңіз. 
Оқулық 
1.4  
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның
(МК; Ө; Қ) 
Суреттердің 
көмегімен 
өзінің қайда 
тұратынын
2. «Сен қайда тұрасың?» сұрағын 
қойып, оқулықта берілген 
суреттерді қалауы бойынша 
таңдап әңгімелеуіне басшылық 
жасаңыз. Оқушыларға
Оқулық 
Киіз үй – 
YoyTube 
видео Сен 
білесің бе? 

48
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
әңгімелеу 
білігін 
бағалау.
өздері тұратын үйлері жайлы 
әңгімелетіңіз. Үш баспананың 
екеуі (жер үй мен көп қабатты) 
туралы балалар әңгімелей алады. 
Мысалы, «Мен көп қабатты үйде 
тұрамын. Пәтеріміз 5-қабатта 
орналасқан. Бөлмелеріміз кең әрі 
әдемі. Менің бөлмемде кереует, 
үстел, орындық, киім ілетін шкаф, 
компьютер бар. Мен бөлмемді таза 
ұстаймын».
Екінші сурет – киіз үй туралы 
оқушылар еш нәрсе айтпауы 
мүмкін. Сондықтан да «Бұл үй 
қалай аталады?», «Көргендерің бар 
ма?», «Ол неден жасалады?» т.б. 
сұрақтар қойып, оқушыларды 
әңгімеге араластырыңыз. Киіз 
үй туралы ақпаратты балапан 
бағдарламасының (Киіз үй – 
YoyTube видео Сен білесің бе?) 
сайтынан көрсетіңіз.
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс

49
1.2 
Мәтін-
нің тақы-
рыбы 
мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ұ; Ө; Қ) 
Мәтінді 
түсініп, 
мазмұнын 
айтып, 
негізгі ойды 
анықтай 
алу білігін 
бағалау. 
23-сабақ. Баспана түрлері. Дыбыс. 
Сөйлеу. 
1. Мәтінмен жұмысты 
ұйымдастырыңыз. «Құстың 
ұясы» әңгімесін аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе мәнерлеп, 
нақышына келтіріп оқып беріңіз. 
Мәтін тыңдатылғаннан кейін 
«Әңгіме не туралы?» деген сұрақ 
қойып, мәтіндегі негізгі ойды 
анықтатыңыз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулық 
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ) 
Сұхбаттасу 
кезінде 
өзгенің 
пікірін 
тыңдау, сый-
лау және өз 
ойын жеткізу 
білігін 
бағалау.
2. Мәтін мазмұнын оқушылардың 
қаншалықты түсінгендігін 
байқау үшін жетекші сұрақтар 
қою арқылы пысықтаңыз. 
«Әңгіме не туралы?», «Балалар 
не істеді?», «Әкесі балаларға не 
деді?» сұрақтарына жауап алыңыз. 
Оқушыларға баланың ісінің дұрыс 
еместігін дәлелдетіңіз. Дұрыс емес 
деуінің себеін анықтатыңыз. 
Оқулық 
3.3  
Жоспар 
құру. 
1.3.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінге 
суреттер, 
сызбалар 
арқылы жос-
пар құрып, 
оған ат 
(тақырып) 
қою. 
(М; Т; Қ) 
Сюжетті 
суреттердің 
көмегімен 
жоспар 
құрып, 
әңгіме 
құрасты-
ру білігін 
бағалау.
3. Сюжетті суреттердің көмегімен 
«Құстың ұясы» тақырыбы бо-
йынша әңгіме құрастыру білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Әр сюжетті суреттің мазмұнына 
сәйкес сұрақтар қойыңыз. 1-сурет 
бойынша: 1) Балалар нені көрді? 
2) Олар ұяға қалай шықты? 
3) Ұядан не алды? 
2-сурет бойынша: 1) Балапанды 
қайда әкелді? 2) Олардың көңіл 
күйлері қандай? 3) Әкесі не деді? 
4) Балалар әкелерінің айтқанын 
қалай қабылдады?
3-сурет бойынша: 1) Балалар 
қандай шешім қабылдады? 
2) Олар бұл істеріне ұялды ма?
Әр топтың өзіне бөлінген сурет 
және қойылған сұрақтар арқылы 
әңгіме құрастыруына ықпал 
етіңіз. 
Оқулық 

50
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойын-
ша өз 
пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ)
Өз көзқара-
сын білдіріп, 
ойын дәлел-
дей алу, реф-
лексия жасай 
алу білігін 
бағалау.
Сюжетті сурет арқылы негізгі 
оқиғаның мәнін түсіну және 
ретін анықтау білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Әңгіме авто-
ры біздерге не айтқысы келеді?» 
сұрағына жауап алу арқылы 
мәтіндегі негізгі ой анықтатылады.
«Құстың мекені не?» сұрағының 
жауабы тапқызылып, оның суретін 
салдырыңыз. 
«Менің сөзім» әдісі арқылы реф-
лексия жасатыңыз. Оқушының 
өз ойын дәлелдеуіне мүмкіндік 
жасаңыз. «Бала не істеді?», «Оның 
бұл қылығы дұрыс па?» деген 
сұрақтарды қою арқылы өз ой-
ларын айтып, дәлелдеулер жасай 
алуына ықпал етіңіз. 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Дәптердің 24-бетіндегі тапсыр-
маны орындатыңыз. «Құстың 
ұясы» әңгімесін оқыған кезде 
қандай сезімде болдың сұрағына 
жауап алып, өз сезімдерін 
тиісті суреттерді бояту арқылы 
білдіртіңіз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс

51
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
да уыс ырға-
ғын, мәнерін, 
қарқынын, 
сөз арасында-
ғы кідірісті) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Әңгімеден 
алған 
әсерлерімен 
ой бөлісу 
білігін бағалау.
24-сабақ. Өз үйімді сипаттаймын. 
Дыбыс. Сөйлем. Сөйлеу
Қосымша тапсырма. Мұғалімнің 
сыйы ретінде оқушыларға 
тақырып мазмұнын ашатын 
мәтінді мәнерлеп, көркем 
сөз тіркестерін қолдана оты-
рып, сөйлеу барысында дауыс 
ырғағын, мәнерін, қарқынын, 
сөз арасындағы кідірісті және 
вербалды емес қарым-қатынас 
құралдарын (ым-ишара, қимыл) 
қолданып айтып беріңіз. 
Оқушылардың әңгімеден алған 
әсерлерімен ой бөлісіңіз. 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Ертегілер 
Әңгімелер
Тақпақтар
Мақал-
мәтелдер
Жұмбақтар
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бо йынша 
болжау.
(МК; Ө; Т; Қ ) 
Өз үйі туралы 
әңгімелеу, ди-
алогке қатыса 
отырып, ұқсас 
үйлерді тауып, 
салыстыра алу 
білігін бағалау.
1. Суреттердің ішінен өз үйіне 
ұқсас үйді табуын және оның 
басқа үйлерден айырмашылығын, 
ұқсастығын айтуын ұйымдастыры-
ңыз. Оқушылардың назарын 
оқулықтағы үш үйдің суретіне 
аудартып, қай үй әр оқушының 
өзі тұратын үйіне ұқсайтынын 
сұраңыз. 
Содан соң оқушыларға үш 
үйді салыстыртып, олардың 
ұқсастықтары мен айырма-
шылықтарын тапқызыңыз.
Оқулықпен 
жұмыс
https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс ырға-
ғын, мәнерін, 
қарқынын, 
сөз арасында-
ғы кідірісті) 
қолдану.
(МК; Ж; Қ) 
Көркемсөз 
тіркестерін 
орынды 
қолдана 
отырып 
сұхбаттаса алу 
білігін бағалау.
2. Оқушылардың бір-бірімен 
өз үйлері туралы көркемсөз 
тіркестерін орынды қолдана 
отырып сұхбаттасуын 
ұйымдастырыңыз.
Оқулықта берілген сұхбатты 
аудио үнтаспадан тыңдатыңыз 
немесе оқулықтағы мәтінді 
нақышына келтіріп оқып беріңіз. 
Сыныптасымен осы үлгіні 
басшылыққа ала отырып сұхбатқа 
түсуін жүзеге асырыңыз.
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки

52
3.8 Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға сай 
жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті су-
рет бойынша 
шағын әңгіме 
құрап 
айту. 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет