Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет7/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

(МК; Ө; Қ) 
Диалогке 
қатыса оты-
рып, өз 
бөлмелерін 
сипаттай
алу білігін 
бағалау.
25-сабақ. Өз үйімді сипаттаймын. 
Дыбыс. Сөйлем. Сөйлеу
1. Оқушылардың өз бөлмелерін 
сипаттау білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Суреттегі жа-
тын, демалыс, балалар, ас 
бөлмелерінің атын ататып, 
әрқайсысының қажеттілігін 
айтқызыңыз. 
Оқушылардан өз бөлмелерінде 
не болғанын қалайтынын сұрап, 
әңгіме ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
са  лыстыру 
сөз дерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас құ-
рал дарын 
(ым-ишара, 
қимыл, дау-
ыс ырғағын, 
мәнерін, қар-
қынын, т.б.) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Көркемсөз 
тіркестерін 
орынды 
қолдана 
отырып, 
тыңдаушы-
ның назарын 
өзіне аудара 
алу білігін 
бағалау.
2. Көркемсөз тіркестерін орынды 
қолдана отырып, сұхбаттаса алу 
білігін бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Дыбыстық сызба бойынша суреттің 
көмегімен «оқу» жүзеге асады: ке-
реует, үстел, орындық, сөре, шам. 
Әдемі сөре, жаңа шам, үлкен үстел, 
жаңа орындық сөз тіркестерімен өз 
бөлмелерін сипаттайды.
Буын, сөз, дыбыс пен әріп, дауысты 
және дауыссыз дыбыстар туралы 
білімдерін пысықтаңыз.
Оқулық 

53
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
әріп элементтерімен таныстыру
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.2 
Мәтіннің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ұ; Қ) 
Өлеңдегі 
негізгі ойды 
түсініп, 
не туралы 
айтылғанын 
анықтау 
білігін 
бағалау.
26-сабақ. Өз үйімді сипаттаймын.
1. Жаңа сабаққа кіріспе әңгіме 
ұйымдастырыңыз. Оқулықтағы 
С. Сауытбековтың өлеңін аудио 
үнтаспадан тыңдатыңыз немесе 
оқулықтан нақышына келтіріп 
мәнерлеп оқып беріңіз. 
Өлеңдегі негізгі ойды түсініп, 
не туралы айтылғанын 
анықтау білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(МК; Ө; Т; Қ) 
Суреттердің 
көмегімен 
болжай 
алу, балаға 
мінездеме 
беру білігін 
бағалау.
2. Оқушылардың тыңдалған мәтін 
мазмұнын суреттер көмегімен 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Әр шумақтың 
мазмұнына сәйкес келетін сюжетті 
суреттермен өлеңнің мазмұнын 
қалай түсінгендігін тексеріңіз. 
Өлең мазмұны бойынша 
түсінгендерін өз сөздерімен 
баяндатыңыз.
3. Балаға мінездеме бергізіңіз. 
Тағы қандай жағымсыз 
әрекеттер жасауы мүмкін екенін 
болжатыңыз.
Оқулық

54
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– «Сен қайда тұрасың?» сұрағына 
жауап беру үшін, өз үйінің суретін 
салдырып, боятыңыз;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 Сөз/
сөйлем сыз-
басын оқу. 
(Ө) 
Оқушылар-
дың 
суреттерді 
«оқуын» 
жүзеге 
асырыңыз.
Сөздерді 
буынға бөліп, 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
27-сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не 
үйрендім? 
1. Оқушыларға суреттерді ды-
быс сызбасымен толықтыру 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
Оларды буынға бөлгізіп, буын са-
нын анықтатыңыз. Сызбаларды 
бояту арқылы дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
2. Сөздің сызбасы қай аңның аты-
на сәйкес келетінін анықтатыңыз. 
Оқушылар сызбаға сәйкес келетін 
сөздерді өздері ойлап табуы керек.
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жа-
зып, сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлем сыз-
басын оқу,
 
пунктуа-
циялық 
нормалар-
ды сақтау, 
тапсырма 
бойынша ой 
қорытып, 
3. Оқулықта берілген сызба-
үлгілермен жұмыс ұйымдастыруда 
сөйлемнің жеке сөздерден 
тұратындығын, сөйлемнің 
бірінші сөзі бас әріппен жазылып
сөйлемнен кейін тыныс белгісі 
қойылатынын практикалық 
тұрғыда танытыңыз.
Берілген сызба-үлгіге сай келетін 
сөйлемдер құратыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
Тақтамен 
жұмыс

55
рефлек-
сия жасай 
алу білігін 
бағалау.
Оқушыларға сөйлемдерді 
толықтыртып, сызба арқылы 
тақтада белгілетіп, талдау 
жасатыңыз. 
«Қол белгісі» әдісі арқылы 
сабақтан игерген білімдеріне реф-
лексия жасатыңыз. 
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.2 
Дыбыстар-
дың мағына 
ажыратушы-
лық 
қызметін 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін ажы-
рату, буынға 
бөлу білігін 
бағалау.
4. Суреттегілердің қандай зат 
екенін анықтатып, берілген 
сөздердің алғашқы әріптерінен 
қандай жаңа сөз шығатынын 
таптырыңыз. 
Жаңа сөзге сызба-үлгінің 
көмегімен дыбыстық, буындық 
талдау жасатыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
1.2.5.1
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе
(МК; Ж; Қ) 
Тапсырма 
бойынша 
оқулықтағы 
берілген 
сөйлемдерге
28-сабақ. Мен не үйрендім? 
1. Толық ақпарат берудің 
қаншалықты маңыздылығына 
көз жеткіздіріңіз. Диалог 
құрау мақсатында ұсынылған 
оқулықтағы тапсырмаларды
Оқулықпен 
жұмыс

56
уап бере 
білу.
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
сұрақтарды 
дұрыс қойып, 
диалог құра 
алу білігін 
бағалау.
орындата отырып, оқушылардың 
сыныптас досымен жұмыс жаса-
уына ықпал етіңіз. Оқушылардың 
сұрақты дұрыс қойып, сұрақтарға 
толық жауап берулерін 
қадағалаңыз.
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 Тыңдау 
барысында 
тілдік бірлік-
терді (сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) 
ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Өлеңдегі 
негізгі ойды 
түсінгендігін 
сұраққа жа уап 
беру білігін 
бағалау.
2. Оқулықтағы өлеңді нақышына 
келтіріп мәнерлеп оқып беріңіз. 
Оқушылардан алдын ала 
дайындалған сұрақтарға толық 
жауап алып, өлеңдегі негізгі ойды 
анықтауына ықпал етіңіз.
Өлеңдегі негізгі ойды түсінгендігін 
сұраққа жауап беру білігі арқылы 
бағалауды жүзеге асырыңыз.
Оқулықпен 
жұмыс
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ө; Қ) 
Диалогке 
қатыса 
отырып, 
өз пікірін 
жеткізе алу 
білігін бағалау.
3. Оқушылардан оқулықтағы 
«Кітабыңды күтіп ұстайсың ба?» 
сұрағына толық жауап алыңыз.
Диалог құрау арқылы оқушыларға 
кітаптың адам өміріндегі 
маңыздылығына көз жеткізіңіз. 
Қосымша материалдарды пайда-
лану арқылы жаңа мағлұматтар 
беріңіз. Оқушылардың өздері 
білетін кітап туралы мақал-мәтел, 
өлең, тақпақтарын айтуына 
мүмкіндік беріңіз.
 https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
ция сы 
бо йынша 
болжау.
(МК; Ө; Қ) 
Буын санын 
анықтап, 
иллюстра-
циясы бойын-
ша болжау 
білігін бағалау.
4. Оқушылардың назарын 
оқулықтағы суретке аударыңыз. 
«Кітап» сөзі қай вагондағы 
буын санына сәйкес келетінін 
анықтатыңыз. Ол үшін «кітап» 
сөзін буынға бөлдіріп, буын санын 
анықтатыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
3.8 
Калли-
гра-
фиялық, 
графи-
калық
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы және 
төменгі
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы және 
төменгі
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
Дәптермен 
жұмыс

57
норма-
ларды 
сақтау.
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 Тыңдау 
барысында 
тілдік бірлік-
терді (сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) ажыра-
ту, тыңдалған 
мәтіннің маз-
мұнын түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Өлеңдегі 
негізгі ойды 
түсінгендігін 
сұраққа жауап 
беру білігін 
бағалау.
29-сабақ. Мен не үйрендім? 
1. Аудио үнтаспадан өлең 
тыңдатыңыз немесе өлеңді 
нақышына келтіріп мәнерлеп 
оқып беріңіз. 
Оқушылардан алдын ала 
дайындалған сұрақтарға толық 
жауап алып, өлеңдегі негізгі 
ойды анықтауына ықпал етіңіз. 
Оқушыларға торғай туралы 
қосымша қызықты ақпараттар 
беріңіз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулықпен 
жұмыс
2.1 Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 Сөз/
сөйлем сыз-
басын оқу. 
(Ө; Қ) 
Сөздерді 
буынға бөліп, 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
Тыныс белгісіне назар 
аудартыңыз. Өлеңнен сызбаға 
сәйкес сөйлемді тапқызыңыз.
3. Оқушылар сызбаға сәйкес сөзді 
өлеңнен табуы керек: көбелек. 
Оқушылардың cөзді буынға бөліп, 
сөйлем құрай алу білігін бағалау 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
Оқулық 
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(М; Ұ; Т; Қ) 
Өлеңнің 
ұйқасын таба 
алу білігін 
бағалау.
4. Өлеңнің ұйқасын таба алу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Оқушыларға көп нүктенің орнына 
өлең мазмұнына сәйкес келетін 
ұйқасты тауып қоюы үшін мұқият 
тыңдауы керектігін ескертіңіз. 
Оқулықтағы Мұзафар Әлімбайдың 
алдымен бірінші өлеңін, содан 
кейін екінші өлеңін нақышына 
келтіріп мәнерлеп оқып беріп, 
көп нүктенің орнына тиісті сөзді 
тапқызыңыз. 
Оқулық 

58
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып баян-
дау. 
(МК; Ө; Қ) 
Әңгіменің 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен ба-
яндау білігін 
бағалау.
30-сабақ. Мен не үйрендім? 
Қосымша тапсырма.
 Оқушыларға 
мұғалімнің сыйы ретінде әңгіме 
оқып беріңіз немесе тыңдатыңыз. 
Әңгіме желісі бойынша сұрақтар 
қойып, мазмұнын айтқызыңыз. 
Оқушылардың әңгімені тыңдау 
барысында алған әсерлерімен ой 
бөлісіңіз.
http://www. 
balalaralemi.
kz
Әңгімелер
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, ил-
люстрация 
бо йынша бол-
жай алу білігін 
бағалау.
1. Ребусты шешудің жолын 
түсіндіріңіз. Суреттегі заттардың 
бірінші әріптерінен теңдіктен 
кейін берілген текшедегі 
жасырынған сөз шығатынын 
айтып, іздену жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
«Ойлан, тап» ойынын ойнатыңыз. 
Ойынның шарты бойынша 
оқушылар суреттегі заттардың 
атауларындағы алғашқы ды-
быстарды қосып, «бұлт» сөзін 
шығаруы керек. 
Оқулық 
1.8 Беріл-
ген тақы-
рыпқа 
әңгіме
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті сурет 
бойынша
(МК;  Ө; Қ) 
Сурет бойын-
ша сұрақтарға 
толық жауап
2. Оқушылардан «Бұл кімдер?», 
«Ол не істеп отыр?» т.с.с. 
сұрақтарға жауап алып, сюжетті 
сурет бойынша әңгіме құратыңыз. 
Оқулық

59
құрап 
айту.
шағын әңгіме 
құрап айту. 
беру, әңгіме 
құрау, өз іс-
әрекеттеріне 
рефлексия 
жасау білігін 
бағалау.
Әңгімеге ат қойдырыңыз.
«Автор орындығы» стратегиясын 
қолданып, құраған әңгімесін 
топта жариялатыңыз. Сынып 
оқушыларына бір-бірінің 
жұмыстарын «Қол белгісі» әдісі 
арқылы рефлексия жасатып, 
бағалатыңыз. 
 
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, дау-
ыс ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз арасын-
дағы кідірісті) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Көркемсөз 
тіркестерін 
орынды 
қолдана 
отырып, 
тыңдаушы-
ның назарын 
өзіне аудара 
алу білігін 
бағалау.
3. Көркемсөз тіркестерін 
орынды қолдана отырып, 
сұхбаттаса алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Оқушылар 
суреттегі іс-әрекетті сипаттайды. 
Тыңдаушының назарын өзіне ау-
дару үшін қолданылатын көркем- 
сөз тіркестерін, әдепті сөздерді 
қолдана алуларына ықпал етіңіз. 
Мысалы: рақмет, сау болыңыз, 
т.с.с.
Буын, сөз, дыбыс пен әріп, дауыс-
ты және дауыссыз дыбыстар тура-
лы білімдерін пысықтаңыз.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс

60
«Сауат ашу» пәні. 1-сынып
2-бөлім. Менің мектебім
Осыған дейін меңгерілген білім
2-бөлім 1-бөлімде алынған білім мен дағдыларға негізделеді. Оқушылардың дыбыс, буын, сөз, 
сөйлем туралы алғашқы ұғымдары мен түсініктері бар; сызба-үлгілерді қолдана отырып, сөзге 
дыбыстық талдау жасай алады; дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата алады; сөздерді 
буынға бөлу дағдылары қалыптасқан; оқу және жазуға даярлықтары бар. 
Контекст (мәнмәтін)
Екінші бөлім оқушылардың өзі оқып жатқан мектебі туралы танып білулеріне мүмкіндік береді. 
Мектеп ішіне саяхат жасап, мектеп туралы шығармалар тыңдайды. Мектеп туралы әңгімелейді. 
Бұл  бөлім  материалдары  да  «Дүниетану»,  «Жаратылыстану»  пәндерімен  сабақтастық 
байланыста жүргізіледі. Мұғалім белсенді тілдік ортаның құрылуын мүмкін ететін тыңдалым 
және айтылым, оқылым, жазылым тапсырма үлгілерін қолдана алады.
Қысқаша шолу 
Бұл  бөлімде  оқушылардың  оқу  әрекетіне  деген  қызығушылығын  дамыту;  фонематикалық 
есту-тыңдауын  дамыту;  тіл  бірліктері  (дыбыс,  буын,  сөз,  сөйлем)  туралы  ұғымдары  мен 
түсініктерін кеңейту; дыбыстық талдау-жинақтау дағдыларын жетілдіру; а, н, л, р, о, т, у, ш, с 
әріптерін меңгерту, әріптердің баспа және жазба түрлерін, бас әріп пен кіші әріпті ажыратуға 
үйрету;  әріптерді,  буындарды,  сөздерді,  сөйлемдерді  жазуда  каллиграфиялық  дағдыларын 
қалыптастыру;  ауызша  және  жазбаша  тілін  дамыту  арқылы  сөйлеу  әрекеттерін  жетілдіру 
қарастырылады.  Оқушы  өз  мектебіне  топсеруен  жасайды,  экскурсия  жетекшісі  болады, 
мектептегі  жол  бағытын  құрастырады,  мектеп  туралы  шығармаларды  оқып,  олар  туралы  өз 
ойын ортаға салады. Оқушылар ұжымда, топта, жұппен жұмыс жасауда жаңа сабаққа қатысты 
қойылған  проблемалық  сұрақтарға  жауап  іздейді,  өз  іс-әрекеттеріне  рефлексия  жасауды 
үйренеді. Мектеп туралы әңгімелердің мазмұнын айтады және ол туралы әңгіме жазады.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет