Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


суммами, 

исследование  операций  по  учету  расчетов  с 

персоналом  по  оплате  труда  и  расчетов  с 

бюджетом; исследование операций по учету 

товарно-материальных ценностей; 


 

93 


жеткізушілер 

мен 


мердігерлермен 

есеп 


бойынша  операцияларды  зерттеу;  өндіріс 

және 


жүзеге 

асыру 


есебі 

бойынша 


операцияларды  зерттеу.  Сраптау  нәтижелері 

бойынша  қорытындылау  және  оны  жүзеге 

асыру. 

исследование операций  по  учету основных средств;  исследование  операций  по  учету 

расчетов 

 

с 

 поставщиками 

 

и  подрядчиками;  исследование  операций  по 

учету процесса производства и реализации. 

Заключение  по  результатам  экспертизы  и 

его реализация 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Ладаненко Е.И. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

94 


Құрылыстағы  бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет в строительстве  / Accounting 

in construction 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Берілген  курс  бухгалтерлік  есеп  пәнінің 

басқаларымен  қатар    құрылыста  есепті 

ұйымдастыру  және  құжаттар  айналымы 

бойынша  студенттерге  тереңдетілген  білім 

береді 


Данный  курс  в  соответствии  с  другими 

дисциплинами  бухгалтерского  учета  дает 

углубленное 

знание 


студентам 

по 


организации  учета    и  документооборота  в 

строительстве 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

қазіргі 


жағдайда 

автотранспорттық 

кәсіпорындарда 

бухгалтерлік 

есепті 

нормативті реттеу 

жүйесін;  құрылыста  бухгалтерлік  есепті 

ұйымдастыру;  құрылыста  қызмет  көрсетудің 

өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктері; 

 

должны  знать:  систему  нормативного регулирования  бухгалтерского  учета  на 

автотранспортных 

 

предприятиях в 

современных 

условиях; 

организацию 

бухгалтерского  учета  в  строительстве; 

особенности 

калькулирования 

себестоимости услуг в строительстве 

меңгеруі 

керек: 


құрылыста 

құжаттар 

айналымын  дұрыс  ұйымдастыру;  құрылыста 

биологиялық 

активтер 

есебін 


дұрыс 

ұйымдастыру; 

құрылыста 

көрсетілетін 

барлық 

қызметтердің және 

өнімдердің 

өзіндік 

құнын 


анықтау; 

құрылыстағы 

ерекшеліктерді  есепке  ала  отырып  есеп 

беруді құрастыру; 

должны  уметь:  правильно  организовать 

документооборот 

в 

строительстве; правильно 

организовать 

учет 

биологических  активов  в  строительстве; определить  себестоимость  всех  видов 

продукции 

и 

оказанных услуг 

в 

строительстве;  составлять  отчетность  с учетом особенностей в строительстве

игеруі 


тиіс:

 

бухгалтерлік операцияларды 

құжаттық  рәсімдеу;  есептің  стандарттарына 

сәйкес  қаржылық  есеп  беруді  құрастыру 

және  ұсыну;  іскерлік  қызмет  сферасында 

қолданылатын  бухгалтерлік  ақпараттарды 

жинау, сақтау және өңдеу. 

 

должны 


владеть: 

документального 

оформления 

бухгалтерских 

операции; 

формирования 

и 

представления финансовой  отчетности  в  соответствии  со 

стандартами  учета;  сбора,  хранения  и 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

применяемой  в  сфере  профессиональной 

деятельности. 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


есептің 

стандарттарына сәйкес қаржылық есеп беруді 

құрастыру және ұсыну саласында  

должны 


быть 

компетентными: 

в 

области  формирования  и  представления финансовой  отчетности  в  соответствии  со 

стандартами учета 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық  теория,  Бухгалтерлік  есеп 

негіздері, Қаржылық есеп 1,2 

Экономическая теория, Основы 

бухгалтерского учета, Финансовый учет1,2 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Құрылыс 

ұйымдарында 

бухгалтерлік 

қызметті 

ұйымдастыру. 

Құрылыс 


ұйымдарында бухгалтерлік құжаттау құрамы. 

Есеп 


айырысу 

операцияларының 

есебі 

бойынша 


құжаттау. 

Материалдық 

емес 

активтер  мен  қорлардың  қозғалысы  есебі бойынша 

құжаттарды 

рәсімдеу. 

Негізгі 


құралдардың  қозғалысының  есебі  бойынша 

құжаттарды  рәсімдеу.  Түгендеу  жүргізу 

тәртібі.  Бухгалтерлік  құжаттарды  сақтау 

тәртібі.  Құрылыс  ұйымдарында  қаржылық 

есеп  берудің  және  бухгалтерлік  есептің 

Организация 

работы 

бухгалтерской службы  в  строительных  организациях. 

Состав  бухгалтерской  документации  в 

строительных организациях. Документация 

по 


учету 

расчетных 

операций.  

Оформление 

документов 

по 


учету 

движения  запасов  и  НМА.  Оформление 

документов  по  учету    движения  основных 

средств. 

Порядок 

проведения  

инвентаризации. 

Порядок 


хранения 

бухгалтерских 

документов. 

 

Система бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчет 

 

95 


жүйесі.  

четности в строительных организациях 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Жусупова Г.Б. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

96 


Салык аудит / Налоговый аудит / Tax audit 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

аудиторлық 

бақылаулардың 

жалпы 

әдістемелері  мен  ұйымдастыру  облысында терең 

білімдермен 

қамтамасыз 

ету, 


аудиторлық 

бақылауларды 

жүргізудің 

бастапқы  дағдыларын  алу  және  өндірісті 

басқарудағы нәтижелерді қолдану. 

обеспечение  глубоких  знаний  в  области 

организации 

и 

общей методики 

аудиторских 

проверок, 

приобретение 

первичных 

навыков 


по 

проведению 

аудиторских  проверок  и  использованию 

результатов в управлении производством 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

нарықтық 

экономика 

жағдайында 

аудит 

ролін, 


ресурстардың 

барлық түрлерін мақсатқа сәйкес және заңды 

қолдануының 

бақылау 


мен 

сақтау 


міндеттерін, 

қаржылық 

есеп 

берудің 


шынайылығын 

түсіну;экономикалық 

субъекттің  салық  салу  жүйесін  бағалау; 

бюджетке  және  бюджеттік  емес  қорларға 

салықтар  мен  алымдардың  экономикалық 

субъектпен 

төленуі 

мен 


есептеудің 

шынайылығын  растау  мен  бақылау;  қазіргі 

сатыдағы  аудитті  ұйымдастырудың  озық 

тәжірибелерін білу; 

должны знать: понимание роли  аудита  в 

условиях рыночной экономики, его задач в 

обеспечении 

сохранности 

и 

контроля законности 

и 

целесообразности использования 

всех 


видов 

ресурсов, 

достоверности  финансовой  отчетности; 

оценку 


существующей 

системе 


налогообложения 

экономического 

субъекта; 

проверку 

и подтверждение 

правильности 

исчисления 

и уплаты 

экономическим 

субъектом 

налогов 

и сборов 

в бюджет 

и внебюджетные 

фонды; 

знание 


передовой 

практики 

организации аудита на современном этапе; 

меңгеруі 

керек: 

шаруашылық субъект 

қызметінің  есептік-экономикалық  аудитімен 

байланысты 

мәселелерді 

дербес 

шешу 


дағдыларына 

ие 


болу; 

аудиторлық 

бақылаудың 

тәсілдері 

мен 

үдемелі 


формаларын қолдана білу; тәжірибелік аудит 

саласында ғылыми зерттеу жүргізе білу және 

алынған нәтижелерді талдау; 

 

должны уметь: 

обладать 

навыками 

самостоятельного 

решения 

вопросов, 

связанных 

с 

аудитом учетно-

зкономической 

деятельности 

хозяйс-


твующего  субъекта;  умение  использовать 

прогрессивные 

формы 

и 

методы аудиторской  проверки;  умение  проводить 

научные 


исследования 

в 

области практического  аудита  и  анализировать 

полученные результаты; 

игеруі  тиіс:  салықтық  және  бухгалтерлік 

заңнамаларға  сәйкес  бухгалтерлік  есепті 

жүргізу;  халықаралық  стандарттар  бойынша 

қазақстандық есептемені жүргізу. 

должны  владеть:  ведения  бухгалтерского 

учета, 


знаниями 

налогового 

и 

бухгалтерского  законодательства;  ведения казахстанской  отчётности,  отчетности  по 

международным стандартам. 

құзыретті  болуы  тиіс:  салықтық  және 

бухгалтерлік 

заңнамалар 

саласында; 

қазақстандық 

есеп 


берулерді 

жүргізу, 

халықаралық  стандарттарға  сәйкес  есеп 

беруді  жүргізу саласында. 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

области налогового 

и 

бухгалтерского законодательства;  ведения  казахстанской 

отчётности, отчетности по международным 

стандартам. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері, Басқару есебі 

1,2, Қаржылық есеп 1,2, Макроэкономика, 

Микроэкономика 

Основы 


бухгалтерского 

учета, 


Управленческий  учет 1,2, Финансовый 1,2,  

Макроэкономика, Микроэкономика. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Салықтық  аудит:  мақсаттары,  міндеттері, 

бастапқы  ақпарат.  Экономикалық  субъекттің 

салық  салу  жүйесі  элементтерін  талдау. 

Салықтық  төлемдерді  есептеу  әдістерінің 

Налоговый  аудит:  цели,  задачи,  исходная 

информация.  Общий  анализ  элементов 

системы налогообложения экономического 

субъекта.  Оценка  правильности  методики 


 

97 


шынайылығын  бағалау.  Құжат  айналымы 

жүйесін  талдау,  салықтарды  төлеу  мен 

есептеуге  жауапты  қызметтің  функциялары 

мен 


өкілеттіліктерін 

зерттеу. 

Ұйымның 

салық 


жүйесіндегі 

күрделі 


мәселелерін 

талдау. 


Экономикалық 

субъекттің 

орнатылған  формалары  бойынша  салықтық 

есепті бақылау. Салықтық құқық бұзушылық 

және  жауапкершелік.  Салықтық  дауларды 

сотқа  дейін  реттеу.  Аудиттегі  іріктеу. 

Аудиторлық  тесерісті  жоспарлау.  Салықтық 

аудитке ілеспе қызмет көрсету. 

исчисления  налоговых  платежей.  Анализ 

системы 


документооборота, 

изучение 

функции 

и полномочия 

служб, 

ответственных за исчисление 

и уплату 

налогов.  Анализ  проблемных  участков 

в налоговой 

системе 

организации. 

Проверка 

налоговой 

отчётности, 

представленной  экономическим  субъектом 

по установленным 

формам. 


Налоговые 

правонарушения 

и ответственность 

за их совершение. 

Досудебное 

урегулирование 

налоговых 

споров. 


Выборка 

в 

аудите. Планирование 

аудиторской 

проверки. 

Услуги, 


сопутствующие налоговому аудиту 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Васильчук Е.В. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет