Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет2/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
часть 

национальной 

безопасности.  

Псевдорелигиозные  течения,  деструктивные 

и 

тоталитарные культы, 

как 


угроза 

безопасности 

личности, 

общества 

и 

государства Казахстан.  Постреквизиттері / Постреквизиты 

Философия 

Философия  

Сабақтардың түрлері / Виды занятий 

семинарлар 

семинарские 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

аға оқытушы Кабул О.К. 

Шаукенов Ж.А. ст.преподаватель, к.и.н. 


 

17 


Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу / Делопроизводство на казахском языке / 

Paper work in the kazakh language 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Қазақ  тілінде құжаттардың  теориялық  және  

практикалық  білім  жүйесін  қалыптастыру 

Формирование  теоретических  и  практических 

знаний  по  делопроизводству  на  казахском 

языке 


Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  Қазақстанның      нормативтік  

құжатнамасы 

деңгейін; 

 

құжаттар  топтастырылуы  мен  реквезиттерін 

должны 


знать: 

нормативную 

базу 

делопроизводства Казахстана; классификацию и реквизиты документов 

меңгеруі керек:мамандықтарына  байланысты 

қазақ  тілінде    ресми  құжаттарды  қазақша 

дұрыс толтыра білуі 

должны  уметь:  вести  документацию  по 

специальности на казахском языке

 

 

игеруі тиіс: 

негізгі 


 

құжатнамалық  

терминдермен жұмыс  жасай  білуі. 

должны 


владеть:основными 

терминами 

документоведения

 

 құзыретті 

болуы 


керек: 

ресми 


іс 

құжаттарын 

жүргізу, 

іс 


қағаздарын 

мемлекеттік  тілде  толтыра  білу,  электронды 

құжат айналымын білу 

 

должны  быть  компетентными:  в  ведении официальных 

деловых 


документов, 

в 

заполнении деловых 

бумаг 


на 

государственном 

языке, 

в 

электронном документообороте. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Казақ тілі 

Казахский язык 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Құжат 


оның 

 

түрлері мен 

 

тілдік ерекшеліктері. 

Ресми 


іс 

қағаздарының 

түрлері.  Іс  қағаздарын  жазу  барысында  жиі 

кездесетін 

сөздер 

мен 


синтаксистік 

құрылымдар.  Өмірбаян.  Түйіндеме.  Өтініш. 

Мінездеме. 

Бұйрық.Өкімдер 

түрлері, 

құрылымы, 

лексикасы, 

сөз 


қолданысы. 

Келісімшарт.  Келісімшарттың  құрылымы, 

жазылу  ерекшелігі.  Еңбек  келісімі.  Қолхат. 

Қолхат  үлгілерімен  танысу,  жаңа  сөздерге 

назар  аудару.  Сенімхат.  Сенімхат  оның 

лексикасы,  жазылу  ерекшелігі.  Анықтама. 

Бұрыштама. Құттықтаухат. Қызметтік хаттар. 

Қызметтік хаттардың түрлерімен танысу. 

Виды  документов,  реквизиты  и  языковые 

особенности. 

Виды 

деловых 


бумаг. 

Терминологический 

и 

синтаксический минимум,  необходимый  для  составления 

деловых  бумаг.  Автобиография.  Резюме. 

Заявление.  Характеристика.  Приказ.  Виды 

приказов,  реквизиты,  языковые  особенности. 

Договор. Трудовое соглашение. Письмо. Виды 

деловых 


писем. 

Доверенность. 

Справка. 

Резолюция.  Поздравления.  Деловые  письма. 

Виды деловых писем. 

 

Сабақтардың түрі / Виды занятий практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кульбаева М.М. 

Кульбаева М.М. 

 

  

 

  

 

  

 

18 


Экономикадағы статистикалық әдістері/  Статистические методы в экономике

Statistеаl methods in economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

қоғамдық 

құбылыстардың 

жағдайын, 

дамуын,  өзара  байланыстарын  анықтайтын 

статистикалық  көрсеткіштерді  есептей  білу, 

оларды талдау, болжамдау. 

изучение 

статистической 

методологии: 

общих принципов, приемов, методов сбора, 

обработки анализа статистических данных

изучение  закономерностей  и  тенденции 

развития  массовых  общественных  явлений 

и 

процессов, их 

количественной 

характеристики 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  статистиканың  ғылым  ретіндегі 

пәнін,  әдістерін;  статистикалық  бақылауды  

өткізу  бағдарламасын  және  ұйымдастырылу 

сұрақтарын, 

 

деректерді статистикалық 

жинақтау  және  топтау  ережелерін;  нақты, 

қатысты  және  орташа  шамаларды,  вариация 

көрсеткіштерін, 

динамикалық 

қатарлар 

көрсеткіштерін, индекстерді;деректерді кесте 

ретімен және графикалық бейнелерін көрсету 

әдістерін;  қоғамдық  құбылыстарды  талдау 

барысында 

математико-статистикалық 

әдістердің пайдалануын. 

 

должны 


знать: 

предмет, 

метод 

статистики как 

науки, 


программно-

методологические 

и 

организационные вопросы 

статистического 

наблюдения, 

приемы  сводки  массовых  данных  об 

общественных 

явлениях; 

абсолютные, 

относительные 

и 

средние 


величины, 

показатели  вариации,  показатели  рядов 

динамики,  индексы;  методы  табличного  и 

графического  оформления  данных,  метод 

статистического  анализа,  а  также  область 

применения  математико-  статистических 

методов 

в 

комплексном анализе 

общественных явлений. 

меңгеруі  керек:  статистикалық  бақылауды 

өткізу;  массалық    деректерді  статистикалық 

жинақтау 

және 


топтау; 

жалпы 


және 

жалпылама  статистикалық  көрсеткіштерді 

есептеу;статистикалық 

кестелерді 

және 

статистикалық графиктерді 

құру 


және 

талдау; 


қоғамдық 

құбылыстардың 

көрсеткіштерін статистикалық талдау. 

 

должны уметь: проводить статистическое наблюдение; 

осуществлять 

сводку 

и 

группировку массовых 

статистических 

данных;  исчислять  системы  обобщающих 

статистических  показателей;  составлять  и 

анализировать  статистические  таблицы  и 

графики;  применять  статистические  и 

математико  -  статистические  методы  в 

анализе массовых общественных явлений

игеруі  тиіс:  зерттеу  жұмыстарын  жүргізуді 

ілімі;  абстрактологикалық  ойлау;  индукция 

және 

дедукция; дағдарыстың 

талдау 


әдістерін  қолдану;  мәселелерді  табу  және 

оларды  шешуде  ілімдерін  қолдана  білу; 

кәсіби 

қызметті үшін 

пайдаланылатын 

статистикалық ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеудің компьютерлік әдістеріне; 

должны  владеть:  компьютерных 

методов  сбора,  хранения  и  обработки 

информации, 

используемой 

для 

профессиональной  деятельности  -  навыки ведения исследовательской работы, 

 

құзыретті болуы 

тиіс: 


статистика 

заңнамасы 

саласында; 

қолданылатын 

статистика  заңдарда  және  оларда  болған 

өзгерістерде; 

елдің 

мемлекеттік экономикалық  және  әлеуметтік  саясатта; 

экономика  саласындағы  статистикалық  есеп 

ерекшелігі

 

должны быть 

компетентными: 

в 

области  действующего  законодательства по статистике и происшедших изменений в 

них;  особенностей  статистического  учета 

отраслей 

экономики; 

организации 

статистического  учета  в  организациях. 

применять  глубокие  знания  основ  общей 

теории 


статистики, 

экономики 

и 

экономической науки 

для 


анализа 

социально-значимых проблем и процессов 

19 


происходящих  в  обществе;  проводить 

теоретические  и  прикладные  исследования 

в 

области 


современных 

достижений 

экономической науки в Республике

.

 Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Статистика 

пәні 


мен 

міндеттері. 

Статистикалық 

бақылау. 

Статистикалык 

мәліметтерді 

жинақтау 

және 


топтау. 

Абсолютті  және  қатысты  шамалар.  Орташа 

шамалар 

және 


вариация 

көрсеткіштері. 

Ішінара  бақылау.  Динамикалық  қатарлар. 

Индекстер. 

Халық 

және 


еңбек 

ресурстарының  статистикасы.  .  Халықтың 

тұрмыс деңгейінің статистикасы.   

Предмет 


и 

задачи 


статистики. 

Статистическое 

наблюдение. 

Статистическая  сводка  и  группировка. 

Абсолютные  и  относительные  величины.  

Средние  величины  и  показатели  вариации. 

Выборочное  наблюдение.  Ряды  динамики. 

Индексы. 

Статистическое 

изучение 

взаимосвязи 

социально-экономических 

явлений. Статистика населения и трудовых 

ресурсов. 

Статистика 

уровня 


жизни 

населении. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Социально-экономическая статистика  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. 

Курмангалиева А.К. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

20 


Менеджмент/ Management 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

менеджменттің  теориясы  мен  тәжірибесінің 

байланысуының  болмыстық  негіздерін  ашу, 

қаражатты  басқарудың  қажеттілігі,  оның 

арнайы 


және 

ұлттық 


функцияларының 

мазмұны, 

заманауи 

жағдайларда 

сол 

басқарудың рөлі мен маңызы   

раскрыть 

сущностные 

основы 


взаимодействия 

теории 


и 

практики 

финансового  менеджмента,  необходимость 

управления  финансами,  содержание  его 

традиционных  и  специальных  функций, 

роли  и  значения  этого  управления  в 

современных условиях 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 

керек: 


заманауи 

менеджменттің 

принциптері  мен  негізгі  категориялары;  ұзақ 

мерзімді  инвестициялау  мен  қаржыландыру 

әдістері;  

должны знать: основные    категории     и     

принципы          современного  финансового 

менеджмента; 

методы 

долгосрочного инвестирования  и     финансирования;  

меңгеруі  керек:  қысқа  мерзімдік  сипаттағы 

қаржыландыру 

шешімдерін 

қабылдау; 

шаруашылық 

субъектінің 

қызметінің 

операциялық, 

қаржылық 

және 

инвестициялық  нәтижелілігін  бағалау,  даму перспективалары 

мен 


мүмкін 

болатын 


қорытындысы. 

должны  уметь:  принимать  финансовые 

решения 

краткосрочного 

характера; 

оценивать  финансовую  результативность 

операционной, 

финансовой 

и 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующего  субъекта,  перспективы 

развития и возможные последствия 

игеруі  тиіс:  компанияның  қысқа  және  ұзақ 

мерзімді  өаржыландыру  көздерін  бағалай 

білу;  ұйымның  айналым  капиталын  реттеу, 

оның  ақша  түсімін  заманауи  эффектілі 

әдістермен басқару 

должны 

владеть: навыками 

оценки 


возможных  источников  краткосрочного  и 

долгосрочного 

финансирования 

деятельности 

компаний; 

управления 

оборотным 

капиталом 

организации, 

оперативного  управления  ее  денежными 

потоками  с  применением  современных 

эффективных подходов 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

кәсіпорынның  

ресурстарын 

басқару 


процестерін 

ұйымдастыруда 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

организации процесса 

управления 

финансовыми  ресурсами  предприятия  с 

применением  современных  эффективных 

подходов 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Менеджменттің  мақсаты  мен  міндеттері. 

Менеджменттің  базалық  категориялары  мен 

концепциялары.Капитал 

құны. 

Инвестициялық  бағдарламаларды  сараптау тәсілдері.  Бағдарламаның  тәуекелділігінің 

сараптамасы.  Капитал  салымдары  бюджетін 

оптималдау. 

Ұзақ 


мерзімді 

қаржылық 

жоспарлау.  Компания  құны  және  бағалық  – 

бағдарлық  менеджмент.    Компания  құның 

мультипликаторды қолдану арқылы бақылау.  

Заемдік  қаражат  тарту  саясаты.  Капитал 

құрылымының 

теориясы: 

Модельян 

– 

Миллер  модельдері,  келісім  модельдері. Дебиторлық  қарызды  реттеу.  Дивиденттік 

саясатты  реттеу.  Айналым  активтері  мен 

Цели  и  задачи  финансового  менеджмента. 

Базовые 


категории 

и 

концепции финансового 

менеджмента. 

Риск 

и 

доходность. Управление корпорационными рисками. 

Модели 


и 

методы 


оценки 

активов.  Стоимость  капитала.  Методы 

анализа инвестиционных проектов. Анализ 

риска 


проекта. 

Прогнозирование 

денежного 

потока 


инвестиционного 

проекта. 

Оптимизация 

бюджета 


капиталовложений. 

Долгосрочное 

финансовое 

планирование. 

Стоимость 

компаний  и  ценностно-ориентированнный 

менеджмент. 

Управление 

стоимостью 

компаний 

с 

использованием  

21 


қысқа мерзімді міндеттемелерді реттеу.  

 

мультипликаторов.  Эффект  операционного рычага.  Управление  текущими  затратами 

фирмы.  Эффект  финансового  рычага. 

Политика  привлечения  заемных  средств. 

Теория 


структуры 

капитала: 

модели 

Модельяни-Миллера, компромиссные 

модели.  Управление  запасами  Управление 

дебиторской  задолженностью.  Управление 

дивидендной 

политикой 

Управление 

оборотными  активами  и  краткосрочными 

обязательствами 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қаржылық есеп 1 

Финансовый учет 1 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Мустафина А.С. 

Мустафина А.С. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22 


Маркетинг/ Мarketing 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

қызметтердің қозғалысы туралы, осы 

процессті басқару мен ұйымдастыруды қоса 

білімді алу 

приобретение 

знаний 

о 

продвижении услуг,  включая  организацию  и  управление 

данным процессом 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  тауарлары  мен  қызметтерінің 

қозғалыс 

ерекшеліктерін, 

қызметінің 

маркетингтік 

ұйымдастырушылығының 

негізгі кезеңдерін 

должны знать: особенности продвижения  

товаров 


и 

услуг, 


основные 

этапы 


организации маркетинговой деятельности 

меңгеруі  керек:  қызметі  мен  өнімдеріне 

сұранысты  талдау  мен  жоспарлауды  жүзеге 

асыру, 


маркетингтік 

қызметін 

ұйымдастырумен  байланысты  тәжірибелік 

сұрақтарды шешу 

должны 

уметь: 


осуществлять 

планирование и анализ спроса на продукты 

и  услуги,  решать  практические  вопросы, 

связанные  с  организацией  маркетинговой 

деятельности 

игеруі тиіс: маркетингтік мәселелерді талдау 

мен  нақты  нарықтық  жағдайларды  өткізу 

дағдыларын, 

нақты 

жағдайлар үшін 

маркетингтік іс-шаралар жинағын анықтауды 

должны  владеть:  навыками  проведения 

анализа 


маркетинговых 

проблем 


и 

конкретных 

рыночных 

ситуаций; 

определения 

набора 


маркетинговых 

мероприятий  для  конкретных  банковских 

условий 

құзыретті  болуы  тиіс:  маркетингтік  іс-

шараларды ұйымдастыруда және өткізуде 

должны 


быть 

компетентными: 

в 

организации  и  проведении  маркетинговых мероприятий  

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Әлеуметтану 

Экономическая теория, Социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Маркетингтік  қызмет.  Маркетингтік  зерттеу. 

Клиеттермен 

өзарақатынасты 

басқару.  

Қызметтегі 

маркетингтік 

коммуникация. 

Брендинг  маркетингтік  коммуникациясын 

құру 


негізі 

ретінде. 

Коммерциялық 

стратегиялық жоспарлау ерекшелігі.  

Маркетинговая 

деятельность. 

Маркетинговые  исследования.  Политика 

банковского 

продукта. 

Управление 

взаимоотношениями 

с 

клиентами. Брендинг 

как 


основа 

построения 

маркетинговых  коммуникаций.  Специфика 

стратегического планирования.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Экономикалық талдау, Басқару есеп1, 2 

Экономический  анализ,  Управленческий 

учет 1,2 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Есімхан Г. 

Баранова Н.А. 

 

 

  

 

  

 

  

 


 

23 


Бәсекеге қабілетті тұлға психологиясы / Психология конкурентоспособной личности / 

Psychology of competitive personality 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Болашақ 


мамандар 

ретінде 


бәсекелікті 

қаматамасыз  ететін  тұлғалық  қаситеттерін 

дамыту технологияларды еңгізу 

Освоение  технологии  развития  личностных 

качеств, 

обеспечивающих 

конкурентоспособность  у  выпускников  ВУЗа 

как будущих специалистов 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  студенттерді  негізгі  тұлғалық 

даму  технологиялармен  таныстыру  және 

оларды  кәсібилік  төңірігінде  пайдалана  білуі 

керек 

должны  знать: технологии  построения 

планов личностного роста 

меңгеруі керек: өмірлік іс-әрекеттегі басқа да 

салаларында  конструктивті  қарым-қатынаста 

болуын қолдана білуі керек 

должны  уметь:  конструктивно  общаться  в 

различных сферах жизнедеятельности 

игеруі тиіс:  басқару,  тиімді    байланыс, өзін-

өзі реттеу дағдыларын меңгеруі керек 

должны  владеть:  навыками  управления, 

эффективной коммуникации, саморегуляции 

құзыретті  болуы  тиіс:  тиімді    адами 

қарым-қатынаста  және  кәсіби  жағынан  өз 

тағыдырын шешу 

должны  быть  компетентными:  в  области 

эффективных человеческих взаимоотношений 

и профессионального самоопределения 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Философия,Әлеуметтану,  Саясаттану 

Философия, Социология, Политология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Жеке  тұлға.  Жеке  тұлға  ұғымы  мен  оның 

құрылымы. 

Тұлға 


ретінде 

өсу. 


Конструктивтік  қарым-қатынас.  Жан-жалды 

алдын  алу  іс-шаралары.  Пікіртала  өнері. 

Қарым-қатынас 

барысында 

сұрақ 

қою. 


«Жақсы 

тыңдау» 


ережелері. 

Жан-жал. 

Жұмыс 

іздеу 


технологиясы. 

Өзін-өзі 

таныстыру  стратегиясы  мен  техникасы. 

Көпшілік алдында сөз сөйлеу кезінде өзін-өзі 

көрсету.  Маманның  тұлға  ретінде  дамуы. 

Психикалық күюдің феномені. Кәсіби күюдің 

синдромы.  Деструктивті  күюдің  алдын  алу 

әдістері. Релаксациялық техникалар       

Личность.  Понятие  и  структура  личности

Личностный  рост.  Конструктивное  общение. 

Профилактика 

конфликтов. 

Искусство 

полемики.  Постановка  вопроса  в  общении. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет