Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет4/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

в 

условиях рыночной 

экономики; 

принципы 

особенности 

документации 

хозяйственных операции на предприятиях; 

меңгеруі 

керек: 


бухгалтерлік 

есептің 


принциптері 

туралы 


білім 

жүйесін 


халықаралық 

қаржылық 

есептілік 

стандарттарына  сәйкес  қолдана  алу;  бағалау, 

есептік  тіркеу  және  қаржылық  сипаттағы 

жинақталған 

ақпараттардың 

мәселелерін, 

оларды  ары  қарай  қаржылық  есептілікте 

ұсыну мақсатында шешу; бухгалтерлік есепті 

жүргізу 

мен 


қаржылық 

есептілікті 

құрастырудың 

нормативті- 

құқықтық 

базасын бағдарлай білу; 

должны  уметь:  применять    на  практике 

основные 

концепции 

и 

принципов бухгалтерского  учета;  анализировать  и 

принимать 

управленческие 

решения; 

организовать 

эффективную 

систему 

внутреннего  контроля;  формировать  и 

представлять  финансовую  отчетность  в 

соответствии со стандартами учета; 

игеруі  тиіс:  экономикалық  мәселелерді 

зерттеуге  жүйелік  жолдар;  экономикалық 

ойлау,  сол  сияқты  топтастыру  мен  талдау 

мәдениеті; 

кәсіби 

қызмет 


саласында 

қолданылыатын  бухгалтерлік  ақпараттарды 

жинау, сақтау және өңдеу бойынша. 

должны 


владеть: 

документального 

оформления 

бухгалтерских 

операции; 

формирования 

и 

представления финансовой  отчетности  в  соответствии  со 

стандартами  учета;  сбора,    хранения  и 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

применяемой  в  сфере  профессиональной 

деятельности. 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


шаруашылық 

қызметінің  операциялары,  фактілері  мен 

оқиғаларының  қаржылық  есебінің  сұрақтары 

бойынша 


должны 

быть 


компетентными: 

в 

вопросах законодательства 

по 


бухгалтерскому  учету;  в  законодательных 

вопросах по налогу и налогообложению 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есептің негіздері, Қаржылық 

есеп 1.   

Основы бухгалтерского учета, Финансовый 

учет 1.   

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бухгалтерлік 

қызметтің 

жұмысын  Организация 

работы 


бухгалтерской 

 

31 


ұйымдастыру.  Бухгалтериядағы  құжаттар 

айналымы.  Есеп  айырысу  операцияларының 

есебі.  Негізгі  құралдар  мен  қорлардың 

қозғалыс 

есебін 

құжаттама рәсімделуі. 

Қорлар  есебі.  Ақша  қаражаттарының,  ақша 

құжаттарының 

түгендеуі. 

Түгендеуді 

өткізудің  тәртібі.  Түгендеу.  Бухгалтерлік 

есеп  құжаттарын  сақтау  тәртібі.  Қаржылық 

есептің және бухгалтерлік есептің жүйесі. 

службы. 

Состав 


бухгалтерской 

документации.  Документация    по  учету  

расчетных 

операции. 

Оформление  

документов  по  учету    движения  запасов. 

Оформление 

 

документов по 

учету  


движения  основных  средств.  Порядок 

проведения    инвентаризации.  Порядок 

хранения 

бухгалтерских 

документов.  

Система 


бухгалтерского 

учета 


и 

финансовой отчетности. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Экономика саласында бухгалтерлік есеп   

Бухгалтерский учет в отраслях экономики  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Кажикова Ж.Н. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

32 


Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және eceп беру / Учет и отчетность по 

налоговым обязательствам / Аccount and reporting according to tax obligations 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

салық 


басқаруының 

қажеттілігін, 

оның 

мәдениетті  және  арнайы  міндеттерін,  қазіргі занманда  алатын орынын және  тәжірибе  мен 

теорияның ара-қатынасын білу. 

раскрыть 

сущностные 

основы 

взаимодействия  теории  и  практики  учета налоговых  обязательств,  необходимость 

управления 

налоговой 

деятельностью, 

содержание 

его 


традиционных 

и 

специальных  функций,  роли  и  значения этого управления в современных условиях

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  салық  есебінің  кәсіпорында 

нормативтік 

базаның, 

практиканың 

ұйымдастырылуы  мен  жүргізілуі,  салықтық 

есептеме формаларының көрсетілуі; 

должны  знать:  нормативную  базу  и 

практику 

организации 

и 

ведения  налогового  учета  на  предприятии,  порядок 

формирования 

показателей 

форм 


налоговой отчетности и их чтения; 

меңгеруі  керек:  салықтық  есепті  пайдалану 

үшін  бухгалтерлік  есеептегі  мәлеметтерді 

шығару;  берілген  салық  есептемеге  тіркелім 

еңгізу; 

корпоротивтік 

түсім 

салығына декларация құрастыру; 

должны уметь: извлекать информацию из 

данных 

бухгалтерского учета 

для 


использования ее в налоговом  учете; вести 

регистры  текущего  налогового 

учета; 

составлять декларацию по корпоративному подоходному налогу с приложениями; 

игеруі  тиіс:  бухгалтерлік  есптің  кірісі, 

салықтық  және  бухгалтерлік  заңнамасын 

білу;  мемлекеттік  есептемені  халықаралық 

стандартта еңгізу. 

должны  владеть:  ведения  бухгалтерского 

учета, 

знаниями налогового 

и 

бухгалтерского  законодательства;  ведения казахстанской  отчётности,  отчетности  по 

международным стандартам. 

құзыретті  болуы  тиіс:  салықтық  және 

бухгалтерлік 

заңдылықтар 

аясында; 

қазақстандық  есеп  беруді,  халықаралық 

стандарттар бойынша есеп беруді жүргізу. 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

области налогового 

и 

бухгалтерского законодательства;  ведения  казахстанской 

отчётности, отчетности по международным 

стандартам. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Қаржылық есеп 1, Кәсіпорын экономикасы, 

Макроэкономика , Микроэкономика 

Финансовый 

учет 


1, 

Экономика 

предприятия, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Салықтық  есеп  және  оның  есептегі  орны. 

Корпоративтік кіріс салығы және жекеленген 

кіріс  салығы.  Акциздер.  Қосылған  құн 

салығы.  Заңды  тұлғалардың  дүние  мүлкіне 

салынатын салық. Жер салығы. Көлік құрал - 

жабдығына  салынатын  салық.  Басқа  да  тура 

салықтар. Жинақтар. Жеке тұлғаның жылдық 

жинақ  табысының  есебі.  Жеке  тұлғаның 

жылдық  жинақ  табысынан  шегеру  есебі. 

Өндірілген  өнімнің  қалыптасу  шығысының 

есебі,(жұмыс,қызмет).  Салықтық  есеп  және 

белгіленген  активтер  шегерімінің  ережесі. 

Несие алған үшін салықтық есептеме төлемі. 

Резиденттер емес кірістердің салықтық есебі. 

Кіріс салығының есебі.   

Налоговый  учет  и  его  место  в  системе 

учета. Корпоративный подоходный налог и 

индивидуальный 

подоходный 

налог. 


Акцизы. Налог на добавленную стоимость. 

Налог  на  имущество  юридических  лиц. 

Земельный  налог.  Налог  на  транспортные 

средства.  Другие  прямые  налоги.  Сборы. 

Учет 

совокупного годового 

дохода 


юридического  лица.  Учет  вычетов  из 

совокупного 

годового 

дохода 


юридического  лица.  Учет  формирования 

затрат 


по 

реализованной 

продукции, 

(работ, услуг). Правила налогового учета и 

вычеты 

по 


фиксированным 

активам. 

Налоговый 

учет 


по 

вознаграждениям  

33 


Күмәнді  талаптар  бойынша  салықтық  есеп. 

Әлеуметтік  төлемдерге  кеткен  шығындар 

бойынша  салықтық  есеп.  Әлеуметтік  аядағы 

шығындар 

бойынша 

салықтық 

есеп. 

Шығындардың  салықтық  есебі.    Таза  табыс бойынша  жүзеге  асырылатын  шығындардың 

салықтық  есебі.  Бейрезидент  шығындардың 

салықтық 

есебі. 


Жылдық 

табыс 


декларациясы 

және 


одан 

жасалынған 

шегерімдер.  Табыс  салығы  бойынша  есеп 

жүргізу. 

(интересу) за полученные кредиты (займы). 

Налоговый учет вычетов по сомнительным 

требованиям.  Налоговый  учет  вычетов  по 

расходам 

на 

социальные выплаты. 

Налоговый  учет  вычетов  по  расходам  на 

социальную 

сферу. 


Налоговый 

учет 


убытков. 

Налоговый 

учет 

расходов, осуществляемых  за  счет  чистого  дохода. 

Налоговый  учет  доходов  нерезидентов. 

Декларация  о  совокупном  годовом  доходе 

и вычетах, произведенных из него. Учет по 

подоходному налогу 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және салық 

салу 


Учет 

и 

налогообложение в 

сфере 


предпринимательства 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Васильчук Е.В. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

34 


1С: Бухгалтерия/ lC:Accounting 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы  пән  бойынша  негізгі  түжырымдамалар 

мен 


қағидаттарды, 

теориялық 

және 

тәжірибелік сүрақтарды 

студенттерге 

жетілдіріп үйрету 

обеспечить      необходимый      уровень   

подготовки  студентов  по  теоретическим  и 

практическим 

вопросам 

этой 


науки, 

освоение 

основных 

концепций 

и 

принципов Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

Қазақстан 

нарығындағы 

бухгалтерлік  есеп  өнімінің  прогрпммасын; 

инновациялық 

жүйенің 


маркетигтік 

стратегиясын; 

есептік 

касса 


оперцияларындағы 

автоматтандырылған 

ақпарат жүйелерін және т.б. білу 

должны  знать:  программные  продукты 

бухгалтерского  учета  на    Казахстанском 

рынке; 


маркетинговую 

стратегию 

инновационных 

систем; 


автоматизированные 

информационные 

технологии  в  учете  кассовых  операций  и 

т.д. 


меңгеруі  керек:  бухгалтерлік  есепнама  үшін 

және  өңдіру  мен  шешім  қабылдау  үшін 

регламенттелген  автоматты  жүйені  алу; 

анықтағыш 

пен 

документтер жүйесінің 

жөндеу  ерекшеліктерімен  таныстыру;  аудит 

жүргізуінің  программалық  құрал-жабдықтар 

жайында жиындар өткізу және т.б. 

должны 

уметь: 


получить 

регламентированные  автоматизированные 

информации  для  ведения  бухгалтерской 

отчетности  для  выработки  и  принятия 

решений;  ознакомить  с  особенностями 

настройки 

систем, 

справочников 

и 

документов; проводить организационные и технические 

особенности 

проведения 

аудита  с  использованием  программных 

средств и т.д. 

игеруі 


тиіс: 

экономикалық 

мәселелер 

шешудегі 

жүйенің 

ықпалы; 


экономика 

мәдениетін ойлау және оның жалпылауы мен 

талдалуы;  қаржылық  есептемесін  дайындау 

машықтығы;  кәсіпкерлік  қызмет  жүйесіндегі 

бухгалтерлік мәлеметтерді сақтау, өндеу 

должны  владеть:  системного  подхода  к 

исследованию  экономических  проблем; 

культуры экономического мышления, а так 

же  к  обобщению  и  анализу;  навыками 

подготовки  финансовой  отчетности; сбора, 

хранения 

и 

обработки бухгалтерской 

информации, 

применяемой 

в 

сфере профессиональной деятельности. 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


шаруашылық 

қызметінің  операциялары,  фактілері  мен 

оқиғаларының  қаржылық  есебінің  сұрақтары 

бойынша 


должны 

быть 


компетентными: 

в 

области автоматизированных 

информационных 

технологии 

в 

бухгалтерском учете  Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бастапқы  жөндеу.  Өңдірістік-коммерциялық  

секторындағы есеп  мөлшері мен валютасына 

аналитикалық 

және 


синтетикалық 

есеп 


ұйымдастыру. 

Өңдірістік-коммерциялық 

секторындағы  жұмысының  есептік  мезгілі. 

Өңдірістік-коммерциялық  сектордағы негізгі 

құралдар  есебінің  операциялары.  Өңдірістік-

коммерциялық    сектордағы  материалдық 

емес 

активтер есебінің 

операциялары. 

Өңдірістік-коммерциялық 

 

сектордағы тауарлық-материалдық 

қорлары 


есебінің 

операциялары. 

Өңдірістік-коммерциялық  

Первоначальная  настройка.  Организация 

аналитического,  синтетического,  валютно-

го 


и 

количественного 

учета 

в 

производственно-коммерческом секторе. 

Работа 


в 

отчетном 

периоде 

в 

производственно-коммерческом секторе. 

Операция  по  учету  основных  средств  в 

производственно-коммерческом 

секторе. 

Операции  по  учету  нематериальных  акти-

вов 


в 

производственно-коммерческом 

секторе.  Операции  по  учету  товарно-

материальных  запасов  в  производственно- 

35 


секторындағы  ақшалай  қаражат  есебінің 

операциялары. 

Өңдірістік-коммерциялық  

секторындағы  дебиторлық  берешек  есебінің 

операциялары. 

Өңдірістік-коммерциялық  

секторындағы 

бір-бірімен 

байланысты 

жақтар  есебінің  операциялары.  Өңдірістік-

коммерциялық    секторындағы  иемденуші 

субъект 


есебінің 

операциялары 

және 

еңбекақы  төлеу  есебінің  операциялары. Өңдірістік-коммерциялық 

 

секторындағы дайын  өнім  шығаруы  мен  өңдірістік  шығын 

есебінің 

операциялары. 

Өңдірістік-

коммерциялық    секторындағы  есептемелер 

мен аңықтамалар.   

коммерческом  секторе.  Операции по  учету 

денежных  средств  в  производственно-

коммерческом  секторе.  Операции по  учету 

дебиторской 

задолженности 

в 

производственно-коммерческом секторе. 

Учет 


операций 

между 


связанными 

сторонами 

в 

производственно-коммерческом  секторе.  Операции по  учету 

обязательств 

хозяйствующего 

субъекта 

операции  по  учету  заработной  платы  в 

производственно-коммерческом 

секторе. 

Операция  по  учету  затрат  на  производство 

и 

выпуска 


готовой 

продукции 

в 

производственно-коммерческом секторе. 

Отчеты-справки 

в 

производственно-коммерческом секторе 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Экономикадағы  бухгалтерлік  есеп,  Басқару 

есеп 2. 


Бухгалтерский  учет  в  отраслях  экономики, 

Управленческий учет 2 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Жусупова Г.Б. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

36 


Экономиканы мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование экономики / State 

Regulation of Economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы  пәннің  мақсаты  нарықтық  шаруашылық 

жағдайында 

экономикаға 

мемлекеттiң 

араласуын  қажеттiлiгін  және    заңдылығын 

дәлелдеу  болып  табылады;  экономиканы 

мемлекеттiк 

реттеу 

әдiстерiн зерттеу; 

мемлекеттік  реттеу  құралдарына  сипаттама, 

нарықтық және мемлекеттік тетіктердің өзара 

әрекетінің 

заңдылықтарын 

анақтау, 

экономикалық  циклдiң әр түрлi  фазаларында 

қолданылатын мемлекеттік реттеудің әдістері 

мен 

құралдарын талдауды 

үйрену, 


Қазақстанның 

экономикалық 

даму 

мәселелері мен алғышарттарын игеру. является 

обоснование 

принципиальной 

правомерности 

и 

необходимости вмешательства  государства  в  экономику  в 

условиях  рыночного  хозяйства;  изучение 

методов 

воздействия 

государства 

на 


экономику;  характеристика  инструментов 

государственного 

регулирования, 

выявление 

закономерностей 

взаимодействия 

рыночного 

и 

государственного механизма 

регулирования 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  мемлекеттiк  саясатты  жүзеге 

асыру 

тетiгiнің түрлері; 

жалпы 


ЭМР 

әдiстерін 

зерттейтiн 

ғылым 


ретінде 

экономикалық  саясат  туралы;  экономикаға 

мемлекеттiң араласуының ең төменгi және ең 

жоғары 


шектері 

туралы; 


мемлекеттiк 

реттеудің жанама және тура әдiстері туралы. 

должны  знать:  механизм  реализации 

форм 


государственной 

политики; 

об 

экономической политике, 

как 


науке, 

изучающей  методы  ГРЭ  в  целом;  о 

минимальных  и  максимальных  границах 

вмешательства  государства  в  экономику;  о 

косвенных 

и 

прямых методах 

государственного регулирования. 

меңгеруі 

керек: 


ЭМР-де 

қолданылатын 

әдістер  мен  құралдарды  талдау;      болжау 

және  экономикалық  үрдістерді  модельдеу 

әдiстерін қолдану; құрылған модель негізінде 

қажеттi 


есептеулер 

өткiзу; 


жаhандану 

жағдайында  қазiргi  әлемнiң  экономикалық 

мәселелерiн  өз  бетінше  бағалау;  нақты 

міндеттегі 

экономикалық 

әдiстер 


мен 

ғылыми  зерттеулер  элементтерiн  қолдану; 

алған  нәтижелердiң  қолданылу  шектерiн 

бағалау; 

аналитикалық 

экономикалық 

мiндеттерді  және  нақты  жағдайларды  шешу; 

қазiргi 


теорияның 

көру 


бұрышымен 

мемлекеттiң  нақты  әрекеттерi  және  тиiсiнше 

түсiну;  сауатты  басқарушылық  шешiмдердi 

қабылдау;  арнаулы  әдебиеттерді  және  т.  б. 

меңгеру. 

должны 


уметь: 

анализировать 

применяемые  методы  и  инструменты  ГРЭ

использовать    методы  прогнозирования  и 

моделирования  экономических  процессов; 

проводить  необходимые  расчеты  в  рамках 

построенных 

моделей; 

оценивать 

экономические  проблемы  современного 

мира  в  условиях  глобализации;  применять 

экономические 

методы 

и 

элементы научных 

исследований 

в 

конкретных задачах;  оценивать  пределы применимости 

полученных 

результатов; 

решать 


аналитические  экономические  задачи  и 

конкретные 

ситуации; 

 

осмысливать реальные  действия  государства  под  углом 

зрения 


современной 

теории 


и 

соответственно; 

принимать 

грамотные 

управленческие 

решения; 

осваивать 

специальную литературу и т.д. 

игеруі  тиіс:  ғылыми  әдебиетпен  жұмыс;  өз 

ойын дәлелдермен айту; қазақ тiлiнде ауызша 

және жазбаша сауаттылық; жұрты алдындағы 

және  ғылыми  сөйлеу  сауаттылығы;  қажеттi 

ақпарат 

iздеу; 


облыс, 

аудандар 

және 

қалалардың  экономикалық  және  әлеуметтiк дамуының  кешендi  жоспарларын  әзiрлеу; 

өндiрiстiк  -  басқарушылық  қызмет;  халық 

должны  владеть:  работы  с  научной 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет