Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет6/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

тәсілдері; экономткалық талдау кешенінің 

нәтижелерін қолдану; 

должны  знать:  основные  направления  

комплексного 

анализа 


хозяйственной 

деятельности; 

методы 

экономического анализа,  которые  применяются  на  разных 

этапах  и  направлениях  комплексного 

анализа;  приемы  выявления  и  оценки 

резервов 

производства; 

направления 

использования  результатов  комплексного 

экономического анализа; 

меңгеруі  керек:  ұйымдарда  және  оның 

құрылымдық  бөлімшелерінде  экономикалық 

талдауды  жүргізу;  өңдірістік  потенциалды 

бағалау 


және 

оны 


қолдану; 

ұйымның 


қаржылық  жағдайын  аңықтау  және  оның 

даму тенденцияларын аңықтау; 

должны уметь: провести  экономический  

анализ    в  организации  и  основных  ее 

структурных 

подразделениях; 

оценить 

производственный  потенциал  организации 

и 

его 


 

использование; 

выявить 

и 

обосновать условия 

и 

факторы мобилизации  производственных  резервов; 

определить 

финансовое 

состояние 

организации  и тенденции его развития; 

игеруі  тиіс:  ұйымды  басқару  процесінде 

кешенді  экономикалық  талдауды  жүргізу; 

ұйым  қызметінің  экономикалық  нәтижелерін 

болжау;  экономикалық,  өңдірістік,  ғылыми-

техникалық  ақпараттардың  экономикалық 

талдау кешенің құрудағы рөлі. 

должны 


владеть: 

об 


использовании 

комплексного  экономического  анализа  в 

процессе  управления  организациями;  об 

основах  прогнозирования  экономических 

результатов  деятельности  организации;  о 

роли 


комплексного 

экономического 

анализа  в  формировании  информационно 

системы 


экономической, 

производственной  и  научно-технической 

информации. 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


қаржылық 

байланыстарды  ұйымдастыру,  шаруашылық 

субъектілердің 

қаржылық 

қызметтерін 

басқару,  талдау  және  жоспарлау  аясында; 

микро  және  макро  деңгейде  қаржылық 

менеджмент  тактикасын  және  стратегиясын 

қалыптастыру аясында  

должны 


быть 

компетентными: 

в 

области 


в 

организации 

финансовых 

взаимосвязей, 

управления, 

анализа 


и 

планирования  финансовой  деятельности 

хозяйствующих  субъектов;  в  применении 

методов 


экономического 

анализа 


в 

хозяйственной 

деятельности; 

в 

формировании стратегии 

и 

тактики финансового  менеджмента  на  микро  –  и 

макро уровне 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 

1,2. 

Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1,2. 

 

45 


Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономикалық  талдаубың  пәні,  мазмұны, 

объектісі  және  міндеттері.  Экономикалық 

талдаудың әдістері мен тәсілдері. Факторлық 

талдау.  Қаржылық  коэффициенттер  әдісі. 

Басқарушылық 

талдау 

негіздері. Компанияның маркетингтік қызметін талдау. 

Өңімді  өңдіру және  оның  жүзеге асырылуын 

талдау. 

Өңдірістік 

ресурстардын 

қолданылуын  талдау.  Өңімнің  өзіңдік  құнын 

талдау. 

Қаржылық 

талдау 

негіздері. Кәсіпорынның  қаржылық  жағдайын  бағалау. 

Баланстың  өтімділігін  талдау.  Қаржылық 

тұрақтылықты  талдау.  Ақша  ағымдарын 

талдау. 


Кәсіпорынның 

табыстылығын 

талдау. 

Содержание,  объект,  предмет  и  задачи 

экономического 

анализа. 

Способы, 

приемы и методы экономического анализа

Факторный  анализ.  Метод  финансовых 

коэффициентов.  Основы  управленческого 

анализа. 

Анализ 


маркетинговой 

деятельности 

компании. 

Анализ 


производства  и  реализации  продукции. 

Анализ  использования  производственных 

ресурсов. 

Анализ 


себестоимости 

продукции.  Основы  финансового  анализа. 

Общая  оценка  финансового  состояния 

компании.  Анализ  ликвидности  баланса

Анализ  финансовой  устойчивости.  Анализ 

денежных  потоков.  Анализ  прибыльности 

организации. 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. 

Курмангалиева А.К. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

46 


Экономикалық саласында бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет в отраслях 

экономики / Accounting in economy branches 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

саудада,  автотранспорттық  кәсіпорындарда, 

туристік 

және 


қонақүй 

бизнесінде, 

құрылыста    теориялық  және  тәжірибелік 

мәселелерінің 

қажетті 

дәрежесімен 

студенттерді қамтамасыз ету. 

обеспечить 

необходимый 

уровень 


подготовки  студентов  по  теоретическим  и 

практическим  вопросам  организации  учета 

и 

документооборота в 

торговле, 

в 

автотранспортных предприятиях, 

в 

туристическом  и    гостиничном  бизнесе,  в строительстве. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  қазіргі  экономика  жағдайнда 

экономика салаларның құрылымы; нарықтық 

экономика 

жағдайында 

кәсіпорынның 

экономикалық  қызметі  дамуының  тиімді 

нұсқасын тандау; 

должны  знать:  структурное  строение 

отраслей 

экономики 

в 

современной экономике;  выбирать  варианты  наиболее 

эффективного 

развития 

экономической 

деятельности  предприятия  в  условиях 

рыночной экономики; 

меңгеруі  керек:  бухгалтерлік  есептің  негізігі 

қағидалары 

мен 

тұжрымдамаларын тәжірибеде  қолдану;басқару  шығындарын 

қабылдау  және  талдау;  ішкі  бақылаудың 

тиімді 

жүйесін 


ұйымдастыру; 

есеп 


стандарттарына  сәйкес  қаржылық  есепті 

құрастыру және ұсыну; 

должны  уметь:  применять  на  практике 

основные 

концепции 

и 

принципов бухгалтерского  учета;  анализировать  и 

принимать 

управленческие 

решения; 

организовать 

эффективную 

систему 

внутреннего  контроля;  формировать  и 

представлять  финансовую  отчетность  в 

соответствии со стандартами учета; 

игеруі  тиіс:  бухгалтерлік  операцияларды 

қаржылық 

рәсімдеу; 

документального 

оформления  бухгалтерских  операции;  есеп 

стандарттарына  сәйкес  қаржылық  есепті 

құрастыру  және  ұсыну;  іскерлік  қызмет 

сферасында 

қолданылатын 

бухгалтерлік 

ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу. 

должны 


владеть: 

документального 

оформления 

бухгалтерских 

операции; 

формирования 

и 

представления финансовой  отчетности  в  соответствии  со 

стандартами  учета;  сбора,  хранения  и 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

применяемой  в  сфере  профессиональной 

деятельности. 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


шаруашылық 

қызметінің  операциялары,  фактілері  мен 

оқиғаларының  қаржылық  есебінің  сұрақтары 

бойынша,  салық  және  салық  салу  бойынша 

заңдылық мәселелерінде. 

должны 


быть 

компетентными: 

в 

области 


ценообразования 

на 


товары 

народного 

потребления, 

а 

также особенности 

документации 

товарных 

операции 

движения 

товаров 


и 

на 


предприятиях  общественного  питания;  в 

законодательных  вопросах  по  налогу  и 

налогообложению. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қаржылық есеп 1,2. 

Экономическая теория,  Основы 

бухгалтерского учета, Финансовый учет 1,2 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Коммерциялық 

субъектердегі 

есепті 


ұйымдастыру 

міндеттері 

және 

негізгі 


қағидалары.  Көтерме  саудадағы  тауарлар 

қозғалысының 

есебі. 

Бөлшек 


кәсіпорындарадағы  тауарлар  қозғалысының 

есебі. 


Тауарлардың 

қозғалысы 

туралы 

материалды  жауапты тұлғалардың 

есеп 


Основные принципы и задачи организации 

учета 


в 

(торговых) 

коммерческих 

субъектах. Учет движения товаров и тары в 

оптовой  торговле.  Учет  движение  товаров 

на  розничных  предприятиях.  Отчетность 

материально-ответственных лиц  о наличии 

и 

движении товаров 

и 

тары.  

47 


беруі. Тауарлы-материалдық құндылықтарды 

түгендеу. 

Қоғамдық 

тамақтандыру 

кәсіпорындарында  тауарларды  өндіру  және 

жүзеге  асыру,  қоймадағы  тауарлар  есебі. 

Саудадағы 

шығындар 

айналымы 

есебі. 


Саудадағы қаржылық нәтижелер есебі.  

Туристік  бизнесте  туристік  өнімнің  өзіндік 

құнын  құрайтын  шығындар  есебі.  Туристік 

өнімді  жүзеге  асыру  есебі.  Турагенттік 

қызмет  есебі.  Туристік  бизнестегі  делдалдық 

қызмет  есебі.  Валюталық  операциялар  есебі. 

Туристік 

ұйымдардағы 

қаржылық 

нәтижелерінің 

есебі. 

Қонақүй 


қызметі 

нарығының құрылу негізлері. 

 

Құрылыс 


өндірісінің 

есебі. 


Құрылыс 

келісімшарты. 

Материалдардың 

айналымдылығы,  үстеме  шығындар  есебі. 

Құрылыс 

материалдарының, 

қосымша 

өндірістегі 

шығындар 

есебі. 


Қосалқы 

ұйымдардың  негізгі  ұйымдармен  есептесу 

ерекшеліктері. 

Автотранспорттық 

кәсіпорындарда 

бұхгалтерлік 

қызметті 

ұйымдастыру. 

Автотранспорттық 

кәсіпорындарда  бұхгалтерлік  құжаттарды 

құру. 

Автотранспорттық кәсіпорындарда 

бұхгалтерлік  есептің  және  қаржылық  есеп 

берудің жүйесі.  

Инвентаризация 

товарно-материальных 

ценностей.  Учет  товаров  в  кладовой, 

производстве 

и 

реализации на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

Учет издержек обращения в торговле. Учет 

финансовых результатов в торговле.  

Учет  затрат  формирующих  себестоимость 

туристского 

продукта 

в 

туристском бизнесе.  Учет  реализации  туристского 

продукта. Учет турагентской деятельности. 

Учет 

посреднической деятельности 

в 

туристском бизнесе. 

Учет 


валютных 

операции.  Учет  финансовых  результатов  в 

туристских 

организациях. 

Основы 

формирования  рынка  гостиничных  услуг. Учет строительного производства. Договор 

на 


строительства. 

Учет 


накладных 

расходов, 

оборачиваемых 

материалов. 

Учет 

затрат 


в 

подсобных 

и 

вспомогательных  производствах,  расхода строительных  материалов.  Особенности 

расчетов  с  субподрядных  организаций  с 

генподрядными 

организациями. 

Организация 

работы 


бухгалтерской 

службы в автотранспортных предприятиях. 

Состав  бухгалтерской  документации  в 

автотранспортных 

предприятиях. 

Документация 

по 

учету 


расчетных 

операций.  Система  бухгалтерского  учета  и 

финансовой 

отчет 


четности 

в 

автотранспортных предприятиях.  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Виноградова Н.П. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

48 


Ішкі аудит / Внутренний аудит / Internal audit 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы  ғылымның  теориялық  және  тәжірибелік 

мәселелерінің 

қажетті 

дәрежесімен 

студенттерді  қамтамасыз  ету.  Компанияның 

ішкі 


аудитің 

ұйымдастыру 

бойынша 

мамандарға  қажетті  теориялық  білімдер  мен 

тәжірибелік дағдылар жиынтығын беру. 

обеспечить 

необходимый 

уровень 


подготовки  студентов  по  теоретическим  и 

практическим  вопросам  этой  науки.  Дать 

совокупность  теоретических  знаний  и 

практических 

навыков, 

необходимых 

специалистам  по  организации  внутреннего 

аудита в компании 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

нарықтық 

экономика 

жағдайында  ішкі  аудит  ролін,  ресурстардың 

барлық түрлерін мақсатқа сәйкес және заңды 

қолдануының 

бақылау 

мен 


сақтау 

міндеттерін, 

қаржылық 

есеп 


берудің 

шынайылығын; 

должны 

знать: 


понимание 

роли 


внутреннего  аудита    в  условиях  рыночной 

экономики,  его  задач  в  обеспечении 

сохранности  и  контроля  законности  и 

целесообразности  использования  всех  ви-

дов  ресурсов,  достоверности  финансовой 

отчетности; 

меңгеруі  керек:  аудиторлық  бақылаудың 

тәсілдері  мен  үдемелі  формаларын  қолдана 

білу;  тәжірибелік  аудит  саласында  ғылыми 

зерттеу 


жүргізе 

білу 


және 

алынған 


нәтижелерді талдау; 

должны  уметь:  умение  использовать 

прогрессивные 

формы 


и 

методы 


аудиторской  проверки;  умение  проводить 

научные 


исследования 

в 

области практического  аудита  и  анализировать 

полученные результаты. 

игеруі  тиіс:  салықтық  және  бухгалтерлік 

заңнамаларға  сәйкес  бухгалтерлік  есепті 

жүргізу;    шаруашылық  субъект  қызметінің 

есептік-экономикалық аудитімен байланысты 

мәселелерді дербес шешу. 

должны 


владеть: 

самостоятельного 

решения  вопросов,  связанных  с  аудитом 

учетно-экономической 

деятельности 

хозяйствующего  субъекта;  знаниями  в 

области 

налогового 

и 

бухгалтерского законодательства; 

құзыретті болуы тиіс: ішкі бизнес-процес 

аудитін жүргізу сласында, салықтық 

төлемдер сомасының аудиті кезінде  

должны 

быть 


компетентными: 

в 

области    проведении  аудита  внутренних бизнес-процессов,    при  аудите  сумм 

налоговых платежей. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Басқару есебі 1,2, Аудит 

Управленческий учет 1,2, Аудит 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кәсіпорынның 

қаржылық-шаруашылық 

қызметіндегі  ішкі  аудитің  ролі.  Ішкі  аудит 

және  бақылау  қызметтерінің  жұмыстарын 

ұйымдастыру.  Ішкі  аудит  және  бақылау 

жүйесі  кәсіпорынның  қызмет  етуінің  негізі 

ретінде.  Компанияларда  бизнес-процестерді 

бақылауын  және  ішкі  аудитін  жүргізу.  Ақша 

қаражаттарымен  байланысты  операцияларды 

тексеру.  Өнімдерді  (қызмет  көрсетулерді) 

жүзеге 

асыру 


бойынша 

операцияларды 

тексеру. 

Материалдық 

құндылықтармен 

байланысты  операцияларды  тексеру.  Өзіндік 

құнды 

құру 


бойынша 

операцияларды 

тексеру.  Негізгі  құралдар  мен  материалдық 

активтермен 

байланысты 

операцияларды 

тексеру.  Есеп  айырысу  және  кредиттік 

Роль  внутреннего  аудита  в  финансово- 

хозяйственной  деятельности  предприятия. 

Организация  работы  службы  внутреннего 

аудита  и  контроля.  Система  внутреннего 

аудита 


и 

контроля 

как 

основа 


функционирования 

предприятия. 

Проведение внутреннего аудита и контроля 

бизнес-  процессов  в  компаниях.  Проверка 

операций 

с 

денежными средствами. 

Проверка 

операций 

по 


реализации 

продукции (работ, услуг). 

Проверка  операций  с  материальными 

ценностями. 

Проверка 

операций 

по 

формированию    себестоимости.  Проверка операций  с  основными  средствами  и 

нематериальными 

активами. 

Проверка  

49 


операцияларды  тексеру.  Ішкі  аудит  және 

бақылау 


қызметінің 

жұмыстарының 

тиімділігін бағалау. 

расчетных и кредитных операций. 

Оценка  эффективности  работы  службы  

внутреннего аудита и контроля. 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Васильчук Е.В. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

50 


Салық есеп беруінің өндәу жуйесі / Система обработки налоговой отчетности/ 

The processing system of tax reporting 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

сатып  алу  саласында  арнайы  білімді  теория 

салық  есепке  алу,  нормативтік  реттеу,  салық 

салу, сондай-ақ салық тексерулерін жүргізу. 

приобретение 

специальных 

знаний 

в  


области 

теории 


налогового 

учета, 


нормативного 

регулирования 

налогообложения,  а  также  организации 

проведения налоговых проверок.

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения білуі  керек:  функционалдық  ерекшеліктерін, 

әр  жүйенің  компоненті;  өзара  іс-қимыл 

компоненттерін  өзара  және  құрылымдармен 

ақпараттық 

иерархия; 

практикалық 

ерекшеліктері 

әр 


бөлімшеден 

кіретін 


компоненттер  жүйесі;  нақты  жағдайды  өзара 

іс-қимыл  салық  (банк,  бюджет  жүйесінің 

салық төлеушілермен. 

должны 


знать:

 

функциональные особенности каждого компонента системы; 

взаимодействие  компонентов  между  собой 

и  структурами  информационной  иерархии; 

практические  особенности  каждого  из 

подразделов,  входящих  в  компоненты 

системы; 

реальную 

ситуацию 

взаимодействия  налоговой  (банковской, 

бюджетной) 

системы 

с 

налогоплательщиками. меңгеруі керек: мәтіннен ақпаратты деректер 

бухгалтерлік  есеп  пайдалану  үшін,  оның 

салық 

есебінде жүргізуге; 

тіркелімдер 

ағымдағы  салық  есебін  жүзеге  асыру;  салық 

төлеушілерді  тіркеуге;  дербес  шоттарын 

жүргізу; 

ұйымдастырушылық-басқару; 

шешім қабылдауды қолдау. 

должны уметь: извлекать информацию из 

данных 

бухгалтерского учета 

для 


использования ее в налоговом  учете; вести 

регистры  текущего  налогового 

учета; 

осуществлять регистрацию 

налогоплательщиков; 

ведение 

лицевых 


счетов; 

организационное 

управление; 

поддержка принятия решений. 

игеруі 

тиіс: 


теориялық 

негіздері 

оқытылатын  пәннің,  атап  айтқанда,  білуге 

жүйесінің  жағдайы  және  даму  болашағы 

нормативтік 

реттеу 


біріктірілген 

салық 


ақпараттық  жүйесінің  негізгі  талаптары, 

нормативтік  актілерді  жүзеге  асыруға  есеп 

айырысу  салық  төлеушілермен;  -  ұйымдық-

әдістемелік  тәсілдері  арқылы  орнату,  күйге 

келтіру 

және 


жаңарту, 

ақпараттық 

жүйелердің  ҚР  қаржы  министрлігі  Салық 

комитеті. 

должны 

владеть:теоретическими основами  изучаемой  дисциплины,    в 

частности  знать  состояние  и  перспективы 

развития 

системы 


нормативного 

регулирования интегрированной налоговой 

информационной 

системы, 

основные 

требования 

нормативных 

актов 


к 

осуществлению 

расчетов 

с 

налогоплательщиками; организационно-

методическими  подходами  к  установке, 

настройке  и  обновлению информационных 

систем Налогового комитета МФ РК. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет