Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016



жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет7/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

құзыретті  болуы  тиіс:  тіркеу  және  есепке 

алу;  салық  төлеушілер  электрондық  құжат 

айналымы;  енгізу  және  өңдеу  деректер; 

салық есептілігін аудиторлық және салықтық 

бақылау 

(логикалық-синтаксическом, 

логикалық-арифметикалық, 

бақылау 


салықтық декларацияларды). 

должны  быть  компетентными:  при 

регистрации  и  учете  налогоплательщиков; 

в  электронном  документообороте;  вводе  и 

обработке  данных  налоговой  отчетности; 

аудиторском 

и 

налоговом 



контроле 

(логико-синтаксическом, 

логико-

арифметическим,    контролем  налоговых 



деклараций).  

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қаржылық есеп 1 

Экономическая теория,  Основы 

бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономикалық 

мән 

және 


салықтардың  Экономическая  сущность  и    природа 

 

51 


табиғи нысаны. ҚР – ның салық жүйесі: оның 

қазіргі 


тұрақтандырылған 

мінездемесі. 

Мемлекеттің  экономикалық  саяси  тұрғыда 

салық  саясатының  қалыптасудағы  мәні. 

Салықтық механизм.  

налогов.    Налоговая  система  Республики 

Казахстан: 

этапы 


становления,  

характеристика  современного  состояния. 

Налоговая  политика  и    ее  роль  в 

реализации 

экономической 

политики 

государства. Налоговый механизм.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

есеп  беру,  Кәсіпкерлік  сферасындағы  есеп 

және салық салу 

Учет 


и 

отчетность 

по 

налоговым 



обязательствам, Учет и налогообложение в 

сфере предпринимательства 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Васильчук Е.В. 

 

 


 

52 


2.2  «Агроөндіріс  секторындағы  есеп»  білім  беру  бағдарламасы  / 

Образовательная программа «Учет в агропромышленном  секторе» 

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание образовательной программы 



Оқу  бағдарламасы  түлектердің  теориялық 

білімдерін  алуына  жәрдемдеседі,  сондай-ақ 

тәжірибелік  саладағы  түлек  тәжірибеде 

алынған  теориялық  білімді,  талдайды, 

біріктіреді,  бағалайды  және  кәсіпорынның 

саласы 


туралы 

ақпарат 


береді, 

агроөнеркәсіп  секторындағы  кәсіпорынға 

квалификациялдық 

жұмысы 


үшін 

тәжірибемен  иеленеді,  ауылшаруашылық 

шикізаттының 

қайта 


өңдеуіне 

және 


кәсіпорын 

сақтауына 

қаолданады. 

Мамандырылған 

саланың 

объектілері: 

кәсіпорынның мүлігі және оның міндеттері, 

капитал  және  шаруашылық  операциялары, 

құрамындағы  өзгерістерге  әкелетін,  активті 

орналастыру 

және 

қалыптастырудың 



қайнар  көздері,  спецификалық  саланың 

есебімен  экономиканың  әр  түрлі  саласы 

бойынша  кәсіпорын  қызметі,  кәсіпорын  – 

құқықтық 

формасына 

тәуелсіз 

болып 

келетін кәсіпорындар мен фирмалар. Кәсіби 



қызмет 

саласы 


болып 

мемлекеттік 

органдар,  барлық  меншік  нысанындағы 

мекемелер 

мен 

ұйымдар, 



нарықтық 

инфрақұрылым  буынындағы  экономиканы 

мемлекеттік  реттеудің

 

басқару



 

органдары 

және  ғылыми-зерттеу  мекемелері  болып 

табылады. 

 Образовательная  программа  способствует 

получению 

теоретических 

знаний 


выпускников  и  применяет  полученные 

теоретические 

знания 

на 


практике,  

анализируют,    обобщает,  оценивает  и 

представляет  информацию  о  деятельности 

организации, 

обладает 

навыками 

для 

квалифицированной работы  в организациях 



агропромышленного 

сектора, 

 

на  


предприятиях  по  хранению  и  переработке 

сельскохозяйственного  сырья.  Объектами 

профессиональной  деятельности  являются: 

имущество  предприятий,  его  обязательства, 

капитал 

и 

хозяйственные 



операции,  

вызывающие 

изменения 

в 

составе, 



размещении    активов    и  источников  его 

формирования,  деятельность  организаций 

различных  отраслей  экономики  с  учетом 

специфики  отрасли,  организации  и  фирмы 

независимо  от  их  организационно-правовой 

формы. 


Сферами 

профессиональной 

деятельности  являются  государственные 

органы,  учреждения  и  организации    всех 

форм  собственности,    органы  управления 

государственного  регулирования  экономики 

в 

звеньях 


рыночной 

инфраструктуры, 

научно-исследовательские учреждения 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: 

биологиялық 



белсенділерді, 

міндеттемелерді, капиталды, шығындар мен 

кірістерді,  принциптерді  және  олардың 

агроөнеркәсіптік  секторлардағы  бағаларын 

тіркеу 



аграрлық 



сектордың 

салық 


салу 

ерекшеліктері мен  шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің несиеленуі. 

должны знать:  

- учет биологических активов, обязательств, 

капитала, расходов и доходов, принципы их 

оценки на предприятиях 

агропромышленного сектора 

особенности 



налогообложения 

 

и 



кредитования  хозяйствующих  субъектов 

аграрного сектора 

меңгеруі керек:  

белсенділердің, 



міндеттемелер 

мен 


капиталдың 

шаруашылық-қаржылық 

қызметтегі 

қорытындысы 

бойынша 

агроөнеркәсіптегі 

құрылуының 

қозғалыстарының 

тіркелуі 

бойынша 


жұмысты орындау. 

агроөнеркәсіптік 



кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметің 

тәжірибелік 

сұрақтарын кәсіби деңгейде шешу; 

должны уметь: 

-  выполнять  работы  по  учету  наличия  и 

движения  активов,  обязательств  и  капитала 

агропромышленных 

формирований 

и 

определению  результатов  их  хозяйственно-



финансовой деятельности. 

- профессионально решать практические 

вопросы экономической деятельности 

агропромышленных предприятий; 

-    составлять  учредительные  документы, 


 

53 


-    құрылтай  құжаттарын,  коммерциялық 

келісімдер  мен  қаржылық  және  салықтық 

есеп беруді құрастыру 

коммерческие  договоры  и  финансовую  и 

налоговую отчетность 

игеруі тиіс: 

-  агроөнеркәсіптік  құрылымның,  ұйымның 

есеп 


және 

салық 


салу 

саласындағы 

бағдарламалық азық-түліктермен жұмыстары; 

аграрлық 



сектордың 

айналасындағы 

нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс; 

-  есептік  саясаттың  зерттемелері  және 

қаржылық 

есеп 


берудің 

халықаралық 

стандарттарына  сәйкес  кәсіби  ой-пікірді 

білдіру 


должны иметь навыки: 

-  работы  с  программными  продуктами    в 

области 

учета 


и 

налогообложения 

агропромышленных 

формирований; 

организаций; 

-  работы  с  нормативно-правовыми  актами  в 

сфере аграрного сектора; 

-  разработки  учетной  политики  и  выражать 

профессиональное  суждение  в  соответствии 

с положениями МСФО 

 құзіретті болуы керек: 

- мемлекеттің заңнамалық қызмет етуі және 

онда болып жатқан өзгерістер; 

елді 



мемлекеттің 

әлеуметтік-

экономикалық саясаты; 

- мамандырылған этика; 

экономиканың 



бухгалтерлік 

есеп 


саласының ерекшеліктері; 

кәсіпорындағы 



бақылау 

және 


кәсіпорындағы аудит. 

должны быть компетентными: 

действующего 



законодательства 

государства  и  происшедших  изменений  в 

них; 



государственной 



экономической 

и 

социальной политики страны; 



- профессиональной этики; 

особенностей 



бухгалтерского 

учета 


отраслях экономики; 

организации  аудита  и  контроля  в 



организациях. 

 


 

54 


Базалық пәндер / Базовые дисциплины

 

Дінтану  және дінтанудің қаупсыздығының негізі/ Религиоведение и основы 



религиозной безопасности / Religion studies and ,asics of religion safety (см. страницу 16) 

 

Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу / Делопроизводство на казахском языке / 



Paper work in the kazakh language (см. страницу 17) 

 

Экономикадағы статистикалық әдістері/  Статистические методы в экономике



Statistеаl methods in economics (см. страницу 18) 

 

Менеджмент/ Management (см. страницу 20)  



 

Маркетинг/ Мarketing (см. страницу 21) 

 

Бәсекеге қабілетті тұлға психологиясы / Психология конкурентоспособной личности / 



Psychology of competitive personality (см. страницу 23) 

 

Көсіпорын экономикасы / Экономика предприятия / Enterprise Economics 



 (см. страницу 24) 

 

Әлеуметтік-экономикалық статистика/ Социально-экономическая статистика / Socio-



economic statistic (см. страницу 26) 

 

Агрономия негездері/ Основы агрономии/ Fundamentals of Agronomy 



Оқу мақсаты / Учебная цель 

Ауыл  шаруашылық  өнімдерін  өндіру  және 

бастапқы 

өңдеу 


технологиясының 

жетістіктерін 

есепке 

ала 


отырып 

студенттерді 

ауыл 

шаруашылығындағы 



өсімдіктердің  ерекшеліктерінің  негіздерімен 

таныстыру. 

ознакомить 

студентов 

с 

основными 



особенностями  сельского  хозяйство  с  учетом 

современных 

достижений 

в 

технологии 



производства 

и 

первичной 



переработки 

продуктов растениеводства 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

ауыл 


шаруашылығындағы, 

егістің 


негізгі 

мәдениеттер 

классификациясын,  астықты  өңдеу  бойынша 

жаңа өндірістік технологияларды 

должны  знать:  классификацию  основных 

культур, 

современные 

промышленные 

технологии 

возделывания 

зерновых 

и 

кормовых культур   



меңгеруі 

керек: 


нарықтық 

экономика 

жағдайында 

шаруашылықтың 

дамуын 

болжау, 


отырғызу 

материалдарына, 

тұқымдарға,  көшеттерге,  ауыл  шаруашылық 

техникасына, еңбек ресурстарына 

 

должны  уметь:  прогнозировать  развитие 



хозяйства  в  условиях  рыночной  экономики, 

рассчитывать  потребность  в  посадочном 

материале, 

семенах, 

рассаде, 

сельскохозяйственной 

технике, 

трудовых 

ресурсов, 

игеруі  тиіс:  қазіргі  нарықтық  жағдайда 

егістікте  жұмыстар  жүруін  ұйындастыру, 

огротехниканың 

заманауи 

құралдарында 

жұмыс 

істей 


білу 

– 

бөліністік 



және 

көбейтінділік,  сонымен  қатар  байланыс 

құралдарында. 

должны  владеть:  навыками  и  умениями 

организовывать  проведение  полевых  работ, 

работать 

на 

современных 



средствах 

оргтехники 

– 

вычислительной 



и 

множительной, а также средствах связи. 

құзыретті  болуы  тиіс  аграрлы  сектордағы 

қызметті ұйымдастыру мен жүргізу  

должны  быть  компетентными:  в  области 

организации  и  проведении  работ  в  аграрном 

секторе 


 

55 


Пререквизеттері / Пререквизиты 

Ботаника мектеп курсы. 

Школьный курс ботаники. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Агрономияның 

ғылыми 


негіздері, 

арам 


шөптер  және  олармен  күресу  шаралары, 

өңдеудің 

әдістері 

мен 


тәсілдері, 

құнарландыру, 

негізгі 

мәдениеттермен 

танысады.  Сонымен  қатар  оларды  өңдеудің 

агротехникасымен.  Студенттер  теориялық 

негіздерді  және  ауыл  шаруашылықтарының 

өнімділігін 

арттырудың 

агротехникалық 

тәсілдерін  үйренеді,  сондай-ақ  егістіктің 

сапасын жақсартуды да үйренеді.   

Научные основы агрономии, сорные растения 

и меры борьбы с ними, севообороты, способы 

и  приемы  обработки  почв, 

удобрения, 

ознакомятся  с  основными  культурами  - 

пшеница,  ячмень,  овес,  бобовые,  силосные 

корнеклубнеплодные,  масличные  культуры  и 

травы. 


А 

также 


с 

агротехникой 

их 

возделывания. 



Студенты 

учатся 


теоретическим  основам  и  агротехническим 

приемом 


повышения 

продуктивности 

сельскохозяйственных  культур,  а  так  же 

улучшения качества урожая. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Агробизнес субъектілерінің есебі және салық 

салуы  

Учет 


и 

налогообложение 

субъектов 

агробизнеса 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Дюсебаев Б.К.  

Дюсебаев Б.К. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

56 


Агробизнес субъектілерінің есебі және салық салуы / Учет и налогообложение 

субъектов агробизнеса / Accounting and taxation of agribusiness entities 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

агробизнестегі  салықтық  міндеттемелерді 

есептеудің  теориялық  және  тәжірибелік 

әсерлерін 

анықтау, 

салықтық 

қызметті 

басқарудың  қажеттілігі,  оның  дәстүрлі  және 

жетекші 

қызметтерінің 

негізі, 

заманауи 

жағдайларда  бұл  басқарудың  рөлі  мен 

шарттары. 

раскрыть 

сущностные 

основы 

взаимодействия  теории  и  практики  учета 



налоговых  обязательств  в  агробизнесе, 

необходимость 

управления 

налоговой 

деятельностью, 

содержание 

его 

традиционных  и  специальных  функций, 



роли  и  значения  этого  управления  в 

современных условиях. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

заманауи 

экономика 

жағдайларда  салықтық  міндеттер  есебінің 

рөлі, 

ресурстардың 



барлық 

түрлерін 

қолданудағы  оның  заңдылығын  сақтаудағы 

міндеті,  қаржылық  есептіліктің  дұрыстығы; 

экономикалық 

субъектінің 

салық 

төлеу 


жүйесін  бағалау;  бюджеттік  және  бюджеттік 

емес  фондтарға  субъектінің  салық  төлеуін 

тексеру;  заманауи  кезеңдегі  тәжірибенің 

мағынасы; 

должны  знать:  понимание  роли    учета 

налоговых  обязательств    в  условиях 

современной  экономики,  его  задач  в 

обеспечении 

сохранности 

и 

контроля 



законности 

и 

целесообразности 



использования 

всех 


видов 

ресурсов, 

достоверности  финансовой  отчетности; 

оценку 


существующей 

системе 


налогообложения 

экономического 

субъекта; 

проверку 

и подтверждение 

правильности 

исчисления 

и уплаты 

экономическим 

субъектом 

налогов 

и сборов 

в бюджет 

и внебюджетные 

фонды; 

знание 


передовой 

практики 

организации учета на современном этапе; 

меңгеруі 

керек: 

бухгалтерлік 



есеп 

берілгендерін  салықтық  есептілікте  қолдану 

үшін  ақпараттарды  алу;  корпоративті  кіріс 

салықтары бойынша декларация құру; 

должны уметь: извлекать информацию из 

данных 


бухгалтерского 

учета 


для 

использования ее в налоговом  учете; вести 

регистры  текущего  налогового 

учета; 


составлять декларацию по корпоративному 

подоходному налогу с приложениями; 

игеруі  тиіс:  салықтық  есепте  қолдану  үшін 

бухгалтерлік  есеп  берілгендері  бойынша 

дайындау,  жүйелеу  және  тіркеу;  салықтық 

және  бухгалтерлік  заңдылықтарды  білу; 

ағымдағы салықтық есептің регистрлерін. 

должны 


владеть: 

регистрацией, 

обработкой 

и 

систематизацией 



информации  по  данным  бухгалтерского 

учета  для    использования  в  налоговом 

учете;  знаниями  в  области  налогового  и 

бухгалтерского 

законодательства; 

ведением  регистров  текущего  налогового 

учета. 

құзыретті  болуы  тиіс:  салықтық  және 



бухгалтерлік 

заңнамалар 

саласында; 

қазақстандық 

есеп 

беруді 


жүргізу, 

халықаралық  стандарттар  бойынша  есеп 

берулерді жүргізу. 

должны 


быть 

компетентными: 

в 

области 


налогового 

и 

бухгалтерского 



законодательства;  ведения  казахстанской 

отчётности, отчетности по международным 

стандартам. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік  есеп  негіздері,  Қаржылық  есеп 

Основы бухгалтерского учета, Финансовый 



учет1 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

МСФО  41  «Ауыл  шаруашылығы».  Ауыл 

шаруашылығы  үшін  ерекше  салық  төлеу 

МСФО 

41 


«Сельское 

хозяйство». 

Специальный 

налоговый 

режим 

для 


 

57 


режимі.  Ішкі  бақылаудың  жүйелері  мен 

есептілігінің  ерекшеліктері.  Орта  және  кіші 

кәсіпкерліктердің  субъектілерінің  есептілігін 

құру 


және 

есебін 


жүргізу. 

Қазақстан 

экономикасындағы жеке кәсіпкерлікті жүзеге 

асырудың 

құқықтық 

негіздері. 

Агробизнестегі  салық  төлеу  мен  есептілікті 

ұйымдастыру  сұрақтары:  бухгалтерлік  және 

салықтық есептілік. 

крестьянских 

хозяйств. 

Особенности 

отчетности 

и 

системы 



внутреннего 

контроля. 

 

Постреквизиттері / Постреквизиты 



Агроөнеркәсіптік кешеніндегі есеп және есеп 

беру 


 Учет  и  отчетность  в  агропромышленном  

комплексе 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Васильчук Е.В. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

58 


Агроөнеркәсіптік кешеніндегі есеп және есеп беру / Учет и отчетность в 

агропромышленном  комплексе /  Accounting and reporting in the agricultural sector 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Агроөнеркәсіптік  кешеніндегіесеп  және  есеп 

беруін  ұйымдастыру  бойынша  студенттерге 

тереңдетілген  білім беру. 

дать  углубленное  знание  студентам  по 

организации 

учета 

и 

отчетности 



в 

агропромышленном комплексе. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

заманғы 


жағдайда 

агроөнеркәсіптік 

кешендегі 

бухгалтерлік 

есептің 

нормативті 

реттеу 

жүйесін; 



агроөнеркәсіптік 

кешенде 


бухгалтерлік 

есепті 


ұйымдастыру; 

агроөнеркәсіптік 

кешенде 

өнімдердің 

өзіндік 

құнын 


калькуляциялау ерекшеліктері; 

должны  знать:  систему  нормативного 

регулирования  бухгалтерского  учета  в 

агропромышленном 

комплексе 

в 

современных 



условиях; 

организацию 

бухгалтерского 

учета 


в 

агропромышленном 

комплексе; 

особенности 

калькулирования 

себестоимости  переработки  продукции  в 

АПК; 

меңгеруі  керек:  агроөнеркәсіптік  кешенде 



құжаттар  айналымын  дұрыс  ұйымдастыру; 

есепті 


дұрыс 

ұйымдастыру; 

ауыл 

шаруашылық  өндірісте  өнімдердің  барлық 



түрлерінің 

өзіндік 


құнын 

анықтау; 

есептемені құрастыра білу; 

должны  уметь:  правильно  организовать 

документооборот  в  агропромышленном 

комплексе;  правильно организовать учет в 




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет