Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет8/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

агропромышленном 

комплексе; 

определить  себестоимость  всех  видов 

продукции 

сельскохозяйственного 

производства и ее переработки; составлять 

отчетность с АПК; 

игеруі  тиіс:  бухгалтерлік  операцияларды 

қаржылық  рәсімдеу;  есептің  стандарттарына 

сәйкес қаржылық есептемені құрастыру және 

ұсыну; 

агроөнеркәсіптік кешенде 

қолданылатын  бухгалтерлік  ақпараттарды 

жинау, сақтау және өңдеу. 

должны 


владеть: 

документального 

оформления 

бухгалтерских 

операции; 

формирования 

и 

представления финансовой  отчетности  в  соответствии  со 

стандартами  учета;  сбора,    хранения  и 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

применяемой в АПК. 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

агроөндіріс 

кешенінде 

есепті 


және 

есеп 


беруді 

ұйымдастыру саласында. 

должны быть компетентными: в 

области организации учета и отчетности в 

агропромышленном комплексе. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік  есеп  негіздері,  Қаржылық  есеп 

1,2, Басқару есебі 1 

Основы бухгалтерского учета, 

Финансовый учет 1,2 Управленческий учет 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса Агроөнеркәсіптік 

кешендегі 

ұйымдастырушылық  және  технологиялық 

ерекшелігі;  жалпы  есепті  ұйымдастыру. 

Өнімдерді 

қайта 


өңдеу 

өнеркәсібінде 

шығындар  есебі.  Қайта  өңдеу  өнеркәсібінде 

өндірістің 

түрлері 

бойынша 


өнімдердің 

өзіндік  құнын  калькуляциялау.Қайта  өңдіру 

машиналары  мен  механизмдерін  ұстау  үшін 

шығындар 

есебін 

ұйымдастыру. Дайын 

өнімдерді жүзеге асыру есебі және қаржылық 

нәтижелерді анықтау. 

Организационная 

и 

технологическая особенность 

в 

агропромышленном комплексе;  организация  учета  в  целом

Учет 


расходов 

на 


производство 

перерабатывающей 

продукции. 

Калькулирование 

себестоимости 

продукции    (по  видам  производства) 

производства 

перерабатывающей 

промышленности. 

Организация 

учета 

расходов на 

содержание 

перерабатывающих  машин  и  механизмов. 

Учет  реализации  готовой  продукции  и 

определение финансовых результатов. 


 

59 


Постреквизиттері / Постреквизиты 

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Жусупова Г.Б. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

60 


Ауылшаруашылық кәсіпорының 1С: Бухгалтериясы/ 1С: Бухгалтерия 

сельскохозяйственного предприятия / 1С:Аccounting agricultural enterhrise 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы пән бойынша негізгі түжырымдамалар 

мен қағидаттарды, теориялық және 

тәжірибелік сүрақтарды студенттерге 

жетілдіріп үйрету 

обеспечить      необходимый      уровень   

подготовки  студентов  по  теоретическим  и 

практическим 

вопросам 

этой 


науки, 

освоение 

основных 

концепций 

и 

принципов Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: Қазақстан нарығындағы 

бухгалтерлік есеп өнімінің прогрпммасын; 

инновациялық жүйенің маркетигтік 

стратегиясын; есептік касса 

оперцияларындағы автоматтандырылған 

ақпарат жүйелерін және т.б. білу 

должны  знать:  программные  продукты 

бухгалтерского  учета  на    Казахстанском 

рынке; 


маркетинговую 

стратегию 

инновационных 

систем; 


автоматизированные 

информационные 

технологии  в  учете  кассовых  операций  и 

т.д. 


меңгеруі  керек:  бухгалтерлік  есепнама  үшін 

және  өңдіру  мен  шешім  қабылдау  үшін 

регламенттелген  автоматты  жүйені  алу; 

анықтағыш 

пен 

документтер жүйесінің 

жөндеу  ерекшеліктерімен  таныстыру;  аудит 

жүргізуінің  программалық  құрал-жабдықтар 

жайында жиындар өткізу және т.б. 

должны 

уметь: 


получить 

регламентированные  автоматизированные 

информации  для  ведения  бухгалтерской 

отчетности  для  выработки  и  принятия 

решений;  ознакомить  с  особенностями 

настройки 

систем, 

справочников 

и 

документов; проводить организационные и технические 

особенности 

проведения 

аудита  с  использованием  программных 

средств и т.д. 

игеруі 


тиіс: 

экономикалық 

мәселелер 

шешудегі 

жүйенің 

ықпалы; 


экономика 

мәдениетін ойлау және оның жалпылауы мен 

талдалуы;  қаржылық  есептемесін  дайындау 

машықтығы;  кәсіпкерлік  қызмет  жүйесіндегі 

бухгалтерлік мәлеметтерді сақтау, өндеу 

должны  владеть:  системного  подхода  к 

исследованию  экономических  проблем; 

культуры экономического мышления, а так 

же  к  обобщению  и  анализу;  навыками 

подготовки  финансовой  отчетности; сбора, 

хранения 

и 

обработки бухгалтерской 

информации, 

применяемой 

в 

сфере профессиональной деятельности. 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


шаруашылық 

қызметінің  операциялары,  фактілері  мен 

оқиғаларының  қаржылық  есебінің  сұрақтары 

бойынша 


должны быть компетентными: в 

вопросах финансовогоучета операций

фактов и событий хозяйственной 

деятельности 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бастапқы 

жөндеу. 


Агроөнеркәсіп 

секторындағы есеп  мөлшері мен валютасына 

аналитикалық 

және 


синтетикалық 

есеп 


ұйымдастыру.  Агроөнеркәсіп  секторындағы 

жұмысының  есептік  мезгілі.  Агроөнеркәсіп  

сектордағы 

негізгі 


құралдар 

есебінің 

операциялары.  Агроөнеркәсіп  сектордағы 

материалдық 

емес 

активтер есебінің 

операциялары.  Агроөнеркәсіп  сектордағы 

тауарлық-материалдық 

қорлары 


есебінің 

операциялары.  Агроөнеркәсіп  секторындағы 

Организация 

аналитического, 

син-

тетического, валютного и  количественного учета 

в 

агропромышленном секторе. 

Работа 


в 

отчетном 

периоде 

в 

агропромышленном  секторе.  Операция  по учету 

основных 

средств 

в 

агропромышленном  секторе.  Операции  по учету 

нематериальных 

активов 

в 

агропромышленном  секторе.  Операции  по учету  товарно-материальных  запасов  в 

агропромышленном  секторе.  Операции  по  

61 


ақшалай  қаражат  есебінің  операциялары. 

Агроөнеркәсіп  секторындағы  дебиторлық 

берешек 

есебінің 

операциялары. 

Агроөнеркәсіп 

секторындағы 

бір-бірімен 

байланысты  жақтар  есебінің  операциялары. 

Агроөнеркәсіп 

секторындағы 

иемденуші 

субъект 

есебінің 

операциялары 

және 


еңбекақы  төлеу  есебінің  операциялары. 

Агроөнеркәсіп  секторындағы  дайын  өнім 

шығаруы  мен  өңдірістік  шығын  есебінің 

операциялары.  Агроөнеркәсіп  секторындағы 

есептемелер мен аңықтамалар.   

учету 


денежных 

средств 


в 

агропромышленном  секторе.  Операции  по 

учету 

дебиторской задолженности 

в 

агропромышленном  секторе.  Учет  опе-раций  между  связанными  сторонами  в 

агропромышленном  секторе.  Операции  по 

учету 

обязательств хозяйствующего 

субъекта  операции  по  учету  заработной 

платы 

в 

агропромышленном секторе. 

Операция  по  учету  затрат  на  производство 

и 

выпуска 


готовой 

продукции 

в 

агропромышленном секторе. 

Отчеты- 


справки в агропромышленном секторе. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Агроөнеркәсіптік кешеніндегі есеп және есеп 

беру, 


Ауыл 

шаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп  

 Учет  и  отчетность  в  агропромышленном  

комплексе,  Бухгалтерский  учет  в  сельском 

хозяйстве 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Жусупова Г.Б. 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу / Государственное регулирование экономики / State Regulation of Economy (см. страницу 36) 

 

Мал шаруашылығы негіздері/ Основы животноводства/ Вases of stockraising Оқу мақсаты / Учебная цель 

Ауыл  шаруашылық  өнімдерін  өндіру  және 

бастапқы 

өңдеу 


технологиясының 

жетістіктерін 

есепке 

ала 


отырып 

студенттерді 

ауыл 

шаруашылығындағы малдардың 

және 


өсімдіктердің 

ерекшеліктерінің негіздерімен таныстыру. 

ознакомить 

студентов 

с 

основными биологическими 

особенностями 

сельскохозяйственных  животных  с  учетом 

современных  достижений  в  технологии 

производства  и  первичной  переработки 

продуктов животноводства. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

ауыл 


шаруашылығындағы 

малдардың  (ІҚМ,  жылқы,  қой,  шошқа, 

құстар)  тамақтандыру  және  күту  негіздері, 

өсу  және  даму  ерекшеліктері;  егістің  негізгі 

мәдениеттер  классификациясын,  астықты 

өңдеу 


бойынша 

жаңа 


өндірістік 

технологияларды 

должны  знать:  особенности  роста  и 

развития, основы кормления и содержания, 

биологические 

особенности  

сельскохозяйственных    животных  (крс, 

лошадей, 

овец, 

свиней, 


птиц) 

и 

направление продуктивности меңгеруі керек: мал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру шығындары мен оның есебін бақылау 

және  ауыл  шаруашылығындағы  малдардың 

өнімділігінің түрлері бойынша бағалай білу;  

должны уметь: проконтролировать учет и  

затраты 


на 

производство 

продукции 

животноводства 

и 

уметь 


оценить  

сельскохозяйственных 

животных 

по 


различным видам продуктивности;  

игеруі  тиіс:  қазіргі  нарықтық  жағдайда  мал 

шаруашылығы 

өнімдерін 

өндіру 

технологиясын  ұйымдастыру  дағдыларын игеру,  

должны  владеть:  навыками  и  умениями 

организации 

технологии 

производства 

продукции  животноводства в  современных 

рыночных условиях.  

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


 

 

өндіріс технологиясы 

саласында 

және 

мал 


должны 

быть 


компетентными: 

в 

области технологии 

производства 

и 


 

62 


шаруашылығының өнімдерін бастапқы өңдеу 

саласында,  аграрлы  сектордағы  қызметті 

ұйымдастыру мен жүргізу саласында 

первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства,  в  области  организации  и 

проведении работ в аграрном секторе 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Зоология мектеп курсы. 

Школьный курс зоологии. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Ауыл шаруашылығы малдарын қолға үйрету. 

Ауыл  шаруашылығы  малдарының  мүсіні.  

Ауыл  шаруашылығы  малдарының  өсуі  мен 

дамуы. 


 

Өнімділігі. 

Өсіру 

әдістері. Тамақтандыру 

негіздері. 

Сүт 

өндіру 


технологиясы. 

Сиыр 


етін 

өндіру 


технологиясы. 

Жылқы 


етін 

өндіру 


технологиясы. 

Шошқа 


етін 

өндіру 


технологиясы.  Құс  етін  және  жұмыртқа 

өндіру 


технологиясы. 

Қой 


етін, 

жүн 


өнімдерін, елтеріні өндіру технологиясы.  

Происхождение 

и 

одомашнивание сельскохозяйственных 

животных, 

индивидуальное 

развитие 

животных, 

продуктивность 

сельскохозяйственных 

животных, 

отбор 

и 

подбор в 

животноводстве, 

методы 

разведения, теоретические 

основы 


кормления, 

классификация  и  краткая  характеристика 

кормов, 

биологические 

особенности, 

породы, 


продуктивность 

(крупного 

рогатого 

скота, 


овец, 

свиней), 

хозяйственно-биологические  особенности, 

породы, 


продуктивность 

(лошадей, 

верблюдов и птиц)  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Агроөнеркәсіптік кешеніндегі есеп және есеп 

беру 


 Учет  и  отчетность  в  агропромышленном  

комплексе 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Здерева Л.Б. 

Здерева Л.Б. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

63 


Кәсіптендіру  пәндері / Профилирующие дисциплины

 

 Қаржылық есеп 2 / Финансовый учет 2 / Financial Accounting 2 (см. страницу 38) 

 

 Аудит / Аudit (см. страницу 40)  

Экономикалық талдау / Экономический анализ / Economic аnalysis (см. страницу 44) 

 

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве/ Accounting in Agriculture 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Ауыл  шаруашылық  өндірісінің  мәнін  оқу, 

жерлер  есебі  өндірістің  негізгі  құралы 

ретінде 

Изучение 

специфики 

сельскохозяйственного  производства,  учет 

земель 

как 


основного 

средства 

производства 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: ауыл шаруашылығындағы 

бухгалтерлік есептің мәні, оның мақсаттары, 

міндеттері, есептеу объектілері; бухгалтерлік 

баланс, оның құрылымы, баптардың 

мазмұны; бухгалтерлік шоттар; баланспен 

байланыс, құрылуы және міндеттері; 

бухгалтерлік баланс щоттарында 

шаруашылық операциялардың екі жазу мәні; 

бастапқы құжаттар, олардың реквизеттері; 

бухгалтерлік есептің формасы 

должны  знать:  сущность  бухгалтерского 

учета  в  сельском  хозяйстве,  его  цели, 

задачи,  объекты  учета;  бухгалтерский 

баланс,  его  строение,  содержание  статей; 

бухгалтерские 

счета: 


построение, 

назначение,  связь  с  балансом;  сущность 

двойной  записи  хозяйственных  операций 

на счетах бухгалтерского учета; первичные 

документы, 

их 


реквизиты; 

формы 


бухгалтерского учета; 

меңгеруі  керек:  ауыл  шаруашылығында 

бухгалтерлік  есеп  бойынша  құжаттардың 

әдістері  мен  нормативтерін  дербес  қолдану; 

бастапқы құжаттарды рәсімдеу;  бухгалтерлік 

проводкаларды құру; 

должны 

уметь: 


самостоятельно 

пользоваться 

нормативными 

и 

методическими документами 

по 


бухгалтерскому 

учету 


в 

сельском 

хозяйстве; 

оформлять 

первичные 

документы; 

составлять 

бухгалтерские 

проводки 

игеруі 


тиіс: 

ауыл 


шаруашылығының 

бухгалтерлік 

есебінде 

қолдану 


үшін 

бухгалтерлік  есеп,  қаржылық  есеп  және 

аудит негіздерін игеру 

должны 


владеть: 

навыками 

основ 

бухгалтерского учета, финансового учета и аудита для применения ее в бухгалтерском 

учете сельского хозяйства 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

экономиканың 

аграрлы  секторындағы  есептік  жұмыстарды 

ұйымдастыру саласында 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

области  организации  учетной  работы  в аграрном секторе экономики 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қаржылық есеп 1,2. 

Экономическая 

теория, 


Основы 

бухгалтерского  учета,  Финансовый  учет 

1,2. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса Ауылшаруашылық 

өндірісіне 

тән 

ерекшеліктер,  өнімді  алу,  оларды  сақтау және 

жүзеге 


асыру. 

 

Өсімдік шарауашылығының 

және 


мал 

шаруашылығының  есеп  беру  жұмыстарын 

Специфические 

особенности 

сельскохозяйственного 

производства, 

получения  продукции,  их  хранение  и  

реализация. Организация учетной работы в 

растениеводстве  и  животноводстве.    Учет 

Басқару есебі 2/ Управленческий учет 2 / Мanagerial Accounting 2 (см. страницу 42)  

64 


ұйымдастыру.  Өнім  беретін  және  жұмысшы 

малдардың  есебі  .  Негізгі  құралдар  (еңбек 

құралдары).  Негізгі  табындағы  малдарды 

іріктеу 


есебі. 

 

Жеке шоттарда 

және 


субшоттарда  негізгі  табындағы мал басының 

есебін  және  жас  малдардың  және  бордақы  

малдардың  тірі  салмағының  өсу  есебін 

жүргізу.    

продуктивного 

и 

рабочего скота. 

Основные  средства  (средства  труда).  Учет 

выбраковки  скота    из  основного  стада. 

Учет  поголовья  основного  стада  (средства 

труда)  и  прирост  живой  массы  молодняка 

животных  и  животных  на  откорме  на 

отдельных счетах и субсчетах. 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жапаров К.Ж. 

Жапаров К.Ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

65 


Экологиялық аудит / Экологический аудит / Environmental auditing 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Аудиторлық 

тексерулердің 

жалпы 

әдістемелері мен 

ұйымдастыру 

салаларындағы 

терең 


білімдерін 

қамтамасыздандыру, 

аудиторлық 

тексерулерді  жүргізу  бойынша  алғашқы 

ақпараттарды  білу  және  өндірісті  басқаруда 

нәтижелерін қолдану. 

обеспечение  глубоких  знаний  в  области 

организации 

и 

общей 


методики 

аудиторских 

проверок, 

приобретение 

первичных 

навыков 


по 

проведению 

аудиторских  проверок  и  использованию 

результатов в управлении производством 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  Экологиялық  аудиттің  негізгі 

түсініктері 

мен 


деңгейлерін; 

қоршаған 

ортаны 

қорғау 


бойынша 

эколого-


экономикалық  жағдайларды  бағалай  білу; 

қиын 


эколого-экономикалық 

жүйелерді 

басқару  кезінде  экоаудит  әдісін  қолданудың 

тәжірибелік  және  аналитикалық  шешімдерін 

қабылдау және қалыптастыру; 

должны знать: знать основные понятия и 

категории  экологического  аудита;  иметь 

опыт 


оценки 

хозяйственных 

эколого-

экономических  ситуаций  по  управлению 

природопользованием 

и 

охраной окружающей  среды;  уметь  формулировать 

и  решать  аналитические  и  практические 

задачи 

по 


применению 

процедуры 

экоаудита 

в 

управлении сложными 

эколого-экономическими системами; уметь 

обобщать 

материал, 

реферировать 

различные  источники  и  материалы  по 

проблеме; 

меңгеруі 

керек: 

шаруашылық субъекті 

қызметінің  экологиялық  аудитін  жүргізу, 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет