Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет9/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

кәсіпорынның 

жалпы 


қаржылық 

бағыттарындағы  қоршаған  ортаны  қорғау 

шығындарын  бағалау,  экологиялық  аудит 

бойынша  қажетті қаржыландыру жұмыстары 

көлемін  дәлелдеу,  табиғатты  тиімді  қолдану 

және экологиялық қорғаныстағы бар қауіптер 

кешенінде бағдарлану

;

 должны  уметь:  проводить  экологический 

аудит 


деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, 

проводить 

оценку 

природоохранных затрат 

в 

общих финансовых 

потоках 


предприятия, 

обосновывать 

необходимые 

объемы 


финансирования  работ  по  экологическому 

аудиту,  ориентироваться  в  комплексе 

существующих 

угроз 


рационального 

природоиспользования  и  экологической 

безопасности; 

игеруі  тиіс:  экологиялық  сараптау  және 

жоспарлау 

әдістерін, 

экологиялық 

картографиялау,  экологиялық  менеджмент 

және 

аудит, 


зертханалық 

экологиялық 

ақпараттарды 

синтездеу, 

талдау, 

өңдеу 


әдістерін  игеру  және  теориялық  білімдерді 

тәжірибеде қолдану. 

должны 

владеть: методами 

экологического 

проектирования 

и 

экспертизы,  экологического  менеджмента и 

аудита, 


экологического 

картографирования; 

владеть 

методами 

обработки,  анализа  и  синтеза  полевой  и 

лабораторной  экологической  информации 

и  использовать  теоретические  знания  на 

практике. 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

шаруашылық 

субъектілер  қызметінің  экологиялық  аудитің 

жүргізу  саласында,  кәсіпорынның  жалпы 

қаржылық  ағымдарындағы  қоршаған  ортаны 

қорғау шығындарын бағалауды жүргізу, 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

области проведении экологического аудита деятельности  хозяйствующих  субъектов, 

проведении 

оценкы 

природоохранных затрат  в  общих  финансовых  потоках 

предприятия,  

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Қаржы, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Финансы, Основы бухгалтерского учета 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса  

66 


Экологиялық  аудиттің  мақсаты,  міндеттері 

және  құрылымы.  Экологиялық  аудиттің 

нормативті-құқықтық  реттеуі.  Аудит  кезінде 

жақтардың  міндеттері,  жауапкершіліктері 

мен 

құқықтары, аудиторлық 

қызметтің 

қағидалары 

мен 


алдаушылық, 

оларды 


бағалау.  Экологиялық  тәуекел.  Аудиторлық 

тексерістің  дайындық  кезеңі.  Аудиторлық 

тексерісті 

жобалау. 

Аудиторлық 

дәлелдеулер. 

Аудиторлық 

есеп 


беру: 

құрастыру реті 

Сущность,  цель  и  задачи  экологического 

аудита. 


Нормативно-правовое 

регулирование 

экологического 

аудита. 


Права,  обязанности  и  ответственность 

сторон при аудите, принципы  аудиторской 

деятельности  и  мошенничество,  оценка  их 

существенности. 

Экологический 

риск. 


Подготовительный 

этап 


аудиторской 

проверки. 

Планирование 

аудиторской 

проверки.  Аудиторские  доказательства. 

Аудиторский отчет: порядок составления и 

представления. 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. 

Васильчук Е.В. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

67 


Агроөнеркәсіптік кешеніндегі салық есеп беруінің өндәу жуйесі / Система 

обработки налоговой отчетности в агропромышленном комплексе/ The processing 

system of tax reporting in the agricultural sector 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

сатып  алу  саласында  арнайы  білімді  теория 

салық  есепке  алу,  нормативтік  реттеу,  салық 

салу, сондай-ақ салық тексерулерін жүргізу. 

приобретение 

специальных 

знаний 


в  

области 


теории 

налогового 

учета, 

нормативного регулирования 

налогообложения,  а  также  организации 

проведения налоговых проверок.

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения білуі  керек:  функционалдық  ерекшеліктерін, 

әр  жүйенің  компоненті;  өзара  іс-қимыл 

компоненттерін  өзара  және  құрылымдармен 

ақпараттық 

иерархия; 

практикалық 

ерекшеліктері 

әр 


бөлімшеден 

кіретін 


компоненттер  жүйесі;  нақты  жағдайды  өзара 

іс-қимыл  салық  (банк,  бюджет  жүйесінің 

салық төлеушілермен. 

должны 


знать:

 

функциональные особенности каждого компонента системы; 

взаимодействие  компонентов  между  собой 

и  структурами  информационной  иерархии; 

практические  особенности  каждого  из 

подразделов,  входящих  в  компоненты 

системы; 

реальную 

ситуацию 

взаимодействия  налоговой  (банковской, 

бюджетной) 

системы 

с 

налогоплательщиками. меңгеруі керек: мәтіннен ақпаратты деректер 

бухгалтерлік  есеп  пайдалану  үшін,  оның 

салық 

есебінде жүргізуге; 

тіркелімдер 

ағымдағы  салық  есебін  жүзеге  асыру;  салық 

төлеушілерді  тіркеуге;  дербес  шоттарын 

жүргізу; 

ұйымдастырушылық-басқару; 

шешім қабылдауды қолдау. 

должны уметь: извлекать информацию из 

данных 

бухгалтерского учета 

для 


использования ее в налоговом  учете; вести 

регистры  текущего  налогового 

учета; 

осуществлять регистрацию 

налогоплательщиков; 

ведение 

лицевых 


счетов; 

организационное 

управление; 

поддержка принятия решений. 

игеруі 

тиіс: 


теориялық 

негіздері 

оқытылатын  пәннің,  атап  айтқанда,  білуге 

жүйесінің  жағдайы  және  даму  болашағы 

нормативтік 

реттеу 


біріктірілген 

салық 


ақпараттық  жүйесінің  негізгі  талаптары, 

нормативтік  актілерді  жүзеге  асыруға  есеп 

айырысу  салық  төлеушілермен;  -  ұйымдық-

әдістемелік  тәсілдері  арқылы  орнату,  күйге 

келтіру 

және 


жаңарту, 

ақпараттық 

жүйелердің  ҚР  қаржы  министрлігі  Салық 

комитеті. 

должны 

владеть:теоретическими основами  изучаемой  дисциплины,    в 

частности  знать  состояние  и  перспективы 

развития 

системы 


нормативного 

регулирования интегрированной налоговой 

информационной 

системы, 

основные 

требования 

нормативных 

актов 


к 

осуществлению 

расчетов 

с 

налогоплательщиками; организационно-

методическими  подходами  к  установке, 

настройке  и  обновлению информационных 

систем Налогового комитета МФ РК. 

құзыретті  болуы  тиіс:  тіркеу  және  есепке 

алу;  салық  төлеушілер  электрондық  құжат 

айналымы;  енгізу  және  өңдеу  деректер; 

салық есептілігін аудиторлық және салықтық 

бақылау 

(логикалық-синтаксическом, 

логикалық-арифметикалық, 

бақылау 


салықтық декларацияларды). 

должны  быть  компетентными:  при 

регистрации  и  учете  налогоплательщиков; 

в  электронном  документообороте;  вводе  и 

обработке  данных  налоговой  отчетности; 

аудиторском 

и 

налоговом контроле 

(логико-синтаксическом, 

логико-

арифметическим,    контролем  налоговых деклараций).  

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қаржылық есеп 1 

Экономическая теория,  Основы 

бухгалтерского учета, Финансовый учет 1 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 


 

68 


Экономикалық 

мән 


және 

салықтардың 

табиғи нысаны. ҚР – ның салық жүйесі: оның 

қазіргі 


тұрақтандырылған 

мінездемесі. 

Мемлекеттің  экономикалық  саяси  тұрғыда 

салық  саясатының  қалыптасудағы  мәні. 

Салықтық механизм.  

Экономическая  сущность  и    природа 

налогов.    Налоговая  система  Республики 

Казахстан: 

этапы 

становления,  характеристика  современного  состояния. 

Налоговая  политика  и    ее  роль  в 

реализации 

экономической 

политики 

государства. Налоговый механизм.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Агроөнеркәсіптік кешеніндегі есеп және есеп 

беру 

Учет  и  отчетность  в  агропромышленном  комплексе 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Васильчук Е.В. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

69 


2.3 Жалпы элективтік  пәндері / Общие элективные дисциплины 

Базалық пәндер / Базовые дисциплины 

 

Салық есебінің негіздері / 

Основы налогового учета

 

/ Bases of the fiscal accounting 

 

Оқу мақсаты / Учебная цель студенттерде 

толықтырылған 

жүйеде 

теориялық  және  практикалық  аспектілерінің салық  салу  бойынша,  Қазақстанның  салық 

жүйеснің негізгі құралдырымен танысу 

формирование  у  студентов  целостной 

системы  знаний  по  теоретическим  и 

практическим  аспектам  налогообложения, 

основам 


функционирования 

налоговой 

системы Казахстана 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  салық  теориясын  және  салық 

салудың теориялық аспектілерінің қалыптасу 

құрамы,    салықтардың  функциялар  мен 

принциптері, ҚР – ның салық жүйеснің және 

салықтың дамуы мен тарихи қалыптасуының 

бөлімдері, 

мемлекеттегі 

негізгі 


салық 

реформаларының 

концепциялары; 

Қазақстанның  салық  жүйесіндегі  ерекше 

топтастырылған 

салықтарды 

жүйелеу, 

оларды төлеу, өтеу механизмдерін қарастыру 

должны 

знать: 


теории 

налогов 


и 

теоретических 

аспектов 

построения 

системы  налогообложения,  функции  и 

принципы  налогов,  исторические  этапы 

становления 

и 

развития налогов 

и 

налоговой  системы  Республики  Казахстан, основные  концепции  налоговых  реформ  в 

стране;  особенности  функционирования 

основных  групп  налогов  в  налоговой 

системе 


Казахстана, 

механизм 

их 

исчисления и уплаты меңгеруі  керек:  салық  соммасын  және 

салықтың  базалық  мөлшерін  анықтау,  салық 

есептерінің  мөлшерін  есептеу,  ерекше  салық 

төлеушілердің 

тиесілі 

салық 


мерзімін 

қолдану 


должны 

уметь: 


определять 

размер 


налогооблагаемой  базы  и  сумму  налога, 

рассчитывать 

величину 

налоговых 

вычетов, 

применять 

специальные 

налоговые 

режимы 

для 


отдельных 

категорий налогоплательщиков 

игеруі 

тиіс: 


коммерциялық 

және 


коммерциялық 

емес 


мекемелердің 

салықтарын  есептеу,  салықтық  күнтізбе 

жүргізц және оның объектілерін ескеру 

должны 


владеть: 

навыками 

расчета 

суммы  налогов  в  коммерческих  и  не 

коммерческих  организациях,  уточнения 

объекта  налога  с  учетом  льгот  и  вычетов, 

ведения налогового календаря 

құзыретті  болуы  тиіс:  ҚР  –  да  салық 

жүйесінің  туындаған  проблемаларын  тиімді 

шешу 


должны 

быть 


компетентными: 

в 

решении проблем 

эффективного 

функционирования налоговой системы РК 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономикалық 

мән 

және 


салықтардың 

табиғи нысаны. ҚР – ның салық жүйесі: оның 

қазіргі 

тұрақтандырылған 

мінездемесі. 

Мемлекеттің  экономикалық  саяси  тұрғыда 

салық  саясатының  қалыптасудағы  мәні. 

Салықтық  механизм.  Физикалық  және  заңды 

тұлғалардың  иелігіндегі  заттарға  салық. 

Транспорттық  құралдарға  құралдар.  Жер 

салығы.  Қосылған  құн  салығы.  Акциздер. 

Өтімді 


корпоративтік 

салық. 


Ерекше 

негізделген  салық.  Шетел  азаматтарын  және 

Экономическая  сущность  и    природа 

налогов.    Налоговая  система  Республики 

Казахстан: 

этапы 


становления,  

характеристика  современного  состояния. 

Налоговая  политика  и    ее  роль  в 

реализации 

экономической 

политики 

государства.  Налоговый  механизм.  Налоги 

на  имущество  юридических  и  физических 

лиц.  Налог  на  транспортные  средства. 

Земельный  налог.  Налог  на  добавленную 

стоимость. 

Акцизы. 


Корпоративный 

 

70 


заңды  тұлғалардың  сылық  төлеу  кірістерінің 

ерекшелігі.  Әлеуметтік  салық.  Әлеуметтік 

режимдегі  салықтар  және  оларды  қолдану 

ерекшеліктері. Жинау және төлеу 

подоходный 

налог. 


Индивидуальный 

подоходный 

налог. 

Особенности налогообложения  доходов  иностранных 

юридических 

и 

физических лиц. 

Социальный 

налог. 

Специальные налоговые  режимы  и  особенности  их 

применения. Сборы, пошлины  и платежи.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

есеп  беру,  Агробизнес  субъектілерінің  есебі 

және салық салуы 

Учет 

и 

отчетность по 

налоговым 

обязательствам,  Учет  и  налогообложение 

субъектов агробизнеса 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. 

Васильчук Е.В. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

71 


Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру / Организация предпринимательской 

деятельности / Organization of entrepreneurial activity 

 

Оқу мақсаты / Учебная цель студенттерде  теориялық,  әдістемелік  және 

практикалық  білім  жүйесіне  қатысты  қазіргі 

заманғы 

бизнес, 


жүйеге 

ұғымдар 


мен 

анықтамаларды кәсіпкерлік саласын. 

сформировать  у  студентов  теоретические, 

методические 

и 

практические знания 

относительно 

системы 

современного 

бизнеса,  ввести  в  систему  понятий  и 

определений сферы предпринимательства. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

белгілері 

мен 

бизнес 


субъектілері;  ұйымдық-құқықтық  нысандары 

кәсіпкерлік; 

тіркеу 

жүргізу 


тәртібі, 

кәсіпкерлік 

фирманың 

нысандары; 

ликвидации фирмы; бизнес-жоспарлау; еңбек 

қарым-қатынасы кәсіпкерлік 

должны  знать:  признаки  и  субъекты 

бизнеса;  организационно-правовые  формы 

предпринимательства;  порядок  проведения 

регистрации предпринимательской фирмы; 

формы 

ликвидации фирмы; 

бизнес-


планирование;  трудовые  отношения  в 

предпринимательстве 

меңгеруі 

керек: 


бағалау 

тәуекелдер 

кәсіпкердің қызметі; бизнес-жоспарын жасау 

должны  уметь:  оценивать  риски  в 

деятельности предпринимателя; составлять 

бизнес-план 

игеруі  тиіс:  дағдыларын  ұйымдастыру  мен 

жүргізу бойынша өз бизнесін 

должны  владеть:  навыками  организации 

и ведения собственного бизнеса 

құзыретті болуы тиіс: мәселелерді шешуге, 

кәсіпкерлік қызметтің  

должны 

быть 


компетентными: 

в 

решении  проблем  в  предпринимательской деятельности 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, Кұқық негіздері 

Экономическая теория, Основы права 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кәсіпкерліктің  мәні.  Тетігі  өз  бизнесін  құру. 

Таңдау  салық  салу  жүйесін.  Еңбек  қарым-

қатынастар  кәсіпкерлік.  Бизнес-жоспарлау. 

Қауіпсіздігін, кәсіпкерлік қызмет. 

Сущность 

предпринимательства. 

Механизм  создания  собственного  бизнеса. 

Выбор 

системы 


налогообложения. 

Трудовые 

отношения 

в 

предпринимательстве. Бизнес-

планирование. 

Безопасность 

предпринимательской деятельности.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қаржылық есеп 1,2, Салықтық міндеттемелер 

бойынша есеп және есеп беру 

Финансовый учет 1,2,Учет и отчетность по 

налоговым обязательствам 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. 

Курмангалиева А.К. 

 

  

 

  

 

  

72 


Интегрирланған ақпараттық салықтық жүйені ұйымдастыру / Организация 

интегрированной налоговой информационной системы/ Organization of the integrated 

tax informative system 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

сатып  алу  саласында  арнайы  білімді  теория 

салық  есепке  алу,  нормативтік  реттеу,  салық 

салу, сондай-ақ салық тексерулерін жүргізу. 

приобретение 

специальных 

знаний 


в  

области 


теории 

налогового 

учета, 

нормативного регулирования 

налогообложения,  а  также  организации 

проведения налоговых проверок.

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения білуі  керек:  функционалдық  ерекшеліктерін, 

әр  жүйенің  компоненті;  өзара  іс-қимыл 

компоненттерін  өзара  және  құрылымдармен 

ақпараттық 

иерархия; 

практикалық 

ерекшеліктері 

әр 


бөлімшеден 

кіретін 


компоненттер  жүйесі;  нақты  жағдайды  өзара 

іс-қимыл  салық  (банк,  бюджет  жүйесінің 

салық төлеушілермен. 

должны 


знать:

 

функциональные особенности каждого компонента системы; 

взаимодействие  компонентов  между  собой 

и  структурами  информационной  иерархии; 

практические  особенности  каждого  из 

подразделов,  входящих  в  компоненты 

системы; 

реальную 

ситуацию 

взаимодействия  налоговой  (банковской, 

бюджетной) 

системы 

с 

налогоплательщиками. меңгеруі керек: мәтіннен ақпаратты деректер 

бухгалтерлік  есеп  пайдалану  үшін,  оның 

салық 

есебінде жүргізуге; 

тіркелімдер 

ағымдағы  салық  есебін  жүзеге  асыру;  салық 

төлеушілерді  тіркеуге;  дербес  шоттарын 

жүргізу; 

ұйымдастырушылық-басқару; 

шешім қабылдауды қолдау. 

должны уметь: извлекать информацию из 

данных 

бухгалтерского учета 

для 


использования ее в налоговом  учете; вести 

регистры  текущего  налогового 

учета; 

осуществлять регистрацию 

налогоплательщиков; 

ведение 

лицевых 


счетов; 

организационное 

управление; 

поддержка принятия решений. 

игеруі 

тиіс: 


теориялық 

негіздері 

оқытылатын  пәннің,  атап  айтқанда,  білуге 

жүйесінің  жағдайы  және  даму  болашағы 

нормативтік 

реттеу 


біріктірілген 

салық 


ақпараттық  жүйесінің  негізгі  талаптары, 

нормативтік  актілерді  жүзеге  асыруға  есеп 

айырысу  салық  төлеушілермен;  -  ұйымдық-

әдістемелік  тәсілдері  арқылы  орнату,  күйге 

келтіру 

және 


жаңарту, 

ақпараттық 

жүйелердің  ҚР  қаржы  министрлігі  Салық 

комитеті. 

должны 

владеть:теоретическими основами  изучаемой  дисциплины,    в 

частности  знать  состояние  и  перспективы 

развития 

системы 


нормативного 

регулирования интегрированной налоговой 

информационной 

системы, 

основные 

требования 

нормативных 

актов 


к 

осуществлению 

расчетов 

с 

налогоплательщиками; 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет