Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет12/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   62

Қысқаша мазмҧны: Фонетиканың даму заңдылықтары туралы теориялық 

тұрғыдан  білім  беру.  Қазіргі  қазақ  тілі  лексикологиясының  негізгі  зерттеу 

объектісі  –  сӛз.  Лексикология  тіл  білімінің  семасиология,  этимология, 

фразеология,  лексикография  сияқты  салаларымен  ӛте  тығыз  байланысты 

болғандықтан, пәнді оқытуда олардың теориялық мәселелері қамтылады 

Пән оқытушысы: 1. Сейлиханова Н.  

   


 

          2. Жидебаев Қ.    

 

     

12. Тҥркі филологиясы,  коды - TF 2301,  3- семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерді  жекелеген  түркі  тілдерінің  ӛзіндік 

ерекшеліктерін талдай білуге қалыптастыру. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. 

Пәннің мақсаты: Студенттерге түркі тілдері мен халықтарының зерттелу 

тарихынан,  түркі  тілдерінің  топтастырылуы  мен  ӛзіндік  ерекшеліктерінен, 

сондай-ақ,    түркі    жазу    мен    тіл  мәдениеті  тарихының  кезеңдерінен  мағлұмат 

беру.   


Қысқаша  мазмҧны:  түркі  халықтарының  тарихы  мен  этнографиясы, 

мәдениеті  мен  әдебиеті,  тілі  мен    рухани    дүниесіне  байланысты    түркітану 

ғылымының  нысаны,  қалыптасу,  зерттелу  тарихы,  тіл  және  этнос,  кӛне  түркі 

этногенезі,  қазіргі  түркі  халықтары,  түркітанудағы  алты  дәуір,  түркі  тілдері 

және  олардың  топтастырылуы,  түркі    жазуы    мен  тіл  мәдениеті,  кӛне  түркі 

руникалық ескерткіштері, қазіргі түркі тілдері.        Пән оқытушысы: 1. Сейлиханова Н. 

   


 

          2. Байболова А.  

 

86  

13.  Қазақ  диалектологиясы  және  әдеби  тіл  тарихы,  коды  -  KDHhATT 

2302,    3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Теориялық 

материалдарды 

меңгеру, 

диалектілік 

ерекшеліктерді салыстыру,  білім,  талдау дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  қазақ  тіліндегі  говорлар  мен  диалектілер 

жайында  жүйелі  білім  беру,  жергілікті  тіл  ерекшеліктерін,  айқындау,  тілдегі 

диалектілік ерекшеліктердің жалпы сипаты мен олардың бұрын-соңды зерттелу 

жайымен таныстыру және әдеби тіл негіздерін оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  тіліндегі  говорлар  мен  диалектілер  жайында 

жүйелі білім беру, жергілікті тіл ерекшеліктерін, айқындау, тілдегі диалектілік 

ерекшеліктердің  жалпы  сипаты  мен  және  олардың  бұрын-соңды  зерттелу 

жайымен  таныстыру.  Қазақ  диалектологиясының  тарихын  меңгеру. 

Диалектілердің  қалыптасу  жүйесінің  себептерін  анықтау.  Диалектілік 

ерекшеліктерді  құрамына  қарай  топтау.  Говорлардың  таралу  шегін  анықтау. 

Диалектологиялық атластың жасалу жолы 

Пән оқытушысы: 1.Байболова А.  

                            2. Жапбаров А.      

 

  

14. Тілдік қатынас негіздері, коды - ТKN 2302,  3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қоғам дамуымен ӛзгеріске ұшырап отыратын тілді зерттеу 

және ғылыми айналымға енгізу жолдарын қалыптастыру. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. 

Пәннің  мақсаты:  Тілдік  тұлғалар.  Қатысымдық  тұлғалар.  «Баяншы» 

ұғымы.  Сӛйлесім  әрекетінің  түрлері:  оқылым,  жазылым,  тыңдалым,  тілдесім, 

қатысым туралы жете түсіндіру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тілдік  қатынас  пәнінің  мақсаты,  міндеті,  зерттеу 

нысаны.  Тілдік  қатынас  мәселесінің  зерттелуі.  «Коммуникация»    ғылымы. 

Тілдік тұлғалар. Қатысымдық тұлғалар. «Баяншы» ұғымы. Сӛйлесім әрекетінің 

түрлері: оқылым, жазылым, тыңдалым, тілдесім, қатысым. Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

                             2. Жапбаров А.   

 

15. Дінтану, коды - DIN 2201, 4-семестр,  1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелері түсініктемелері мен таныстыру.  

 

87  

Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.  

                            2. Сатыбекова Э.  

16. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IMT 2201, 4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы дағдыларды  қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.  

                            2. Сатыбекова Э.  

17.  Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, коды- KHDA 2208, 4- семестр,               

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Курс  қазақ  әдебиетінің  терең  тарихымен  таныстырып, 

студенттер  бойында  тӛл  әдебиеттің  жауһарларымен  жете  танысуға 

мүмкіндіктер жасайды. 

Пререквизиттер: Кӛне түркі жазба ескерткіштері.   

 Постреквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  хандығы  дәуіріндегі  әдебиеттің  тақырыптық-

кӛркемдік  ерекшеліктері, жыраулар мұрасы туралы терең білім беріледі. Қысқаша  мазмҧны:  Пәнді  оқыту  барысында  қазақ  хандығы  дәуіріндегі 

әдебиеттің  тақырыптық-тарихилық  және  кӛркемдік-тағылымдық  сипаттары 

жӛнінде  жете  мағұлыматтар  игеріледі.  Қазақ  хандығы  дәуіріндегі  жыраулар 

мен олардың шығармалары хақында деректер мен мағлұматтар ұсынылады. Пән оқытушысы: 1. Абенова  Л.  

   


 

 

2. Байболова А.  

 


 

 

88  

18.    ХV-ХVІІІ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті,  коды-  XV-XVIII  KA  2208,                   

4-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: ХV-ХVІІІ ғасырдағы қазақтың  халық поэзиясынан, толғау 

жанрының табиғатынан студенттердің бойына сіңдіру.   Пререквизиттер: Кӛне түркі жазба ескерткіштері.   

 Постреквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

Пәннің  мақсаты:  ХV-ХVІІІ    ғасырдағы  қазақ  әдебиеті  «Жыраулар 

поэзиясы». Хандық дәуір әдебиетінің кӛркемдік  идеялық ерекшеліктері. Толғау 

жанрының  табиғаты.  Жыраулар  шығармаларының  кӛтерген  проблематикасын 

зерттеу.   Қысқаша мазмҧны: ХV-ХVІІІ қазақ хандығының құрылуы қарсаңындағы 

қоғамдық,  әлеуметтік,  саяси  жағдай.  Жыраудың  қоғамдық  –  әлеуметтік 

тұлғасы.  Хандық  дәуір  әдебиетінің  кӛркемдік  идеялық  ерекшеліктері.  Ақ 

Орданың қазақ хандығының құрылуына негіз болуы.     Пән оқытушысы: 1. Абенова  Л.  

   


 

 

 2. Байболова А.  

19.  Балалар әдебиеті, коды- BA 2211, 4-семестр, 3-кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әдебиеттану  ғылымындағы  зерттеулерді  ғылыми 

айналымға енгізу.  Пререквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің мақсаты: Балалар әдебиеті – сӛз ӛнерінің жеке бір ӛзекті саласы. 

Балаларға  арналып  жазылатын  шығармалардың  жасӛспірімдердің  ой-ӛрісін, 

сана-сезімін  дамыта  отырып,  оларға  заман  талабына  сай  тәлім-тәрбие  беруге 

бағытталғандығы – осы пәннің айрықша ерекшелігі.  Қысқаша мазмҧны: Балалар әдебиеті туралы түсінік. Балалар әдебиетінің 

қалыптасу, даму жолдары. Балалар фольклорының бастауы.  ―Бесік жыры‖ мен 

«Тұсау  кесу»    жырының  айтылуы  мен  эстетикалық  әсері.  Жұмбақтар  мен 

мақал-мәтелдер.  Тәрбиелік  рӛлі,  жанрлық  ерекшеліктері.  Ертегілер. 

Ертегілердің  танымдық,  тәрбиелік  сипаты.  ХІХ  ғасырдағы  қазақ  балалар 

әдебиетінің  қалыптасуы.  Ыбырай  Алтынсарин  –    қазақ  балалар  әдебиетінің 

негізін салушы. Абай Құнанбаевтың балалар әдебиеті тарихынан  алатын орны. 

ХХ  ғасырдың  бас  кезіндегі  балалар  әдебиеті.  Шәкәрімнің  ӛмірі,  балалар 

әдебиетіне  қосқан  үлесі.  С.Кӛбеевтің  балаларға  арналған  шығармалары. 

С.Дӛнентайұлының балалар әдебиетіне қосқан еңбектері. Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

   


 

 

 2. Қадырбаев Н.    

 

   

20.  Тҥркі  халықтарының  әдебиеті,    коды-  THA  2211,  4-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Курс   түркі  халықтарының кӛркем туындыларымен нақты 

шығармалары  арқылы  жан-жақты  таныстырып,  олардың  танымдық-

тағылымдық ерекшеліктерін  студенттер бойына дарытады. 


 

 

89  

Пререквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің мақсаты: Түркі  халықтарының әдебиеті, оның бай мұралары мен 

ауқымды  туындылары  арқылы  әлем  әдебиетінің  бір  құрамдас  бӛлігі  болып 

табылатын ӛзіндік орны бар сӛз ӛнері жан-жақты игеріледі. 

Қысқаша  мазмҧны:  Пәнді  оқытудың  мазмұны  түркі  халықтарының 

әдебиеті  жайлы  толыққанды  мағлұмат  берумен  ерекшеленеді.  Түркі 

халықтарының әдеби туындылары студенттерге таныстырылады. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

   


 

 

 2. Қадырбаев Н.  

21.  Қазақ  тілінің  морфологиясы,    коды  -  KKTSM  2303,  4-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Морфологиялық,  синтаксистік  зерттеулерді  ғылыми 

тұрғыдан талдай білу. Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі синтаксисі. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ    тілінің    морфологиясы  —  сӛзжасамдық, 

морфологиялық  бірліктердің  теориялық  мазмұнын  тәжірибеде  дұрыс 

қолдануды,  сӛздердің  жасалу  тәсілдерін,  сӛз  және  сӛз  формаларының  жасалу 

жолдарын жүйелі меңгертуді жүзеге асырады.  Қысқаша  мазмҧны:  Морфологияның    негізгі  зерттеу  нысаны  мен 

мақсатын, міндетін айқындау; Сӛзжасамдық және морфологиялық зерттеулерге 

талдау  жасау.  Сӛзжасамдық  тәсілдерді,  сӛз  жасаушы  тілдік  элементтерді, 

типтер  мен  тізбектерді,  олардың  жасалу  жолдарын    талдау.  Морфологиялық 

бірліктердің  теориялық  мазмұнын  игеру;  Сӛздердің  түрлену    жүйелерін 

айқындау.  Сӛз  таптары  және  олардың  мағыналық  топтарын,  лексика-

грамматикалық ерекшеліктерін  теориялық және практикалық тұрғыдан талдау.  

Пән оқытушысы: 1. Жапбаров А.  

   


 

          2. Сейлиханова Н.   

22. Қазақ тілінің семантикасы, коды-KTS 2303, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Семантика  ілімінің  негізгі  ғылыми-теориялық  жүйесін 

және қазақ тілінің деректері негізінде сӛз мағынасын талдап, аша білу. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Синтаксис. 

Пәннің  мақсаты:  Сӛздің  мағыналық  құрылымын    «формадан  мазмұнға 

принципі» негізінде оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  «Қазақ  тілінің  семантикасы»  пәнінің  нысаны,  

мақсаты мен міндеттері, ӛзге пәндермен байланысы. Семантиканың  жалпы тіл 

білімінде, түркі тіл білімі мен қазақ  тіл білімінде зерттелу  тарихы. Семантика, 

мағына  мен мән термині туралы.  Семантиканың негізгі теориялық ұғымдары 

мен ғылыми–теориялық бағыттары. Сӛз семантикасы мен сӛйлем семантикасы 

туралы.      

 

90  

Пән оқытушысы: 1. Жапбаров А.  

   


 

         2. Сейлиханова Н.   

23. Сындарлы оқыту,  коды - SO 3202, 5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диалог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен 

озық тәжірибелердің заманауи жетістіктерімен  қаруландыру және оқу үдерісін 

практикада  ұйымдастыруға  дайындау  (Кембридж  университеті  оқытушы-

ларының тәжірибесі негізінде алынады. Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Ӛтегенова О.  

   


 

 

  2. Файзиев Н.    

 

   

24.  Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзыреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды - OOTKKT 3202, 5-семестр, 1-кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сезімдік  қабылдаудың,  теориялық  ойлаудың  және 

практикалық іс-әрекет бірлігін жүзегі асыру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

 Пәннің мақсаты: Кәсіпітік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі,  іс-әрекетте  ақыл-ой,  әлеуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б. жүзеге асыру; оқу-танымдық іс-әрекеттің гностикалық сипатын анықтау. 

Пән оқытушысы: 1. Ӛтегенова О.  

   


 

 

  2. Файзиев Н.  

25.  ХХ  ғасыр  басындағы  әдебиет,    коды  -  XXGBA  3208,  5-семестр,    5 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Аталған  кезеңге  тән  кӛркем  шығармаларды  идеялық-

кӛркемдік жағынан талдай білу. Пререквизиттер: Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі және хандық дәуір. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиет. 

 

 

91  

Пәннің  мақсаты:  ХХ  ғасырдың  басындағы  қазақ  әдебиетінің  кӛрнекті 

ӛкілдерінің айтулы прозалық, поэзиялық және драмалық шығармалары жӛнінде  

ауқымды  мәліметтермен  біргелікте  тиянақты  әрі  сапалы  білім  студенттер 

бойына сіңіріледі. Қысқаша  мазмҧны:  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиетінің  кӛрнекті 

ӛкілдері  мен  олардың  кӛркем  туындылары  хақында  нақты  әрі  жан-жақты 

мәліметтер ұсынылады. 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

  2. Бекмырза С.    

 

   

26.  1960-1980 жылдардағы қазақ әдебиеті, коды- KA 3208, 5-семестр, 5 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Аталған  кезеңге  тән  кӛркем  шығармаларды  идеялық-

кӛркемдік жағынан талдай білу. Пререквизиттер: ХХ ғасыр басындағы әдебиет. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің 

мақсаты: 

1960-1980 

жылдардағы 

қазақ 


әдебиетіндегі 

туындылардың  тәрбиелік  мәні  бар  шығармалар  арқылы  балалардың  сӛздік 

қорын, ойын дамытатын шығармаларды оқыту.  

Қысқаша  мазмҧны:  1960-1980  жылдардағы  қазақ  әдебиеті.  1960-1980 

жылдардағы  әдебиеттің  даму  сипаты.  Әдебиетте  Ұлы  Отан  соғысы  

тақырыбының  суреттелуі.  1960-1980  жылдарда  әдебиетте  экология  мәселесіне 

кӛңіл  бӛлінуі.  1960-1980  жылдардағы  қазақ  лирикасының  даму  жайы.  1960-

1980 жылдардағы қазақ поэмасының даму сипаты. 1960-1980 жылдардағы қазақ 

драмасы.  1960-1980  жылдардағы  қазақ  прозасының  үлкен  табысы.  Қазақ 

әдебиеттану  ғылымындағы  жетістіктер.  Ғалым  Р.Бердібаевтың  зерттеу 

еңбектері.  Академик  З.Қабдоловтың  зерттеу  еңбектері.  1960-1980  жылдардағы 

қазақ  әдеби  сыны.  І.  Есенберлиннің  прозасы.  Қадыр  Мырзалиев  поэзиясы. 

Шерхан  Мұртаза  романдары.  Қабдеш  Жұмаділов  (1936).  Әбіш  Кекілбаев 

(1939). Әнуар Әлімжанов (1930-1993). Дүкенбай Досжан (1942). 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

  2. Байболова А.    

 

   

27.  Қазіргі  қазақ  тілінің  сӛзжасамы  мен  морфологиясы,  коды  - 

KKTSM 3209, 5- семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Морфологиялық,  сӛзжасамдық  зерттеулерді  ғылыми 

тұрғыдан талдай білу. Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Синтаксис. 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ    тілінің  сӛзжасамы  мен  морфологиясы    — 

сӛзжасамдық,  морфологиялық  бірліктердің  теориялық  мазмұнын  тәжірибеде 

дұрыс  қолдануды,  сӛздердің  жасалу  тәсілдерін,  сӛз  және  сӛз  формаларының 

жасалу жолдарын жүйелі меңгертуді жүзеге асырады.   

 

92  

Қысқаша  мазмҧны:  Сӛзжасам  мен  морфологияның    негізгі  зерттеу 

нысаны мен мақсатын, міндетін айқындау; Сӛзжасамдық және морфологиялық 

зерттеулерге  талдау  жасау.  Сӛзжасамдық  тәсілдерді,  сӛз  жасаушы  тілдік 

элементтерді,  типтер  мен  тізбектерді,  олардың  жасалу  жолдарын    талдау. 

Морфологиялық  бірліктердің  теориялық  мазмұнын  игеру;  Сӛздердің  түрлену  

жүйелерін айқындау. Сӛз таптары және олардың мағыналық топтарын, лексика-

грамматикалық ерекшеліктерін  теориялық және практикалық тұрғыдан талдау. 

Пән оқытушысы: 1. Жапбаров А.  

   


 

 

 2. Сейлиханова Н.  

28.  Қазақ тілінің семантикасы, коды - KTS 3209, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Семанитика  ілімінің  негізгі  ғылыми-теориялық  жүйесін 

және қазақ тілінің деректері негізінде сӛз мағынасын талдап, аша білу. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

 Постреквизиттер: Синтаксис. 

Пәннің  мақсаты:  Сӛздің  мағыналық  құрылымын    «формадан  мазмұнға 

принципі» негізінде оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  «Қазақ  тілінің  семантикасы»  пәнінің  нысаны,  

мақсаты мен міндеттері, ӛзге пәндермен байланысы. Семантиканың  жалпы тіл 

білімінде, түркі тіл білімі мен қазақ  тіл білімінде зерттелу  тарихы. Семантика, 

мағына  мен мән термині туралы.  Семантиканың негізгі теориялық ұғымдары 

мен ғылыми–теориялық бағыттары. Сӛз семантикасы мен сӛйлем семантикасы 

туралы.     Пән оқытушысы: 1. Жапбаров А.  

   


 

 

 2. Сейлиханова Н.  

29. Абайтану,  коды- Abay 3210, 5-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ    ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан    әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатын  талдай,  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұскасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері.  

М.  Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру.  

 

93  

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек  -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде.  Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет