Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет13/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   62

Пән оқытушысы1. Абенова Л.  

   


 

 

  2. Байболова А.  

30. Ыбырайтану,  коды - Ybr 3210, 5-семестр,  2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

 Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай  -ғалым,  этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин-  реалист  жазушы,  ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

   


 

 

 2. Байболова А.  

31. Балалар әдебиеті, коды - BA 3211, 6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Әдебиеттану  ғылымындағы  зерттеулерді  ғылыми 

айналымға енгізу.  Пререквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің мақсаты: балалар әдебиеті – сӛз ӛнерінің жеке бір ӛзекті саласы. 

Балаларға  арналып  жазылатын  шығармалардың  жасӛспірімдердің  ой-ӛрісін, 

сана-сезімін  дамыта  отырып,  оларға  заман  талабына  сай  тәлім-тәрбие  беруге 

бағытталғандығы – осы пәннің айрықша ерекшелігі.  Қысқаша мазмҧны: Балалар әдебиеті туралы түсінік. Балалар әдебиетінің 

қалыптасу, даму жолдары. Балалар фольклорының бастауы.  «Бесік жыры» мен 

«Тұсау кесу» жырының айтылуы мен эстетикалық әсері. Жұмбақтар мен мақал-

мәтелдер.  Тәрбиелік  рӛлі,  жанрлық  ерекшеліктері.  Ертегілер.  Ертегілердің 

танымдық,  тәрбиелік  сипаты.  ХІХ  ғасырдағы  қазақ  балалар  әдебиетінің 

қалыптасуы. Ыбырай Алтынсарин –  қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы. 

Абай  Құнанбаевтың  балалар  әдебиеті  тарихынан    алатын  орны.  ХХ  ғасырдың 

бас  кезіндегі  балалар  әдебиеті.  Шәкәрімнің  ӛмірі,  балалар  әдебиетіне  қосқан 

үлесі.  С.Кӛбеевтің  балаларға  арналған  шығармалары.  С.Дӛнентайұлының 

балалар әдебиетіне қосқан еңбектері. Пән оқытушысы: 1. Бекмырза С.  

   


 

 

  2. Бейсенова М.  

 

94  

32.  Тҥркі  халықтарының  әдебиеті,  коды  -  THA  3211,  6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Курс   түркі  халықтарының кӛркем туындыларымен нақты 

шығармалар арқылы жан-жақты  таныстырып, олардың танымдық-тағылымдық 

ерекшеліктерін  студенттер бойына дарытады. 

Пререквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің мақсаты: Түркі  халықтарының әдебиеті, оның бай мұралары мен 

ауқымды  туындылары  арқылы  әлем  әдебиетінің  бір  құрамдас  бӛлігі  болып 

табылатын ӛзіндік орны бар сӛз ӛнері жан-жақты игеріледі. 

Қысқаша  мазмҧны:  Пәнді  оқытудың  мазмұны  түркі  халықтарының 

әдебиеті  жайлы  толыққанды  мағлұмат  берумен  ерекшеленеді.  Түркі 

халықтарының әдеби туындылары студенттерге таныстырылады. 

Пән оқытушысы: 1. Бекмырза С.  

   


 

           2. Бейсенова М.    

33. Әдебиеттануға кіріспе, коды - АК 3212, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Курс  кӛркем  әдебиеттің  табиғаты,  кӛркем  шығарманың 

сюжеті, 


композициясы, 

проза, 


поэзия, 

драматургия 

жанрларының 

сипаттарымен  жан-жақты  таныстырып,  кӛркем  шығармаларды  талдауға 

дағдыландырады. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

 Постреквизиттер: Әдебиет теориясы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  кӛркем  әдебиеттің  болмыс  бітімін,  сыры 

мен сипатын маңызын танытады. Әдебиет тарихын зерттеуде сынын  дамытуға 

бірден бір қажетті әдебиеттің теориялық мәселелерін түсіндіреді.  

 Қысқаша  мазмҧны:  Әдебиеттану  ғылымына  кіріспе  пәнінің  мақсаты 

және зерттеу  нысаны. Әдебиеттің  тектері мен  түрлері  және жанрлары. Кӛркем 

шығарманың  композциясы  мен  сюжеті,  кейіпкер  тілі,  ӛнердегі  типтілік 

мәселесі.  Кӛркемдік  әдіс.  Троптың  түрлері.  Ӛлең  құрылысы.  Әдеби  бағыттар 

мен ағымдар. 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

   


 

 

 2. Бейсенова М.    

34. Мәнерлеп оқу және шешендік ӛнер, коды - MOShO 3212, 6-семестр,             

3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Кәсіби  тұрғыда  студенттердің  аса  мәнді  сӛз  сӛйлеу 

шығармашылы ғын  қалыптастыру.  Пререквизиттер: Тіл мәдениеті. 

 Постреквизиттер: Жоқ. 

 Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  оқытудың  тәрбиелеудің  және  оларды 

дамытудың маңызды амалы ретінде, педагогтың кәсіби іс-әрекетіндегі маңызды 

құралы ретінде сӛйлей  білуге үйрету. 


 

 

95  

Қысқаша  мазмҧны:  Мәнерлеп  оқу  және  шешендік  ӛнер    пәнінің  мақсат, 

міндеттері.  Ресейлік  шешендіктану.  Қазақтың  шешендік  дәстүрі.  Сӛйлеу 

заңдылығы.  Шешеннің  сӛйлеу  мәдениеті.  Шешенмен  аудиторияның 

арақатынасы. Шешен этикасы.  Шешеннің сӛйлеу техникасы.     Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

   


 

 

 2. Бейсенова М.    

35. Тіл мәдениеті,  коды - TM 3206, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Теориялық  алған  білімдерін,  күнделікті  ӛмірде  іс-

тәжірибеде қолдануға тиіс. Пререквизиттер: Мәнерлеп оқу. 

 Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  әдеби  тілдің  нормаларын  сақтау  мен  қатар,  айтайын 

деген  ойдың  мәнерлі  де  кӛркем  болуын  талап  ететіндігін  түсіндіру.  Тіл 

мәдениеті  негізінен  сӛз  қолдану  мен  сӛйлеу  мәдениеті  болып  бӛлінетіндігіне 

және әрқайсысының зерттеу обьектісі мен ӛзіндік ерекшеліктеріне тоқталу. Қысқаша  мазмҧны:  Тіл  мәдениеті,  оның  мақсаты  мен  міндеті.  Тіл 

саясаты.  Қазақстан  Республикасының  тілдер  туралы  заңы.  Оның  мәні  мен 

қоғамдық  қызметі.  Адам  ӛміріндегі  тілдің  рӛлі  мен  сӛйлеу  мәдениетінің  

маңызы. Тіл мен сӛйлеу. Ауызша әдеби  тілде сӛйленетін (топ алдында) сӛздер. 

Сӛйлеу  техникасы.  Дауыс.  Дауыс    ырғағы  (интонация).  Екпін.  Үзіліс  (пауза), 

онын түрлері. Сӛйлеу қалпының әуені. Сӛз қолдану мәдениеті. Грамматикалық 

тәсілдерді  пайдалану  ӛрнегі.  Морфологиялық  тұлғаларды  талғай  білу.  Сӛздің 

тазалығы.  Сӛздің  мәнерлілігі.  Сӛздің  байлығы.  Сӛздің  қисындылығы.  Сӛйлеу 

нақышы. Ӛлең- сӛз кідірісі. 

Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.  

   


 

 

 2. Бекмырза С.  

36. Байтҧрсынов тағылымы, коды - BT 3206, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  А.  Байтұрсынов  еңбектері  арқылы  студенттердің  тілдік 

танымын қалыптастыру.   Пререквизиттер: Жоқ. 

 Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің мақсаты: Студент-жастарға  А.Байтұрсыновтың қазақ тіл біліміне 

сіңірген еңбектерін меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  А.  Байтұрсыновтың  қазақ  тіліндегі  дыбыс  жүйесін 

(фонетика): Сӛз жүйесін (морфология), сӛйлем жүйесін  тұңғыш рет зерттелуі. 

А.  Байтұрсынов  және  қазақ  әліпбиі.  А.  Байтұрсынов  және  қазақ 

терминологиясы. Аудармалары.   Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.  

   


 

 

 2. Бекмырза С.  

37. Синтаксис, коды - S 3304 , 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Синтаксистік зерттеулерді ғылыми тұрғыдан талдай білу.  

 

 

96  

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. 

Постреквизиттер: Қатысым синтаксисі. 

Пәннің  мақсаты:  Халқымыздың  ұзақ  ғасырлар  бойы  қалыптасқан  ойлау 

мен  сӛйлеу  жүйесін  таныту  адам  басында  туатын  ой,  сӛз,  сӛйлем  арқылы 

жүзеге  асатынын  ұқтыру,  сӛз  тіркестері  мен  сӛйлемдердің  құрылысын, 

құрамын,  сӛздердің  тіркесу  қабілетін  егжей-тегжейлі  түсіндіру;  қазіргі  қазақ 

әдеби  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  зерттеліп  тұрақталған  кӛзқарас 

тұрғысынан танып  білу. Қысқаша  мазмҧны:  Синтаксис  –  морфология  тәрізді  грамматиканың 

ӛзекті  саласының бірі. Грек тілінен алынған синтаксис термині о баста сӛз бен 

сӛздің  бірігу,    қосақталу  деген  ұғымда  болғандығы;  біріншісі  –  сӛйлем 

құраудың  жүйесі  деген  мағынада  қолданылатындығы.  Сӛздердің  байланысу 

тәсілдері  мен  түрлері.  Сӛз  тіркесінің  синтаксисі.  Жай  сӛйлем  синтаксисі. 

Сӛйлем  мүшесі  туралы  түсінік.  Құрмалас  сӛйлем  синтаксисі.  Жай  сӛйлемнің 

күрделену жолдары. Сӛйлемдегі сӛздердің орын тәртібі. 

Пән оқытушысы: 1. Жапбаров А.   

   


 

 

 2. Байболова А.  

38.  Орфография  және  пунктуация  негіздері,  коды  -  OPN  3304,  6-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерді  орфографиялық,  пунктуациялық  қағидалар 

мен принциптерді сақтай отырып, сауатты жаза білуге қалыптастыру. Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

 Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы.  

Пәннің мақсаты: Студенттерді оқытуда сауатты  жазу мәселелеріне  баса 

назар  аудару,  орфографиялық,  пунктуациялық  ережелерді  мұқият  сақтауды  

дағдыға айналдыруды  қадағалау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Орфография  және  пунктуация  негіздері  пәнінің 

зерттеу  бағыттары.  Әріптердің  емлесі.  Қосымшалардың,      сӛздердің  дұрыс 

жазылуы.  Тыныс белгілері туралы жалпы түсінік.  

Пән оқытушысы: 1. Жапбаров А.  

   


 

 

 2. Сейлиханова Н.  

39.  Әдебиет теориясы, коды - АТ4208, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Теориялық  материалдарды  меңгеру,  білім,  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Әдебиеттануға кіріспе. 

 Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  әдебиет  жайлы,  оның  сюжеті  мен 

құрылымы,  композициясы  мен  үдерісі,  әдебиеттің  тектері  мен  түрлері  жайлы 

жан-жақты  түсіндіріледі.  Әдеби  бағыттар  мен  ағымдар  және  әдеби  мектеп 

туралы жете сарапталады.  Қысқаша мазмҧны: Әдебиет теориясы пәнінің теориялық мазмұны. Қазақ 

және әлем әдебиетіндегі әдеби дәстүр, сабақтастық және жалғастық мәселелері.  

 

97  

Кӛркем  әдебиеттің  тарихы  және  ӛзге  ғылым  салаларымен  байланысы.  Кӛркем 

образ, типтендіру, кӛркем шығарманың мазмұны мен пішіні. 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

 2. Бекмырза С.  

40.    Қазақ  әдебиеті  тарихының  мәселелері,  коды  -  KATM  4208,  7-

семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Курс  қазақ әдебиетінің  тарихи мәселелерімен жан-жақты 

таныстырады,  олардың  шығармалары    ның  тақырыптық,  идеялық  ауқымын 

меңгеруге елеулі ықпал етеді. 

Пререквизиттер: Әдебиеттануға кіріспе. 

 Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері студенттерге кӛне 

заманнан  қазіргі  дәуірге  шейін  нақты  мысалдар  арқылы  беріледі.  Студенттер 

қазақ әдебиеті тарихының мәселелері жӛнінде жан-жақты білімге ие болады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Пәнді  окыту  үдерісі  қазақ  әдебиеті  тарихының 

мәселелерін  студенттерге  кӛкейкесті  мәселелер  тұрғысында  әдебиеттанушы-

ғалымдар еңбектері арқылы жете түсіндіріледі. 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

           2. Бекмырза С.  

41. Қазіргі қазақ әдебиеті,  коды - KKA 4209, 7- семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Курс  қазіргі  қазақ  әдебиетінің    кӛрнекті  ӛкілдерімен  жан-

жақты  таныстырады,  олардың  шығармалары  ның  тақырыптық,  идеялық 

ауқымын меңгеруге елеулі ықпал етеді

Пререквизиттер: ХІХ ғасыр басындағы әдебиет. 

 Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Студенттер бойында қазіргі қазақ әдебиеті туралы жете 

білімге 


негізделген 

кӛркем 


шығармалардың 

тақырыптық, 

идеялық 

ерекшеліктері,  туындылардың  кӛркемдік,  тілдік  сипаттары  ойдағыдай  игері-

леді. Студенттердің кӛркем шығармаларды талдай білуіне мүмкіндік жасалады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Пәнді  оқыту  арқылы  қазіргі  қазақ  әдебиетінің   жай-

күйі,  ақын-жазушылардың  ӛмірі  мен  кӛркем  шығармалары,  сол  кезеңдегі 

кӛркем  әдебиеттің  бағыттары  мен  принциптері  жӛнінде  нақты  мәліметтер 

студенттерге жан-жақты ұғындырылады. Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

 2. Абенова Л.      

 

   

42.    Қазақ  әдебиетіндегі  тарихи  романдар,  коды  -  KATR  4209,  7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Курс  қазақ  әдебиетініндегі  тарихи  романдармен,  оның 

терең  тарихымен  таныстырып,  студенттер  бойында  тӛл  әдебиеттің  тарихи 

мәнге ие жауһарларымен жете танысуға мүмкіндіктер жасайды.  

Пререквизиттер: Жоқ. 


 

 

98  

 Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Кӛркем  тарихи  романдар  арқылы  студенттерге 

халқымыздың  бай  тарихы,  салт-дәстүрі,  ойлау  жүйесі,  тілі  мен  діні,  ділі  мен 

дүниетанымы түсіндіріледі.  

Қысқаша  мазмҧны:  Бұл  пәнді  оқытуда  студенттердің  тарихи 

жағдайларды кӛркем шығармалар арқылы ұғынуларына ықпал жасалады. Қазақ 

халқының тарихы кӛркем шығармалар негізінде үйретіледі. 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

 2. Абенова Л.    

 

   

43.  Қазақ  әдебиеті  сынының  тарихы,  коды  -  KAST  4301,  7-семестр,  

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Студенттердің  оқу құралдарымен, анықтама және кӛркем, 

ғылыми,  сыни әдебиеттермен  жұмыс  жасауына  байдар  береді,  үйрену,  талдау, 

дағдыларын қамтамасыз етeді. 

 Пререквизиттер: Әдебиеттануға кіріспе. 

 Постреквизиттер: Жоқ. 

 Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  қазақ  әдебиеті  сыны  тарихының  қоғамдық-

әлеуметтік мәнін, эстетикалық негізгі сипаттарын, зерттелуін, оның әр кезеңдегі 

дамуын  жан-жақты  түсіндіру.  Студенттерге  әлемдік  әдеби-эстетикалық  ой-

пікірлерді жеткізіп, олардың әдеби-сыни еңбектерімен жете таныстыру. Қазіргі 

әдеби сынның хал-ахуалымен жете таныстыру.  

 Қысқаша мазмҧны: Қазақ әдебиеті сынының тарихы пәнінің міндеті мен 

мақсаты.  Әдеби  сынының    қоғамдық  ӛмірде  алатын  орны.  Әлемдік  әдеби 

эстетикалық  ой-пікірлер.  Орыс  әдебиеті  сынының  басталуы.  Романтизм 

бағытындағылардың сын пікірлері. Реализмнің тууы. Орыстың революцияшыл 

демократтық  сыны.  Чернышевский  мен  Добролюбов,  олардың  әдеби-сыни 

қызметтері. Маркстік  сынның тууы. Қазақ әдебиетіндегі сыншылдық ойлардың 

негіздері.  Абайдың  эстетикалық  кӛзқарасы.  ХХ  ғ.  басындағы  қазақ  әдебиеті 

тарихының  зерттелуі.  Кеңестік  дәуірдегі  қазақ  әдебиетін  зерттеу  ісінің 

жалғасуы.  Кеңестік  дәуірдегі  қазақ  әдебиетінің  жанрлар  бойынша  дамуы. 

Қазақстандағы  әдеби  теориялық  ой-пікірлер  мен  әдебиет  сыны  ғылымының 

дамуы. Қазіргі әдеби сын. 

Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

  2. Бекмырза С.    

 

   

44.  Тҥркі филологиясы, коды - TF 4301, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерді  жекелеген  түркі  тілдерінің  ӛзіндік 

ерекшеліктерін талдай білуге қалыптастыру. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. 

Пәннің мақсаты: Студенттерге түркі тілдері мен халықтарының зерттелу 

тарихынан,  түркі  тілдерінің  топтастырылуы  мен  ӛзіндік  ерекшеліктерінен,  

 

99  

сондай-ақ,  түркі  жазуы  мен  тіл мәдениеті тарихының кезеңдерінен мағлұмат 

беру.   

Қысқаша  мазмҧны:  Түркі  халықтарының  тарихы  мен  этнографиясы, 

мәдениеті  мен  әдебиеті,  тілі  мен    рухани    дүниесіне  байланысты    түркітану 

ғылымының  нысаны,  қалыптасу,  зерттелу  тарихы,  тіл  және  этнос,  кӛне  түркі 

этногенезі,  қазіргі  түркі  халықтары,  түркітанудағы  алты  дәуір,  түркі  тілдері 

және  олардың  топтастырылуы,  түркі    жазуы    мен  тіл  мәдениеті,  кӛне  түркі 

руникалық ескерткіштері, қазіргі түркі тілдері.   Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н.  

   


 

 

 2. Бейсенова М.    

 

   

45.  Қазақ тілінің стилистикасы, коды - КТS 4305 , 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қоғам дамуымен ӛзгеріске ұшырап отыратын тілді зерттеу.  

Пререквизиттер: Қазақ тілінің морфологиясы.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  стилистика  ғылымының  теориялық 

негіздерімен  таныстыру,  қазақ  әдеби  тілінің  стилистикалық  құралдары, 

стильдік  тармақтары  туралы  мағлұмат  беріп,  оларды  ажыратудың  жолдарын 

кӛрсету,  студенттерге  стилистикалық  норманы  меңгерту,  сӛздердің,  басқа  да 

тілдік  тұлғалардың  қолдануына  қарай  туындайтын  мағыналық  реңктерін, 

стильдік қырларын ажырата білуге үйрету.   Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  тілінің  стилистикасы  пәнінің  мақсаты  мен 

зерттеу нысаны. «Стиль» ұғымы. Стилистика ғылымының қалыптасу жолымен 

зерттелу  жайы.  Фонетикалық  стилистика.  Лексикалық  стилистика.  Морфо-

логиялық  және  синтаксистік  стилистика.  Стилистикалық  қате.  Стилистикалық 

талдаулар. Функциональды стильдің  түрлері: ғылыми стиль, публицистикалық 

стиль, кӛркем әдебиет стильі, ресми стиль, ауызекі сӛйлеу стильі.    Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.   

   


 

 

 2. Сейлиханова Н. 46.  Мәнерлеп оқу және шешендік ӛнер, коды - MOShO 4305, 7-семестр,  

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кәсіби  тұрғыда  студенттердің  аса  мәнді  сӛз  сӛйлеу 

шығармашылы ғын  қалыптас тыру.  Пререквизиттер: Тіл мәдениеті. 

 Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  оқытудың,  тәрбиелеудің  және  оларды 

дамытудың маңызды амалы ретінде, педагогтың кәсіби іс-әрекетіндегі маңызды 

құралы ретінде сӛйлей  білуге үйретеді.   

Қысқаша  мазмҧны:  Мәнерлеп  оқу  және  шешендік  ӛнер    пәнінің  мақсат, 

міндеттері.  Ресейлік  шешендіктану.  Қазақтың  шешендік  дәстүрі.  Сӛйлеу 

заңдылығы.  Шешеннің  сӛйлеу  мәдениеті.  Шешенмен  аудиторияның 

арақатынасы. Шешен этикасы.  Шешеннің сӛйлеу техникасы.    Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.   

   


 

           2. Усенбаева С.  

 

100  

47.  Катысым       синтаксисі, коды- KS4307, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қоғам дамуымен ӛзгеріске ұшырап отыратын тілді зерттеу.   

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің мақсаты: Студенттердің әдеби тіл нормаларын игеруге кӛмектесу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Түйдекті  тіркестер.  Еліктеуішті  сӛз  тіркестері. 

Кӛсемшелі  сӛз  тіркестері.  Зат  есімді,  сын  есімді  етістікті  сӛз  тіркестері. 

Сӛйлемнін  кұрамы  туралы  түсінік.    Септік  жалғау  және  синтаксис.  Есім 

сӛздердің  синтаксистік  сипаты.  Есімшелерден  болған  анықтауыштар.  Зат 

есімдерден  болған  анықтауыштар.  Үстеулерден  болған  пысықтауыштар.  Зат 

есімдерден  болған  пысықтауыштар.  Сын  есімдерден  болған  пысықтауыштар. 

Жай  сӛйлемдердің  кӛсемше  арқылы  кұрмаласуы.  Жай  сӛйлемдердің  есімше 

арқылы кұрмаласуы. Жай сӛйлемдердің шартты рай аркылы кұрмаласуы.  Пән оқытушысы: 1. Жидебаев Қ.  

   


 

         2. Сейлиханова Н.  

48.  Қазақ графикасы мен орфографиясы, коды - KGO 4307, 7-семестр, 

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сауатты  жазу  мен    дұрыс  сӛйлеу  заңдылықтарының 

негізінде, студенттерге тілдің  теориялық дыбыстық жүйесін сапалы меңгертуге 

негіз болады.  

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы.  

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  мәдени ӛмірінде  қолданылған  фонемографиялық 

жазу  типі  түрлері  онтогенездік,  дамуын,    осыған  орай  қазіргі  қазақ  графикасы 

мен  орфографиясының    теориялық  негіздерін  кӛрсетіп,  студенттерге  қазіргі 

қазақ жазу мәртебесі мен орнын таныту.  Қысқаша мазмҧны: Жазудың жалпы дамуы. Жазба тіл мен ауызша тілдің 

ӛзара кодталу сатылары. Орфографиялық  сӛздіктердің түзілу принциптері мен 

жетілдіру  бағыттары.  Дыбыстық  емес  графикалық  белгілер.  Бірге  жазылатын 

сӛздердің  семантикалық  белгілері.  Символика.  Тӛте  жазудың  графика 

орфографиялық ережелері. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет