Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет14/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   62

Пән оқытушысы1. Жидебаев Қ.  

   


 

 

2. Сейлиханова Н.  

49.  Жалпы тіл білімі,  коды - JTB 4308, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Курс  студенттердің  оқу  құралдарымен,  анықтама  және 

кӛркем, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауына бағдар береді. Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  лингвистиканың  негізгі  теорияларымен 

қаруландыру.  Оларға  тіл  туралы  ғылымның  ӛткен  тарихынан,  қазіргі  күйінен, 

негізгі  бағыт-бағдарынан,  басты  проблемаларынан,  қолданған,  қолданылып 


 

 

101  

жүрген  және  жаңа  туа  бастаған  зерттеу  әдістері  мен  методикаларынан  оқу 

программасының талабына сай білім беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Жалпы  тіл  білімі  пәнінің  мақсаты,  зерттеу  нысаны. 

Жалпы  тіл  білімі  қарастыратын  негізгі  мәселелер.    Тіл  және  сӛйлеу.  Тіл  және 

ойлау.  Тіл  білімінің  ӛзге  ғылым  салаларымен  байланысы.  Тіл  және  қоғам. 

Тілдің жүйелілік, құрылымдық сипаты. Тілдің дамуы мен қызметі. Ежелгі дәуір 

тіл білімі. Орта ғасыр тіл білімі. Қайта  ӛрлеу дәуіріндегі тіл білімі. ХІХ  ғасыр 

тіл білімі. ХІХ ғасыр тіл біліміндегі бағыттар мен мектептер. Ф.Гумбольдт және 

тіл философиясы. ХХ ғасыр тілі білімі және оның негізгі  бағыттары. Кеңестік 

тіл білімі. Пән оқытушысы: 1. Сейлиханова Н. 

   


 

 

  2.  Жидебаев Қ.  

50.   Латын графикасы, коды - LG 4308, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Студенттердің латын графикасына негізделген жаңа әліпби 

жобалары  жан-жақты  ойластырылып,  ғалымдар  тарапынан  құрастырылған 

ғылыми нақтыланған жобаларды ұғындыру. 

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Латын графикасының қалыптасу, даму тарихын меңгеру 

арқылы жазудың ғылыми негіздерін талдау.  Қысқаша  мазмҧны:  Латын  графикасы  пәнінің  мақсат-міндеттері. 

Жазудың  даму  тарихы.  Латын  графикасында  жазылған  еңбектер.  Кодекс 

куманикус. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі.       

Пән оқытушысы: 1. Сейлиханова Н.  

   


 

 

  2. Жидебаев Қ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102  

5. Мамандығы: 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі 

Академиялық дәрежесі: 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі 

мамандығы бойынша  білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан тарихы Жоқ 

ЖБП 

ShT 


1104 

Шетел  (ағылшын) 

тілі   ЖБП 

K(0)Т 


1105 

Қазақ (орыс) тілі 

 

ЖБП Inf 

1106 


Информатика 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология 

және 

тұрақты даму ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 19 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел  (ағылшын) 

тілі  


БП 


BNShTtk 

1202 


NSHTPK 

1202  


1.  Базалық  негізгі  шетел 

тілінің  тәжірибек  курсы 

(А1, 

А2 


деңгейлері)                                                                                                                                                                                                                               

2.Негізгі 

шетел 

тілінің  практикалық 

курсы 


(бастапқы деңгейі)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

БП PPh 

1203 


IKATT 1203                                                                                                                                                                                                

1.  Практикалық  фонетика                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.  Ағылшын  тілінде  іс-

қағаздарын жүргізу                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

БП 


PAD 

1204 


Психология  және 

адам дамуы 

 

  

 


 

 

103  

КП 


EShTt

k 1302 


Екінші 

шетел 


тілінің 

тәжірибелік  курсы                               

(А1 деңгейі)  

  

 

 2-курс 

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 11 кредит 

Таңдау компоненті - 7 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKJ  2216 

KT 2216 


1.  Мемлекеттік  тілде  іс 

қағаздарын 

жұргізу 

2. Құжаттану  

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП BNShTtk 

2206 


NSHTPK 

2206  


1.  Базалық  негізгі  шетел 

тілінің  тәжірибелік  курсы 

(В1 

деңгейі) 2.  Негізгі  шетел  тілінің  

практикалық 

курсы  

(жалғастырушы 3. деңгейі) БП 


PAD 

2304 


Психология  және 

адам дамуы 

 

  

 

БП ZhAF

MG 


2306 

Жас 


ерекшелік 

физиологиясы 

және 

мектеп 


гигиенасы 

  

 

 КП 

EShTt


k 2303 

Екінші 


шетел 

тілінің 


тәжірибелік  курсы 

(А2деңгейі)  

 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 

2202 


IMT 2202 

1. 


Дінтану 

2. 


Ислам 

мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП BNShTtk 

2205 


NSHNPK 

2205  


1.  Базалық  негізгі  шетел 

тілінің  тәжірибелік  курсы 

(В2 

деңгейі) 2.  Негізгі  шетел  тілінің  

практикалық 

курсы  

(жалғастырушы 2. деңгейі) ЖБП 


KN 

2410 


Құқық негіздері 

КП ET 

2211 


AT 2211 

1.  Елтану  (негізгі  тіл) 

2. АҚШ тарихы 

БП Etn 

2403 


Этнопедагогика 

  

 

 3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби 

қазақ 


(орыс) тілі 

БП SO 

3204 


TFUPKU 

3204 


1. 

Сындарлы 

оқыту 

2. 


Оқушылардың 

оқу 


танымдылық  құзіреттілігін 

қалыптастыру  

 

104  

технологиясы 

БП 

ShTO


A3209 

Шетел тілін оқыту 

әдістемесі 

БП Lex3214 

ST 3214                                                                                                                                                                                                                      

1. 

Лексикология 2. 

Салыстырмалы 

типология 

  

 

 КП 

ShTAMO 


3301 

ATPK 3301 

1.  Шетел  тілін  арнайы 

мақсатта 

оқыту  

(С1алдыңғы деңгейі) 

2. 


Ағылшын 

тілінің 


практикалық 

курсы 


(жалғастырушы 3 деңгейі) 

  

 

 КП 

TT 


3305 

IELTSDUAA

T 3305 

1. 


Тіл 

тарихы 


2.  IELTS  дайындау  үшін 

арналған 

әдістеме 

мен 


технология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 КП 

ShTOAT 


2212 

FTKKJ 2212 

1.  Екінші  шетел    тілін  

оқытудың 

әдістемесі                                                                                                                                                                                                                                           

2.  Француз  тілінде  қарым 

қатынас жасау                                                                                                                          6-семестр - 18 кредит Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBSh

T 3208 


Кәсіби 

бағытталған шетел 

тілі (С1деңгейі) 

БП Aba 

3202 


Ybr 3202 

1. 


Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


TZhT

MA 


3601 

Тәрбие 


жұмысының 

теориясы 

мен 

әдістемесі  БП 


EShTtk  3211 

PhTJK  3211     

1.  Екінші  шетел  тілінің 

тәжірибелік 

курсы 

(В1 


деңгейі)                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  Француз  тілінің  жазбаша 

курсы                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

 

  

КП 


ShTAMO330

ATIHA3302   1.  Шетел  тілін  арнайы 

мақсатта оқыту (С1алдыңғы 

деңгейі)                                                                                                                                                                    

2. Ағылшын тілінде іскерлік 

хат алмасу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

 КП 

PhT 


3306 

ST3306 


1. 

Фонетика 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Стилистика 

 

  

 

КП ShTOKA 

3307 


TMAK3307 

1. 


Шетел 

тілін 


ерте  

оқытудың 

негізі                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Тіл және мәдениетаралық 

қатысым 4-курс 7-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП EShTtk  4213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TT  4213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Екінші 

шетел 


тілінің 

тәжірибелік  курсы    (В1 

деңгейі)                                                                                                                                                   

2.Тіл тарихы (француз тілі)                                                                                                                                                                                          

 

 Жоқ 

 

КП ShTAMO 

4303 


ATPK 4303  

1.Шетел 


тілін 

арнайы 


мақсатта 

оқыту  


(С1,С2алдыңғы    деңгейі)                                                                                                                                                                                       

 

105  

2.Ағылшын 

тілінің 

практикалық 

курсы 

(4 


деңгейі)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

КП ShTAMO 

4304 


ATPK 4304 

1.Шетел 


тілін 

арнайы 


мақсатта 

оқыту 


(С1,С2алдыңғы 

деңгейі)                                                                                                                                                                                      

2.Ағылшын 

тілінің 


практикалық  курсы  (озық 

деңгейі)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  

 

КП PhT 

4306 


Stil 4306 

1.Фонетика 

теориясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Стилистика 

 

  

 

КП EShTAMO 

4308 


FTKKZh 

4308 


1.Екінші  шетел    тілін  

оқытудың 

әдістемесі                            

2.  Француз  тілінде  қарым 

қатынас жасау                                                                                                                          

  

 

 КП 

OShTHA 


4309 

ALP 4309 

1.Оқытылатын 

шетел 


тілдері 

халықтарының 

әдебиеті                                                                                                                                                                                                                           

2.Ағылшын 

лексикасын 

пайдалану (озық деңгейі)                                                                            

 

1. Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (А1,А2 деңгейлері), коды- BNShTtk 1202, 2-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бәсең  жылдамдықпен  және  анық  дыбысталып  жатқан 

сӛйлеуде студентке, оның отбасына және қоршаған ортасына байланысты жеке 

таныс  сӛздер  мен  негізгі  фразаларды  түсінуге;  таныс  есімдерді,  сӛздерді  және 

жай сӛйлемдерді оқуға және түсінуге тиіс. Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі). Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның  

социолингвистикалық  дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени  дамыту  арқылы  орта 

мектеппен  салыстырғанда шетел тілін жоғары деңгейлерде  меңгеру жұмысын 

одан әрі жетілдіру және  тереңдету.   Қысқаша мазмҧны:  әлеуметтік- тұрмыстық қарым-қатынас аясы, қазіргі 

қоғамдағы  жанұя,  қазіргі  тұрғын  үй,    әлеуметтік-мәдени  аясы,  бос  уақыт, 

қалалар мен елдер, кәсіби-оқу қарым-қатынас аясы, мамандық таңдау. 

 Пән оқытушысы: 1. Сейсенбаева Г. 

                             2. Махматкулов М.  

2. Негізгі шетел тілінің практикалық курсы (бастапқы деңгейі) , коды- 

NSHNPK 1202,2 семестр – 5  кредит 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет