Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет15/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   62

Қҧзыреттілігі: Бұл  курста  студенттер   шетел тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық  және социолингвистикалық дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени  

дамыту  арқылы шетел  тілін  жоғары деңгейлерде   меңгеруі  тиіс, одан әрі 

қарай шет тілді жетік білуі керек.   Пререквизиттер: Шет тілі. 

 

 

106  

Постреквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі). Пәннің мақсаты:   Тыңдалатын мәтіннің жалпы мағынасын  егжей – 

тегжейлігін түсіну. Тыңдап – түсінуге үйрету монолог және диалог түріндегі 

аутенттік есіту және бейне мәтіндері негізінде бейтарап, ресми, ауызекі тілдегі, 

радио – теледидар және бағдарламалар күнделікті оқиғаға, ақпараттар мен 

жаңалықтарға байланысты сӛйлеу тақырыбы  ауқымда негізінде іске 

асырылады.курс Қысқаша мазмҧны: Зат есім. Саналатын зат есім. Саналмайтын зат есім. 

Артикль ұғымы. Белгілі артикль. Белгісіз артикль. Сілтеу есімдігі. Сын есім. 

Сын есімнің шырайлары.  Тәуелдік есімдіктері.  Шақтардың қиылысуы. 

Аяқталған шақтардағы ырықсыз етіс  Пән оқытушысы: 1. Сейсенбаева Г. 

                                  2. Махматкулов М.  

3. Практикалық фонетика , коды- PPh 1203, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Фонетика, салыстырмалы және қолданбалы фонетика және 

оның  дыбыс  айтылуы,  шетел  тіліндегі  дыбысталудығы  жаңа  бағыттардың 

дамуы,  тілдің  дыбыстық    құрылымын  зерттеу  тәсілдері  туралы  айтылуға 

тақырыптары туралы, интонацияға. Пререквизиттер: Шет тілі. 

Постреквизиттер: Фонетика теориясы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық  және  социолингвистикалық  дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени 

дамытуы    арқылы  орта  мектеппен  салыстырғанда  шетел  тілін  жоғары 

деңгейлерде меңгеру жұмысын одан әрі жетілдіру және тереңдету.   Қысқаша  мазмҧны:  қарым–қатынастың  әлеуметтік-тұрмыстық    ауқымы. 

Жас жанұя проблемалары. Жастар стилі мен жеке сән үлгілері. Денсаулық және 

салауатты  ӛмір    салты.  Табиғат  және  адам.  Қарым  –қатынастың  әлеуметтік  – 

мәдени ауқымы. Мәдениет пен ӛнердің адам ӛміріндегі орны. Саяхат. Демалыс. 

Транспорт.  Бұқаралық  ақпарат  құралдары.  Мейрам.  Менің  болашақ  кәсібім. 

Менің университетім.                                       Пән оқытушысы: 1. Сейсенбаева Г. 

                                 2. Махматкулов М.  

4. Іс-қағаздарын ағылшын тілінде жҥргізу , коды- IKATT 1203, 2-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Курсты бітірген студенттер келешек маман ретінде ӛзі 

істейтін жұмыс орнында мамандық бойынша терминдерді еркін пайдаланып, 

түрлі қатынас қағаздарын жаза алатындай  дәрежеге жетуі қажет. 

Пререквизиттер: Шет тілі. 

Постреквизиттер: Фонетика теориясы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  ағылшын  тілде  іс  қағаздарды  сауатты 

жазып, оның түрлерін білуге үйрету, құжаттарды толтырудың  жалпы ережесін,  

 

107  

оларға  қойылатын    талаптарды,    олардың    безендірілуін    жете  меңгерту,    іс-

қағаздар стилінің ӛзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерін таныстыру.   

Қысқаша  мазмҧны:  Іс  қағаздар  туралы  түсінік.  Ағылшын  тілінде  іс 

жүргізу  пәнiнің  әдістері.  Іс  жүргізу  жұмысының  маңызы.  Ақпараттық  – 

анықтамалық  құжаттар.  Еңбек  қатынастарын  құжаттау.  Бұйрық–  жарлық 

құжаттары.   Пән оқытушысы: 1. Сейсенбаева Г. 

                                 2. Махматкулов М.  

5.Мемлекеттік тілде іс -қағаздарын жҥргізу  , коды – MTIKZh  2201, 3-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс  қағаздарын  мемлекеттік  тілде  жүргізу  және  оның  

атқаратын  әлеуметтік қызметін толық меңгеру; мемлекеттік тілде іс - 

қағаздарды сауатты жазып, атау түрлерін білу; ұйымдардың,  мекемелердің  

басқару  аппаратында  «Мемлекеттік  тілде  іс қағаздарды жүргізуді» 

ұйымдастыра білу; құжаттарды рәсімдеу талаптарын білу. 

Пререквизиттер: Қазақ тілі. 

Постреквизиттер: Кәсіби қазақ тілі. 

Пәннің мақсаты:  Студенттерді мемлекеттік тілде іс -қағаздарды сауатты 

жазып, оның түрлерін білуге үйрету, құжаттарды толтырудың  жалпы ережесін, 

оларға  қойылатын    талаптарды,    олардың    безендірілуін    жете    меңгерту,    іс- 

қағаздар стилінің ӛзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерін таныстыру.      Қысқаша  мазмҧны:  Іс  -қағаздар  туралы  түсінік.  Мемлекеттік  тілде  іс 

жүргізу  пәнiнің  әдістері.  Іс  жүргізу  жұмысының  маңызы.  Ақпараттық  – 

анықтамалық  құжаттар.  Еңбек  қатынастарын  құжаттау.  Бұйрық–  жарлық 

құжаттары.  Мемлекеттік іс-қағаздар стилі. Пән оқытушысы: 1. Сейсенбаева Г. 

                                 2. Махматкулов М.  

6. Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі) , коды 

– BNShTtk 2206,  3-семестр,  6 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  бәсең  жылдамдықпен  және  анық  дыбысталып  жатқан 

сӛйлеуде студентке, оның отбасына және қоршаған ортасына байланысты жеке 

таныс  сӛздер  мен  негізгі  фразаларды  түсінуге;  таныс  есімдерді,  сӛздерді  және 

жай сӛйлемдерді  оқуға және  түсінуге;  әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-

мәдени аялардағы  сӛйлеу  кӛлемінде  дайындалған    сӛзді  қолданып жай  диалог 

жүргізуге тиіс. Пререквизиттер: Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (А1,А2 

деңгейлері).  Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі). Пәннің  мақсаты:    Студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық  және  социолингвистикалық  дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени  

 

108  

дамытуы    арқылы  орта  мектеппен  салыстырғанда  шетел  тілін  жоғары 

деңгейлерде меңгеру жұмысын одан әрі жетілдіру және тереңдету.  

 Қысқаша мазмҧны: қарым –қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық  ауқымы. 

Жас жанұя проблемалары. Жастар стилі мен жеке сән үлгілері. Денсаулық және 

салауатты  ӛмір    салты.  Табиғат  және  адам.  Қарым  –қатынастың  әлеуметтік  – 

мәдени ауқымы. Мәдениет пен ӛнердің адам ӛміріндегі орны. Саяхат. Демалыс. 

Транспорт.  Бұқаралық  ақпарат  құралдары.  Мейрам.  Менің  болашақ  кәсібім. 

Менің университетім.                                       

Пән оқытушысы: 1. Джусупов М. 

                                 2. Назарбекова А.  

7.Негізгі шетел тілінің  практикалық курсы ( жалғастырушы 3-

деңгейі) , коды – NSHNTPK 2206,  3-семестр, 6 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Бұл  курста  студенттер   шетел тілдік  құзырлығын  оның  

лингвистикалық  және социолингвистикалық дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени  

дамыту  арқылы шетел  тілін  жоғары деңгейлерде   меңгеруі  тиіс, одан әрі 

қарай шет тілді жетік білуі керек. Пререквизиттер: Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (А1,А2 

деңгейлері).  Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі). Пәннің  мақсаты:    ӛтілген      тақырыптарға  байланысты    қарым-қатынас  

жасау    кезінде    тілді    ұшқыр,  грамматикалық    тұрғыдан  қатесіз  және  тиімді 

пайдалану,    ӛз    идеяларын  және      олардың      дұрыстығына  дәлелдер    жүйесін  

келтіріп отыру. Қысқаша  мазмҧны:  қарым-қатынасқа  бара-бар  лексико-грамматикалық 

бірлікті  терең  меңгеру  (ерекше  синтаксистік  құрылымды,  инверсия, 

аббревиатура  (қысқартылған  сӛздер),  эллипстерді,  грамматикалық  құралдарды 

және  т.б.  қолдану).  Жазу  іскерлігінің  қалыптасу  деңгейін  бағалау  ӛлшемдері. 

Коммуникативтік ниетті іске асыру. 

Пән оқытушысы: 1. Джусупов М. 

                                 2. Назарбекова А.    

 8.Дінтану,  коды – DIN  2202,  4- семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени ӛзгерістерге    байланысты    діни сауатты    азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелі түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 


 

 

109  

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                              2. Апашева С.          

9. Ислам тарихы, коды – IMT 2207, 4- семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ислам   дінінің таралуы, ислам мәдениеті  және  діни салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Студенттерді    ислам мәденитің,   діннің таралуы   және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                              2. Апашева С.  

10.Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі) , коды 

– BNShTtk 2205,4-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі: тілін оқып жатқан елдің мәдениетін  түсіну, шетел тілін 

қарым-қатынастың  әлеуметтік –тұрмыстық, әлеуметтік мәдени және оқу-кәсіби 

салаларында  меңгеруге бағдарлау. Шетел тілінде сӛйлейтін адамдармен 

коммуникация процесінде  қатысу, жеке басының мәселесі, жалпы  

тақырыптарға әңгімеге қатысу.  

Пререквизиттер: Базалық негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы. 

семестр, 6 кредит. Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі). Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық,  социолингвистикалық,  дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени, 

әлеуметтік, стратегиялық  компоненттерінің  құрамында дамыту арқылы шетел 

тілін меңгеру жұмысын  жетілдіру және тереңдету. Қысқаша  мазмҧны:  Қарым-қатынастың  әлеуметтік-тұрмыстық  ауқымы. 

Жас  жанұя  проблемалары.  Некеге  тұру.  Ұлттық  дәстүрлер  мен  әдет-ғұрыптар. 

Қазіргі қоғамдағы демографиялық проблемалар: туудың тӛмендеуі. Жастар сәні 

мен  жеке  стиль  үлгісі.  Денсаулық  және  салауатты  ӛмір  салты.  Денсаулыққа 

әсер ететін факторлар.  

Пән оқытушысы: 1. Джусупов М. 

                             2. Назарбекова А.  

 

110  

 

11.  Негізгі  шетел  тілінің    практикалық  курсы  (  жалғастырушы  2-

деңгейі) , коды – NSHNPK 2205, 4-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Бұл  курста  студенттер   шетел тілдік  құзырлығын  оның  

лингвистикалық    және  социолингвистикалық  дискурсивтік,    әлеуметтік-

мәдени  дамыту  арқылы шетел  тілін  жоғары деңгейлерде   меңгеруі  тиіс. 

Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі).  Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық  және  социолингвистикалық  дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени 

дамыту арқылы орта мектеппен салыстырғанда шетел тілін жоғары деңгейлерде 

меңгеру жұмысын одан әрі жетілдіру және тереңдету.  

 Қысқаша  мазмҧны:  Қарым-қатынастың  арнайы  кәсіби  аясы.  Білім  және 

ғылым.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  елінде  және  Қазақстандағы  болашақ 

мұғалімдерді  кәсіби  тұрғыдан  дайындау.  Шетел  тілін  оқытудағы  диалог 

мәдениеті.дпрлжолдртд                                                                                                                                    Пән оқытушысы: 1. Джусупов М. 

                             2. Назарбекова А.  

12. Елтану (негізгі тіл), коды – ET 2211, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

тілін 


үйреніп 

жатқан 


елдің 

табиғаты, 

халқы, 

шаруашылығы,  мәдениеті  мен  әлеуметтік  ұйымдасуы  туралы  әртүрлі мәліметтерді білу тиіс. 

Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер: Тіл тарихы. 

Пәннің  мақсаты:    әртүрлі  аумақтарды  біртұтас  және  кешенді 

сипаттамаларын  беру.    Елтану  пәнінің  зерттеу  әдістері,  елдер  мен  аймақтарды 

оқып  –  үйренудің  теориялық  –  қолданбалы  мәселелері,  дүние  бӛліктеріндегі 

жеке аймақтардың табиғаты мен шаруашылығы, халықтардың қоныстануының  

басты ерекшеліктерін зерттеу.  

Қысқаша  мазмҧны:  Ұлы  Британия  және  Солтүстік  Ирландия  Біріккен 

Корольдігі. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Ұлы Британия және Солтүстік 

Ирландия  Біріккен  Корольдігінің  мемлекеттік  құрылымы.  АҚШ-тың 

географиялық  және  табиғи  жағдайлары.  АҚШ-тың  тұрғындары.  АҚШ-тың 

мемлекеттік құрылымы.   

Пән оқытушысы: 1. Махматкулов М. 

                              2. Сейсенбаева Г.  

13. АҚШ тарихы, коды – AT 2211, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Болашақ маман мәдениеттік, филологиялық қабілетін 

дамытуға мүмкіндік бере отырып, маманның лингводүниетанымдық,  

 

111  

лингвистикалық, коммуникативтік  кәсіби-бейімделу құзыры құрылған болу 

тиіс. 

Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер: Тіл тарихы. 

Пәннің  мақсаты:      Ел  болып  қалыптасу  тарихының  кезеңдерімен 

таныстыра  отырып,  елге  деген  қызығушылықты  арттыру,  студенттердің 

интеллектуалдық  ой-ӛрісін,  білім  деңгейін  кӛтеру,  танымдық  деңгейлерін 

ӛрістету.  Қысқаша  мазмҧны:  Тілін  оқып  жүрген  елдің  қалыптасуы  тарихи, 

мемлекеттік  құрылымы  және  мекемелері.  Географиялық  орналасуы. 

Экономикалық,  саяси,  әлеуметтік    және  мәдени  процестер.  Ұлттың, 

мәдениеттің  қалыптасу  жағдайлары,  мемлекеттілігінің  қалыптасуы  тарихи 

дамуының  негізгі  кезеңдері  ретінде.  Ішкі  саясат.  Тілін  оқып  жатқан  елдердің 

саяси құрылымы: елдердің әлеуметтік- экономикалық даму деңгейі. Пән оқытушысы: 1. Махматкулов М. 

                            2. Сейсенбаева Г.  

14. Сындарлы оқыту , коды – SO3204, 5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы диолог жүргізуге, сандық технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман даярлау. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе.  

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Пәннің мақсаты: студенттерге білім беруде ғылыми зерттеулер мен озық 

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада 

ұйымдастыруға 

дайындау 

 Кембдидж 

университеті 

оқытушыларының тәжірибесі негізінде алынады). 

Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау 

Пән оқытушысы: 1. Исаева К. 

                            2. Саттарова Ж.  

15. Лексикология , коды – Lex3214, 5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: шәкірттердің санасында сӛздің дамуының негізгі 

факторлары мен заңдылықтары, лексиканың жүйелік ұйымдасуы, лексикалық 

біліктіліктің семантикалық – құрылымдық ұйымдастырылуы, дамудың 

әлеуметтік шарттары, сӛздіктің даралануы және байытылуы жайында ғылыми 

кӛзқарасты қалыптастыру тиіс. 


 

 

112  

Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер: Стилистика. 

Пәннің мақсаты: студенттердің  қажетті білім, іскерлік, дағдылар кӛлемін 

анықтау; 

-студенттерге  алған білімдерін іс жүзінде қолдану үшін кәсіби іскерліктер  

мен дағдыларға тӛселдіруге кӛмектесу; 

-лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми ой-ӛрісін тереңдету; 

-шетел тіліндегі коммуникативтік және мәдениет аралық құзырлығын одан 

ары кеңейту; 

-лексикалық  бірліктің  дамуының  негізгі  факторларымен  заңдылықтарын 

оның формальдық – мәндік ерекшеліктерін, оның функционалдық сипатын аша 

түсу. 


Қысқаша  мазмҧны:  Лексикология  зерттеу  нысаны  мен  тілдік  негізгі 

бірлігі.  Лексикалық  бірліктердің  семантикалық  құрылымы.  Сӛз  тіркестері  мен 

фразеология. Сӛздік құрамның этимологиялық сипаттамасы. Лексикография. 

Пән оқытушысы: 1. Исламова М. 

                            2. Темирбаева Ж.  

16. Салыстырмалы типология , коды – ST 3214,  5-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: салыстырылатын тілдерде тілдік құралдарды 

пайдаланудағы ұқсастықты, айырмашылыкты айкындау, типологиялық тұрғыда 

түсіндіру.  

Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер: Стилистика. 

Пәннің  мақсаты:  тілдерді  туыстығына,  ӛмір  сүрген  уақытына, 

территориялық  орналасуына  байланыссыз  зерттеп,  олардың  бәріне  тән  және 

ерекше  заңдылықтарын  анықтауды  мақсат  етеді.  Шетел  тілінің  типологиялық 

құрылысының  ең  маңызды  заңдылықтарын  теориялық  негізде  кӛрсету, 

типологияны  салыстырмалы оқыту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ағылшын  және  қазақ  тілдеріндегі  мекен  ұғымын 

білдіретін  тілдік  бірліктерді  салыстырмалы  түрде  зерттеу.  Салыстырмалы 

анализ және тілдік интерференция.  

Пән оқытушысы: 1. Исламова М. 

                            2. Темирбаева Ж.  

17. Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі) , коды – 

ShTAMO 3301,   5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: тілін оқып жатқан елдің мәдениетін  түсіну, шетел тілін 

қарым-қатынастың  әлеуметтік –тұрмыстық, әлеуметтік мәдени және оқу -

кәсіби салаларында  меңгеруге бағдарлау, шетел тілінде сӛйлейтін адамдармен 

коммуникация процесінде  қатысу. Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі).   

 

113  

Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі). Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық,  социолингвистикалық,  дискурсивтік,  әлеуметтік-мәдени, 

стратегиялық компоненттерінің құрамын дамыту арқылы  шетел тілін меңгеру 

жұмысын  жетілдіру және тереңдету. Қысқаша  мазмҧны:  Қарым-қатынастың  қоғамдық-саяси  аясы.  Саясат, 

азамат  және  мемлекет.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  мен  Қазақстандағы  ішкі 

және  сыртқы  саясат.  Әлеуметтік  мәселелер.  Қарым-қатынастың  жалпы  кәсіби 

ауқым. Жеке тұлғаны тәрбиелеу мен жетілдірудің қазіргі мәселелері. Пән оқытушысы: 1. Назарбекова А. 

                              2. Джусупов Н.  

18. Ағылшын тілінің практикалық курсы (жалғастырушы 3 деңгейі) , 

коды – ATPK 3301, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Негізгі мектептің бастапқы профильдік кезеңіндегі кейстік 

технологиясы дағдысын қалыптастыру. Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі)  Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:  Негізгі  мектептің  бастапқы  профильдік  кезеніңдегі 

кейстік технологиясы тәжірибеде қолдана алуды қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  «Кейс  технология»  анықтама  тарихы.  Оның  қазіргі 

ШТ әдістемесіндегі рӛлі.  Оқушылардың негізгі мектептің бастапқы профильдік 

кезеніңдегі дағдысын қалыптастыру. 

Пән оқытушысы: 1. Назарбекова А. 

                             2. Джусупов Н.   

19. Тіл тарихы , коды – TT 3305, 5-семестр, 3 кредит. 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет