Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет16/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   62

Қҧзыреттілігі: Болашақ маман мәдениеттік, филологиялық қабілетін 

дамытуға мүмкіндік бере отырып, маманның лингвистикалық, 

коммуникативтік, лингводүниетанымдық  кәсіби-бейімделу құзырының 

құрылған болу тиіс. Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі).  Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:  Тіл  болып  қалыптасу  тарихының  кезеңдерімен 

таныстыра  отырып,  тілге  деген  қызығушылықты  арттыру,  студенттердің 

интеллектуалдық  ой-ӛрісін,  білім  деңгейін  кӛтеру,  танымдық  деңгейлерін 

ӛрістету.  Қысқаша мазмҧны: Ағылшын  тілі  тарихының тапсырмалары мен пәндік 

түсінігі.  Тіл  дамуының  заңдылығы  ағылшын  және  америка  халықтарының  

 

114  

тарихымен  тығыз  байланыстылығыТілдің  даму  заңдылығы  туралы  ұғым. 

Ағылшын  тілі  тарихының  пән  аралық  байланысы.  Герман  тайпалары  туралы 

ежелгі  тарихи  мәліметтер  мен  олардың  қоғамдық  жүйесі.  Ежелгі  герман 

тайпаларының мәдениеті мен жазба нұсқалары: руналар, гот жазбалары, латын 

алфавиті.  Салыстырмалы  тарихи  әдістің  сипаты.  Герман  тілдерінің 

ерекшеліктері. 

Ежелгі 


кезеңдегі 

негізгі 


тарихи 

оқиғалар. 

Англосаксондықтардың  Британияны  басып  алуы  және  ағылшын  тілінің 

жасалуы.  Ағылшын  тілі  тарихын  кезеңге  бӛлудегі  қарама-қайшылықтар.  Орта 

кезеңдегі  негізгі  тарихы  оқиғалар.  Ағылшын  тілінің  ұлттық  тіл  болып 

қалыптасуы. Пән оқытушысы: 1. Махматкулов М. 

                            2. Сейсенбаева Г.  

20. IELTS дайындау ҥшін арналған әдістеме мен технология , коды – 

IELTSDUAAT 3305,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі-    IELTS  дайындығына  арналған  МҚҚ–тің  қалыптасу 

деңгейін  бақылау  және  бағалау  саласында  кәсіби  маңызды  іскерліктер  мен 

құзіреттіліктерді  меңгеру. 

Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі)  Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:    IELTS  дайындығына  арналған  МҚҚ  –тің  қалыптасу 

деңгейін бақылау және бағалау әдістерімен студенттерді таныстыру. Қысқаша мазмҧны: 

IELTS ерекшеліктері және белгіленген емтихандарды тапсыру үшін мектеп 

оқушыларын қалай даярлау керектігі. 

Пән оқытушысы: 1. Махматкулов М. 

                            2. Сейсенбаева Г. 

 

21.  Екінші  шетел  тілін  оқытудың  әдістемесі,  коды  -  EShTOAT  2212,  5 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі-  Интерференцияның алдын алу және жою мақсатында ана 

тілі, бірінші және екінші шетел тілдеріне салыстырмалы талдау жүргізу; екінші 

шетел тілін оқыту процесіне ықпалын тигізетін факторларды анықтау және 

талдауды білу керек. Пререквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (А1 деңгейі). 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты:   Студенттерде зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын 

анықтайтын заңдылықтары мен заңдары, ұғымдық- категориялық аппараты мен 

ғылыми  зерттеу  әдіс-тәсілдері  бар  ӛз  алдына  жеке  ғылым  ретінде  әдістеме 

туралы ғылыми кӛзқарас қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Екінші  шетел  тілін  оқыту  әдістемесінің  теориялық 

негіздері.  Екінші  шетел  тілін  оқытудың  психолингвистикалық  ерекшеліктері:  

 

115  

интерференция  мәселелері,  тиімді  тасымал.  Екінші  шетел  тілін  оқытудың 

дидактикалық-әдістемелік  ерекшекліктері:  екінші  шетел  тілін  оқытудың 

прициптері, екінші шетел тілін оқытудың  коммуникативтік мақсаттары, екінші 

шетел тілін оқытудың мазмұны.  

Пән оқытушысы: 1. Темирбаева Ж. 

                            2. Назарбекова А.  

22. Француз тілінде іскерлік қарым қатынас жасау , коды - FTKKJ 

2212, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Адрес иесі тұрған мемлекеттің іскерлік хат талаптарын 

білу, жазба түрде ой-пікірін баяндау, бетпе-бет кездескендей сұхбаттастың 

ойын бақылау 

Пререквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (А1 деңгейі). 

Постреквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі).  

Пәннің  мақсаты:  шет  елдерде  іскер  серіктестері  бар  компания,  мекеме, 

фирма мамандарына  шетел тілінде іскерлік қарым-қатынас жасау дағдыларын 

қалыптастыру.  

Қысқаша  мазмҧны:    Бизнес-коррепонденция  ұлгілері,француз  тілінде 

іскерлік хат, факс, электрондық хат, қызметтік хат үлгілері. Пән оқытушысы: 1. Темирбаева Ж. 

                            2. Назарбекова А.  

23. Абайтану,  коды – Abay 3202, 6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ұлы  ақынның  ӛмірі  мен  шығармашылығы,  ойшылдық, 

қоғамдық-саяси,    эстетикалық    кӛзқарастары,    имандылық    мұраттары,  қазақ  

поэзиясындағы    ӛлең    жүйесін,  ақындық  тілді  дамытудағы  үлесі,  сазгерлік 

мұрасы туралы еңбектерді білу тиіс.  Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:    Ұлы    Абайдың    шығармашылығын    толық    игерту,  

Абай  поэзиясының    құдіретін    таныту,    ақын    шығармашылығын    әлем  

әдебиетімен салыстыра  білу  мәселелері  қамтылып, оқушылардың  сӛз  ӛнерін  

зерделеу. Қысқаша  мазмҧны:  Абай  мұраларының  педагогикалық  құндылығы. 

Адамзаттың  Абайы. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. Абай және Лермонтов. 

Абай  және  Пушкин.  Абай  және  батыс  әдебиеті.  М.Әуезов  және  абайтану 

мәселелері.  Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

                            2. Байболова А 

 

  24. Ыбырайтану,  коды – Ybr 3210, 6-семестр, 2 кредит.   Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету 

  Пререквизиттер: Жоқ 


 

 

116  

  Постреквизиттер: Жоқ 

  Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу.  Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай - ғалым, этногроф. Ыбырай Алтынсарин - реалист жазушы, ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні 

Пән оқытушысы: 1.Абенова Л.  

                             2.Байболова А.  

25. Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі), коды – 

EShTtk 3211,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі-  тиімді қарым-қатынас мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

барынша кең таралған айтылыстар мен қалыпты рәсімдерді білуі тиіс.  Пререквизиттер:  Екінші  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (А1,А2 

деңгейлері).  Постреквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі). 

Пәннің  мақсаты:  Француз  тілінің  фонетикалық  және  грамматикалық 

жүйесіне  байланысты  зандарды  ашып  кӛрсету,  оның  тілдегі  дыбыстардың 

құрылымға  сәйкес  әрі  ғылыми,  әрі  практикалық  тұрғыдан  қарастырып  дыбыс 

жүйесінің  ӛзіндік  белгілерін  ережемен  анықтамаларын  жазылу,  айтылу 

нормаларын білдіру, тілді кемел ігеру, шет тілі маманына сай білімді енгізу.  

Қысқаша мазмҧны:  Сӛйлеудің пәндік мазмуны. Әлеуметтік- тұрмыстық 

ая. Адам және оны қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені 

сау тұрмыс қалпы. Әлеуметтік-мәдени. Біздің ӛміріміздегі әдебиет, ӛнер, кино. 

Еліміздегі  және  тілін  үйреніп  жатқан  елдің  қазіргі  әдебиеті.  Жақсы  кӛретін 

жазушы.  

Пән оқытушысы: 1. Темирбаева Ж. 

                             2. Назарбекова А.    

26. Француз тілінің жазбаша курсы,  коды – PhTJK  3211,  6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: ойын логикалық және грамматикалық тұрғыда сауатты 

жеткізе білу қабілеттерін дамыту; тілді қатынас құралы ретінде қабылдау, 

теоретикалық алынған білімді практикада іске асыру. 

Пререквизиттер:  Екінші  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (А1,А2 

деңгейлері). Постреквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі. 

Пәннің  мақсаты:    графикалық  дағдыларды  игеру,  қарым-қатынастың 

жазбаша түрлерін білу, жазу және жазбаша сӛз біліктілігін игеру.                       Қысқаша  мазмҧны:  Графикалық  және  орфографиялық  дағдыларды 

қалыптастыруға 

арналған 

жаттығулар. 

Қарым-қатынастың 

жазбаша 


формасының  түрлері.  Қарым-қатынастың  жазбаша  формасына    үйрету 

 

 

117  

әдістемесі.  Жазу  және  жазба  сӛзге  үйретуде  қолданылатын  техникалық  

құралдар.  Оқушылардың  жазбаша  жұмыстарындағы  қателерді  түзету 

әдістемесі.  Жазу  және  жазба  сӛз  біліктілігін  тексерудің  нысаны  мен  бағалау 

ӛлшемдері. 

Пән оқытушысы: 1. Темирбаева Ж. 

                              2. Назарбекова А.  

27. Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі) ,  коды 

– ShTAMO 3302, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқытудың  мәдениетаралық  және  кәсіби  бағытын 

тереңдету,  арнайы  кәсіби  қарым-қатынас  ортасы  мен  сӛйлеу  тақырыбы 

аумағында кәсіби маңызды іскерліктерді қалыптастыруы тиіс.    

Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пән    мақсаты-    студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық, 

социолингвистикалық,дисскурсивтік,әлеуметтік-мәдени, 

әлеуметтік,  стратегиялық  компоненттерінің  құрамында  дамыту  арқылы  орта 

мектеппен  салыстырғанда  шетел  тілін  меңгеру  жұмысын    жетілдіру  және 

тереңдету. Қысқаша  мазмҧны:  қарым-қатынастың  қоғамдық    саяси  аясы  ауқымы. 

Саясат,  азамат  және  мемлекет.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  елі  мен 

Қазақстандағы ішкі және сыртқы саясат. Халықаралық және ұлтаралық қарым-

қатынас.  Әлеуметтік  мәселелер.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  елі  мен 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпорын түрлері  мен салалары.  

Пән оқытушысы: 1. Махматкулов М. 

                            2. Сейсенбаева Г.  

28.Ағылшын тілінде іскерлік хат алмасу , коды – ATIHA 3302, 6- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Студенттердің жазу іскерлігін қалыптастырудың 

тиімділігін анықтау. Жоғары оқу орының студенттерін ағылшын тілінде хат 

жазуға үйрету. 

Пререквизиттер: Шетел тілі. 

Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:    Ағылшын  тілінде  сауатты  жазуды  үйрету,  хат  жазу 

іскерлігін қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Жазудың  анықтамасы,  ерекшеліктері,студенттердің 

ағылшын  тілінде  жазу  іскерлігін  қалыптастырудың    теориялық  негізі, 

студенттерді  мәдениетаралық  қарым-қатынаста  хат  жазуға  үйрету  үрдісінің 

моделін ұсыну және хат түрлерін ажырату. Пән оқытушысы: 1. Махматкулов М. 

                            2. Сейсенбаева Г.  

 

118  

29. Фонетика теориясы , коды – Pht   3306,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Фонетика  теориясы  және  ағылшын  тілінің  фонетикалық 

жүйесі, сӛйлеу механизмдері, тілдің дыбыстық құрылымдарын зерттеу әдістері, 

артикуляциялық база, сӛйлеу интонациясы жайлы білімдерге ие болу тиіс.  

Пререквизиттер: Практикалық фонетика. 

Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пән  мақсаты:  Студенттердің  практикалық  фонетикадан  алған  білімін 

жүйелеуге, тереңдетуге және білімін кеңейтуге арналған. Қысқаша  мазмҧны:  Ағылшын  тілінің  теориялық  фонетика  пәні. 

Фонетика  ғылым  ретінде.  Фонетика  пәнінің  анықтамасы.  Ағылшын  тілі 

фонетикалық  жүйесінің  негізгі  компоненттері.  Фонетикалық  компонент. 

Сӛйлеу механизмдері. Фонетикалық интерференция ұғымы. Ағылшын тіліндегі 

буынды  жасайтын  дыбыстар.  Буынның  орфографиялық  және  фонети-калық 

ерекшеліктері.  Пән оқытушысы:  1.Джусупов Н 

                              2. Назарбекова А  

30.Стилистика , коды – ST   3306, 6-семестр, 3 кредит 

   Қҧзыреттілігі: Сӛзді дұрыс қолдану шеберлігі. 

Пререквизиттер: IELTS дайындау үшін арналған әдістеме мен технология 

– 5-семестр,3 кредит Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:  Тілдік  формаларды  қолдану  және  қиыстыру 

заңдылықтарын зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  Сӛйлеу  амалдары  мен  стилистік  тәсілдер, 

ономатопея,  аллитерация,  ритм  мен  ұйқас,      метафора,  метонемия  мен 

синекдоха. 

Пән оқытушысы: 1.Джусупов Н 

                             2.Назарбекова А  

31. Шетел тілін ерте оқытудың негізі,  коды – ShTOKA 3307, 6-семестр, 

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мектепке дейінгі ШТ ерте оқыту мекемелерінде белгілі 

нысанға келтірілген  кәсіби мәнді  мұғалімнің құзыреттілігін қалыптастыру Пререквизиттер: Салыстырмалы типология. 

Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).  Пәннің  мақсаты:  Cтуденттердің  ШТ  ерте  оқытудың    негiзгі  жалпы 

құралымы  мен  жүйелі  дағдысын  қалыптастыру:    мектепке  дейінгі  кезең  (3-5 

жас)  және  ерте  мектептік    кезең  (6-8  жас)  2011-2020  мемлекеттік  бағдарлама 

бойынша    шетел  тілін  оқыту  ӛзектілігі  ретінде;  және  шетел  тілін  оқытудың   

 

119  

қазіргі  әдіснама  мәселелерін  шеше  алатын  дағдысын  қалыптастыру,  отандық 

және шетелдік ғылым теориясының оқытылуы.  

Қысқаша  мазмҧны:  Отандық  және  шетелдік  педагогикалық  ғылымдағы  

ШТ  ерте  оқытудың  негізгі  дәстүрлі  және  инновациялық  амал  мәселелері. 

Мектепке  дейінгі  жас  және    кіші  мектептік  жас  аралығындағы  балалардың 

мінездемесі.Piaget және оның теориясы. Л.С Выготскйдің  жақын даму зонасы. 

ШТ  ерте  оқытудың  технологиялары  мен  әдістері.  ШТ  ерте  оқытудағы  ойын 

технологияларының мағынасы. TPR(J. Asher).  Пән оқытушысы: 1.Махматкулов М. 

                            2. Сейсенбаева Г. 

 

32.Тіл және мәдениетаралық қатысым, коды – MKK 3307, 6-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Шетел тіліндегі коммуникативтік және мәдениет аралық 

құзырлығын кеңейте білу; 

-лексикалық бірліктің дамуының негізгі факторларымен заңдылықтарын 

оның формальдық – мәндік ерекшеліктерін, оның функционалдық сипатын аша 

түсу. 

Пререквизиттер: Салыстырмалы типология. 

Постреквизиттер:  Шетел  тілін  арнайы  мақсатта  оқыту  (С1,С2    алдыңғы 

деңгейі).   Пәннің  мақсаты:  студенттердің  қажетті  комуникация    іскерліктерін, 

дағдылар кӛлемін кеңейту. Қысқаша  мазмҧны:  Коммуникация  ұғымы.  Коммуникация  және  оның 

түрлері.  Вербальды  және  вербальды  емес  коммуникация.  Вербальды 

коммуникацияның  негізгі  бірліктері:  текстер,  коммуникациялық  актілер. 

Коммуникацияның вербальды емес компоненттерінің құрылымы, қызметі және 

берілу  жолдары.  Мәдениет  ұғымы.  Әр  түрлі  тілдердегі  «мәдениет»  ұғымының  

шегі. Мәдениеттің  элементтері. Мәдениеттің  түрлері. Пән оқытушысы 1.Махматкулов М 

                           2. Сейсенбаева Г  

33.  Екінші  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1  деңгейі)    ,  коды  –

EShTtk 4210, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Тиімді қарым-қатынас мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

барынша кең таралған айтылыстар мен қалыпты рәсімдерді білуі тиіс.  Пререквизиттер:  Екінші  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (А1,А2 

деңгейлері). Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Француз  тілінің  фонетикалық  және  грамматикалық 

жүйесіне  байланысты  зандарды  ашып  кӛрсету,  оның  тілдегі  дыбыстардың 

құрылымға  сәйкес  әрі  ғылыми,  әрі  практикалық  тұрғыдан  қарастырып  дыбыс 

жүйесінің  ӛзіндік  белгілерін  ережемен  анықтамаларын  жазылу,  айтылу 

нормаларын білдіру, тілді кемел ігеру, шет тілі маманына сай білімді енгізу.  


 

 

120  

Қысқаша мазмҧны:  Сӛйлеудің пәндік мазмуны. Әлеуметтік- тұрмыстық 

ая. Адам және оны қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені 

сау  тұрмыс  қалпы.  Әлеуметтік-мәдени  ая.  Біздің  ӛміріміздегі  әдебиет,  ӛнер, 

кино.  Еліміздегі  және  тілін  үй-реніп  жатқан  елдің  қазіргі  әдебиеті.  Жақсы 

кӛретін жазушы.  

Пән оқытушысы: 1.Темирбаева Ж 

                             2.Назарбекова А 

 

34. Тіл тарихы (француз тілі) , коды – ТТ 4210, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Болашақ маман мәдениеттік, филологиялық қабілетін 

дамытуға мүмкіндік бере отырып, маманның лингвистикалык, 

коммуникативтік, лингводүниетанымдық  кәсіби-бейімделу құзырының 

құрылған болу тиіс. Пререквизиттер:  Екінші  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (А1,А2 

деңгейлері). Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Тіл  болып  қалыптасу  тарихының  кезеңдерімен 

таныстыра  отырып,  тілге  деген  қызығушылықты  арттыру,  студенттердің 

интеллектуалдық  ой-ӛрісін,  білім  деңгейін  кӛтеру,  танымдық  деңгейлерін 

ӛрістету.  Қысқаша  мазмҧны:  Француз  тілінің  пайда  болуының  тарихи  себептері. 

Рим  үстемдігінің  Апеннин  түбегінен  ары  Галлия  рим  провинциясының 

құрылуы.  Халықтық  латын  тілі  –  роман  тілдерінің  шығу  тегі.  Галлдың-

романдық  кезеңі  (ІІІ  –  VІІІғ.)  Солтүстік  Галлияда  роман  тілдерінің  пайда 

болуы. Музыкалық екпін мен динамикалық екпінге кӛшу. Кӛне француз кезеңі. 

Француз халқы тілінің жасалуы (IX-X ғ.).  Пән оқытушысы: 1.Темирбаева Ж. 

                             2.Назарбекова А. 

 

35. Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2  алдыңғы деңгейі) , 

коды – ShTAMO 4303, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқытудың  мәдениетаралық  және  кәсіби  бағытын 

тереңдету,  арнайы  кәсіби  қарым-қатынас  ортасы  мен  сӛйлеу  тақырыбы 

аумағында кәсіби маңызды іскерліктерді қалыптастыруы тиіс.   

Пререквизиттер: Тілді академиялық мақсатта оқыту. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Студенттердің мәдениетаралық компетенция мен кәсіби 

компетенциясын  ары  қарай  жетілдіру,  шетел  тілінде  қарым-қатынас  жасаудың 

барлық  іскерлігін,  біліктілікті  кәсіби-бағдарлы  дейгейіне  қол  жеткізу. 

Оқытудың  жалпы кәсіби  және мәдениетаралық бағытын әрі   қарай тереңдету, 

болашақ    мамандыққа,  оқытылатын  шетел  тілінің  тарихына,  шетел  тілі 

халқының ой-толғамы мен мәдениетіне ӛз елінің мәдениетінің мағыналық және 

құндылық ерекшелік-терімен салыстыруға қызығушылығын арттыру.  


 

 

121  

Қысқаша  мазмҧны:  Қарым-қатынастың  қоғамдық-саяси  аясы.  Саясат, 

азамат  және  мемлекет.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  мен  Қазақстандағы  ішкі 

және  сыртқы  саясат.  Әлеуметтік  мәселелер.  Қарым-қатынастың  жалпы  кәсіби 

ауқым. Жеке тұлғаны тәрбиелеу мен жетілдірудің қазіргі мәселелері. Пән оқытушысы: 1.Сейсенбаева Г. 

                                 2. Махматкулов  Х. 

 

36.  Ағылшын  тілінің  практикалық  курсы  (4  деңгейі),  коды  –  ATPK 

4303, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқытудың  мәдениетаралық  және  кәсіби  бағытын 

тереңдету,  арнайы  кәсіби  қарым-қатынас  ортасы  мен  сӛйлеу  тақырыбы 

аумағында кәсіби маңызды іскерліктерді қалыптастыруы тиіс.    

Пререквизиттер: Тілді академиялық мақсатта оқыту. 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  студенттердің  шетел  тілдік  құзырлығын  оның 

лингвистикалық,  социолингвистикалық,  дискурсивтк  әлеуметтік-мәдени, 

әлеуметтік,  стратегиялық  компоненттерінің  құрамында  дамыту  арқылы  орта 

мектеппен  салыстырғанда  шетел  тілін  меңгеру  жұмысын    жетілдіру  және 

тереңдету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қарым-қатынастың  қоғамдық    саяси  аясы  ауқымы. 

Саясат,  азамат  және  мемлекет.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  елі  мен 

Қазақстандағы ішкі және сыртқы саясат. Халықаралық және ұлтаралық қарым-

қатынас.  Әлеуметтік  мәселелер.  Оқытылып  отырған  шетел  тілі  елі  мен 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпорын түрлері  мен салалары. 

Пән оқытушысы: 1.Сейсенбаева  Г. 

                                 2. Махматкулов  Х.  

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет