Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет18/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   62

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  біліктілікке  білімділікке,  зеректілікке 

анализ курысын терең меңгеруге үйрету.  Қысқаша  мазмҧны:  Функция.  Шектер  теориясы.  Функцияның 

үзіліссіздігі.  Анализге  кіріспе.  Дифференциялдық  есептеу,  Дифференциалдық 

теңдеулер. Интегралдық есептеу. 

Пән оқытушысы: 1. Қарашева К. 

   


                  2. Жаңабаев Ж. 

 

3.  Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,  коды-  MTIKZh  2201,  3 

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

 

 

129  

Пәннің мақсаты: студенттерге мемлекеттік тіл іс қағаздарының тарихымен, 

оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын талаптардың, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар стилінің ӛзіндік  

лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  XVІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІ жартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

   


                  2. Әбшенова Б. 

 

4. Қҧжаттану коды - КN 2201, 3-семестр, 1 кредит. Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,  безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар. Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

   


                   2. Әбшенова Б. 

 

5. Математикалық талдау коды-МТ 1203,  3-семестр, 4-кредит. Қҧзыреттілігі:  Формулалар  немесе  теоремалардың  мазмұнына  сәйкес 

кӛрнектi бейнелі ойлау. Пререквизиттер: Элементарлық математика.  

Постреквизиттер:  Ықтималдықтар  теориясы  және  математикалық 

статистика. Пәннің мақсаты: Бұл курстың мақсаты – негізгі зерттеу обьектісі болатын 

фунукциялар теориясының басты ұғымдарымен жан - жақты таныстыруҚысқаша  мазмҧны:  Нақты  сандар  және  олардың  қасиеттері.  Бірінің 

ішінде  бірі  жатқан  кесінділер  принципі.  Жиындар.  Бірігуі,  айырымы, 

жиындардың  қиылысуы.  Жиындардың  қуаты.  Сандар  жиынының  дәл 

шекарасы. Сандық тізбектер. Тізбектің шегі  және оның қасиеттері. Монотонды 

тізбектің  шегі.  Больцано-Вейерштрасс  теоремасы.  Тізбек  жинақтылыгының 

критериі.  Шексіз  аз,  шексіз  үлкен  тізбектер.  Тізбектің  жоғарғы  және  тӛменгі 

шегі және оның қасиеттері. 

Пән оқытушысы: 1. Қарашева К. 

   


                   2. Жаңабаев Ж. 

 

 

130  

 

6. Анализ бастамалары, коды - AB  1203,  3-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:    Математиканы  күрделі бағдарламамен  оқитын  орта  білім 

беретін оқу орындарының оқушыларына игерту. Пререквизиттер: Алгебра және геометрия курсы. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  біліктілікке  білімділікке,  зеректілікке 

анализ курысын терең меңгеруге үйрету.  Қысқаша  мазмҧны:  Функция.  Шектер  теориясы.  Функцияның 

үзіліссіздігі.  Анализге  кіріспе.  Дифференциялдық  есептеу.  Дифференциалдық 

теңдеулер. Интегралдық есептеу. 

Пән оқытушысы: 1. Қарашева К. 

   


                  2. Жаңабаев Ж. 

 

6.  Ықтималдықтар  теориясымен  математикалық  статистика,  коды  - ITMS 2301, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кездейсоқ  ақпаратпен    жұмыс  істеудің  жалпы  ғылыми 

және  теориялық  әдістері.  Компьютерлік  технологияларды  пайдалана  отырып 

статистикалық мәліметтерді ӛңдеу әдістері. 

Пререквизиттер: Элементарлық математика. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау. 

Пәннің мақсаты: Кез-келген ықтималдықты –статистикалық жүйе туралы 

жалпыланған білім беру, оның жалпы құрылу және басқарылу заңдылықтарын  

кӛрсету. 

Қысқаша  мазмҧны:  1.Оқиғаларға  қолданылатын  амалдар.  Оқиғаның 

жиілігі,  оның  орнықтылығы  байқалатын  тарихи  мысалдар.  Комбинаторика 

элементтері. Орын алмастырулар. ОрналастыруларТерулер. 

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

   


                   2. Сапахов Д. 

 

7.  Статистиканың  жалпы  теориясы,  коды  -  SJT  2301,    4-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ықтималдықтар  теориясының  негізгі  анықтамаларын 

студенттердің терең игеруі. Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Дифференциалдық теңдеулер. 

Пәннің  мақсаты:  Ықтималдықтар  теориясының  негізгі  түсініктерін 

қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Статистикалық  есептің  берілуі.  Вариациялық  қатар. 

Вариациялық  қатардың  сандық  сипаттамалары.  Статистикалық  болжауларды 

тексеру.  

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

   


                   2. Сапахов Д. 

 

 

 

131  

8. Дінтану, коды - Din 2202, 4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгеерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  діндер  тарихының әр  түрлі  діни  формаларды  қамтыған 

жүйелері, түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:    Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм. Брахманизм. Синтоизм. Жайнизм. Сикхизм. Конфуциялық.    Пән оқытушысы: 1. Сатыбекова Э. 

   


                  2. Таубаев С. 

 

9. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IMT 2202,  4-семестр, 1 кредит. Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-мәдени    және 

тарихи  ӛзгерістерге  байланысты  білімі  мол,  рухани  дамыған  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру 

Пререквизиттер: Дінтану. 

Постреквизиттер: Әлемдік ӛркениеттер тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы білімдерді меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер.  

Пән оқытушысы: 1. Сатыбекова Э. 

   


                  2. Таубаев С. 

 

10.  Алгебра  және  сандар  теориясы,  коды  -  AST  2205,    3-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студентттер  векторлық  алгебра  және  жазықтықтағы  мен 

кеңістіктегі аналитикалық геометрияны игереді. Пререквизиттер: Элементарлық математика. 

Постреквизиттер: Сызықты Алгебра.           

Пәннің  мақсаты:  Алгебра  және  cандар  теориясы  пәні  студенттерге  

математикалық  білімнің  негізін  қалауы,  пәннің  негізгі  ұғымдары  мен  білім-

біліктерін  беруі 

тиіс.  Яғни,  комплекс  санның  алгебралық  және 

тригонометриялық  формасына  амалдар  қолдана  білу,  кері  матрица  табу, 

матрицалық  теңдеулер  шешу,  анықтауыштарды  есептей  білу,  Крамер,  Гаусс, 

Лаплас  т.с.с.  әдістерді  қолданып  сызықтық  теңдеулер  жүйесін  шешу, 

бірбелгісізді  кӛпмүшеліктерді  кӛбейткіштерге  жіктеу,  жоғарғы  дәрежелі 

кӛпмүшеліктердің  түбірлерін  табу,  бӛлшектің  бӛлімін  иррационалдықтан 


 

 

132  

құтқару,  оларды  практикада  пайдалануға,  басқа  да  математикалық  пәндерде, 

математикалық зерттеулерде  қолдана алуға үйретуі керек. 

Қысқаша  мазмҧны:  Алгебра  және  сандар  теориясы  пәні  негізгі  базалық 

курстардың  бірі  болып  табылады.  Алгебра  және  сандар  теориясын  оқып  - 

үйрену  объектісі  негізінен  жиындар,  комплекс  сандар,  матрицалар, 

анықтауыштар, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Пәннің мақсаты жиын, 

комплекс сан, матрица, анықтауыш ұғымдарымен таныстыру. Комплекс сандар 

мен  жиындарға  амалдар  қолдана  білу,  матрицалар  мен  анықтауыштарды 

есептей  білу,  сызықтық  алгебралық  теңдеулер  жүйесіне  Крамер,  Гаусс, 

матрицалық әдістерді пайдаланып шешу болып табылады. Пән оқытушысы: 1.  Жолдасов С.   

  

                             2. Саулебаев Б.  

11. Алгебраға кіріспе, коды - АК 2205,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Қазіргі 


математиканы 

аксиоматикалық 

әдіспен 

сипаттайды.  Пререквизиттер: Элементарлық алгебраның қосымша тараулары. 

Постреквизиттер: Сызықты алгебра. 

Пәннің  мақсаты:  Комплекс  санның  алгебралық  және  тригонометриялық 

формасына  амалдар  қолдана  білу,  кері  матрица  табу,  матрицалық  теңдеулер 

шешу,  анықтауыштарды  есептей  білу,  Крамер,  Гаусс,  Лаплас  т.с.с.  әдістерді 

қолданып  сызықтық  теңдеулер  жүйесін  шешу,  бірбелгісізді  кӛпмүшеліктерді 

кӛбейткіштерге  жіктеу,  жоғарғы  дәрежелі  кӛпмүшеліктердің  түбірлерін  табу, 

бӛлшектің бӛлімін иррационалдықтан құтқару, оларды практикада пайдалануға, 

басқа да математикалық пәндерде, математикалық зерттеулерде  қолдана алуға 

үйретуі керек. Қысқаша 

мазмҧны: 

Комплекс 

санның 

алгебралық және 

тригонометриялық  формасына  амалдар  қолдана  білу,  кері  матрица  табу, 

матрицалық  теңдеулер  шешу,  анықтауыштарды  есептей  білу,  Крамер,  Гаусс, 

Лаплас  т.с.с.  әдістерді  қолданып  сызықтық  теңдеулер  жүйесін  шешу, 

бірбелгісізді  кӛпмүшеліктерді  кӛбейткіштерге  жіктеу,  жоғарғы  дәрежелі 

кӛпмүшеліктердің  түбірлерін  табу,  бӛлшектің  бӛлімін  иррационалдықтан 

құтқару,  оларды  практикада  пайдалануға,  басқа  да  математикалық  пәндерде, 

математикалық зерттеулерде  қолдана алуға үйретуі керек. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С. 

   


                  2. Саулебаев Б. 

 

12. Геометрия негіздері, коды - GN 2207,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдануда  математикалық  мәдениеттілікке, 

ұқыптылық пен дәлдікке үйрету.  Пререквизиттер: Элементар математика, геометрия. 

Постреквизиттер: Геометриялық есептерді шешу әдістері. 

Пәннің  мақсаты:  Геометрия  негіздері  пәні  студенттерге    геометриялық 

білімнің  негізін  қалауы,  пәннің  негізгі  ұғымдары  мен  білім-біліктерін  беруі  

 

133  

тиіс.  Оларды  практикада  пайдалануға,  басқа  да  геометриялық  пәндерде, 

геометриялық зерттеулерде  қолдана алуға үйретуі керек. 

Қысқаша мазмҧны: Геометрия негіздері пәні негізгі базалық курстардың 

бірі  болып  табылады.  Геометрия  негіздері  пәнінің  оқып  -  үйрену  объектісі 

негізінен қарапайым геометриялық фигуралардың негізгі қасиеттері, сыбыайлас 

және  веритикал  бұрыштар,  үшбұрыш  теңдігінің  белгілері,  геометриялық 

салулар, тӛртбұрыштар және векторлар. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С. 

   


                  2. Саулебаев Б 

 

13. Математика негіздері, коды MN 2207,  4-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдануда  математикалық  мәдениеттілікке, 

ұқыптылық пен дәлдікке үйрету болып табылады. Пререквизиттер: Элементар математика, геометрия. 

Постреквизиттер: Математикалық есептерді шешу практикумы.  

Пәннің 

мақсаты: 

Математика 

 

негіздері пәні 

студенттерге  

математикалық  білімнің  негізін  қалауы,  пәннің  негізгі  ұғымдары  мен  білім-

біліктерін беруі тиіс. Оларды практикада пайдалануға, басқа да математикалық 

пәндерде, алгебралық зерттеулерде  қолдана алуға үйретуі керек. 

Қысқаша  мазмҧны:  Математика  негіздері  пәні  негізгі  базалық 

курстардың  бірі  болып  табылады.  Аталмыш  курс  болашақ  математика 

мұғалімдерін  математикалы  және  кәсіби  даярлауда  маңызды  орын  алады.  Бұл 

курстың  негізгі  мақсаты  -  болашақ  математика  мұғалімдерін  жалпы  білім 

беретін орта  оқу  орындарында  математикадан  және  элементар  математиканың 

мектеп  математика  курсының  шеңберінен  тыс  бӛлімдері  бойынша 

факультативтік  сабақты  сапалы  беруге  мүмкіндік  туғызатын  пәндік-

математикалы тұрғыда даярлау. Пән оқытушысы: 1. Саулебаев Б. 

   


                  2. Сапахов Д. 

 

14. Теориялық механика, коды - TM 2211,  4-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі: Қатты дененің қозғалысын теориялық механика негізіндегі 

қарастыру нәтижелерін білу.  Пререквизиттер: Механика, элементар математика. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Теориялық  механиканың  принциптік  негіздерімен, 

қозғалыс теңдеулерімен, сақталу заңдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Динамиканың  кейбір  мәселелері.  Қатты  дене 

қозғалысының динамикасы. Тұтас орта механикасының негіздері. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С. 

   


                   2. Алматов Д. 

 

 

 

 

 

134  

15. Қатты дене теориясы, коды - KDT,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қатты дененің қозғалысын теориялық механика негізіндегі 

қарастыру нәтижелерін білу.  Пререквизиттер: Механика, элементар математика. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Теориялық  механиканың  принциптік  негіздерімен, 

қозғалыс теңдеулерімен, сақталу заңдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Динамиканың  кейбір  мәселелері.  Қатты  дене 

қозғалысының динамикасы. Тұтас орта механикасының негіздері. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С. 

   


                   2. Алматов Д. 

 

16. Сындарлы оқыту, коды - SO 3204, 5-семестр, 1 кредит.  Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер:  Жеке пәндерді оқыту әдістемесі 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен 

озық тәжірибелердің заманауи жетістіктерімен  қаруландыру және оқу үдерісін 

практикада 

ұйымдастыруға 

дайындау. 

Кембридж 

университеті 

оқытушыларының тәжірибесі негізінде алынады. Қысқаша  мазмҧны:  оқыту  мен  оқудағы  жаңа  тәсілдер,  сыни  тұрғыдан 

ойлауға  үйрету,  оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу, 

оқытуды  басқару  және  кӛсбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми 

зерттеулер  мен  озық    тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру 

және оқу үдерісін практикада ұйымдастыруға дайындау 

Пән оқытушысы: 1. Байтураев Т. 

                             2. Жолдасов С.  

17.  Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы коды: TFUPKU 3204,  5-семестр, 1 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман. Пререквизиттер : Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер:  Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

Пәннің мақсаты: Кәсіптік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі,  іс-әректте  ақыл-ой,  әлкуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б. жүзеге асыру; оқу-танымдық іс-әрекетің гностикалық сипатын анықтау. 

Пән оқытушысы: 1. Байтураев Т. 

                             2. Бердышев А. 

 

 


 

 

135  

18. Дифференциалдық теңдеулер, коды - DT 3209,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің 

алгоритмін таңдауға құзіретті болуы тиіс. Пререквизиттер: Алгебра және сандар теориясы. 

Постреквизиттер:  Функциялар  теориясы  мен  функционалдық  анализ 

бастамалары. 

-

 

Пәннің  мақсаты:  Студенттер  санасында  дифференциалдық  теңдеулер теориясы  негіздерінің  терең  білімін  қалыптастыру;  осы  білімдерін 

жаратылыстанудың  әртүрлі  салаларында  кездесетін  нақты  дифференциалдық 

теңдеулер  мен  жүйелерді  зерттеу  мен  шешуде  пайдалану  қабілетін  артыру 

болады.  Дифференциялдық  теңдеулер  теориясымен  негізгі  түсініктерін 

қалыптастыру. 

Қысқаша мазмҧны: Бірінші ретті дифференциялдық теңдеулер. Жоғарғы 

ретті 


дифференциялдық 

теңдеулер. 

Сызықты 

теңдеулер 

жүйелері. 

Квазисызықты  жүйелердің  периодты  шешімдері.  Автономды  жүйелер  және 

орнықтылық. 

Пән оқытушысы: 1. Карашева К.  

                             2. Наримов Ш. 

 

19. Енгізу теоремалары және олардың қолданулары, коды - ETOK 320,  

5-семестр,   3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Математикалық  білімін  ұштай  отырып,  инфоматикадағы  

математикалық пәндерді оқып үйреніп, түсінетіндей деңгейде меңгеруі тиіс  Пререквизиттер: Алгебра және сандар теориясы. 

Постреквизиттер:  Функциялар  теориясы  мен  функционалдық  анализ 

бастамалары.  Пәннің  мақсаты:    кӛрсетілген  мамандықтар  бойынша  оқитын  және 

ғылыми  жұмыс  жасайтын  жас  мамандарға  соңғы  кезде  жиі  қолдана  бастаған 

математиканың  ӛте  маңызды  саласының  біреуінен  қажетті  мағлұмат,  ғылыми 

бағыт береді. Қысқаша  мазмҧны:  Жалпылама  туынды  және  кеңістік.  Кеңістіктегі 

енгізу теоремалар. Енгізу теоремаларының қолданулары. Пән оқытушысы: 1. Карашева К.  

                            2. Наримов Ш. 

 

20. Математикалық есептерді шешу практикумы, коды MEShP 3212

5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Типтік есептеулерді орындау және оларды қорғау. 

Пререквизиттер: Сызықты Алгебра. 

Постреквизиттер: Алгебралық есептерді шешу әдістері.   

Пәннің  мақсаты:    Математикалық  есептерді  шешу  практикумы- 

мектептегі    математика  курсының  толық  кӛлемді  материалдарынан  тұрады 

және  студенттерді  іргелі,  негізгі  математикалық  пәнлерді  оқып  білуге 

дайындайды.  Сонымен  қатар  математиканы  оқытудың  теоретикалық  негізі  

 

136  

болатын  басты  математикалық  курстарын  байланыстыратын  түйіні  болып 

табылады. 

Қысқаша мазмҧны: Бӛлінгіштік. Қалдықпен бӛлу туралы теорема. Санау 

жүйелері.  Арифметикалық амалдар.  Теңдеулер  мен  теңсіздіктер.  Айнымалысы 

модуль  таңбасымен  алынга  н  теңдеулер  мен  теңсіздіктер.  Интервал  әдісімен 

теңсіздіктерді  шешу.  Тригонометриялық  тебе  –  теңдіктер  мен  теңсіздіктерді 

дәлелдеу.  

Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С.  

                               2. Саулебаев Б. 

 

21. Математикадан таңдамалы есептер, коды - MTE 3212,  5-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физика-математика  факультеттерінің  студенттеріне, 

математиика пәні мұғалімдеріне арналған оқу құралы.  Пререквизиттер: Алгебра және геометрия курсы. 

Постреквизиттер: Алгебралық есептерді шешу әдістері.   

Пәннің  мақсаты:    Бұл  пән  математикадан  білімін  тереңдетуді  мақсат 

еткен әрбір оқырманға арналады. Қысқаша мазмҧны: Алгебралық ӛрнектерді түрлендіру. 

Алгебралық  теңдеулер  мен  теңсіздіктер  және  олардың  жүйелері. 

Теңдеулер құруға ареалхан есептер. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет