Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет2/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

 Пән оқытушысы1 Асабаев Ж. 

                             2. Халилов Ф.     

 3.  Жаратылыстану  негіздері  және  дҥниетануды  оқыту  әдістемесі, 

коды- ZhN 1213,  2 -семестр, 3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:Бастауыш  ғылыми-жаратылыстану  білімінің  теориялық 

негіздері  мен  технологиясынан  білімдерін  қолдана  алады,  қазіргі  әлемдегі 

экологияның  маңызын  түсінеді,  қоршаған  ортаны  қорғаудың  негізгі 

ұстанымдарын  ұстанады  және  насихаттай  алады,      кіші  мектеп  жасындағы 

оқушылардың ғылыми дүниетанымын игеруі. 

Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер:  Бастауыш  сыныптарда  «Қоршаған  орта»  пәнін  оқыту 

әдістемесі.  Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  жаратылыстану  пәнінен  білім,  білік, 

іскерлік, дағдыларын қалыптастыру Қысқаша мазмҧны: Жаратылыстану пәні, міндеттері, ұстанымдары және 

әдістері.  Пәннің  методологиялық  негізі.  Ӛсімдіктану  негіздері.  Ӛсімдік 

мүшесінің  құрылымы.  Тӛменгі  және  жоғары  ӛсімдіктердің  морфологиясы, 

систематикасы  және  экологиясы.  Жаратылыстану  негіздері.  Біржасушалы 

омыртқасыз  және  омыртқалы  жануарлардың  анатомиясы,  физиологиясы, 

систематикасы және экологиясы. Жертану және ӛлкетану негіздері.  Пән оқытушысы:  1. Қуанышбаева З. 

                              2. Ӛтегенова О.    

              

4.    Бастауыш  сыныптарда  дҥниетануды  оқытудың  теориялық  негізі, 

коды- BСDOA 1213,  2 -семестр,  3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруға  мүмкіндік 

береді, сонымен қатар балаларға білім берудің сатыларын меңгереді  

 

10  

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер:  Бастауыш  сыныптарда  "Қоршаған  орта"пәнін  оқыту 

әдістемесі. Пәннің 

мақсаты: 

Студенттердің 

бастауыш 

сыныпта 


ӛлкетану 

материалдарын пайдаланудың білім, білік  дағдыларын қалыптастыру Қысқаша  мазмҧны:  Бастауыш  сыныптарда  дүниетануды  оқытудың 

теориялық  негізі  пәнінің    мазмұны.  Бастауыш  сыныптарда  дүниетануды 

оқытудың  теориялық  негізі  пәнінің  мақсаты  мен  міндеттері.    Пәннің  зерттеу 

әдістері.  Бастауыш  сыныптарда  дүниетануды  оқытудың  теориялық  негізі 

пәнінің басқа ғылымдармен байланысы. Дүниетану пәнінің мазмұны. Дүиетану 

пәнінің  құрылымы.  Дүниетану  пәнінің  ерекшелігі.    Оқушыларды  жан-жақты 

тәрбиелеудегі оқу пәнінің алатын орны.   

Пән оқытушысы: 1. Қуанышбаева З. 

                            2. Досбенбетова А.      

               

5. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу, коды- MTIKZh 2201,   

3-семестр, 1-кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлкеттік  тіл  іс-қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйреті,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін,  оларға  қойылатын  талаптарды,  безендіруін,  жете  меңгерту,  іс-

қағаздар стилінің ӛзіндік лексикасы сияқты  ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың    ІІ  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдың  ІІ  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар 

тілі.  Іс  қағаздар  және  олардың  турлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрык.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1.Байболова А. 

                            2.Абшенова Б. 

 

6. Қҧжаттану негіздері, коды- KN 2201, 3-семестр, 1 – кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі. 

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

11  

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс-қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

 Пән оқытушысы: 1.Байболова А. 

                              2.Абшенова Б.         

 

7.  Ғылыми-педагогикалық  зерттеу  әдістемесі,    коды-  GPZA  2207,                

3-семестр,  3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ғылыми педагогикалық білім беру, ғылыми сауа ттылықты 

қалыптасрыу  Пререквизиттер: Педагогика тарихы.      

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Педагогикалық  зерттеулердің  нәтижелерін  оқыту  мен 

тәрбиелеудің  тәжірибесіне  ендіру,  болмысты    ғылыми  тану  тәсілдері  туралы 

түсінікті қалыптастыру, ғылыми педагогикалық ойлауды дамыту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми-педагогикалық    іс-әрекет.  Студенттердің 

ғылыми  үйірмелері,  олардың  ғылыми  шығармашылықты  дамытудағы  ролі. 

Ғылыми  педагогикалық  зерттеу  және  оның  әдіснамалық  принциптері. 

Зерттеудің  мәселесі  мен  тақырыбын  анықтау  –  ғылыми  ізденістің  алғашқы 

кезеңі.  Зерттеу  тақырыбының  кӛкейтестілігі.  Қазіргі педагогикалық  зерттеудің 

мәселелері.  Ғылыми  педагогикалық  зерттеулердің  алғашқы  қойылу  кезеңдері, 

әдістері.  Эмпирикалық  зерттеу  әдістері.  Педагогикалық  тәжірибенің  түрлері, 

ғылыми зерттеудегі олардың қызметі.  Пән оқытушысы: 1 Асабаев Ж. 

                              2.Тілеуова С.   8. Ҧйымдастырушылық мінез-қҧлық, коды - YMK 2207, 3-семестр, 3 – 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ұйымдастырушылық  мінез-құлқының    қазіргі  жағдайы 

және даму тенденцияларын меңгеру.   Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік  

Пәннің мақсаты: Болашақ мұғалімдердің "ұйымдағы жеке тұлғаның және 

топтың  мінез-құлқын  басқару  әдістері  мен  тәсілдерін  меңгеру  үшін  білім 

алушыларға қажетті теориялық білім негіздерін беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ұйымдастырушылық  мінез-құлық  негіздері. 

Ұйымдастырушылық  мінез-құлық  түсінігі  және  мәні.  Ұйымдастырушылық 

мінез-құлықының  қалыптасу  тарихы  және  заманауи  даму  ерекшеліктері. 

Ұйымдастырушылық  мінез-құлық  шеңберінде  «ұйым»  түсінігінің  ерекшелігі. 

Ұйым түрлері.  Жеке тұлғаның «мінез-құлық» түсінігінің ерекшелігі.  

Пән оқытушысы: 1 Асабаев Ж. 

                              2.Тілеуова С.          

 

12  

9. Дінтану, коды-DIN  2205, 4-семестр, 1- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Жоқ 

        Постреквизиттер: Жоқ Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелері түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1 Мамраймов С. 

                             2.Сатыбекова Э.  

10. Ислам мәдениетінің тарихы, коды-IMT 2205, 4-семестр, 1- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

 Пререквизиттер: Жоқ 

 ПостреквизиттерЖоқ 

Пәннің  мақсаты:  ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы дағдыларды  қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1 Мамраймов С. 

                             2.Сатыбекова Э. 

 

11.  Бейнелеу  ӛнерін  оқыту  әдістемесі,  коды  -  BOA  2214,  4-семестр,  5- 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мұғалім  мен  оқушылар  жұмысының  тәсілдері,  солардың 

кӛмегімен  білім,  іскерлік  дағдыны  игеріп,  оқушылардың  дүниетанымын 

қалыптастырып, қабілеттерін дамыту. 

Пререквизиттер: Педагогика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Педагогикалық  дидактика  негіздерін  бетке  ұстай 

отырып,  оқушылардың  танымдық  қабілеттерінің  дамуына,  кӛркемдік  

 

13  

идеяларын  түсінуге  мүмкіндік  тууы  тиіс,  яғни  оқушылардың  ойын  қиялын 

дамытуға, ӛз бетімен шығармашылық тұрғыда ізденіп, жаңа білімді меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бейнелеу  ӛнерінің  әдістемесі  пән  ретінде.  Бейнелеу 

ӛнерін оқыту әдістемесінің даму тарихы. Алғашқы қауым ӛнері. Қазақ бейнелеу 

ӛнері.  Бейнелеу  ӛнерінің  түрлері  мен  жанрлары.  Бейнелеу  сауаттылығының 

негіздері.  Мектепте  бейнелеу  ӛнерін оқыту  әдістемесінің  негізгі  дидактикалық 

принциптері.  Бастауыш  сыныптарда  бейнелеу  ӛнерін оқыту  әдістері.  Бейнелеу 

ӛнерін оқудағы пәнаралақ байланыс. Пән оқытушысы: 1.Қозыбай А. 

                             2.Эшмуратов А. 

 

12. Бейнелеу ӛнері, коды - BO 2214, 4-семестр, 5- кредит. 

Қҧзыреттілігі: Бастауыш сынып жасындағы оқушыларды педагогикалық-

психологиялық диагностикалық әдістемесін меңгеруі тиіс. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  «Бейнелеу 

ӛнерінің  жанрлары»,  «Кескіндеме  ӛнері»,  «Бейнелеу  ӛнерінің  түрлері»    оқыту 

әдістемесінің теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу 

әдіс-тәсілдерін меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Бейнелеу  ӛнерін  оқытудың  мақсат  мен  міндеттері. 

Бейнелеу  ӛнерінің  негізгі  функциялары.  Бейнелеу  ӛнері  түрлері.  Бейнелеу 

ӛнерін  педагогикалық-психологиялық    тұрғыдан  оқыту  тәсілдері.  Бейнелеу 

ӛнерін  дәстүрлі  емес  сабақ  түрінде  оқыту  тәсілдері.  Бейнелеу  ӛнері  сабағында 

оқушыларға  ою  ӛрнекті  салдыру  жолдары.  Бейнелеу  ӛнері  сабағында  түр  мен 

түсті тәрбиелеуде қолдану. Пән оқытушысы: 1.Қозыбай А. 

                             2.Эшмуратов А. 

 

13. Еңбекке баулу әдістемесі, коды- EBA 2303, 4-семестр, 5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқушыларды  біліммен,  біліктілікпен  және  дағдымен 

қаруландырып  қою  емес,сонымен  қатар  денесі  шыныққан  иілімді  ақылымен, 

жақсы  эстетикалық талғамымен  және  жоғары  ізгілік  қасиеттерімен  жан-жақты 

дамыған адамдарды әзірлеу. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ    мұғалімдерге,  еңбекке  баулудың  әдіс-

тәсілдерін,  түрлерін  тиімді  пайдалана  білуге  үйрету,  оқыту  процесінде 

оқушыларға  адамгершілік,  еңбексүйгіштік,  эстетикалық,  т.б.  тәрбие  беру, 

еңбектің  маңыздылығын,  оның  қоғам  ӛміріндегі  әлеуметтік-экономикалық 

рӛлін түсіндіру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бастауыш  сыныптағы  еңбекке  баулудың  оқыту 

әдістемесі  пән  ретінде.  Еңбекке  баулудың  оқыту  әдістері.  Сабақ-мектептегі 

оқыту  және  тәрбиелеу  процесінің  негізгі  формасы.  Оқу  шеберханасындағы 


 

 

14  

практикум  мен  еңбекке  баулу  әдістемесі.  Практикалық  білімдері  мен 

дағдыларын  қалыптастыру.  Сабақтан  тыс  жұмыстардың  міндеттері  мен 

мазмұны.  Қағаз  және  қатырма  қағазбен  жұмыс  істеу  технологиясын  оқыту 

әдістемесі. 

Пән оқытушысы: 1.Қозыбай А. 

                             2.Эшмуратов А.  

14. Еңбекке баулу, коды - EB  2303, 4-семестр, 5- кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ғылыми педагогикалық білім беру, ғылыми сауаттылықты 

қалыптасрыу   Пререквизиттер:  Педагогика тарихы      

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  бастауыш    сынып    мұғалімдеріне  «Еңбекке    баулуды» 

оқытудың теориясымен  технологиясынан  жүйелі білім беру,  сабақ  жүргізуге  

кәсіби  даярлау 

Қысқаша  мазмҧны:  Педагогика  ғылымының  саласы  және  оқу  пәні 

ретіндегі  пән  сипаттамасы.  Еңбекке  баулу  пәнінің  әдіс-тәсілдері  мен 

заңдылықтары. Сабақ типтері мен құрылымы. Сыныптан тыс сабақтар мазмұны 

мен  түрлері.  Еңбек  үдерісінің  дағдыларына  баулу.  Еңбекке  тәрбиелеу  және 

олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

 Пән оқытушысы: 1.Қозыбай А. 

                              2.Эшмуратов А. 

 

15. Сындарлы оқыту,  коды - SO 3204, 5-семестр, 1- кредит. Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман.  Пререквизиттер:  Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі 

Пәннің  мақсаты:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны,  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттары Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау. 

 Пән оқытушысы: 1.Ӛтегенова О. 

                               2.Файзиев Н. 

 


 

 

15  

16.  Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды - OOTKKT 3204,   5-семестр, 1- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сезімдік  қабылдаудың,  теориялық  ойлаудың  және 

практикалық іс-әрекет бірлігін жүзегі асыру. Пререквизиттер:  Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі 

Пәннің мақсаты: Кәсіптік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі,  іс-әректте  ақыл-ой,  әлеуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б. жүзеге асыру; оқу-танымдық іс-әрекеттің гностикалық сипатын анықтау. 

 Пән оқытушысы: 1.Ӛтегенова О. 

                               2.Файзиев Н. 

 

17.  Қазақ  (орыс)тілін  оқыту  әдістемесі,  коды-  KTO  3301,  5-семестр,              3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Болашақ  бастауыш  сынып  мамандарына  әдістеме  пәнін 

оқудан  алған  теориялық  білімін  тәжірибеде  қолдана  білу,      педагогикалық 

қызметті ұйымдастыра білу қабілеттерін  дамыту. 

Пререквизиттер:  Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  (орыс)  тілін  оқыту  әдістемесі  пәні  бойынша 

болашақ бастауыш сынып мамандарын сауатты жазу және оқумен байланысты, 

ұйымдастыру-басқару  құзіреттерін  дамыту,  «Әліппені»,  «Қазіргі  қазақ  тілі 

грамматикасын»    оқыту  әдістемесінің  теориясы  мен  технологиясынан  жүйелі 

білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  (орыс)  тілін  оқыту  әдістемесі  пәні  және 

міндеттері.  Бастауыш  сыныпта  қазақ  тілінің  фонетикасын  оқыту  әдістемесі. 

Бастауыш  сыныпта  морфологияны  оқыту  әдістемесі.  Сӛз  құрамын  оқыту. 

Бастауыш  сыныпта  синтаксисті  оқыту  әдістемесі.  Тіл  дамыту  әдістемесінің 

негіздері.  Инновациялық  технологияларды  пайдалану.  Сыныптан  тыс 

жұмыстар әдістемесі. 

 Пән оқытушысы: 1. Қуанышбаева  З. 

                              2. Ергобекова Ж. 

 

18.  Қазақ  тілі  мен  орыс  тілінің  салыстырмалы  грамматикасы,  коды- 

KTOТОА,  3301 5-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Болашақ  бастауыш  сынып  мамандарына  әдістеме  пәнін 

оқудан  алған  теориялық  білімін  тәжірибеде  қолдана  білу,      педагогикалық 

қызметті ұйымдастыра білу қабілеттерін  дамыту.  

Пререквизиттер:  Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Қазақ тілі мен орыс тілінің салыстармалы грамматикасы 

пәні  бойынша  болашақ  бастауыш  сынып  мамандарын  сауатты  жазу  және  

 

16  

оқумен  байланысты,  ұйымдастыру-басқару  құзіреттерін  дамыту,  «Әліппені», 

«Қазіргі  қазақ  тілі  грамматикасын»    оқыту  әдістемесінің  теориясы  мен 

технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту. Қысқаша 

мазмҧны:Қазақ 

және 


орыс 

тілдерінің 

фонетикасы. 

Вокализмдер.  Консонатизмдер.Буын.  Екпін.  Фонемалардың  алмасуы.    Екі 

тілдегі  сӛздердің  морфологиялық  құрамы.Морфема  туралы  түсінік.Түбір. 

Жұрнақ. Жалғау. Постфикстер. Қазақ және орыс тілдеріндегі сӛзжасам жүйесі. 

Синтетикалық тәсіл. 

Аналитикалық 

тәсіл. 

Лексика-семантикалық тәсіл. 

Морфология. 

Грамматикалық мағына және грамматикалық форма. Грамматикалық категория. 

Сӛздердің  таптастыру  принциптері.Қазақ  және  орыс  тілдеріндегі  сӛз 

таптары.Зат есім. Жалқы және жалпы зат есімдер.Тек категориясы. Зат есімнің 

сӛзжасам  жүйесі.Сын  есім.  Шырай  формасы.  Сын  есімнің  септелуі.  Сын 

есімдердің жасалу жолдары. 

 Пән оқытушысы: 1. Қуанышбаева  З. 

                              2. Ергобекова Ж. 

 

19. Сауат ашу, коды - SA 330, 5-семестр, 3- кредит. Қҧзыреттілігі:  Болашақ  бастауыш  сынып  мамандарына  сауатты  жазу 

және  оқумен  байланысты  ауызша  сӛйлеу  қарым-қатынас  кезінде  ана  тілінің 

жоғарғы сӛйлеу мәдениетін игеруі үшін  педагогикалық біліммен қаруландыру. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  «Әліппені», 

«Әдебиеттік  оқуды»,  «Қазіргі  қазақ  тілі  грамматикасын»    оқыту  әдістемесінің 

теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін 

меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Cауат  ашу  пәнінің  мақсаты  және  міндеттері.  Сауат 

ашу  әдістемесінің  психологиялық  және  лингвистикалық  негіздері.  Оқу  және 

жазу  үдерістерінің  психофизиологиялық  сипаттамасы.  Сауат  ашу  үдерісі:  оқу 

және  жазуға  үйретудің  дайындық  кезеңі  (дыбыстық),  негізгі  кезеңі  (әліппе 

кезеңі, әліппеден кейінгі кезең). 

Пән оқытушысы: 1.Қуанышбаева З. 

                             2. Молдабекова Н. 

 

20. Жазуға ҥйрету әдістемесі, коды- ZhYA 3302,  5-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Болашақ  бастауыш  сынып  мамандарына  сауатты  жазу 

және  оқумен  байланысты  ауызша  сӛйлеу  қарым-қатынас  кезінде  ана  тілінің 

жоғарғы сӛйлеу мәдениетін игеруі үшін  педагогикалық біліммен қаруландыру. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер:Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  «Әліппені», 

«Әдебиеттік  оқуды»,  «Қазіргі  қазақ  тілі  грамматикасын»    оқыту  әдістемесінің  

 

17  

теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін 

меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Жазуға  үйретудің тарихы.Жазудың  пайда  болуының 

тарихи  алғышарты  мен  уақыты.  Жазуға  үйретудің  маңызы.  Жазуға  үйретудің 

мақсаты  мен  міндеттері.  Жазуға  үйретудің  психологиялық-педагогикалық 

негіздері.  Жазуға  үйретудің  психологиялық-физиологиялық  ерекшеліктері. 

Жазу  дағдысының  кезеңдері.  Жазуға  қойылатын  талаптар.  Жазуға  үйретудің 

әдістері.  Жазуға  үйретудің  принциптері.  Жазуға  үйретудің  әдіс-тәсілдері. 

Жазуға 

қойлатын гигиеналық 

талаптар. 

Жазу 

сауаттылығы және 

каллиграфиясы.  Графикалық  және  каллиграфиялық  қателерді  болдырмау. 

Жазба  жұмыстарын  бағалау  және  есепке  алу.  Жазуға  үйретудің  әдістемесі. 

Жазу дағдыларын қалыптастырудың кезеңдері. Жазуға үйретудің дәстүрлі және 

қазіргі әдістемесі. Жазуға байланысты жүргізілетін жұмыстар 

 Пән оқытушысы: 1.Қуанышбаева З. 

                              2.Молдабекова Н. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет