Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет21/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  Кинематика  негіздері.  Материялдық  нүкте 

динамикасы.  Сұйықтар  механикасы  негіздері.  Механикалық  тербелістер  мен 

толқындар.  Идеал  газдың  молекула-кинетикалық  теориясы.  Термодинамика 

негіздері. 

Электростатика. 

Тұрақты 


электр 

тогы. 


Магнит 

ӛрісі. 


Электромагниттік  индукция.  Электромагниттік  тербелістер.  Электромагниттік 

толқындар.  Геометриялық  оптика  негіздері.  Физикалық  оптика.  Кванттық 

физика. Атомдық физика. Атом ядросы физикасының элементтері. 

Пән оқытушысы: 1.Бердалиева Т. 

                            2.Алматов Ж.  

2.

 

Физиканың негізгі заңдары, коды-FNZ 1202, 2-семестр, 4 кредит.  

Қҧзыреттілігі:Сақталу  заңдарын  талдауды  және  олардың  кӛмегімен 

табиғаттың әр түрлі құбылыстарын түсіндіруді білу. Пререквизиттер: Мектеп физика курсы. 

Постреквизиттер: Жалпы физика.   

Пәннің  мақсаты:  Сақталу  заңдарын  және  олардың  физикада,  химияда, 

биологияда қолданылуын қарастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Энергияның  сақталу  заңы.  Электр  зарядының 

сақталу заңы. Табиғаттағы симметрия. Пән оқытушысы:1.Бердалиева Т. 

                           2.Алматов Ж. 

 

3.

 

Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, коды-AGSA, 1204, 

2-семестр, 2 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Аналитикалық  геометрия  және  сызықты  алгебра  туралы 

студенттерде толық түсінік қалыптастыруПререквизиттер: Геометрия және алгебра бастамалары. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау. 

Пәннің  мақсаты:  Аналитикалық  геометрия  және  сызықтық  алгебра 

тақырыптарын терең түсіндіру. Қысқаша мазмҧны: Түзудің әр түрлі тәсілдермен берілуі. Түзудің жалпы 

теңдеуі,  түзуді  жалпы  теңдеу  бойынша  зерттеу.  Ах+Ву+С  үш  мүшесінің 

таңбасының геометриялық мағынасы. Екі түзудің ӛзара орналасуы. Түзулердің 

арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Екінші ретті сызықтар. 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Пән оқытушысы:1.Жолдасов С. 

                           2.Саулебаев Б.  

 

 

 

 

153  

4.

 

Алгебра  және  геометрия  курсы,  коды-AGK  1204,  2-семестр,  2 

кредит.  

Қҧзыреттілігі:Жоғары  алгебра  және  аналитикалық  геометрияның  негізгі 

тақырыптарын білу арқылы физикалық және практикалық маңыздағы есептерді 

шығаруда біліктілігін арттыру. 

Пререквизиттер: Геометрия және алгебра бастамалары. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау.  

Пәннің  мақсаты:  Жоғары  алгебра  курсы  мен  жазықтықтағы  және 

кеңістіктегі геометрияны оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Анықтауыштар,  матрицалар  олардың  қасиеттері. 

Сызықты  теңдеулер  жүйесін  шешудің  әдістері.  Комплекс  сандар.  Кӛп 

мүшеліктер  теориясы.  Группа.  Сақина  және  ӛріс.  Сызықты  кеңістіктермен 

сызықты  операторлар.  Квадраттық  формалар.  Координаталар  әдісі.  Векторлық 

алгебра.  Жазықтықтағы  аналитикалық  геометрия;  жазықтықтағы  түзулер  мен 

екінші ретті сызықтар. Пән оқытушысы: 1.Жолдасов С.  

                             2.Саулебаев Б. 

 

5.

 

Механика, коды-M 1206, 2-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Танымдық  және  кәсіптік  қызметінде  физикалық  білімін 

қолдану  қабілеті.  Кәсіптік  мәселелерді  шешу  үшін  базалық,  теориялық 

білімдерін қолдану қабілеті. 

Пререквизиттер: Элементар физика курсы. 

Постреквизиттер: Молекулалық фізика, классикалық механика. 

Пәннің мақсаты: Механикалық процестерді сипаттайтын негізгі заңдарды 

оқып үйренеді. Қысқаша  мазмҧны:  Кеңістік  пен  уақыт  қасиеттері  туралы  түсінік. 

Ньютон  заңдары.  Масса.  Күш.  Механикадағы  күштердің  түрлері.  Сақталу 

заңдары.  Кеңістік  пен  уақыттың  симметриялы  екендігінің  салдарлары. 

Эйнштейн постулаттары. Пән оқытушысы: 1. Бердалиева Т. 

                             2. Бердышев А. 

 

6.

 

Механика. Негізгі заңдары, коды-MNZ 1206, 2-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Механиканың  негізгі  заңдарын  танымдық  және  кәсіптік 

қызметінде қолдану қабілеті. Пререквизиттер: Элементар физика курсы. 

Постреквизиттер: Молекулалық физика, классикалық механика. 

Пәннің  мақсаты:  Денелердің  механикалық  қозғалысын,  энергиясының 

сақталуын және тепе-теңдік күйінің сақталу заңдарын анықтау. Қысқаша мазмҧны: Кинематика негіздері. Динамиканың негізгі заңдары. 

Сақталу заңдары. Гидродинамика. Статика элементтері. Пән оқытушысы: 1. Бердалиева Т. 

                            2. Бердышев А.  

 

154  

7.

 

Мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын  жҥргізу,  коды-MTIKZH  2201,  3-

семестр, 1 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік  тіл  іс-қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс-қағаздар 

стилінің ӛзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Ресми  ic-қағаздар  тілі.  Іс-қағаздар  және  олардың 

түрлері, стилі. Қызметтік хаттар. Жеделхат. Телефонхат. Факс аркылы берілетін 

кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрык. 

Анықтама. Кұжаттан үзінді. Кұжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

                             2. Жидебаев Қ.  

8.

 

Қҧжаттану негіздері, коды-KN 2201, 3-семестр, 1 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,  безендірілуін  жете  меңгерту,  іс-қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін,  әрекетін 

кӛрсететін  құжаттарды  жасау,  толтыру.  Еңбек  қатынастарын  реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. Пән оқытушысы: 1. Байболова А.  

                                  2.  Жидебаев Қ.  

9.

 

Молекулалық физика, коды-MF 2204, 3 семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Молекулалық физикадан теориялық материалдарды оқып-

үйрену және түсіну, физикалық білімді түрлі ӛмірлік жағдайларда қолдана білу 

қабілеті. 

Пререквизиттер: Механика. 

Постреквизиттер: Электр және магнетизм, оптика. 

Пәннің  мақсаты:  Заттың  құрылысын,  молекулалық-кинетикалық 

негіздері, газ заңдарын және термодинамика негіздерін меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Газ  және  сұйықтардағы  құбылыстар.  Изопроцестер. 

Бойль  –  Марриот,  Гей–Люссак,  Шарль  заңдары.  Менделеев-Клапейрон 

теңдеулері. Термодинамика заңдары. 

Пән оқытушысы: 1. Бердалиева Т. 

                             2. Бердалиев Е.  

 

155  

10.

 

Динамикалық  жҥйелердің  сызықтық  емес  модельдері,  коды-

DJSEM 2204, 3-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Mолекулалық  физиканың  таңдаулы  тарауларының 

есептерін шешіп, лабораторияларын орындайтын болады. Пререквизиттер: Механика. 

Постреквизиттер: Электр және магнетизм, оптика. 

Пәннің  мақсаты:  Молекула-кинетикалық  теория  заңдарын  және 

заттардың молекулалық құрылымын меңгеру. Қысқаша  мазмҧны:  Идеал  газ  заңдары.  Менделеев–Клапейрон 

теңдеулері.  Реал  газдар.  Ван-дер-Ваальс  теңдеулері  және  олардың 

сипаттамалары. 

Пән оқытушысы:1. Бердалиева Т. 

                             2. Бердалиев Е.  

11.

 

Элементарлық математика, коды-EM 2206, 3-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Математикалық  білімді  дүниені  танудың  және  ойлау 

образының ерекше тәсілі ретінде қалыптастыру.   Пререквизиттер: Мектеп математикасы. 

Постреквизиттер: Жоғары математика. 

Пәннің мақсаты: Математиканың теоремаларын және әдістерін үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сызықтық  алгебра.  Аналитикалық  геометрия.  Бір 

айнымалы  функцияларының  дифференциалдық  есептеулері.  Бір  айнымалы 

функцияларының  интегралдық  есептеулері.  Дифференциалдық  теңдеулер. 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. Пән оқытушысы: 1.Саулебаев Б. 

                            2. Жаңабаев Ж.  

12.

 

Алгебралық есептерді шешу әдістері, коды-AESHA 2206, 3-семестр, 

3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Алгебра  курсы  бойынша  есептерді  шешудің  әдістерін 

меңгеру. Пререквизиттер: Мектеп математикасы. 

Постреквизиттер: Жоғары математика. 

Пәннің мақсаты: Алгебралық есептерді шешу әдістерін оқыту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Есептерді  шешудің  жалпы  әдістері.  Есеп  түрлері. 

Анализ және синтез. Пән оқытушысы: 1. Саулебаев Б. 

                             2. Жаңабаев Ж.  

13.

 

Дінтану, коды-Din 2202, 4-семестр, 1 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  заман  талабына  сай,  діни  білімі  мол  азамат 

тұлғасын қалыптастыру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

156  

Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелері, түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Діннің адамзат тарихында алатын орны. Діннің пайда 

болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер.  Кӛне 

Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм.  Иудаизм. 

Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Синкхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам 

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы:1. Сатыбекова Э. 

                             2. Мамраимов С.  

14.

 

Ислам мәдениетінің тарихы, коды-IMT 2202, 4-семестр,   1 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Ислам  мәдениетінің  шығу  және  даму  тарихы  туралы 

түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ислам  мәдениетін  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы білімдерді меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

Азияға дін мен мәдениеттің таралуы. Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы:1. Сатыбекова Э. 

                             2. Мамраимов С. 

 

15.

 

Электр және магнетизм, коды-EM 2208, 4-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Арнайы курстарды игеруге ықпалы тиеді. 

Пререквизиттер: Элементар физика курсы. 

Постреквизиттер: Оптика, электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Токтардың  электрлік    қозғалысын,  энергиясының 

сақталуын және тепе-теңдік күйінің сақталу заңдарын анықтау. Қысқаша мазмҧны: Зарядтың сақталу заңы. Зарядтардың ӛзара әсерлесуі. 

Кулон  заңы.  Ортаның  диэлектрик  ӛтімділігі.  Электр  ӛрісі.  Ӛріс  кернеулігі. 

Кернеулік векторы сызықтарының ағыны. Суперпозиция принципі. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Бердалиев Е.  

16.

 

Ӛріс теориясы, коды-OT 2208, 4-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Ӛріс теориясының негізінде ӛрістің нақты есептерін шешіп 

үйрену. 


Пререквизиттер: Элементар физика курсы, молекулалық физика. 

Постреквизиттер: Оптика, электродинамика және АСТ. 

 

 

157  

Пәннің мақсаты: Ӛрістің қасиеттері мен оның теориялық негіздерін оқып 

үйрену                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Қысқаша  мазмҧны:  Арнайы  салыстырмалы  теория  негіздері.  Еркін 

бӛлшек  үшін  Лагранж  функциясы.  Электромагниттік  ӛріс  тензоры.  Максвелл 

теңдеулерінің үш ӛлшемді жазбасы.   

Пән оқытушысы:1.Улукбаев Қ. 

                           2.Бердалиев Е. 

 

17.

 

Классикалық механика коды-KM 2211, 4-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Ең  аз  әсер  принципін,  Лагранж  және  Гамильтон 

теңдеулерін  орталық-симметриялық  ӛрістегі  бӛлшектердің  қозғалысын 

меңгеру. 

Пререквизиттер: Механика. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Еркін  жүйенің  классикалық  механикасының 

фундаменталь-ды қағидаларымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Классикалық  механиканың  негізгі  теңдеулері, 

сақталу  заңдары  мен  теоремалары.  Еріксіз  жүйелердің  динамикасы. 

Инерциалдық емес санақ жүйесіндегі қозғалыс. Қатты дене механикасы. 

Пән оқытушысы: 1.Бердышев А.С. 

                            2.Улукбаев Қ.  

18.

 

Теориялық механика, коды-TM 2211, 4-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Қатты дененің қозғалысын теориялық механика негізіндегі 

қарастыру нәтижелерін білу. Пререквизиттер: Механика. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Теориялық  механиканың  принциптік  негіздерімен, 

қозғалыс теңдеулерімен, сақталу заңдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Динамиканың  кейбір  мәселелері.  Қатты  дене 

қозғалысының динамикасы. Тұтас орта механикасының негіздері. Пән оқытушысы: 1. Бердышев А. 

                              2. Улукбаев Қ.  

19.

 

Ықтималдықтар  теориясы  және  математикалық  статистика, 

коды-ITMS 2201, 4-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Ықтималдықтар  теориясының  негізгі  анықтамаларын 

студенттердің терең игеруі. Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Математикалық физика әдістері. 

Пәннің  мақсаты:  Ықтималдықтар  теориясының  негізгі  түсініктерін 

қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Оқиға  және  ықтималдық.  Ықтималдықтың 

қасиеттері.Бернулли 

формуласы. 

Колмогоров 

аксиомалары, 

шартты 


 

 

158  

ықтималдық.  Муавр–Лапластың  локольдық  және  интегралдық  теоремасы. 

Математикалық  күтім,  дисперсия.  Үлестіру  функциясы.  Үлкен  сандар 

теориясы.  Колмогоров  теңдеулері.  Марков  тізбегі.  Марков  процестері. 

Статистикалық  есептің  берілуі.  Вариациялық  қатар.  Вариациялық  қатардың 

сандық сипаттамалары. Статистикалық болжауларды тексеру. Пән оқытушысы: 1.Жаңабаев Ж. 

                            2.Кадиркулов Б.  

20.

 

Графтар теориясы, коды-GT 2201, 4-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Графтар теориясының негізгі түсініктерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Математикалық физика әдістері. 

Пәннің мақсаты: Графтар теориясының негізгі ұғымдарын түсіндіру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Графтар  теориясына  кіріспе.  Графтар  теориясының 

бӛлімдері. Пән оқытушысы: 1.Жаңабаев Ж. 

                           2.Кадиркулов Б.  

21.

 

Сындарлы оқыту, коды-SO 3204, 5-семестр, 1 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диолог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі жоғары маман даярлау. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен 

озық тәжірибелердің заманауи жетістіктерімен  қаруландыру және оқу үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау.  

Қысқаша  мазмҧны:  Оқыту  мен  оқудағы  жаңа  тәсілдер.  Сыни  тұрғыдан 

ойлауға  үйрету.  Оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу. 

Оқытуды  басқару  және  кӛсбасшылық.  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми 

зерттеулер  мен  озық    тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру 

және оқу үдерісін практикада ұйымдастыруға дайындау. 

Пән оқытушысы: 1.Файзиев Н. 

                             2.Ӛтегенова О. 

 

22.

 

Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды-TFUPKU 3204, 5-семестр, 1 кредит.  

Қҧзыреттілігі: 

Оқушылардың 

оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру технологияларын меңгеру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

Пәннің мақсаты: Кәсіптік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету.  

 

159  

Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі.  Іс-әрекетте ақыл-ой, әлеуметтік-пайдалы, кӛркем шығармашылығы және 

т.б. жүзеге асыру. Оқу-танымдық іс-әрекеттің гностикалық сипатын анықтау. 

Пән оқытушысы: 1.Файзиев Н. 

                                2.Ӛтегенова О. 23.

 

Аналитикалық  геометрия  және  сызықты  алгебра,  коды-AGSA 

3309, 5-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Аналитикалық  геометрия  және  сызықты  алгебра  туралы 

студенттерде толық түсінік қалыптастыруПререквизиттер: Геометрия және алгебра бастамалары. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау. 

Пәннің  мақсаты:  Аналитикалық  геометрия  және  сызықтық  алгебра 

тақырыптарын терең түсіндіру. Қысқаша мазмҧны: Түзудің әр түрлі тәсілдермен берілуі. Түзудің жалпы 

теңдеуі.  Түзуді  жалпы  теңдеу  бойынша  зерттеу.  Ах+Ву+С  үш  мүшесінің 

таңбасының геометриялық мағынасы. Екі түзудің ӛзара орналасуы. Түзулердің 

арасындағы бұрыш. Нүктеден түзуге  дейінгі қашықтық. Екінші ретті сызықтар. 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Пән оқытушысы: 1.Жолдасов С.  

                            2.Саулебаев Б.  

24.

 

Алгебра  және  геометрия  курсы,  коды-AGK  3309,  5-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Жоғары  алгебра  және  аналитикалық геометрияның негізгі 

тақырыптарын білу арқылы физикалық және практикалық маңыздағы есептерді 

шығаруда біліктілігін арттыру. 

Пререквизиттер: Геометрия және алгебра бастамалары. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау.  

Пәннің  мақсаты:  Жоғары  алгебра  курсы  мен  жазықтықтағы  және 

кеңістіктегі геометрияны оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Анықтауыштар.  Матрицалар  және  олардың 

қасиеттері.  Сызықты  теңдеулер  жүйесін  шешудің  әдістері.  Комплекс  сандар. 

Кӛп мүшеліктер теориясы. Сақина және ӛріс. Сызықты кеңістіктермен сызықты 

операторлар.  Квадраттық  формалар.  Координаталар  әдісі.  Векторлық  алгебра. 

Жазықтықтағы  аналитикалық  геометрия.  Жазықтықтағы  түзулер  мен  екінші 

ретті сызықтар. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет