Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет24/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  Программалау  ортасы.  Турбо  Паскальдағы  негізгі 

ұғымдар.  Сызықтық  программа.  Тармақталу,  таңдау,  қайталану  командалары. 

Кӛмекші  программалар.  Массивтер.  Жолдар  мен  символдар.  Файлдармен 

жұмыс істеу. Графикалық режим. Динамикалық жады. Пән оқытушысы: 1.  Сарайбаев М. 

   

                  2. Холтурсунов Е. 

 

2.  (Алгоритмдеу  және  Basic  тілінде  программалау  технологиясы,  коды- ABTPT 1209,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  тілдерін  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру. 

Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: 

Информатиканы 

оқыту 

әдістемесі, VBasic 

программалау тілі, Сандық әдістер. Пәннің  мақсаты:  Берілген  мәселені  шешудің  алгоритмін  және  Basic  

тілінде  программасын  құруды  үйрету,  қолданылатын  жобалау  және 

программалау технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Алгоритм,  оның  қасиеттері  мен  жазылу  тәсілдері. 

Программалау  ортасы.  Basic-гі  негізгі  ұғымдар.    Сызықтық  программа. 

Тармақталу,  таңдау,  қайталану  командалары.  Кӛмекші  программалар. 

Массивтер.  Жолдар  мен  символдар.  Файлдармен  жұмыс  істеу.  Графикалық 

режим.  Есепті  компьютерде  шығарудың  негізгі  кезеңдері.  Программаны 

жӛндеу және тестілеу. Программалауда кездесетін қателіктер. Пән оқытушысы: 1.  Сарайбаев М. 

           

 

 2. Холтурсунов Е. 

   

 

 

 

173  

3. Мемлекеттік  тілде іс-қағаздарын жҥргізу,  коды- MTIKZH 2201,  3-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  –  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

қағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

қалыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың    2-ші  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  П  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  П  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic – қағаздар 

тілі.  Іс  –  қағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

   

                    2. Абшенова Б. 

 

4. Қҧжаттану негіздері,  коды- KN 2201,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ.   

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

   

                  2. Абшенова Б. 

 

5. Дінтану,  коды- Din 2202,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ.. 


 

 

174  

Пәннің  мақсаты:  діндер  тарихының әр  түрлі  діни  формаларды  қамтыған 

жүйелері, түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед пайғамбар.Құран Кәрім. Қазақстан Республикасындағы діни жағдай. Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                             2. Апашева С.  

6. Ислам мәдениетінің тарихы,  коды- IMT 2202,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-мәдени    және 

тарихи  ӛзгерістерге  байланысты  білімі  мол,  рухани  дамыған  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы білімдерді меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                            2. Апашева С.  

7. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика,  коды- 

ITMS 2206,  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ықтималдықтар теориясының заңдылықтарын білуге және 

математикалық статистикаға қолдану процестерін шешуге құзіретті. Пререквизиттер: Математикалық талдау.  

Постреквизиттер:  Математикалық модельдеу. 

Пәннің  мақсаты:  Ықтималдықтар  теориясының  әдістерін  және 

математикалық статистиканың әдістерін қолдануды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Оқиға  және  ықтималдық.  Ықтималдықтың 

қассиеттері.  Бернулли  формуласы.  Колмогоров  аксиомалары,  шартты 

ықтималдық.  Муавр  –  Лапластың  локольдық  және  интегралдық  теоремасы. 

Математикалық күтім, дисперсия. Үлестіру функциясы Үлкен сандар теориясы. 

Колмогоров  теңдеулеры.  Марков  тізбегі,  Марков  процесстері.  Статистикалық 

есептің  берілуі.  Вариациялық  қатар.  Вариациялық  қатардың  сандық 

сипаттамалары. Статистикалық болжауларды тексеру. 

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

                            2. Жолдасов С.  

 

175  

8.  Статистиканың  жалпы  теориясы,  коды-  SZhT  2206,    4-семестр,  2 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ықтималдықтар  теориясының  негізгі  анықтамаларын 

студенттердің терең игеруі. Пререквизиттер: Математикалық талдау.  

Постреквизиттер:  Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ықтималдықтар  теориясының  негізгі  түсініктерін 

қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Оқиға  және  ықтималдық.  Ықтималдықтың 

қассиеттері.Бернулли 

формуласы. 

КолмоГоров 

аксиомалары, 

шартты 


ықтималдық.  Муавр  –  Лапластың  локольдық  және  интег  ралдық    теоремасы. 

Математикалық күтім, дисперсия. Үлестіру функциясы Үлкен сандар теориясы. 

КолмоГоров  теңдеулеры.  Марков  тізбегі,  Марков  процесстері.  Статистикалық 

есептің  берілуі.  Вариациялық  қатар.  Вариациялық  қатардың  сандық 

сипаттамалары. Статистикалық болжауларды тексеру. 

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

                            2. Жолдасов С.  

9. Дельфи программалау тілі, коды- DPT 2209,  4-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  құрылымдарын  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру. 

Пререквизиттер: Программалау. 

Постреквизиттер: Си программалау тілі. 

Пәннің  мақсаты:  Delphi  программалау  ортасында  объектіге  бағытталған 

программа жасақтауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Дельфи  жұмыс  ортасы.    Object  Pascal  тілі. 

Программалар 

құрылымы. 

Берілгендер 

типтері. 

Операторлар. 

Ішкі 

программалар.  Объектке  бағытталған    программалаудың  ерекшеліктері. Объектілер  және  класстар.  Кӛрнекті  компоненттер.  Қасиеттер.  Оқиғалар. 

Әдістер.  Тексттермен  жұмыс.  Tstrings  классы.  Windows  XP  басқару 

элементтері.  Графиктерді  пайдалану.  Берілгендер  қоры  және  берілгендер 

жиынтығы  қосымшасы.  Дельфи  кӛмегімен    ADO  қолданбалы  программасын 

пайдалану. Data shop технологиясы. Қашықтан түсу сервер қосымшасы. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Акимишев Ғ.  

10.  Деректер  базасын  жобалау  және  қолдану,  коды-  DBZhK  2208,    4-

семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Деректер  базасын  жобалау  және  оны  басқаруға  арналған 

қарапайым қосымшалар құра білу. Пререквизиттер: Программалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

176  

Пәннің мақсаты: деректер базасын жобалауды оны басқаратын қосымша 

жасақтауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Реляциялық  деректер  базасының  негізгі  нысандары 

мен  ұғымдары.Erwin  ортасында  реляциялық  деректер  базасын  жобалау. 

IBExpert  программасы  арқылы  деректер  базасын  құру.  Delphi  ортасында 

клиент-қосымша  дайындау.  Ақпараттық  жүйенің  серверлік  бӛлімін  дайындау. 

Деректер базасын қорғау және басқару. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Акимишев Ғ.  

11.  MS  Excel-де  берілгендерді  ӛңдеу,  коды-  EBO  2214  ,    4-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Есептеу жұмыстарын жүргізу, үлкен кӛлемді мәліметтерге 

талдау жүргізу, ӛңдеу. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Параллельдік есептеулер. 

Пәннің  мақсаты:  Үлкен  кӛлемді  мәліметтермен  жұмыс  істеуде,  оларға 

күрделі  талдаулар  жасауда,  есептеулер  жүргізуде    Excel  мүмкіндіктерін тиімді 

пайдалануды меңгеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кестелі  процессор  Excell.  Мәліметтермен  жұмыс 

істеу  негіздері.  Электрондық  кестедегі  есептеулер.  Стандартты  функцияларды 

пайдалану.  Excell-де ұяшықтарды, жұмыс кітаптарын және жұмыс парақтарын 

байланыстыру.  Мәлімет  енгізуді  жылдамдату.  Excell-дің  графикалық 

мүмкіндіктері.  Excell-де  сандық  модельдеу  және  макростар.  Excell-дің 

кӛмегімен  мәліметтер  қорын  басқару.  Microsoft  Query  және  сұраныс  шебері. 

Есеп беру кестелері. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Беркинов Е.  

12.  MS  Excel-де  бизнес  шешімдер  қабылдау,  коды-  EBShK  2214  ,    4-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әртүрлі  салардағы  есептерді  модельдеу  және  шешім 

қабылдауда MS Excel құралдарын пайдалана білу. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛндірістік,  транспорттық,  агроӛнеркәсіптік,  қаржылық 

есептерді  және  менеджментте  шешім  қабылдау  есептерін    модельдеу  және 

Microsoft Excel программасы құралдарымен тиімді шешуді үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сызықтық  және  сызықтық  емес  модельдер.  

Модельдеу және оңтайлы шешім. Ӛндірістік қорларды оңтайлы қолдану.  Бүтін 

санды  және  сызықты  емес  модельдер.  Транспорттық  типтес  модельдер.  Агро-

ӛнеркәсіп  кешенінің  маңызды  есептері.  Қаржылық  есептердің  модельдері. 

Шешімдер  қабылдау  теориясының  негізі.    Менеджментте  болжау  жүргізу 

тәсілдері.  

 

177  

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Беркинов Е. 

 

13. Компьютер архитектурасы , коды- KA 3207,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютермен  жұмыс  жасау,  дербес  компьютердің 

техникалық және бағдарламалық   құжаттарымен жұмыс жасау. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер:  Компьютерлік  желілер,  Компьютерлік  графика, 

Программалау технологиясы және тілдер. Пәннің  мақсаты:  Есептеуіш  техниканың  қазіргі  заманға  сәйкес 

ақпараттарымен  жабдықтарын  пайдаланып  жӛндей  алатын  мамандар  даярлау 

және  есептеу  машинасы,  жүйесі  және  тораптарының  жүйелік,  программалық 

қамтамаларын  жүзеге  асыруға  қатысты  жабдықтарын  құру  мен  іске  асырудың 

негізгі әдістемелік принциптерін оқыту болып табылады. 

Қысқаша  мазмҧны:  ЭЕМ-сы  ұйымының  ұстанымдары.  Компьютерлік 

техниканың  даму  тарихы,  ЭЕМ-ның  ұрпақтары  және  оның  классификациясы. 

Есептеуіш  машинасының  сыныптары.  ЭЕМ-ғы  деректердің  кӛрсетілуі.  ЭЕМ-

ның  арифметикалық  негіздері.  Логикалық  негіздер.  Микропроцессорлық 

жүйенің  сәулеті.  Микропроцессорлық  жүйенің  негізгі  сәулеті.  Процессорлық 

модуль. Негізгі ішкі  жүйенің функциясы. Үзілімдер. Енгізу-шығарудың негізгі 

жүйесі. Интерфейстер. ЭЕМ-ы сәулетінің дамуының қазіргі үрдістері. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                             2. Сарайбаев М. 

 

14. ЭЕМ-де практикум, коды- EMP 3207,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Программалаудың әдістерімен тәсілдерін үйрету. 

Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Программалаудың  әдістерін  және  қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Пән  программалаудың  практикалық  дағдысын 

оқытады:  алгоритмнің  зерттелуі,  программалаудың  негізгі  технологиялық 

ұстанымдарын, программалаудың  құрылымды және модульдік бағдарламасын, 

практика  жүзінде  Паскаль  тілінде  жүргізіледі.  Студент  пәнді  зерттеу 

нәтижесінде 

жаңа 


дағдылар 

қалыптасып 

бағдарламаның 

бастапқы 

технологиясын үйренеді. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Сарайбаев М. 

 

15. ЭЕМ-де практикум, коды- EMP 3207,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Программалаудың әдістерімен тәсілдерін үйрету. 

Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

178  

Пәннің  мақсаты:  Программалаудың  әдістерін  және  қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Пән  программалаудың  практикалық  дағдысын 

оқытады:  алгоритмнің  зерттелуі,  программалаудың  негізгі  технологиялық 

ұстанымдарын, программалаудың  құрылымды және модульдік бағдарламасын, 

практика  жүзінде  Паскаль  тілінде  жүргізіледі.  Студент  пәнді  зерттеу 

нәтижесінде 

жаңа 


дағдылар 

қалыптасып 

бағдарламаның 

бастапқы 

технологиясын үйренеді. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Сарайбаев М. 

 

16.  С\С  ++  программалау  тілі,  коды-  C\C++  PT    3212,    5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Білімі  мен  дағдысын  шығармашылықпен  ұштастыру, 

зерттеу және іске асыру. Пререквизиттер: Алгоритмдеу және программалау негіздері. 

Постреквизиттер: Borland C++ Builder ортасы. 

Пәннің  мақсаты:  С/С++      программалау  тілдерінің  негізгі  принциптерін 

және программа құру әдістерін үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  С/С++    тілі  программасы    мүмкіндіктері  арқылы 

техникалық  күрделі  мәселелерді  автоматтандыруға,  алгоритмдерді  құру, 

ғылыми зерттеу істерінде де кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                             2. Қаратаев А. 

 

17. С# тілінде бағдарламалау, коды- C#TB 3212,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Программалау  мәзірін  еркін  құру,  программалауда  тиімді 

операторларды қолданып, бағдарламалау.  Пререквизиттер: Алгоритмдеу және программалау негіздері. 

Постреквизиттер: Borland C++ Builder ортасы. 

Пәннің  мақсаты:  Бағдарламаларды  құрудың  негізгі  принциптерін 

заманауи  программалау  тілдерінің  кӛмегімен  ұсыну,  негізгі  кӛпфункционалды 

қосымшаларды құру әдістеріне үйрету. 

Қысқаша мазмҧны: С# тілінде программалау сапасын қамтамасыз ететін 

негізгі принциптер. Программалау тілдерінің даму эволюциясы. Программалау 

тілдерінің құрылымды даму концепциясы. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                             2. Қаратаев А. 

 

18. Жҥйелік  бағдарламалау , коды- ZhB 3301,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  жүйелік  программалаудың  теориялық  және  тәжірибелік 

аспектілерін меңгеру. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу және қорғау. 

 

 

179  

Пәннің  мақсаты:  студенттерді  негізгі  жүйелік  бағдарламалаудың 

теориялық  және  тәжірибелік  аспектілерімен  таныстыру.  Ол  арқылы 

программаларды ӛңдеу деңгейіндегі пайда болатын аз кӛлемдегі шығын жібере 

отырып  қазіргі  заман  талаптарына  сай  қиын  логикалық  құрылымды 

программалар алу. 

Қысқаша  мазмҧны:  жүйелі  бағдарламмалау  қазіргі  заманғы  ОЖ 

программалаудың  әдістері  мен  принциптерін  оқып  үйренудегі  негізгі  базалық 

пәні  болып  табылады.  Мұнда  негізгі  келесі  түсініктерге  тоқталулар  болады: 

ядро  объектілері,  процесс,  ағын,  приоритеттер,  қауіпсіздік  атрибуттары, 

үймелер,  мьютекстер,  семафорлер,  уақиғалар.  Негізгі  кӛңіл  ядроның  жүйелік 

қызметтеріне бӛлінген, яғни оған файылдық жүйе, ағындарды және процестерді 

басқару,  процестер  арасындағы  байланыс  және  синхронизация  жатады. 

Сонымен  қатар  қазіргі  заман  ОЖ  жүйелік  функцияларына  түсініктемелер 

берілген. 

Пән оқытушысы: 1. Асилбаева А. 

                            2. Рузыбаев А. 

 

19. Бағдарламалық жасақтама, коды- BJ 3301   ,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Компьютерді бағдарламалық қамтамасыз етуді үйрену. 

Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  ғылым  мен 

тәжірибенің  жетістіктері  негізінде  алынған  білімді  нақты  жағдайда  пайдалану 

икемділігін меңгерген, ӛз бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті 

жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Қысқаша мазмҧны: Кез келген дербес компьютердің жұмыс істеуі алдын 

ала  берілген  бағдарламаны  орындайтын  басқарудың  бағдарламалық  қағида-

ларына  негізделеді.  Бұл  қағида  компьютерді  пайдаланудың  әмбебап  функция-

сын қамтамасыз етеді, ӛйткені анықталған уақыт аралығында есепті  таңдалған 

бағдарлама бойынша есептейді, одан кейін жадыға басқа бағдарлама жүктеледі. 

Пән оқытушысы: 1. Асилбаева А. 

                            2. Рузыбаев А. 

 

20.  Visual Basic, коды- VB 3303,  5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Visual  Basic  бағдарламалау  тілінде  бағдарламалардың 

қосымшаларын құруды үйрету. Пререквизиттер: Программалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Visual  Basic  бағдарламалау  тілінде  бағдарламалардың 

қосымшаларын құруды үйрету. Қысқаша мазмҧны: Visual Basic. 

программалау  жүйесіне  кіріспе.  Объектілі  бағдарланған  кӛріністі 

программалау  негіздері.  Visual  Basic  тілінде  объекттілі  –  бағдарланған 

программалау  негіздері.  Пішін  объектісі  және  басқару  элементтері.  Windows  

 

180  

қосымшаны  жасау.  Visual  Basic  тілінде  программалау  .  Visual  Basic  тіліндегі 

функциялар.  Visual  Basic  тілінің  графикалық  әдістері.  Негізгі  алгоритмдік 

құрылымдарды  программалау.  Модульдер  және  процедуралар.  Жиымдармен 

жұмыс  істеу.  Файлдар.  Деректер  қоймасы.  Пайдаланушылар  интерфейсі. 

Анимация. Мультимедия. Интернет. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет