Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет25/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   62

Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

                              2. Рустамов Н. 

   

21.  Инновациялық  технологияларды  пайдаланып  компьютерлік 

ӛңдеуді кредиттік оқыту, коды- ITPKOKO 3303,  5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Программалаудың әдістерін және қолданбалы бағдарлама-

лармен жұмыс жасауды машықтандыру. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Программалаудың  әдістерін  және  қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Пән  программалаудың  практикалық  дағдысын 

оқытады:  алгоритмнің  зерттелуі,  программалаудың  негізгі  технологиялық 

ұстанымдарын, программалаудың  құрылымды және модульдік бағдарламасын, 

практика  жүзінде  Паскаль  тілінде  жүргізіледі.  Студент  пәнді  зерттеу 

нәтижесінде 

жаңа 


дағдылар 

қалыптасып 

бағдарламаның 

бастапқы 

технологиясын үйренеді. 

Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

                            2. Рустамов Н. 

 

22. Абайтану, коды- Aba у 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ    ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан    әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатын  талдай,  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. 

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  -  Абай-

танудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны  және 

ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер.  Абай 

ӛмірбаянының  тӛрт  нұскасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері.    М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай  шығарма-

ларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру.  Абай 

ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 


 

 

181  

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде.  

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                           2. Байболова А.  

23. Ыбырайтану, коды- Ybr 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай-ғалым,  этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин-  реалист  жазушы,  ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні. 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                                2. Байболова А.  

24. Сандық әдістер, коды- SA 3213,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сандық  әдістерді  программалау,  есептерді  шешу  және 

алынған нәтижелерді талдауды білу керек. Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Сандық  әдістерді  программалау,  есептерді  шешу  және 

алынған нәтижелерді талдауды үйретеді. Қысқаша  мазмҧны:  Сызықты  теңдеулер  жүйесін  шешу  сандық  әдістері. 

Трансценденттік  және  алгебралық  теңдеулерді  сандық  шешу.  Функцияларды 

интерполяциялау.  Математикалық  талдау  есептерін  шешудің  сандық  әдістері. 

Сандық  дифференциалдау  және  интегралдау.  Қарапайым  дифференциалдық 

теңдеулерді  сандық  шешудің  әдістері.  Айырымдық  схеманың  элементтер 

теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу. Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

                           2. Бақтыбаев Қ. 

 

25.  Компьютермен  моделдеу  негіздері,  коды-  KMN  3213,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Білімі мен дағдысын  іс-тәжірибеде пайда-лану, теориялық 

мәселелер  мен  есеп-терді  талдауда  мате-матикалық  және  алгоритмдік  модель-

деу әдістерінің болуы.  

Пререквизиттер: Жоқ. 


 

 

182  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Кездейсоқ  заңдылықтарды  және  имитациялық 

модельдеуді үйретеді. Қысқаша  мазмҧны:  Жалған 

кездейсоқ  шамаларды,  кездейсоқ 

оқиғаларды,  үздіксіз  кездейсоқ  шамаларды,  дискрет  кездейсоқ  шамаларды 

моделдеу.  Кӛп  ӛлшемді  кездейсоқ  шамаларды,  оқиғалар  ағынын  моделдеу, 

үлестіру  заңдарын  ұқсастыру.  Имитациялық  модельдеуді  ұйымдастыру. 

Кӛпшілікке  қызмет  кӛрсету  жүйелерін,  агрегатив  жүйелерді  ресурстарды 

үлестіру жүйелерін, күрделі жүйелерді модельдеу. 

Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

                            2. Бақтыбаев Қ. 

 

26.  Мәліметтер  қорын  басқару  жҥйелері,  коды-  MKBZh  3217  ,    6-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мәліметтер  қорын  басқару  жүйелерінің  әдістерін 

мәліметтер қорын құруда пайдалануды үйрету. Пререквизиттер: Ақпарат теориясы. 

Постреквизиттер: Дерекқор базасын құру. 

Пәннің  мақсаты:  Мәліметтер  қорын  басқару  жүйелерінің  әдістерін 

мәліметтер қорын құруда пайдалануды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Мәліметтер  қорын  басқару  жүйелері.  Механизмдер 

және  негізгі  функциялар.  Кӛпқолданушылардың  мәліметтер  қорын  басқару 

жүйелерін  таратудағы  архитектуралық  шешімнің  қолданылуы.  Деректер 

қорындағы мәліметтердің әртүрлі берілуі. Деректер қорын жобалаудағы негізгі 

этаптар.  Концептуалды  пішімдеу.  ER  диаграммасы.  МҚБЖ  мәліметтер  пішімі. 

Реляциялық мәліметтер пішімі. Сұлба тиімділігінің қатынасы. Пән оқытушысы: 1. Рузыбаев А. 

                            2. Тілеубергенова  Г. 

 

27.  SQL  қҧрылымдық  сҧраныстар  тілі,  коды-  SQLKST  3217,    6-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  SQL  тілінде  қолданбалы    есептерді  бағдарламалауды 

үйрету.     Пререквизиттер: Ақпарат теориясы. 

Постреквизиттер: Дерекқор базасын құру. 

Пәннің мақсаты: SQL құрылымдық сұраныстар тілінде мәліметтер қорын 

ӛңдеуді үйрету. Қысқаша мазмҧны: SQL тіліне кіріспе: SQL тілінде деректер қорын құру. 

Реляциялық  алгебра.  SQL  тілінде  деректер  қорын  құру  технологиясы. 

Сұраныстар құру SQL тілінде. Деректер қорының қосымша обьектілерін құру.  

Пән оқытушысы: 1. Рузыбаев А. 

                              2. Тілеубергенова  Г. 

 

 


 

 

183  

28. Java  тілі, коды- java 3302 ,  6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  құрылымдарын  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру.   

Пререквизиттер: Программалау технологиясы және тілдер. 

Постреквизиттер: Borland CИ  визуалды программалау тілі. 

Пәннің  мақсаты:  Программа  құру  методологиясы,  қолданылатын 

жобалау және программалау технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру және 

машықтандыру  

Қысқаша  мазмҧны:  JAVA    тілінің  негізгі  ұғымдары.    Объектілер  және 

олардың интерфейсі. Басқару операторының программалары. Жолдарды ӛңдеу. 

Ішкі  кластермен  жұмыс.  Веб  –сервис.  XML,  JAVA,  JAXB,  графикалық 

интерфейс.  Жасанды  интеллектуалдық жүйелерді жобалау. Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Лесбаев Е. 

 

29.  Алгоритм  қҧру  технологиялары  ,  коды-  AKT  4302,    6-семестр,  4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қойылған  есеп  бойынша  талдау  жасай  білу  және 

алгоритмдей білу Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Алгоритм  құру  технологияларынмен  таныстыру  және 

машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Алгоритм  түрлері.    Тармақталу  алгоритмдері. 

Қайталану  үрдісі.  Жиымдарды  ӛңдеу  алгоритмдері.  Сұрыптау  алгоритмдері. 

Іздеу  алгоритмдері.  Рекурсиялық  алгоритмдер.  Программалау  тілдері, 

ерекшеліктері. Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Лесбаев Е. 

  

30. Интернет технологиясы , коды- IT 3307,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Интернет  технологиясы  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

меңгеру.              Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  ―Интернет  технологиясы‖  курсының  мақсаты  –  пән 

саласында  қазіргі  кездегі  аумақты  (глобальный)  желілермен  (Интернет) 

қолдануды  игеру,  сонымен  қатар  Интернетті  пайдаланудың  жолдарымен 

танысу;  Интернеттен  керекті  мағлұматтарды  табу,  кӛшіру  іс-әректтерімен 

танысу болып табылады. 

                                                                                                                                                                       Қысқаша  мазмҧны:  Интернет  технологиясы.  Ауқымды  желіні  ұйымдастыру. 

ТСР/ІР  хаттамалары.  Адрестеу  және  бағдарламалау.  Интернет  қызметтері. 

Клиент-серверлік ӛзара әрекеттесу интерфейстері. Клиент және сервер жағында 


 

 

184  

орындалатын  қолданбалар.  Интернет  бизнес  қолданбаларының  түрлері. 

Интернеттегі ақпараттар мен түйіндерді қорғау. 

Пән оқытушысы: 1. Лесбаев Е. 

                            2. Беркинов Е. 

 

31. Ақпараттық технология, коды- AT 3307,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ақпараттық  технология  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

үйрету.                  Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің 

мақсаты: 

Ақпараттық 

технология 

әдістерін 

және 

мүмкіншіліктерін үйрету.   Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттық  технология  World  Wide  Web.  Web  – 

құжаттардағы  ақпараттарды  ұйымдастыру  тәсілдерін  үйрету.  AIFF  дыбыстық 

файлдарын  түрлендіру  форматы.    HTML  тілінде  жаңа  құжат  құру. 

Компьютерлік серверлер, олардың классификациясы.  Пән оқытушысы: 1. Лесбаев Е. 

                            2. Беркинов Е. 

 

32. Компьютерлік желілер, коды- KZh 3308,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютерлік  желілермен  танысу  және  практикалық 

дағдыларды үйрену және игеру.                Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Компьютерлік желілер курсының мақсаты оқу семестр 

уақытында  компьютерлік  желілермен  танысу  және  практикалық  дағдыларды 

үйрену және игеру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Компьютерлік  тораптардың  даму  тарихы. 

Компьютерлік  тораптардың  жіктелуі.  Локальды  және  глобальді  тораптар. 

Физикалық  және  логикалық  топологиялар.  Тораптар  түйіндері,  кабельдік 

сегменттер, тораптық сегменттер, логикалық торап.  Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Абдуллаев Е. 

 

33.  Компьютерлік  жҥйелердің  сенімділігі,  коды-  KZhS  3308  ,    6-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пайдаланушы  интерфейстерін  жобалау  әдістерін  оқыту. 

Қазіргі 


заман 

компьютерлік 

жүйелердегі 

аппараттық-программалық 

интерфейстердің қызметімен ұйымдастыру принциптерін үйрету.               

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін оқыту. 

Қазіргі 


заман 

компьютерлік 

жүйелердегі 

аппараттық-программалық 

интерфейстердің қызметімен ұйымдастыру принциптерін үйрету. 


 

 

185  

Қысқаша мазмҧны: Компьютерлік жүйелерінің жобалау әдістері.  

Жүйелерді жобалаудың жалпы теориясы. Есептеу ортасында оператормен 

апараттық  қарым-қатынасты  қамтамасыз  ететін  аппараттық-программалық 

жасақтамалар.  Компьютерлік  жүйелердің  интерфейстерін  ұйымдастыру 

әдістері.  Компьютерлік жүйелердің интерфейстерінің дамуын талдау. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Абдуллаев Е. 

 

34.  Оптимизациялық  әдістер  және  операцияларды  зерттеу,  коды- 

OAOZ 4206,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Оптималдау әдістерінің программаларының алгоритмдерін 

құру және есептер шешуде пайдалануды білу.               Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Функцияларды  шартты  және  шартсыз  минималдау 

әдістерін үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Функцияларды  минималдау.  Шартты  минималдау 

есептерін шешу. Сызықты программаластыру есептері. Транспорт есебін шешу. 

Дӛңес  программаластыру  есебін  шешу.  Сызықты  емес  программмаластыру 

есебін шешу. Графтар кӛмегінде тиімділеу есептерін шешу. Желілік жоспарлау 

есептерін  шешу. 

Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

   


                      2. Рустамов Н. 

 

35.  Сызықты  программалау  есептерін  шешу  әдістерін  программалау, коды- SPEShAP 4206,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сызықты  программалау  әдістерін  қолданбалы  есептер 

шешуде пайдалану.              Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Сызықты  программаластыру  есептерін  шешу  әдістерін 

үйрету. 


Қысқаша  мазмҧны:  Сызықты  программаластыру  есебінің  жалпы 

қойылымы.  Есептің  базистік  шешімдері.  Базистік  шешімдерді  табу  әдістері. 

Жасама базистер әдісі. Тірек шешімді табу әдістері.  

Симплекс әдісі. Сызықты программаластыру есебіне түйіндес есеп құру. Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

   


                  2. Рустамов Н. 

 

36.  Borland  C++  Builder  ортасы  ,  коды-  BsiPT  4208,    7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Обьектіге  бағытталған  программалау  принциптерімен, 

программалық қосымшаларды жобалау әдістеріне қалыптастыру.            Пререквизиттер: С\С ++ программалау тілі. 

 

 

186  

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Программалау  тілдерінің    құрылымдық  және  обьектіге 

бағытталған программалау принциптері мен әдістерін қолдану. Қысқаша  мазмҧны:  Borland  СИ    бағдарламау  тілінің  визуалдық 

мүмкіншіліктеріне кіріспе. Жоба. Жобада қолданылатын файлдар.  Қарапайым 

программалар  құру.  Циклдық  операторлар.  Жүйенің  басты  мәзірі  және 

құралдар  панелі.  Компоненттермен  амалдар.  Стандартты  сұхбат  терезелер. 

Консол  қосымшалары.    Функциялар.    Басқа  қолданбалы  программалармен 

байланыс орнату. Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                                  2. Шаймерденова Г. 

 

37.  Maple  қолданбалы  программасы,  коды-  MKP  3210,    7-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Maple  операторларын  үйрету  есептер  шешу  дағдысын 

қалыптастыру.           Пререквизиттер: Математикалық модельдеу. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Maple  қолданбалы  программасы  интерактивті 

ортасының  математикалық  есептеулерде  және  математикалық  модельдеуде 

қарастыру,  қазіргі  тәсілдерін зерттеу,  программалау  тілдерінде  жазу  дағдысын 

алу, ӛңдеу, тестілеу. Қысқаша  мазмҧны:  Maple    қолданбалы  программасың  негізгі  ұғымдары 

және  программаның  пайдалану  мүмкіншіліктерімен  таныстыру.  Функциялар. 

Графикалық  бейнелеу  мүмкіншіліктері.  Пайдаланушының  функциялары. 

Модулдер  құру  және  кітапханаға    енгізу.  Математикалық  және  қолданбалы 

есептер шешу. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                            2. Шаймерденова Г. 

38. Java  тілі, коды- java 3302 ,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  құрылымдарын  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру.   

Пререквизиттер: Программалау технологиясы және тілдер. 

Постреквизиттер: Borland CИ  визуалды программалау тілі. 

Пәннің  мақсаты:  Программа  құру  методологиясы,  қолданылатын 

жобалау және программалау технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру және 

машықтандыру  

Қысқаша  мазмҧны:  JAVA    тілінің  негізгі  ұғымдары.    Объектілер  және 

олардың интерфейсі. Басқару операторының программалары. Жолдарды ӛңдеу.  

Ішкі  кластермен  жұмыс.  Веб–сервис.  XML,  JAVA,  JAXB,  графикалық 

интерфейс.  Жасанды  интеллектуалдық жүйелерді жобалау. Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Лесбаев Е.  

 

187  

39.  Алгоритм  қҧру  технологиялары  ,  коды-  AKT  4302,    7-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қойылған  есеп  бойынша  талдау  жасай  білу  және 

алгоритмдей білу. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Алгоритм  құру  технологияларынмен  таныстыру  және 

машықтандыру. Қысқаша мазмҧны: Алгоритм түрлері.  Тармақталу алгоритмдері. Қайта-

лану  үрдісі.  Жиымдарды  ӛңдеу  алгоритмдері.  Сұрыптау  алгоритмдері.  Іздеу 

алгоритмдері. Рекурсиялық алгоритмдер. Программалау тілдері, ерекшеліктері. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                            2. Лесбаев Е. 

 

40. Обьектіге бағытталған программалау, коды- OBP 4304 ,  7-семестр, 

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Обьектіге бағытталған программалауда  тәжірибелік дағды 

алу, объектіге бағытталған жобалау және талдау негіздерін зерттеу. Пререквизиттер: С\С ++ программалау тілі

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Обьектіге  негізделген  программалаудың  қазіргі 

тәсілдерін  зерттеу,  обьектіге  бағытталған  тілдерде  программаларды  жазу 

дағдысын  алу,  ӛңдеу,  тестілеу,  толықтыру,    талдау,  қауіпсіздікті  жабдықтау 

және программалардың сенімділік әдістерімен таныстыру. Қысқаша 

мазмҧны: 

Объектіге 

бағытталған 

тілдердің 

негізгі 

концепсиялары. Дараланған  және кӛпшілік жаратылысынан ие болу  – тілдерді 

қолдау  принциптері,  интерфейстерді  пайдалану.  Параметрлік  полиморфизм 

және нұсқалар.  Объектіге бағытталған талдау мен жобалау негіздері. Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                              2. Жасұзақова М. 

 

41.  Обьектіге  бағытталған  программалау  негізі  (Object  Pascal),  коды- 

OBPN(OP) 4304   ,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  тілдерін  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру. 

Пререквизиттер: Бағдарламалау тілдері және технологиялары. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Берілген  мәселені  шешудің  алгоритмін  және  Object 

Pascal  тілінде  программасын  құруды  үйрету,  қолданылатын  жобалау  және 

программалау технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Программалау  ортасы.  Турбо  Паскальдағы  негізгі 

ұғымдар.  Сызықтық  программа.  Тармақталу,  таңдау,  қайталану  командалары.  

 

188  

Кӛмекші  программалар.  Массивтер.  Жолдар  мен  символдар.  Файлдармен 

жұмыс істеу. Графикалық режим. Динамикалық жады. 

Пән оқытушысы: 1. Салихова Г. 

                              2. Жасұзақова М. 

 

42. Интернет технологиясы , коды- IT 3307,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Интернет  технологиясы  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

меңгеру.               Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет