Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет26/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   62

ПостреквизиттерДипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  «Интернет  технологиясы»  курсының  мақсаты  –  пән 

саласында  қазіргі  кездегі  аумақты  (глобальный)  желілермен  (Интернет) 

қолдануды  игеру,  сонымен  қатар  Интернетті  пайдаланудың  жолдарымен 

танысу;  Интернеттен  керекті  мағлұматтарды  табу,  кӛшіру  іс-әректтерімен 

танысу болып табылады. 

                                                                                                                                                                        Қысқаша  мазмҧны:  Интернет  технологиясы.  Ауқымды  желіні  ұйымдастыру. 

ТСР/ІР  хаттамалары.  Адрестеу  және  бағдарламалау.  Интернет  қызметтері. 

Клиент-серверлік ӛзара әрекеттесу интерфейстері. Клиент және сервер жағында 

орындалатын  қолданбалар.  Интернет  бизнес  қолданбаларының  түрлері. 

Интернеттегі ақпараттар мен түйіндерді қорғау. 

Пән оқытушысы: 1. Лесбаев Е. 

                            2. Беркинов Е. 

 

43. Ақпараттық технология, коды- АT 3307,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ақпараттық  технология  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

үйрету.                 Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің 

мақсаты: 

Ақпараттық 

технология 

әдістерін 

және 

мүмкіншіліктерін үйрету.   Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттық  технология  World  Wide  Web.  Web  – 

құжаттардағы  ақпараттарды  ұйымдастыру  тәсілдерін  үйрету.  AIFF  дыбыстық 

файлдарын  түрлендіру  форматы.    HTML  тілінде  жаңа  құжат  құру. 

Компьютерлік серверлер, олардың классификациясы.  Пән оқытушысы: 1. Лесбаев Е. 

                              2. Беркинов Е. 

 

44. Компьютерлік желілер, коды- KZh 4309,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютерлік  желілермен  танысу  және  практикалық 

дағдыларды үйрену және игеру.                Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Компьютерлік желілер курсының мақсаты оқу семестр 

уақытында  компьютерлік  желілермен  танысу  және  практикалық  дағдыларды  

 

189  

үйрену және игеру.  Қысқаша  мазмҧны:  Компьютерлік  тораптардың  даму  тарихы. 

Компьютерлік  тораптардың  жіктелуі.  Локальды  және  глобальді  тораптар. 

Физикалық  және  логикалық  топологиялар.  Тораптар  түйіндері,  кабельдік 

сегменттер, тораптық сегменттер, логикалық торап.  Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                              2. Абдуллаев Е. 

 

45.  Компьютерлік  жҥйелердің  сенімділігі,  коды-  KZhS  4309  ,    7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пайдаланушы  интерфейстерін  жобалау  әдістерін  оқыту. 

Қазіргі 


заман 

компьютерлік 

жүйелердегі 

аппараттық-программалық 

интерфейстердің қызметімен ұйымдастыру принциптерін үйрету.               

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін оқыту. 

Қазіргі 


заман 

компьютерлік 

жүйелердегі 

аппараттық-программалық 

интерфейстердің қызметімен ұйымдастыру принциптерін үйрету. 

Қысқаша мазмҧны: Компьютерлік жүйелерінің жобалау әдістері.  

Жүйелерді жобалаудың жалпы теориясы. Есептеу ортасында  оператормен 

апараттық  қарым-қатынасты  қамтамасыз  ететін  аппараттық-программалық 

жасақтамалар.  Компьютерлік  жүйелердің  интерфейстерін  ұйымдастыру 

әдістері.  Компьютерлік жүйелердің интерфейстерінің дамуын талдау. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                              2. Абдуллаев Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

190  

9. Мамандығы: 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Академиялық дәрежесі: 5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша техника және 

технологиялар бакалавры. 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

       Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

 

  

 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

Жоқ 

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП 

Aleu 


1109 

Әлеуметтану 

 

  

 

БП AG 1201 

Алгебра және 

геометрия 

  

 

 2-семестр -18 кредит 

Міндетті компонент - 18 кредит 

Таңдау компоненті  

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП 

ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

ETN 


2110 

Экономикалық 

теория негіздері 

  

 

 ЖБП 

KN 2111 


Құқық негіздері 

  

 

 БП 

APN 


1204 

Алгоритмдеу 

және программа-

  

 

  

 

191  

лау негіздері 2-курс 

3-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент -15 кредит 

Таңдау компоненті - 4 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

ЖБП 


ETN 

2110 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


PT 2211               

SiTB 2211 

1. Программалау тілі (С\С 

++)                                                                                                                                                                                                                 

2. С# тілінде 

бағдарламалау 

ЖБП  KN 2411  Құқық негіздері  

  

 

БП Fiz 2203 

Физика  


 

  

 

БП DM 2205  Дискретті  

математика 

 

  

 

БП KKТ 

2206 


Кәсіби қазақ тілі 

  

 

 4-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті - 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы БП KBShT 

2207 


Кәсіби бағыттал-

ған шетел тілі 

БП 


Mik 2206                                                                                                                                                                                                                                          

Rad 2206                                                                                                                                                                                                                                           

1. Микроэлектроника                                                                                                                                                                                                                                           

2. Радиоэлектроника                                                                                                                                                                                                                                              

 

  

 

БП KA 2207                                                                                                                                                                                                                                   

EMP 2207                                                           

1. Компьютер 

архитектурасы                                                                                                                                                

2.ЭЕМ-де практикум                                                                                                                                                                                          

  

 

 БП 

MS Excel 

2214                                                                                                                                                                                                                                           

MS Excel 

BShK 2214                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Excel-де берілгендерді 

ӛңдеу                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. MS Excel-де бизнес 

шешімдер қабылдау 

  

 

 КП 

BT 2302 


BTT 2302 

1. Бағдарламалау  

технологиясы                                                                                                                                                                                                      

2. Бағдарламалау тілдері 

және технологиясы 

  

 

 КП 

EZhZhU 


2306 

IATTJ 2306 

1. Есептеуіш жүйелер, 

желілер және 

телекомуникация 

2. Информатика, 

ақпараттық технологиялар 

және телекоммуникация 

жүйесі 3-курс 5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 5 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KKТ 

3207 


Кәсіби қазақ тілі 

БП DPT 3209                      

DBZhK 


1. Дельфи программалау 

тілі  
 

 

192  

32209                                                                 

2. Деректер базасын 

жобалау және қолдану 

БП 

ZhP 3301 Жүйелік 

бағдарламалау 

БП 


 MM  3214                                                                                                                                                                                                                                           

EMB 3214                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Математикалық 

модельдеу                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.Эвристикалық 

модельдерді 

бағдарламалау  

  

 

 КП 

DBK 3301   

DODBB 

3301    


1. Дерекқор базаларын 

құру    


2. Delphi ортасында 

деректер базасын 

бағдарламалау                                                 

  

 

 КП 

AKN 3305   

AKKN 

3305                                                                                                                                                                                                                                   1. Ақпараттық қауіпсіздік 

негіздері   

2. Ақпарат қорғау мен 

криптография негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6-семестр - 19 кредит

 

Міндетті компонент - 2 кредит 

Таңдау компоненті - 17 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

 

  

 

БП ST 3202 

Mikro 3202 

1. Сұлба техника 

2. Микросхемотехника 

 

  

 

БП BSiPT 3210                              

MKP 3210 

1. Borland C++ Builder 

ортасы                                                                                                                                                                                                      

2.Maple қолданбалы 

программасы 

 

  

 

КП BMA 3213                                                                                                                                                                                                                                                  

OZ 3213                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Басқару моделдері мен 

әдістері                                                                                                                                                                                                          

2. Операцияны зертеу                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 КП 

MKAZh 


3217   

DODBB 


3217 

1. Мәліметтер қоры және 

ақпараттық жүйелер   

2. Delphi ортасында 

деректер базасын 

бағдарламалау                                                   

 

  

 

КП EZhZhU 

2306 


IATTJ 2306 

1. Есептеуіш жүйелер, 

желілер және 

телекомуникация 

2. Информатика, 

ақпараттық технологиялар 

және телекоммуникация 

жүйесі                                                                                                                                                                          4-курс 

7-семестр – 21 кредит

 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 21 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП BSiPT 4209 

MKP 4209 

1. Borland C++ Builder 

ортасы                                                                                                                                                                                                      

2. Maple қолданбалы 

программасы  

 

193  

 

 Жоқ 

 

КП JavaT 4302 

ZhOZh 


4302                       

1. VBA бағдарламалау тілі   

2. Операциялық жүйелер 

және қабықшалар 

 

  

 

КП OBP 4304 

OZhZhA 


4304                                                                                                                                                                                                                                            

1. Программалау 

практикумы 

2. Операциялық жүйелерді 

жүйелік әкімшілендіру 

  

 

 КП 

EZhZhU 


4308  

ZhAZh 


4308                                                                                                                                                                                                                                  

1. Есептеу жүйелерін және 

желілерін ұйымдастыру 

2. Жаңа ақпараттық 

жүйелер 

  

 

 КП 

WEBT 


4308  

IT 4308  

1. WEB технологиясы  

2. Интернет технологиясы  

 

  

 

КП KZh 4308 

ABKA 


4308                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Компьютерлік желілер                                                                                                                                                                                                                               

2. Ақпаратты бұзу және 

қорғау әдістері 

 

1.  Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,  коды  -  MTIKZH  2201,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  -  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

қағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

қалыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың  2-ші  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  П  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  П  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic - қағаздар 

тілі.  Іс  -  қағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет