Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет28/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  Реляциялық  деректер  базасының  негізгі  нысандары 

мен  ұғымдары.  Erwin  ортасында  реляциялық  деректер  базасын  жобалау. 

IBExpert  программасы  арқылы  деректер  базасын  құру.  Delphi  ортасында 

клиент-қосымша  дайындау.  Ақпараттық  жүйенің  серверлік  бӛлімін  дайындау. 

Деректер базасын қорғау және басқару. 

Пән оқытушысы: 1. Асилбаева А. 

   

                   2. Лесбаев Е.  

 

23. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері ,  коды  - AKN 3305, 5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ақпаратты  қорғаудың  теориялық  негіздері  мен  әдістерін 

және құпия жүйелерді құрудың математикалық әдістерін үйрету. Пререквизиттер: Визуалды бағдарламалау. 

Постреквизиттер: Компьютерде ақпаратты қорғау. 

Пәннің мақсаты: Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері мен әдістерін 

және құпия жүйелерді құрудың математикалық әдістерін үйрету.  

 

202  

Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттың  математикалық  берілуін,  ақпараттық 

сипаттамаларды  талдау  әдістерін  және  тілдік  жүйенің  артықтығын,  түзету 

жасаудың  теориялық  негіздерін  және  еркін  мәтіндердің  ақпараттық 

сипаттамаларын  қалпына  келтірудің,  ақпаратты  қорғаудың  жүйесін  құруды 

қарастыру,  онымен  қатар  ақпаратты  қорғаудың  негізгі  әдістерімен 

жабдықтарын меңгереді. Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                  2. Рустамов Н. 

 

24. Ақпарат қорғау мен криптография негіздері, коды - AKKN 3305, 5-

семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ақпараттардың қауіпсіздігін және криптография негіздерін 

үйрету. 


Пререквизиттер: Визуалды бағдарламалау. 

Постреквизиттер: Компьютерде ақпаратты қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Ақпараттардың  қауіпсіздігін  және  криптография 

негіздерін  үйрету.  Мәліметтерді  шифрлауда  алгоритм  және  бағдарлама  құру 

әдістерін үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Компьютерде  ақпаратты  қорғаудың  негізгі 

түсініктері. 

Ақпараттарды 

қауіпсіздендірудің 

түрлері: 

мемлекеттік, 

экономикалық,  қоғамдық,  әскери,  экологиялық  т.б.  Ақпараттық  қауіптер, 

ақпаратты  қорғау  әдістері,  ақпаратты  қорғау  жүйелерінің  сипаттамалық 

қасиеттері, қорғау құралдарын зерттеу. 

Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                   2. Рустамов Н. 

  

25. Абайтану, коды- Abaу 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ    ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан    әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатын  талдай,  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. 

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұскасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері.  

М.  Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру.  

 

203  

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек  -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде.  Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                             2. Байболова А. 

 

26. Ыбырайтану, коды- Ybr 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. 


Ы.Алтынсарин  жазба  әдебиетке  тән  проза  жанрының  да  негізін  салушы. 

Ыбырай -ғалым, этногроф. 

 Ыбырай Алтынсарин- реалист жазушы, ағартушы педагог. Ы.Алтынсарин 

– әңгіме жанрының шебері. Ы.Алтынсарин мұраларының әдеби мәні Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                              2. Байболова А. 

 

27. Сҧлба техника, коды - ST 3202 , 6-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Радиотехника  құрылғыларының  анализін  және  синтезін, 

байланыстың,  автоматиканың  және  есептеу  техникаларының  мәселелерін 

зерттейді. 

Пререквизиттер: Дискреттік математика. 

Постреквизиттер: Компьютер-лік желілер. 

Пәннің  мақсаты:  «Сұлбатехника  негіздері»  пәнін  оқытудың  негізгі 

мақсаты  автоматтар  құрылысының  логикалық  әдістерін  және  негізгі 

принциптерін,  триггерлерді,  комбинациялық схемаларды  және  әр  түрлі  сандық 

схемаларды қолдана білу болып табылады. Қысқаша  мазмҧны:  ―Сұлбатехника  негіздері‖    пәні  -  мемлекеттік  білім 

беру  стандартына  сәйкес  біліктілік  пен  білім  алуды  қамтамасыз  етіп, 

радиотехника  құрылғыларының  анализін  және  синтезін,  байланыстың, 

автоматиканың,  есептеу  техникаларының  және  т.б.  мәселелерін  зеріттейтін 

ғылыми – техникалық бағыт. 

Пән оқытушысы: 1.  Алипбаев Т. 

   

                  2. Холтурсынов Е. 

 

  

 

 

204  

28. Микросхемотехника, коды - Mikro 3202 , 6-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жаңа  ақпараттық  технологияларда  микросхемалардың 

қолдану 


мүмкіншіліктерін 

талдайды. 

Қолданбалы 

автоматтандыру 

құрылғыларын  жаратуда  микросхемаларды  пайдалану  технологияларын 

үйретеді.    Пререквизиттер: Дискреттік математика. 

Постреквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Пәннің 

мақсаты: 

Жаңа 


ақпараттық 

технологияларды 

құруда 

микросхемалардың  қолдану  мүмкіншіліктерін  және  амалдарды  компьютерлік автоматтандыруда    микросхемаларды  пайдалану  технологияларын  үйретеді.  

 

Қысқаша  мазмҧны:  ―Микросхематехника‖    пәні  –  даму  тарихы  және 

қолдану 


салалары. 

Радиотехникамен 

компьютерлік 

техникаларда 

микросхемаларды 

пайдалану 

технологияларын 

талдау. 


Қолданбалы 

автоматтандыру жүйелерін құруда микросхемаларды пайдалану әдістері.  Пән оқытушысы: 1.  Алипбаев Т. 

   

                   2. Холтурсынов Е. 

 

29.  Borland  C++  Builder  ортасы  ,  коды-  BSiPT  3210,    6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Обьектіге  бағытталған  программалау  принциптерімен, 

программалық қосымшаларды жобалау әдістеріне қалыптастыру.            Пререквизиттер: С\С ++ программалау тілі. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Программалау  тілдерінің  құрылымдық  және  обьектіге 

бағытталған программалау принциптері мен әдістерін қолдану. Қысқаша  мазмҧны:  Borland  С++    бағдарламау  тілінің  визуалдық 

мүмкіншіліктеріне кіріспе. Жоба. Жобада қолданылатын файлдар.  Қарапайым 

программалар  құру.  Циклдық  операторлар.  Жүйенің  басты  мәзірі  және 

құралдар  панелі.  Компоненттермен  амалдар.  Стандартты  сұхбат  терезелер. 

Консол  қосымшалары.    Функциялар.    Басқа  қолданбалы  программалармен 

байланыс орнату. Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                                 2. Шаймерденова Г. 

 

30.  Maple  қолданбалы  программасы,  коды-  MKP  3210,    6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Maple  операторларын  үйрету  есептер  шешу  дағдысын 

қалыптастыру.          Пререквизиттер: Математикалық модельдеу. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Maple  қолданбалы  программасы  интерактивті 

ортасының  математикалық  есептеулерде  және  математикалық  модельдеуде 

қарастыру,  қазіргі  тәсілдерін зерттеу,  программалау  тілдерінде  жазу  дағдысын 

алу, ӛңдеу, тестілеу.  

 

205  

Қысқаша  мазмҧны:  Maple    қолданбалы  программасың  негізгі  ұғымдары 

және  программаның  пайдалану  мүмкіншіліктерімен  таныстыру.  Функциялар. 

Графикалық  бейнелеу  мүмкіншіліктері.  Пайдаланушының  функциялары. 

Модулдер  құру  және  кітапханаға    енгізу.  Математикалық  және  қолданбалы 

есептер шешу. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                             2. Шаймерденова Г. 

 

31.  Басқару  моделдері  мен  әдістері  ,  коды  -  BMA  3213  ,  6-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Экономикалық,  ауыл  шаруашылық,  т.б.  салалардағы 

процесстерге математикалық модель құра білу, мәселе типіне сәйкес тиімділеу 

әдісін қолдана білу. 

Пререквизиттер: Программаалу. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Басқаруды  ұйымдастыру  және  әр  түрлі  ӛндірістік 

есептерді  шешу  бойынша  қабылданатын  шешімдердің  сандық  негізделуі. 

Басқару модельдері мен әдістері‖ курсының мақсаты болып табылады. 

Қысқаша мазмҧны: Жүйелерге тән заңдылықтарды зерттеу ғылыми және 

қолданбалы аспектілері. Операцияларды зерттеу  мәселесінің түрлі модельдері 

және  оларды  шешу.  Сызықтық  есептерді  шешу  әдістері.  Бүтінсанды 

бағдарламалау 

мәселелері.Сызықты 

емес 


 

бағдарламалау 

мәселесі. 

Сеперабельді 

мақсатты 

функциялармен 

тапсырмаларды 

динамикалық 

бағдарламалау.  Тораптың  сандық  кӛрсеткіштері  және  есептеу  әдістері. 

Операциялардың ойындық модельдері. Пән оқытушысы: 1.  Салихова Г. 

                             2. Рузыбаев А. 

   

 

32. Операцияны зерттеу, коды - OZ 3213 , 6-семестр,  3 кредит. Қҧзыреттілігі: Операцияны зерттеу әдістерін қолданбалы есептер шешуде 

пайдалана білу. Пререквизиттер: Программалау 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Басқаруды  ұйымдастыру  бойынша,  әр  түрлі  ӛндірістік 

есептерді шешу бойынша қабылданатын шешімдерді сандық негіздеуҚысқаша мазмҧны: Операцияны зерттеу пәні және мәселесі. Амалдардың 

математикалық моделі. Операцияны зерттеу мәселесінің түрлі кӛріністері және 

оларды  шешу.  Анық  емес  жағдайда  шешім  қабылдау.  Амалдарды  зерттеу 

пәнінің  кӛп  критерийлі  мәселесі.  Сызықты  программаластыру.  Динамикалық 

программаластыру. Ойын теориясы. 

Пән оқытушысы: 1.  Салихова Г. 

                              2. Рузыбаев А. 

 


 

 

206  

33. Мәліметтер қоры және ақпараттық жҥйелер, коды  - MKAZh 3217, 

6-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  заман  ақпараттық  технологиялар  деңгейінде 

берілгендерді ӛңдеу және бағдарлама құру. Пререквизиттер: Дерекқор базасын құру. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  MS  Access  МҚБЖ-нің  негізгі  ұғымдарын  үйрету  және 

қолданбалы мәселелер шешуде кездесетін мәліметтер  қорын құруды, ӛңдеудің 

әдістерін үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  ДҚ  жүйелерінің  белгіленген  және  негізгі 

құраушылары.  ДҚ  қазіргі  заманғы  басқару  жүйесінің  кӛрінісі.  ДҚ  кӛрсету 

деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымы. Деректер модельдері: иерархиялық, 

желілік  және  деректердің  реляциондық  моделдері.  Схема  қатынасы. 

Реляциондық  модель  үшін  деректерді    манипуляциялау  тілі,  реляциондық 

алгебра және SQL тілі. ДҚ құру және модификациялау; ДҚ іздеу, сорттау және 

индексациялау; формаларды және есептерді құру; ДҚ физикалық ұйымдастыру; 

кэштеу және индексациялау файлдары; ДҚ қорғау; ДҚ тұтастығы және қорғау. Пән оқытушысы: 1.  Асилбаева А. 

   

                    2. Тілеубергенова Г. 

 

34. Delphi ортасында деректер базасын бағдарламалау , коды - DODBB 

3217, 6-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  заман  ақпараттық  технологиялар  деңгейінде 

берілгендерді ӛңдеу және бағдарлама құру. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Диплом жұмысын жазу және қорғау. 

Пәннің мақсаты: Деректер базасын жобалауды оны басқаратын қосымша 

жасақтауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Реляциялық  деректер  базасының  негізгі  нысандары 

мен  ұғымдары.Erwin  ортасында  реляциялық  деректер  базасын  жобалау. 

IBExpert  программасы  арқылы  деректер  базасын  құру.  Delphi  ортасында 

клиент-қосымша  дайындау.  Ақпараттық  жүйенің  серверлік  бӛлімін  дайындау. 

Деректер базасын қорғау және басқару. 

Пән оқытушысы: 1.  Асилбаева А. 

   

                   2. Тілеубергенова Г. 

 

35.

 

 Есептеуіш  жҥйелер,  желілер  және  телекоммуникация,  коды  - 

EZhZhU 2306, 6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету.  Пререквизиттер: Компьютерлік  желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету.   

 

207  

Қысқаша  мазмҧны:  Кӛппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолдану 

салалары. Есептеу жүйелерінің архитектурасы. Коммуникациялық ортаны құру 

қағидалары.  Локальдық  және  кең  ауқымды  жүйелер.  Байланыс  жүйелері  және 

желілері.  Байланыс  жүйелерімен  желілерін      құрудың    негізгі  мәселелері. 

Байланыс арнасында мәліметтерді беру әдістері. 

Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                    2. Рузыбаев А. 

 

36. 

Информатика, 

ақпараттық 

технологиялар 

және 

телекоммуникация жҥйесі, коды - IATTJ 2306 , 6 -семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютерлік  желілерін  құру  әдістерін  үйрету,  қолдану 

салаларын  талдау  және  коммуникациялық  құрал  -  жабдықтардың 

ерекшеліктерін зерттеу. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Компьютерлік желілерін құру әдістерін үйрету, қолдану 

салаларын  талдау  және  коммуникациялық  құрал 

жабдықтардың ерекшеліктерін зерттеу. 

Қысқаша мазмҧны: Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық 

жүйелерді  классификациялау.  Желілерде  интерфейстерді  қолдану  әдістері. 

Желілерді тиімділеу әдістері мен қолдану салаларын талдау. Глобальды желіде 

оптималды маршрутты таңдау мәселелері. Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                    2. Рузыбаев А. 

 

37.  Borland  C++  Builder  ортасы  ,  коды-  BsiPT  4209,    7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Обьектіге  бағытталған  программалау  принциптерімен, 

программалық қосымшаларды жобалау әдістеріне қалыптастыру.            Пререквизиттер: С\С ++ программалау тілі. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Программалау  тілдерінің    құрылымдық  және  обьектіге 

бағытталған программалау принциптері мен әдістерін қолдану. Қысқаша  мазмҧны:  Borland  СИ    бағдарламау  тілінің  визуалдық 

мүмкіншіліктеріне кіріспе. Жоба. Жобада қолданылатын файлдар.  Қарапайым 

программалар  құру.  Циклдық  операторлар.  Жүйенің  басты  мәзірі  және 

құралдар  панелі.  Компоненттермен  амалдар.  Стандартты  сұхбат  терезелер. 

Консол  қосымшалары.    Функциялар.    Басқа  қолданбалы  программалармен 

байланыс орнату. Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                                  2. Шаймерденова Г. 

 

  

 

208  

38.  Maple  қолданбалы  программасы,  коды-  MKP  4209,    7-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Maple  операторларын  үйрету  есептер  шешу  дағдысын 

қалыптастыру.         Пререквизиттер: Математикалық модельдеу. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жасау және қорғау. 

Пәннің  мақсаты:  Maple  қолданбалы  программасы  интерактивті 

ортасының  математикалық  есептеулерде  және  математикалық  модельдеуде 

қарастыру,  қазіргі  тәсілдерін зерттеу,  программалау  тілдерінде  жазу  дағдысын 

алу, ӛңдеу, тестілеу. Қысқаша  мазмҧны:  Maple    қолданбалы  программасың  негізгі  ұғымдары 

және  программаның  пайдалану  мүмкіншіліктерімен  таныстыру.  Функциялар. 

Графикалық  бейнелеу  мүмкіншіліктері.  Пайдаланушының  функциялары. 

Модулдер  құру  және  кітапханаға    енгізу.  Математикалық  және  қолданбалы 

есептер шешу. 

Пән оқытушысы: 1. Жасұзақова М. 

                            2. Шаймерденова Г. 

 

39.  Visual Basic, коды- VB 4303,  7-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:  Visual  Basic  бағдарламалау  тілінде  бағдарламалардың 

қосымшаларын құруды үйрету. Пререквизиттер: Программалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Visual  Basic  бағдарламалау  тілінде  бағдарламалардың 

қосымшаларын құруды үйрету. Қысқаша мазмҧны: Visual Basic. 

программалау  жүйесіне  кіріспе.  Объектілі  бағдарланған  кӛріністі 

программалау  негіздері.  Visual  Basic  тілінде  объекттілі  –  бағдарланған 

программалау  негіздері.  Пішін  объектісі  және  басқару  элементтері.  Windows 

қосымшаны  жасау.  Visual  Basic  тілінде  программалау  .  Visual  Basic  тіліндегі 

функциялар.  Visual  Basic  тілінің  графикалық  әдістері.  Негізгі  алгоритмдік 

құрылымдарды  программалау.  Модульдер  және  процедуралар.  Жиымдармен 

жұмыс  істеу.  Файлдар.  Деректер  қоймасы.  Пайдаланушылар  интерфейсі. 

Анимация. Мультимедия. Интернет. 

Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

                            2. Рустамов Н. 

 

40.  Инновациялық  технологияларды  пайдаланып  компьютерлік 

ӛңдеуді кредиттік оқыту, коды- ITPKOKO 4303, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Программалаудың 

әдістерін 

және 


қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Пререквизиттер: Информатика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

209  

Пәннің  мақсаты:  Программалаудың  әдістерін  және  қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Пән  программалаудың  практикалық  дағдысын 

оқытады:  алгоритмнің  зерттелуі,  программалаудың  негізгі  технологиялық 

ұстанымдарын, программалаудың  құрылымды және модульдік бағдарламасын, 

практика  жүзінде  Паскаль  тілінде  жүргізіледі.  Студент  пәнді  зерттеу 

нәтижесінде 

жаңа 


дағдылар 

қалыптасып 

бағдарламаның 

бастапқы 

технологиясын үйренеді. 

Пән оқытушысы: 1. Кукиев Ж. 

                              2. Рустамов Н. 

 

41.  Программалау  практикумы,  коды  -  AZhZh  4304  ,  7-семестр,  4  

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Базалық  (негізгі)  бағдарламалау  тілдерін  үйрену, 

бағдарламалау  ортасының  құрал-саймандарын  меңгеру,  жеке  бағдарламалық 

қолданбаларды құру. 

Пререквизиттер: Программалау. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Программа  құру  методологиясы,  қолданылатын 

жобалау және программалау технологиясы бойынша машықтандыру. Қысқаша мазмҧны: Талдау және жобалау. Талаптарға анализ жасау. UML 

тілінде  модель  құру.  Бағдарламалау.  Деректер  типтері.  Программалау 

тілдерінің негізгі конструкциялары. Класс. Жаңа объектілер құру. Файлдармен 

жұмыс.  Мәліметтер  қорымен  жұмыс.  SQL  тілінің  операторлары.  Графика. 

Жылжыту  әсерін  ұйымдастыру.  Тестілеу  және  жӛндеу.  Программалауда 

кездесетін қателіктер. Программаны документациялау.  Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет