Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет29/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   62

Пән оқытушысы1.  Салихова Г. 

   

                    2. Жасұзақова М. 

 

42. Есептеуіш жҥйені жӛндеу және техникалық қызмет кӛрсету, коды - EJJTKK 4304 , 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету. 


Пререквизиттер: Компьютерік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Кӛппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолдану 

салалары. Есептеу жүйелерінің архитектурасы. Коммуникациялық ортаны құру 

қағидалары.  Локальдық  және  кең  ауқымды  жүйелер.  Байланыс  жүйелері  және 

желілері.  Байланыс  жүйелерімен  желілерін      құрудың    негізгі  мәселелері. 

Байланыс арнасында мәліметтерді беру әдістері. 

Пән оқытушысы: 1.  Салихова Г. 

   

                    2. Жасұзақова М. 


 

 

210  

43.  Есептеу  жҥйелерін  және  желілерін  ҧйымдастыру  ,  коды  -  EZhZhU 

4306, 7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету. 


Пререквизиттер: Компьютерік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Кӛпроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолдану 

салалары. Есептеу жүйелерінің архитектурасы. Коммуникациялық ортаны құру 

қағидалары.  Локальдық  және  кең  ауқымды  жүйелер.  Байланыс  жүйелері  және 

желілері.  Байланыс  жүйелерімен  желілерін      құрудың    негізгі  мәселелері. 

Байланыс арнасында мәліметтерді беру әдістері. 

Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                    2. Рузыбаев А. 

 

44. Информатика, 

ақпараттық 

технологиялар 

және 

телекоммуникация  жҥйесі, коды – IATTZh 4306, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютерлік  желілерін  құру  әдістерін  үйрету,  қолдану 

салаларын талдау және коммуникациялық құрал-жабдықтардың ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Компьютерлік желілерін құру әдістерін үйрету, қолдану 

салаларын талдау және коммуникациялық құрал-жабдықтардың ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Қысқаша мазмҧны: Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық 

жүйелерді  классификациялау.  Желілерде  интерфейстерді  қолдану  әдістері. 

Желілерді тиімділеу әдістері мен қолдану салаларын талдау. Глобальды желіде 

оптималды маршрутты таңдау мәселелері. Пән оқытушысы: 1.  Акимишев Ғ. 

   

                   2. Рузыбаев А. 

 

45. WEB технологиясы, коды - WT 4307, 7-семестр,  4 кредит. Қҧзыреттілігі:  WEB  технологиясы  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

меңгеру.                                                                                                                                                                       Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  «WEB  технологиясы»    курсының  мақсаты  –  пән 

саласында  қазіргі  кездегі  аумақты  (глобальный)  желілермен  (Интернет) 

қолдануды  игеру,  сонымен  қатар  Интернетті  пайдаланудың  жолдарымен 

танысу;  Интернеттен  керекті  мағлұматтарды  табу,  кӛшіру  іс-әректтерімен 

танысу болып табылады.                                                                                                                                                                         


 

 

211  

Қысқаша мазмҧны: WEB технологиясына кіріспе. WEB технологиясында 

парақтар құру әдістері. Гиперсілтемелерді пайдалану әдістері. WEB беттерінің 

байланысын  ұйымдастыру  технологиясы.    Картреждер    құру.  Картреждердің 

ішкі құрылымы. Қосымшаларды WEB  –ке орналастыру. Web-парақтарын құру 

әдістері және оны құру қолданбалы программаларын классификациялау.  Web- 

парақтарын  HTML  тілінде  құру  әдістері.  HTML-тілінде  гиперсілтемелерді 

пайдалану әдстері. 

Пән оқытушысы: 1. Лесбаев Е. 

   

                  2. Салихова Г. 

 

46. Ақпараттық технология,  коды - AT 3307 , 7-семестр,  4 кредит. Қҧзыреттілігі:  Ақпараттық  технология  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

үйрету.    Пререквизиттер: Компьютерлік желілер. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің 

мақсаты: 

Ақпараттық 

технология 

әдістерін 

және 

мүмкіншіліктерін үйрету.   Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттық  технология  World  Wide  Web.  Web  – 

құжаттардағы  ақпараттарды  ұйымдастыру  тәсілдерін  үйрету.  AIFF  дыбыстық 

файлдарын  түрлендіру  форматы.    HTML  тілінде  жаңа  құжат  құру. 

Компьютерлік серверлер, олардың классификациясы. Пән оқытушысы: 1.  Лесбаев Е. 

   

                  2. Салихова Г. 

 

47. Компьютерлік желілер, коды- KZh 4308,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Компьютерлік  желілермен  танысу  және  практикалық 

дағдыларды үйрену және игеру.                Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Компьютерлік желілер курсының мақсаты оқу семестр 

уақытында  компьютерлік  желілермен  танысу  және  практикалық  дағдыларды 

үйрену және игеру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Компьютерлік  тораптардың  даму  тарихы. 

Компьютерлік  тораптардың  жіктелуі.  Локальды  және  глобальді  тораптар. 

Физикалық  және  логикалық  топологиялар.  Тораптар  түйіндері,  кабельдік 

сегменттер, тораптық сегменттер, логикалық торап.  Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Абдуллаев Е. 

 

48. Компьютерлік жҥйелердің сенімділігі, коды- KZhS 4308, 7-семестр, 

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пайдаланушы  интерфейстерін  жобалау  әдістерін  оқыту. 

Қазіргі 


заман 

компьютерлік 

жүйелердегі 

аппараттық-программалық 

интерфейстердің қызметімен ұйымдастыру принциптерін үйрету.               


 

 

212  

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін оқыту. 

Қазіргі 


заман 

компьютерлік 

жүйелердегі 

аппараттық-программалық 

интерфейстердің қызметімен ұйымдастыру принциптерін үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Компьютерлік  жүйелерінің  жобалау  әдістері. 

Жүйелерді  жобалаудың  жалпы  теориясы.  Есептеу  ортасында  оператормен 

апараттық  қарым-қатынасты  қамтамасыз  ететін  аппараттық-программалық 

жасақтамалар.  Компьютерлік  жүйелердің  интерфейстерін  ұйымдастыру 

әдістері.  Компьютерлік жүйелердің интерфейстерінің дамуын талдау. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Абдуллаев Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213  

10. Мамандығы: 5В030100 – Қҧқықтану 

Академиялық дәрежесі: 5В030100 – Қҧқықтану мамандығы бойынша 

                                                     қҧқық бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

       Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент - 18 кредит 

Таңдау компоненті 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

 

  

 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

Жоқ 

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП 

Aleu 


1109 

Әлеуметтану 

 

  

 

БП MKT  

1201 


Мемлекет және 

құқық теориясы 

 

  

 

2-семестр -18 кредит Міндетті компонент - 14 кредит 

Таңдау компоненті – 4 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП KRMKT 

2207 


ShMKT 2207             

1. ҚР мемлекет және 

құқық тарихы                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Шет елдердің 

мемлекет және құқық 

тарихы 


ЖБП 


ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі   

 

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

ETN 


2110 

Экономикалық 

теория негіздері 

  

 

 БП 

KRKK  


1202 

ҚР 


конституциялық 

  

 

  

 

214  

құқығы 


2-курс 

3-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент -13 кредит 

Таңдау компоненті - 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

ЖБП 


ZKE 2111                       

KSN 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Заңгердің кәсіптік 

этикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Құқықтық статистика 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

БП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


ETN 

2110 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


KREK 2209 

KRTK2209                  

1. ҚР экологиялық 

құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. ҚР тау құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

БП KRAK 

2203 


ҚР азаматтық 

құқығы (жалпы 

бӛлім)   

 

  

KRKK 


2204 

ҚР қылмыстық 

құқығы (жалпы 

бӛлім) 


 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент - 6 кредит 

Таңдау компоненті - 12 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KRAK 

2305 


ҚР азаматтық 

құқығы (ерекше 

бӛлім) БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы БП KRKK 

2206 


ҚР қылмыстық 

құқығы (ерекше 

бӛлім) БП KRZhK 2210 

KRSK 2210                  

1. ҚР жер құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. ҚР су құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

БП SK 2211 

PK 2211                          

1. Қылмыснама 

2. Парламенттік құқық 

 

  

 

БП KRAK 2212 

MKB 2212                               

1. ҚР әкімшілік құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Мемлекеттік қызмет 

және басқару                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

 БП 

KROK 2215 

KRTUK 2215                   

1. ҚР отбасы құқығы 

2. ҚР тұрғын үй құқығы                                                                                                                                                   3-курс 5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 7 кредит 

Таңдау компоненті – 11 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(O)T 

3207 


Кәсіби 

қазақ(орыс)тілі 

БП 


ZKE 2111                       

KSN 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Заңгердің кәсіптік 

этикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Құқықтық статистика 

негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

КП 


KRAIZh

K 3301 


ҚР азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

БП 


KRSK 3206 

KRTUK 3206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. ҚР сақтандыру құқығы 

2. ҚР тұрғын үй құқығы 

КП 


KRKIZh

K 3302 


ҚР қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

БП 


KREK 3208 

KRKK 3208                                                                                                                                                

1. ҚР еңбек құқығы 

2. ҚР кәсіпкерлік құқығы                                                                                                                                                                                          

 

  

 

КП KS 3214 

1. Құқық социологиясы  

 

215  

KF 3214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Құқық философиясы 

6-семестр - 18 кредит

 

Міндетті компонент - 2 кредит 

Таңдау компоненті - 16 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

 

  

 

БП АК 3207 

МК 3207                                 

1. ҚР салық құқығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Мұрагерлік құқық                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

КП Adv 3301 

SЕ 3301                                                                                                                                               

1. Адвокатура 

2. Сот экспертологиясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  

 

КП KRKAK 

3303 


KTJE 3303 

1. ҚР қылмыстық атқару 

құқығы 

2. Кәмелетке толмағандардың 

жауаптылық 

ерекшеліктері 

  

 

 КП 

KRAKK 


3308 

AKB 3308                                                                                                                                                                                                     

1. ҚР әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

2. Адам құқықтары мен 

бостандықтары Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет