Элективті пәндер каталогы


 Әдебиеттік оқу әдістемесі, коды - AOA 3303, 5-семестр, 3- кредитжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет3/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

 

21. Әдебиеттік оқу әдістемесі, коды - AOA 3303, 5-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқушының  әрекет  тәсілдері  мен  білім,  білік,  дағдыларын 

«Әдебиеттік оқу әдістемесі» барысында проблемалық түрде меңгереді. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мұғалімдерді  ӛз  кәсібінің  сырларын  терең 

меңгерген, шәкірттергі  білім беріп, тәрбиелеуге әзір, мәтінде қабылдаттырып, 

кӛркем  шығарманы  оқыта  алатын,  сауатты,  мәдениетті  сӛйлеуге  үйреті  

алатындай етіп дайындау. Қысқаша мазмҧны: Оқу пәні және ғылым ретінде курстың сипаттамасы. 

Саналы  және  мәнерлеп  оқуға  үйрету;  дұрыс  және  шапшаң  оқу  дағдарысын 

жетілдіру; бастауыш сыныптарда әдеби шығармаларын жұмыс үдерісі; әр түрлі 

жанудағы  (ертегі,  әңгіме,  мысал,  ӛлең)  шығармалармен  жұмыс  ерекшеліктері 

және  кезеңдері.  Әдебиеттік  оқудан  білім  және  құзыреттілік  нәтижелерін 

тексеру  мен  бағалау.  Қазіргі  заманғы  оқу  сабақтарының  типі  мен  құрылымы. 

Сыныптан тыс оқу әдістемесі.  

Пән оқытушысы: 1.Қуанышбаева З. 

                             2.Молдабекова Н.  

22. Балалар әдебиеті, коды BA 3303, 5-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бастауыш  сынып  оқушыларын  саналы  және  мәнерлеп 

оқуын, дұрыс әрі шапшаң оқу дағдыларын меңгерту  Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  сауат  ашу,  жазу,  ауызша,  жазбаша  тілін 

дамытуға  тӛселдіру  амалдарын  меңгертіп,  теориялық  білімдерін,  оқу 

дағдыларын ӛздерінің мұғалімдік қызметіне дұрыс пайдалана білуге үйрету. 


 

 

18  

Қысқаша мазмҧны: Әдебиет туралы ғылым және оның салалары: әдебиет 

тарихы,  әдебиет  сыны  және  әдебиет  теориясы.  Әдебиеттану  ғылымының 

текстологиясы,  историография,  библиография  секілді  жанама  тараулары, 

олардың  ғылымдық  мәні.  Кӛркем  әдебиеттің  ерекшеліктері,  халықтығы. 

Кӛркем шығарма. Тақырып идея бірлігі. Композиция мен сюжет. Шығарманың 

тілі. Ӛлең құрылысы. Пән оқытушысы: 1.Қуанышбаева З. 

                             2.Молдабекова Н.  

23.  Қоршаған  дҥниені  оқыту  технологиясы,  коды-  KDOT  3305,    5-

семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруға    мүмкіндік 

береді,  сонымен  қатар  балаларға  білім  берудің  келесі  сатысына  кқтерілуге 

кӛмектеседі. Пререквизиттер:  Жаратылыстану негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мұғалімдерді  мектеп  жағдайында  оқу-тәрбие  

процесін ұйымдастыруға қажетті білім, білік және дағдыларын қалыптастыруҚысқаша мазмҧны: Оқу пәні және ғылым ретінде курстың сипаттамасы. 

Кіші  жастағы  оқушылардың  табиғаттану,  қоғамтану  және  адамтану  ұғымдары 

мен түсініктерін қалыптастыру мен дамыту әдістемесі. "Қоршаған орта" курсын 

оқытуды  ұйымдастыру  формалары.  Сыныптан  тыс  жұмыс:  түрлері, 

ұстанымдары, сипаттамасы, ұйымдастыру және ӛткізу. 

Пән оқытушысы: 1.Қуанышбаева З. 

                             2.Молдабекова Н. 

 

24.  Бастауыш  сыныптарда  дҥниетануды  оқытудың  теориялық  негізі, 

коды- BCDOTN 3305,  5-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруға  мүмкіндік 

береді, сонымен қатар балаларға білім берудің сатыларын меңгереді.  Пререквизиттер:  Жаратылыстану  негіздері  және  дүнитануды  оқыту 

әдістемесі  Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  бастауыш  сынып  та  ӛлкетану 

материалдарын пайдаланудың білім, білік  дағдыларын қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Бастауыш  сыныптарда  дүниетануды  оқытудың 

теориялық  негізі  пәнінің    мазмұны.  Бастауыш  сыныптарда  дүниетануды 

оқытудың  теориялық  негізі  пәнінің  мақсаты  мен  міндеттері.Пәннің  зерттеу 

әдістері.  Бастауыш  сыныптарда  дүниетануды  оқытудың  теориялық  негізі 

пәнінің  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Дүниетану  пәнінің  мазмұны. 

Дүниетану  пәнінің  құрылымы.  Дүниетану  пәнінің  ерекшелігі.  Оқушыларды 

жан-жақты тәрбиелеудегі оқу пәнінің алатын орны. 

Пән оқытушысы: 1. Қуанышбаева З. 

                             2. Молдабекова Н. 

 


 

 

19  

25. Абайтану, коды-Abay3202, 6-семестр, 2- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығымен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді.  Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер:Жоқ  Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ  ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. 

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алгашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаянының тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдеріын 

М.  Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек  -үлгісін қалыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде  

Пән оқытушысы: 1.Әбенова Л. 

                             2.Қадырбаев Н. 

 

26. Ыбырайтану, коды- Ybr3202, 6-семестр,   2- кредит.                                                                                                                   

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

 Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай  -ғалым,  этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин-  реалист  жазушы,  ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

   


 

 

 2. Байболова А. 27.  Білім  берудегі  жаңа  технологиялар,  коды  -BBZhT  3206,  6-семестр,                     

3- кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қазіргі заманғы инновациялық технологиялар мен идеялар 

жӛнінде  ӛзіндік  бағыт-бағдары  болуы  тиіс;  белгілі  бір  педагогикалық  

 

20  

технологиялар  бойынша  педагогикалық-психологиялық  процесті  таңдай  және 

құра алулары тиіс. 

Пререквизиттер: Педагогика  

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің 

мақсаты: 

Болашақ 


педагог-психологтың 

қазіргі 


заман 

педагогикалық технологиялары жӛнінде білім беру. Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  заманғы  педагогикалық  технологиялар  оқу 

пәні  ретінде.  Білім  беру  парадигмасы.  Педагогикалық  технология  ұғымы. 

Педагог  ғалымдардың  «педагогикалық  технология»  ұғымына  берген 

анықтамалары.  «Педагогикалық  технология»    категориясының    генезисі  және 

оған берілген анықтамалар. Бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту 

технологияларна сипаттама. Педагогикалық қарым-қатынасты ізгілендіру және 

демократияландыру негізіндегі технологиялар.  

Пән оқытушысы: 1.Ахметова Г. 

                             2.Абдукаримов Х. 

 

28.  Педагогикалық  жобалау  теориясы  мен  технологиясы,    коды  – 

PZhTT 3206,  6-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жобалаудың  жалпы  негіздерін,  педагогикалық  жобалау-

дың  қалыптасуы  мен  дамуын,  педагогикалық  жобалаудың  технологияларын, 

оқушылардың жобалау әрекеттерін ұйымдастыруын меңгерту.  

Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе,   

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

Пәннің мақсаты: Педагогтың білім берушілік рӛлінің ӛзгеруін теориялық 

және әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілуін қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Қоғамдық-әлеуметтік  қайта  құрулар  жағдайында 

жобалаудың  пайда  болуы  мен  дамуы.  Жобалаудың  теориялық  негіздері. 

Педагогикалық  жобалаудың  мәні.  Педагогикалық  жобалаудың  зерттелуі  мен 

түрлері.  Педагогикалық  жобалау  және  педагогикалық  мақсат  қою. 

Педагогикалық жобалауды ұйымдастырудың шарттары

Пән оқытушысы: 1.Ахметова Г. 

                             2.Абдукаримов Х. 

 

29.  Шетел  тілін  оқыту  әдіс  темесі,  коды  -  ShTOA  3304,  6-семестр,  3- 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  бейнелеу  ӛнері 

тарихынан  жүйелі білім беру, сабақ жүргізуге кәсіби даярлау  Пререквизиттер:  Шетел тілі 

Постреквизиттер: Кәсіби бағытталған шетел тілі  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  шетел  тілінде  білім  берудің  қазіргі 

заманғы  жүйесін  дамытудың  негізгі  үрдісі  мен  жетекші  қағидаларын 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ағылшын  тілі  -  бастауыш  сыныптардағы  оқу  пәні 

ретінде.  Оның  тұрмыстағы  және  білім  беру  жүйесіндегі  маңызы.  Бастауыш  

 

21  

мектептегі  ағылшын  тілінің  білім  мазмұны.  Бастауыш  сыныптар  үшін  оқу-

әдістемелік  топтаманы  талдау.  Бастауыш  мектептегі  «ағылшын  тілі»  пәнінің 

білімдік,  тәрбиелік,  және  дамытушылық  міндеттері.  Бағдарламаны  талдау. 

Ағылшын тіліне қойылатын қазіргі талаптар. 

Пән оқытушысы: 1.Сейсенбаева Г. 

                             2.Исламова М. 

 

30  Ағылшын  тілінің  практикалық  граматикасы,    коды  -  ATPG  3304,                        

6-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерді  грамматикалық  формалардың  функциональ-

дық ауқымына қатысты біліммен және оларды сӛйлеу барысында қолдана алуға 

жағдай  жасау,  мамандық  бойынша  мәтіндер  мен  әдебиеттерді  түсуге  қажетті 

грамматикалық формаларды игеру. Пререквизиттер: Шетел тілі  

Постреквизиттер: Кәсіби бағытталған шетел тілі  

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  ағылшын  тілінің  грамматикалық  құрылысын 

меңгеру.  Грамматикалық  ережелер  және  олардың  сӛйлеу  барысындағы 

қызметін,  ағылшын  тілінің  грамматикалық  жүйесінің  дамуының  негізгі 

бағыттарын айқындау. Қысқаша мазмҧны: Оқу пәні және ғылым ретінде курстың сипаттамасы. 

Фонетика,  сӛзжасам,  грамматика  элементтерін оқыту  әдістемесі.  Фонетикалық 

талдау  және  тілдегі  дыбыстарды  сипаттау,  грамматикалық  түсінік  және  тілдің 

грамматикалық  құрылымы  біліктерін  қалыптастырудың  әдіс-тәсілдері.  Қазақ 

тілінен білім мен құзыреттілік нәтижесін тексеру мен бағалау. Қазіргі заманғы 

қазақ  тілі  сабақтарының  құрылымы  мен  типі.  Қазақ  тілінен  сыныптан  тыс 

жұмыстарды ұйымдастыру 

Пән оқытушысы: 1.Сейсенбаева Г. 

                            2.Исламова М. 

 

 31. Логопедия, коды - Log 3306, 6-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сӛйлеу тілі бұзылған баланың сӛйлеу қабілетінің ӛздігінен 

белгілі  бір  бағытпен  дамуын,  сӛйлеу  кемістіктерінің  адамның  жеке  басының 

қалыптасуына, психикасының дамуына тигізетін әсерін анықтау және меңгерту 

Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, педагогика.  

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Пәннің мақсаты: Сӛйлеу тілі бұзылған адамды оқытуды,тәрбиелеуді және 

қайта  тәрбиелеуді,  сонымен  бірге  сӛйлеу  тілі  кемістіктерінің  алдын  алу 

жолдарын ғылыми негізде жете зерттеу болып табылады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Логопедияның  принциптері  және  әдістері. 

Логопедияның  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Сӛйлеу  тілінің  анатомиялық-

физиологиялық механизмі. Артикуляциялық аппараттың ақауларының түрлері. 

Сӛйлеу  тілінің  даму  кезеңдері.  Сӛйлеу  тілінің бұзылуын  анықтау.  Балалардың 

сӛйлеу  тіліндегі  кемшіліктерді  анықтаудың  тәсілдері.  Сӛздің  буындық 


 

 

22  

құрылысын  тексеру.  Фонематикалық  қабылдауын  тексеру.  Сӛйлеу  тілі 

кемістіктерінің жіктелуі. 

Пән оқытушысы: 1.Тілеуова С. 

                             2.Баймаханова Л. 

 

32. Арнайы психология, коды - APsi 3306, 6-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:Мүгедек  пен  дамуында  кемістігі  мен  ауытқулары  бар 

балалармен  түзету  жұмыстары  және  психологиялық  жағынан  зерттеудің  әдіс-

тәсілдерін игеру. 

Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, педагогика.  

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

Пәннің мақсаты: Есте сақтау, интеллект, сӛйлеу, кӛру, есту үдерістерінде 

ауытқушылықтары  бар  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеудің  теориялық 

білімдерімен, ептіліктері, дағдыларымен қаруландыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Арнайы  индивидуалдандырылған  тәрбиелеу  мен 

оқытуды  қажет  ететін  мүмкіндігі  шектеулі    балалардың  тұлғалық  және 

индивидуалды даму үдерісін басқару  тенденциясын, заңдылықтарын, мәні мен 

маңызын зерттейтін ғылым саласы. Мектепке дейінгі, мектептік шақтағы және 

ересектердің арнайы педагогикасы деп аталатын бӛлімдерден тұрады. Бұл пәнді 

оқыту 


барысында 

түзетуші-тәрбелік 

жұмыстар 

қолданылады 

(даму 

ақауларының  алдын  алу  және  түзетуге  бағытталған  арнайы  педагогикалық  іс-шаралар жүйесі). 

Пән оқытушысы: 1.Тілеуова С. 

                             2.Баймаханова Л. 

 

33. Бастауыш білім берудегі қазіргі педагогикалық технология коды  - 

BBBKPT 4204  7-семестр, 5- кредит 

Қҧзыреттілігі: Қазіргі заманғы инновациялық технологиялар мен идеялар 

жӛнінде  ӛзіндік-бағыт-бағдары  болуы  тиіс;  белгілі  бір  педагогикалық 

технологиялар  бойынша  педагогикалық-психологиялық  процесті  таңдай  және 

құра алулары тиіс. Пререквизиттер: Педагогика, Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің 

мақсаты: 

Болашақ 


педагог-психологтың 

қазіргі 


заман 

педагогикалық технологиялары жӛнінде білім беру. Қысқаша  мазмҧны:  Білім  беру  парадигмасы.  Білім  беру  кеңістігіндегі 

жаңалықтар.  Қазіргі  заманғы  педагогикалық  технологиялар  оқу  пәні  ретінде. 

«Педагогикалық  технология»  категориясының  генезисі  және  оған  берілген 

анықтамалар. Технологиялық кесте және технологиялық карта. Педагогикалық 

технологиялардың негізгі алгоритмдері. Бастауыш білім берудің қазіргі заман-

ғы жалпы педагогикалық технологиялары, оларға сипаттама және талдау жасау.

 

Пән оқытушысы: 1. Ахметова Г. 

                                2. Балабаева А. 

 


 

 

23  

34.  Бастауыш  білім  берудегі  дистанциялық  оқыту  жҥйесі,      коды  - 

BBBDOZh 4204, 7-семестр, 5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бастауыш  білім  берудің  қазіргі  заманғы  жалпы 

педагогикалық технологияларды меңгеру.  Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Болашық  бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  жаңа 

педагогикалық  технологиялар  мен  дистанциялық  оқыту  жүйесі  туралы  білім, 

білік, дағдыларын қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бастауыш  білім  берудегі  дистанциялық  оқыту. 

Дистанциялық оқытудің маңызы. Бастауыш білім берудегі дистанциялық оқыту 

мәні  және  оқу  пәні  ретінде.  Дистанциялық оқытудың  мақсаты  мен  міндеттері. 

Бастауыш білім бірудің педагогикалық технологиялары, оларға сипаттама.   Пән оқытушысы: 1. Ахметова Г. 

                             2. Балабаева А. 

 

35. Педагогикалық шеберлік, коды - PSh 4305, 7-семестр, 4- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Педагогикалық  шеберлік  пәнінің  ерекшеліктері  мен 

техникасын 

білу,  жаңа  технологияларды  кәсіби  қызметіне  шығармашылықпен 

пайдалана білу.  Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Қызметтің  барлық  түрін  кәсіби  шыңдай  білу,  оларды 

жан-жақты  дамуға  және  ӛзін-ӛзі  жетілдіруге  бағыттайды,  олардың  дүние 

танымын,  қабілетін,  әлеуметтік  мәні  бар  жұмыстарға  қажеттілігін 

қалыптастырады. Қысқаша  мазмҧны:    Педагогикалық  шеберлік  туралы  түсінік,  оның 

оқытушы  қызметіндегі  ролі.  Педагогикалық  шеберлікті  жүзеге  асыру  және 

қалыптастыру 

жолдары. 

Педагогтің 

тұлғалық 

сапалары. 

Педагогтің 

инновациялық  іскерліктерін  қалыптастыру.  Педагогтің  шығармашылық 

әлеуетін  ынталандыру  және  қалыптастыру.  Мұғалім  шеберлігінің  мінездемесі. 

Мұғалім  сӛйлеуі-педагогикалық  шеберліктің  талабы  ретінде.  Педагогикалық 

қарым-қатынас  және  оның  функциялары.  Педагогикалық  техника  мұғалім 

мінез-құлқын ұйымдастыру формасы ретінде. 

Пән оқытушысы: 1. Аханов Б. 

                             2. Эшмуратов А. 

 

36. Педагогикалық қызмет, коды - PК 4205 7-семестр, 4- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пәннің  негізгі  ұғымдары  мен  мақсаты,  міндеттерін, 

әдістерін  білуі  тиіс.  Кәсіби  тұлғалық  қасиеттерді,    педагогикалық  қарым-

қатынас мәдениетін меңгеруі тиіс

Пререквизиттер: 

Педагогика-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика, Даму педагогикасы, Педагогикалық шеберлік. 

 

 

24  

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің мақсаты: Педагог еңбегін ғылыми ұйымдастыру пәнінің мақсаты 

студенттерді  педагог  еңбегін  ғылыми  негізде  ұйымдастырудың  мәні  мен 

мазмұнымен таныстыру, арнайы курстың міндеттерін  ашу, жаңа терминдердің 

мағынасы және басқада білімдермен қаруландыру. Қысқаша  мазмҧны:  Педагогикалық  еңбекті  ғылыми  ұйымдастырудың 

негіздері.  Педагог  еңбегін ғылыми  ұйымдастыру  пәні  және  мазмұны.  Мұғалім 

іс-әрекетін  ғылыми  ұйымдастыру  тәжірибесі.  Мұғалімнің  жеке  бас  еңбегінің 

техникасын  оптималдандыру.  Оқушылардың  іс-әрекетін  ұйымдастыруға 

кешенді тұрғыдан қарау. Уақытты үнемдеу мәселесі.  

Пән оқытушысы: 1.Аханов Б. 

                            2.Эшмуратов А. 

 

37. Педагогика тарихы,  коды - PT4206, 7-семестр, 5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тарихи-педагогикалық  әдебиеттермен  жұмыс  жасау 

дағдысы  қалыптасқан  маман.  Тәрбие  ісімен  айналысқан  кӛрнекті  ойшылдар, 

түрлі  дәуірлердегі  және  халықтардағы  педагогтарды  студенттерге  таныстыру 

және 


тарихи-педагогикалық 

әдебиеттермен 

жұмыс 

істеу 


біліктерін 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мамандарды  тереңде  жан  жақты  біліммен, 

біліктілікпен  қаруландыру,  кәсіби  педагогикалық  білімнің  ғылыми  негіздерін 

қалыптастыру 

Қысқаша  мазмҧны:  Педагогика  тарихы  пәні  және  міндеттері.  Ежелгі 

әлемдегі  тәрбие  мен  мектеп.  Алғашқы  қауымдағы  тәрбие.  Тәрбиенің  пайда 

болуы.  Орта  ғасырдағы  тәрбие,  мектеп  және  педагогикалық  ойлар.  Батыс 

Еуропа  елдеріндегі  мектеп  пен  педагогика  (XVII-XXI  ғғ.)  Ресейдегі  тәрбие, 

мектеп  және  педагогика  (X-XXI  ғғ.).  Джон  Локктың  педагогикалық 

теориясының  негізгі  ерекшеліктері.  Ж.Ж.Руссоның  педагогикалық  теориясы. 

Н.И.Пироговтың  педагогикалық  қызметі.  Француз  философ-матералистері 

К.А.Гельбеций  және  Д.Дидроның  педагогикалық  идеялары.  Л.Н.Толстойдың 

педагогикалық қызметі мен кӛзқарастары. 

Пән оқытушысы: 1.Асабаев Ж. 

                             2.Оразова А. 

 

38.  Қазақстандағы  педагогикалық  ой-пікірлердің  дамуы,  коды  - 

KPOPD 4206, 7-семестр, 5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазақстандық  педагогиканың  ерекшеліктерін  білуі  тиіс, 

мамандық бойынша қажетті ептілік пен дағдыларды, педагогикалық білімдерді 

меңгеруі қажет. 

Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Жоқ  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет