Элективті пәндер каталогы


-курс  7-семестр – 19 кредитжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет30/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   62

4-курс 

7-семестр – 19 кредит

 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП HBK 4301 

AO 4301                           

1. Халықаралық 

бұқаралық құқық 

2. Атқару ӛндірісі 

  

Жоқ 

 

БП Kri 4302 

HKA 4302                                                           

1. Криминалистика 

2. Халықаралық 

коммерциялық арбитраж 

  

 

 БП 

KKO 4303 

SDT 4303                                  

1. ҚР құқық қорғау 

органдары 

2. Сот дәлеледеу 

теориясы 

  

 

 БП 

KRPK 4304 

SES 4304                                      

1. ҚР прокурорлық 

қадағалау 

2. Сот экономикалық 

сараптама 

  

 

 КП 

SS 4307 


HKShK 4307 

1. Сот сараптамасы 

2. Халықаралық келісім 

шарттар құқығы 

 

  

 

КП KRAKK 

4308 


AIZh 4308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ҚР әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

2. Әкімшілік іс жүргізу  

 

 

 


 

 

216  

1. ҚР мемлекет және қҧқық тарихы,  коды-KRMKT 2207,  2-семестр, 4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студент  мемлекет  аумағында  мемлекет  пен  құқықтың 

пайда  болу,  тұрақтану  және  даму  үдерісін  білу;  Қазақстанның  мемлекет  және 

құқық тарихының мәселелерін зерттеу ерекшеліктерін білу.                                                             

Пререквизиттер: Қазахстан тарихы. 

Постреквизиттер: ҚР азаматтық құқығы. 

Пәннің  мақсаты:  Хронологиялық  тәртіппен  тәуелсіз  Қазақстанның 

аумағында  тарихтың  әр  кезендерінде  мемлекет  пен  құқықтың,  мемлекеттік 

органдар мен құқықтық институттардың нысандары мен түрлерінің пайда болу, 

даму және ауысуын оқып білу. Қысқаша  мазмҧны:  Оқу  барысында  тарихтың  әр  кезеніндегі 

мемлекеттердің қызмет ету жағдайында адамның құқықтық жағдайын реттейтін 

заңнамалар туралы білім қалыптасады. 

Пән оқытушысы: 1. Ихласова М. 

   


                   2. Ғаппаров С. 

 

2. Шет елдердің мемлекет және қҧқық тарихы,   коды-SHMKT 2207,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студент  түрлі  кезендердегі  мемлекет  пен  құқықтың 

дамуының  негізгі  заңдылықтары  мен  ерекшеліктерін  білу;  мемлекет  пен 

құқықтың  дамуын  анықтайтын  негізгі  себептер  туралы  кӛзқарастын  болуы; 

қоғам  дамуының  нақты-тарихи  шарттары  құқықтың  дерекнама  кӛздерінің  ара 

байланыстарын    ӛз  бетінше  талдай  білу; тарихи  әдісті  кәсіптік  заң  қызметінде 

қолдана білу.                                                     Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы 

 Постреквизиттер: ҚР азаматтық құқығы 

Пәннің  мақсаты:  Мемлекет  пен  құқықтың  дамуына  студенттердің 

біртұтас кӛзқарасын қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Шет  елдердің  мемлекет  және  құқық  тарихы  пәні 

мемлекеттіліктің тарихына  аса  кӛп  әсерін  тигізген  шет  елдердің  мемлекет  пен 

құқығының пайда болуын, дамуын, қызмет етуін зерттейді. 

Пән оқытушысы: 1. Ихласова М. 

   


                   2. Ғаппаров С. 

 

3. Заңгердің кәсіптік этикасы,   коды-ZKE 2111,  3-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Заң  қызметінде  кәсіптік  этиканың  мазмұны  мен 

ерекшеліктерін  білу;  заңгердің  кәсіптік  қызметінде  даулы  жағдайларды  шешу 

жолдары тәсілдері. 

Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы  

Постреквизиттер: ҚР құқық қорғау органдары   

Пәннің  мақсаты:  Этика  саласында  студенттердің  білімін  қалыптастыру, 

құқық  қолдану  қызметінің  ерекше  жағдайларында  адамгершілік  нормаларын 

қолдану дағдыларын  қалыптастыру. 


 

 

217  

Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіптік  этика  түсінігі,  оның  түрлері.  Құқықтық 

этика  жүйесі.  Құқық  және  мораль,  заң  және  мораль.  Құқықтық  қызмет 

ӛкілдеріне  қойылатын  адамгершілік  талаптарды  құқықтық  реттеу.  Заңгер 

қызметіндегі іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің маңызы. Пән оқытушысы: 1. Толеген З. 

   


                   2. Суттибаева А. 

 

4.  Қҧқықтық  статистика  негіздері,      коды-KSN  2111,    3-семестр,  2 

кредит 

Қҧзыреттілігі:  Құқықтық  статистика  пәні  мен  әдісінің  мәнін  және 

мазмұнын білу; статистикалық ақпаратты жинау мен ӛндеудің негізгі әдістерін 

қолдана  білу;  шетел  мемлекеттерінің  статистикалық  кӛрсеткіштерін 

халықаралық тұрғыда салыстыру білу.  Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы 

Постреквизиттер: ҚР құқық қорғау органдары   

Пәннің  мақсаты:  Тәжірибелік  жұмыста  қолдану  үшін  статистикалық 

құқықтық ақпараттарды алу, жинақтау, ӛндеу және талдау әдістерін үйрену.  Қысқаша  мазмҧны:  Статистикалық  ғылымның  түсінігі  мен  әдісі; 

статистикалық  зерттеудің  кезендері;  құқықтық  статистикалық  ақпарат  туралы 

түсінік,  оның  мәні  мен  міндеті;  статистикалық  кӛрсеткіштер;  статистикалық 

зерттеудің әдістері.  Пән оқытушысы: 1. Тӛлеген З. 

   


                  2. Суттибаева А. 

5.Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,    коды-MTIKZh  2201,    3-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптардың, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  XVІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІжартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттан  үзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Бакиров Е. 

   


                  2. Оралова З. 

 

 

218  

 

6. Қҧжаттану  негіздері,   коды-KN 2201,  3-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру  

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің стилистикасы 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

   


                  2. Әбшенова Б. 

  

7. ҚР экологиялық қҧқығы,   коды-KREK 2209,  3-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Экологиялық  құқық  ғылымы  мен  саласының  дамуының 

негізгі заңдылықтарын білу  қажет; табиғатты пайдалану мен  қоршаған ортаны 

қорғаудың  негізгі  институттары  мен  қайнар  кӛздерінің  жүйесін  білу;  осы 

саладағы мемлекеттік билік органдары мен жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдар 

қызметінің тәжірибесі мен сот тәжірибесін білу қажет.                                                                                

Пререквизиттер: ҚР конституциялық құқығы. 

Постреквизиттер: ҚР әкімшілік құқығы. 

Пәннің  мақсаты:  қоғамның,  адамның  қоршаған  ортамен  ӛзара  әрекет 

ететін салалары туралы студенттерге білім беру. Қысқаша  мазмҧны:  ҚР  экологиялық  құқығының  пәні  мен  жүйесі. 

Экологиялық 

құқық 

қатынастарының объектілері. 

Экологиялық 

құқықбұзушылық пен қылмыстар үшін заңды жауапкершілік.  

Пән оқытушысы: 1. Сериков Б.Б. 

   


                  2. Ихласова М. 

 

8. ҚР тау қҧқығы,  коды-KRTK2209,  3-семестр, 2 кредит Қҧзыреттілігі: 

Қазақстан 

Республикасының 

жер 


қойнауларын 

пайдалануды  мемлекеттік  реттеудің  негізгі  қағидалары  туралы  студенттердің 

тұжырымдамалық кӛзқарасы қалыптасады. 

Пререквизиттер: ҚР экологиялық құқығы.  

Постреквизиттер: ҚР аграрлық құқығы.    

Пәннің  мақсаты:  Жер  қойнауларын  пайдалану  барысында  туындайтын 

қатынастарды  реттейтін  ҚР-да  қолданыстағы  заңды  нормалар  мен  қағидалар 

туралы кешенді түсінік қалыптастыру.  

Қысқаша мазмҧны: Тау құқығының пәні,  құрылымы,  жер қойнауларын 

пайдалану  заңдары.  Ерекше  пайдалы  қазбаларды  табу.    Ӛндіру  ерекшеліктері. 

Шетел азаматтарының  пайдалы қазбаларды пайдалану құқықтары.  


 

 

219  

Пән оқытушысы: 1. Сериков Б.Б. 

   


                  2. Ихласова М. 

  

9. Дінтану,  коды-DIN 2201,  4-семестр, 2 кредит Қҧзыреттілігі:  Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі  әлемдегі  діни  ахуал  және  діни  толеранттық  туралы  түсінік 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Діннің  шығу  тарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері туралы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен орны 

туралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша мазмҧны: Діннің адамзат тарихында алатын орны. Діннің пайда 

болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер.  Кӛне 

Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегідін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм.  Иудаизм. 

Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы.  Христиан  дінінің  пайда  болуымен  қалыптасуы.  Исламдіні.  Ислам 

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

   


                   2. Таубаев С. 

 

10.  Ислам  мәдениетінің  тарихы,      коды-IMT  2201        ,    3-семестр,  2 

кредит 

Қҧзыреттілігі: Ислам   дінінің таралуы, ислам мәдениеті  және  діни салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердіислам  мәденитің,    діннің  таралуы    және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер.   

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

   


                  2. Таубаев С. 

  

11. ҚР жер қҧқығы,   коды-KRZhK 2210,  4-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Жер  құқығының  қағидаларын,  оларды  пайдалану  аясын, 

жер  қорын  басқару  түрлері  мен  қызметтерін,  жер  қорғаудың  міндеттерін, 

маңызы  мен  мазмұнын,  жерге  деген  құқықтың  мазмұнын,  пайда  болу,  шектеу 

және тоқтату негіздерін білу қажет. Пререквизиттер: ҚР әкімшілік құқығы. 

 

 

220  

Постреквизиттер: ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы.                   

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  жер  құқығының  негізгі  теориялық 

ережелерін түсіндіру.   Қысқаша  мазмҧны:  Жер  құқығының  түсінігі,  пәні  және  жүйесі.  ҚР  

жерзаңнамасының  мақсаттары,  міндеттері  және  қағидаттары.  Жер  құқығының 

қайнар  кӛздері.  ҚР  жер  қатынастарын  құқықтық  реттеу  тарихы.  ҚР  жерге 

меншік құқығы мен басқа да құқықтар. Жер пайдалану құқығы Пән оқытушысы: 1. Ихласова М. 

   


                  2. Сериков Б.Б. 

 

12. ҚР cу қҧқығы,   коды-KRSK 2210,  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Су  қатынастарын  құқықтық  реттеу  саласында  заңдар  мен 

басқа да нормативтік құқықтық актілерді дұрыс пайдалану және оларға түсінік 

бере білу. 

Пререквизиттер: ҚР конституциялық құқығы. 

Постреквизиттер: ҚР әкімшілік құқығы. 

Пәннің  мақсаты:  студенттердің  су  құқығы  саласында  біртұтас  кӛзқарас 

пен кешенді білімдерін қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Су  құқығының  пәні,  жүйесі  мен  қайнар  кӛздері. 

Сулардың  құқықтық  режимі.  Су  нысандарына  меншік  құқық  және  суды 

пайдалану  құқығы.  Су  нысандарын  құқықтық  қорғау.  Су  нысандарын 

қорғаудың  ұйымдастырушылық-құқықтық  шаралары.  Су  заңнамасын  бұзғаны 

үшін жауапкершілік.    

Пән оқытушысы: 1. Ихласова М. 

   


                 2. Сериков Б.Б. 

 

13. Қылмыснама,   коды-Kyl 2211,  4-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Қылмыс пен бір  қоғамдағы дамуды  тежейтін бір құбылыс 

екенін  білуі,  қылмыстың  себептерін  анық  толық  білу,  криминологиялық 

тұрғыдан  қылмыстың  алдын  алу  және  оны  болдырмауды  кӛздеу  онымен 

күресуді білуі тиіс. Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттер: ҚР  қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  қылмыснама  туралы  жалпы  оның 

әлеуметтік бір қоғамның дамуын, адамның дамуын тежейтін бір теріс құбылыс 

екенін  үйрету.  Қылмыснама  пәніндегі  қылмыс  түсінігі,  қылмыскер  түсінігі, 

қылмыстың  алғы  шарттарын  олардың  болу  себептерін  толық  зерттеу. 

Осыларды толық зерттеу арқылы қылмыс пен нығайту оның алдын алуды білу.   

Қысқаша  мазмҧны:  Қылмыстылық  туралы  түрлі  ақпараттарды  олардың 

себептері  мен  жағдайларын,  қылмыскердің  жеке  тұлғасын  және  қылмыстың 

құрбанын  болжау  және  қылмыстың  алдын  алу  шараларын  талдайтын  нақты 

тәсілдердің жиынтығы.   Пән оқытушысы: 1. Суттибаева А. 

   


                   2. Ихласова М. 

 

 

221  

14. Парламенттік қҧқығы,   коды-PK 2211,  4-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Қазақстан Республикасының мемлекеттік биліктің ӛкілетті 

органы ретіндегі парламент туралы түсінік болуы  қажет.                                                         Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттер: Халықаралық бұқаралық құқық                    

Пәннің  мақсаты:  Парламентаризм  негізінде  биліктердің  боліну  жӛнінде  

ой-пікір туралы түсінікті қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Парламентаризмнің  түсінігі,  мәні.  Халықтық 

ӛкілеттік  және  парламентаризм.  Ӛкілдік  мекемелер,  олардың  негізгі  белгілері 

мен 

қызметтері. Парламент 

палаталарының 

құрылу 

тәсілдері. Заңшығарушылық  құзыреті.  Парламент  сессиялары.  Парламентті  алмастыру. 

Парламент  отырысының  күн  тәртібін  белгілеу.  Парламентте  талқылау  және 

дауыс беру тәртібі.  

Пән оқытушысы: 1. Суттибаева А. 

   


                  2. Ихласова М. 

 

15. ҚР әкімшілік қҧқығы,   коды-KRAK 2212,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Әкімшілік құқық қатынастарының пайда болу, ӛзгеру және 

тоқтатылу  ерекшеліктерін  білу;  мемлекеттік  биліктің  атқару  органдарының 

қызметі мен ұйымдастырылуының құқықтық реттеу жүйесін білу. 

Пререквизиттер: ҚР конституциялық құқығы. 

Постреквизиттер: ҚР қылмыстық іс жүргізу, ҚР азаматтық іс жүргізу. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттер  әкімшілік  және  әкімшілік  іс  жүргізу 

заңнамасы  саласында  құқық  қолдану  қызметін  жүзеге  асыруға  кӛмектесетін 

білім алады.. 

Қысқаша  мазмҧны:  Әкімшілік  актілер;  әкімшілік  қызмет;  әкімшілік 

заңдар;  әкімшілік  құқықтық  дау;  әкімшілік  жауапкершілік;  әкімшілік 

құқықбұзушылық; әкімшілік жаза; әкімшілік сот ӛндірісі. 

Пән оқытушысы: 1. Тӛребаева А. 

   


                   2. Тӛлеген З. 

 

16. Мемлекеттік  қызмет және басқару,   коды-MKB 2212   ,  4-семестр, 

3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Мемлекеттік  органдар  жүйесін,  құрылымын  білу; 

нормативтік  құқықтық  базаны  білу  негізінде  әкімшілік-аумақтық  бірлік  үшін 

маңызды мәселелердің шешілуінің тиімді жолдарын таба білу. 

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы 

Постреквизиттер: ҚР құқық қорғау органдары 

Пәннің мақсаты: Қазіргі заманғы мемлекеттік қызметтік заңнаманы терең 

меңгерген  және  сол  білімін  тәжірибеде  қолдана  білетін  жоғары  білікті  маман 

дайындау.  

Қысқаша  мазмҧны:  Мемлекеттік  қызметтің  түсінігі,  қағидалары. 

Мемлекеттік қызметкердің құқықтық жағдайы. Мемлекеттік қызметке орналасу  

 

222  

құқығы.  Мемлекеттік  қызметтің  тоқтатылуы.  Мемлекеттік  басқарудың 

тиімділігін қамтамасыз ету. 

Пән оқытушысы: 1. Тӛребаева А. 

   


                  2. Тӛлеген З. 

 

17. ҚР отбасы қҧқығы,  коды-KROK 2215,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу; қолданыстағы 

заңнаманы білу; отбасы нормаларын дұрыс қолдана білу. Пререквизиттер: ҚР конституциялық құқығы 

Постреквизиттер: ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы                   

Пәннің  мақсаты:  Білікті  маман  дайындау  үшін  қолданыстағы  отбасы 

заңнаманы талдап, оны тәжірибеде қолдана білу. Қысқаша мазмҧны:  Неке  және  отбасы  туралы  заң.  Отбасылық  құқық 

қатынастары. Ерлі-зайыптылардың мүліктік  құқықтары мен міндеттері.  Некені 

жою.  Некенің  жарамсызыдығы  және  тоқтатылуы.  Ата-аналар  мен  балалардың 

алименттік  құқықтары  мен  міндеттері.  Алимент  тӛлеудің  немесе  орнын 

толтырудың тәртібі. Бала асырап алу, қамқоршы және қорғаншылық.   

Пән оқытушысы: 1. Тӛлеген З. 

   


                 2. Суттибаева А. 

 

18. ҚР  тҧрғын  ҥй  қҧқығы,  коды-KRTUK 2215,  4-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Қазақстан  Республикасының  тұрғын  үй  туралы 

заңнамасын  білу,  теориялық  білімді  кез  келген  тұрғын  үй  бағдарламаларын 

жүзеге  асыру  барысында  қолдана  білу  және  олардың  салдарын  болжай  білу, 

құжаттарды  дайындай  білу  және  заңдық  сипаттағы  құжаттарға  құқықтық 

сараптама жүргізу. 

Пререквизиттер: ҚР азаматтық құқығы.  

Постреквизиттер: ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы.                   

Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасының тұрғын үй туралы заңмасы 

жӛнінде білімді қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Тұрғын  үй  түсінігі.  Қазақстан  Республикасының 

тұрғын үй заңы. Тұрғын үй қоры,   тұрғын үй қорын жіктеу. Тұрғын бӛлмелерді 

беру. Тұрғын үйге пәтерге меншік құқығы. Тұрғын бӛлемелерді жалға беру мен 

жалға алу шарты.  Пән оқытушысы: 1. Тӛлеген З. 

   


                 2. Суттибаева А. 

 

19. Заңгердің кәсіптік этикасы,   коды-ZKE 3111,  5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Заң  қызметінде  кәсіптік  этиканың  мазмұны  мен 

ерекшеліктерін  білу;  заңгердің  кәсіптік  қызметінде  даулы  жағдайларды  шешу 

жолдары тәсілдері. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет