Элективті пәндер каталогы


 Атқару ӛндірісі,   коды-AO 4301,  7-семестр, 3 кредитжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет32/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   62

 

38. Атқару ӛндірісі,   коды-AO 4301,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  ҚР  атқару  ӛндірісі  туралы  заңнамасының  жүйесі  туралы 

түсінігі болу; теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу керек.                                                                                  Пререквизиттер: ҚР қылмыстық құқығы.         

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  ҚР  атқару  ӛндірісін  құқықтық  реттеудің  негіздерін 

түсінуге үйрету. Қысқаша мазмҧны:  Атқару  ӛндірісінің түсінігі,  пәні мен  жүйесі.  Атқару 

ӛндірісінің  субъектілері.  Атқару  ӛндірісін  қозғау  және  мәжбүрлеп  орындауға 

дайындық.  Атқару  ӛндірісінің  қатысушыларының  құқықтарын  қорғау.  Шетел 

элементтерінің  қатысы  бар  атқару  ӛндірісінде  атқару  әрекеттерін  жасау 

ерекшеліктері. 

Пән оқытушысы: 1. Ихласова М. 

   


                  2. Тӛлеген З. 

 

39. Криминалистика,   коды-Kri 4302,  7-семестр, 3 кредит Қҧзыреттілігі:  Сырттай  және  қарсылық  білдіру  нысандары  мен 

тәсілдеріне  қорытынды  жасай  білу.Мемлекет  және  қоғамдық  мүлікті  тергеу 

ерекшеліктерін  анықтау.  Жалған    ақша  жасау  әрекеттерінің  жою  жолдарын 

кӛрсету.                                                                                  Пререквизиттер: ҚР  қылмыстық атқару  құқығы. 

 

 

231  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: Студенттердің  криминалистика пәнінің терең мәселесін 

үйрету  болып  табылады.  Оқу  барысында  студент  ең  алдымен    кӛптеген 

нормативтік  құқықтық    құжаттар  мен  танысып,оларды  қолдана  білу 

қажет.Сонымен  қатар  заң    актілері  мен,криминалистика  саласындағы  ӛзгеде 

құжаттар  мен  таныс  болып  оны  толтыра  білу,оған  қорытынды  жасай  білу 

қажет. 


Қысқаша  мазмҧны:  Криминалистика    саласындағы  құқықтық  реттеу 

мәселесі  мемлекет  ӛмірінде  ӛте  маңызды  орын  алады.Криминалистика  саласы 

арқылы ол криминалистик сарапшы мамандардың ӛзіндік  даму жағдайына әсер 

тигізеді. Пән оқытушысы: 1. Ахметов Қ. 

   


                  2. Ғаппаров С. 

40.  Халықаралық  коммерциялық  арбитраж,      коды-HKA  4302,    7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Халықаралық коммерциялық арбитраж саласында ең ӛзекті 

тәжірибелік мәселелерді білу. Пререквизиттер:  Халықаралық  дербес  құқығы,  Халықаралық  бұхаралық 

құқық. 


Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің 

мақсаты: 

Студенттердің 

халықаралық 

коммерциялық 

арбитраждың ерекшеліктері мен қарау рәсімдерін оқып білуі. 

Қысқаша  мазмҧны:  Халықаралық  коммерциялық  арбитражға  кіріспе. 

Дауларды  шешудің  соттан  тыс  және  сотқа  дейнгі  тәсілдері.  Халықаралық 

коммерциялық  арбитражда  қолданылатын  құқық.  Арбитраждық  келісім. 

Арбитражда қарау. Арбитраждық шешім. Пән оқытушысы: 1. Ахметов Қ. 

   


                  2. Ғаппаров С. 

41.  Қазақстан  Республикасының  қҧқық  қорғау  органдары,      коды-

KKO 4303,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Құқық    қорғау  органдарының  міндеттері,  қызметтері, 

құрылымы туралы түсінігі болу қажет.                                                                                  Пререквизиттер: ҚР  қылмыстық құқығы.         

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  ҚР  құқық  қорғау  органдарының  құқық  негіздері, 

міндеттері, құрылымы мен құзыреті туралы білімді қалыптастыру. Қысқаша мазмҧны: Құқық қорғау қызметінің түсінігі мен белгілері және 

оның  міндеттері.  Құқық  қорғау  қызметін  атқаратын  органдар.  Сот  билігінің 

түсінігі  және  негізгі  белгілері.  ҚР  прокуратура  органдары.  Ішкі  істер 

органдары.  ҰҚК  органдары.  ҚР  салықтық  қызмет  және  қаржы  полиция 

органдары.  Кеден  органдары.  Әділет  органдары.  ҚР  нотариаты.  ҚР 

адвокатурасы. Пән оқытушысы: 1. Жұманова Ұ. 

   


                  2. Ихласова М. 

 

 

232  

42. Сот дәлелдеу теориясы,   коды- SDT 4303,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дәлелдеудің  ішкі  құрылымын,  қылмыстық  іс  жүргізудегі 

дәлелдеудің мәнін білу; теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу.                                                                                  Пререквизиттер: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы   

Постреквизиттер: Жоқ.                                           

Пәннің  мақсаты:  Дәлелдеуің  ұғымы,  мәні  және  мақсаты  туралы, 

дәлелдемелердің түсінігі мен түрлері жӛнінде білім алу, және де қылмыстық іс 

жүргізудегі дәлелдеумен байланысты мәселелерді оқып білу.. 

Қысқаша  мазмҧны:  Дәлелдемелердің  түсінігі,  жиктелуі,  түрлерінің 

сипаттамасы. 

Дәлелдеу 

субъектілерінің 

ұғымы 

мен 


сипаттамасы. 

Дәлелдемелерді  жинау,  бағалау  мен  тексеру  тәсілдері.  Қылмыстық  іс 

жүргізудің кезендерінде дәлелдеу үдерісінің ерекшеліктері.  

Пән оқытушысы: 1. Жұманова Ұ. 

   


                 2. Ихласова М. 

 

43.  ҚР  прокурорлық  қадағалау,      коды-KRPK  4304,    7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Студенттерді прокуратура туралы ғылыми білімді игеру.                                                                                  

Пререквизиттер: ҚР қылмыстық құқығы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  прокурор-лық  бақылау  мәнімен,  оны 

жүзеге  асыру  әдістерімен  және  заңдылық  бұзудың  алдын  алу  нысандары-мен 

таныту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Курсты  меңгеру  нәтижесінде    студенттер  ҚР-сында 

прокурорлық  бақылаудың  теориялық  негіздері  мен  тәжірибелік  іс-  әрекеті 

туралы түсінігін қалыптастыру. 

Пән оқытушысы: 1. Суттибаева А. 

   


                   2. Жұманова Ұ. 

44. Сот экономика сараптамасы,   коды-SES 4304,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сот  экономикалық сараптаманың теориялық,  әдіснамалық 

негіздері  жӛнінде;  сот  экономикалық  сараптаманы  тағайындау,  ӛткізу  туралы;       

сот  экономикалық  сараптамамен  шешілетін  сараптамалық  мәселелер  туралы; 

сот экономикалық сараптама әдістері туралы білім алу. Пререквизиттер: ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы.   

Постреквизиттер: Жоқ.   

Пәннің  мақсаты:  Сот    экономикалық  сараптамасын  тиімді  откізу  үшін 

қажетті білім мен біліктілікті арттыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Сот  экономикалық  сараптамасын  тағайындау. 

Сараптамалық зерттеу үшін үлгі алу әдісі. Сараптамалық зерттеу  үшін үлгілер 

алуға  құқығы  бар  адамдар  мен  мекемелер.  Сараптама  қорытындысын  бағалау, 

қолдану  нәтижесі  бойынша  жәбірленушінің,  сезіктінің,  айыпталушының 

құқықтары.  Сараптамаға байланысты шығындарды ӛтеу.  

Пән оқытушысы: 1. Суттибаева А. 

   


                       2. Жұманова Ұ. 

 

 

233  

45. Сот сараптамасы,   коды-SS 4307,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сот  сараптаманың  теориялық,  әдіснамалық  негіздері 

жӛнінде; сот сараптаманы тағайындау,  ӛткізу  туралы; сот сараптамамен шеші-

летін сараптамалық мәселелер туралы; сот сараптама әдістері туралы білім алу. 

Пререквизиттер: Адвокатура. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: сот сараптамасын тиімді откізу үшін қажетті білім мен 

біліктілікті арттыру. Қысқаша  мазмҧны:  Сот  сараптамасын  тағайындау.  Сараптамалық 

зерттеу  үшін  үлгі  алу  әдісі.  Сараптамалық  зерттеу  үшін  үлгілер  алуға  құқығы 

бар  адамдар  мен  мекемелер.  Сараптама  қорытындысын  бағалау,  қолдану 

нәтижесі  бойынша  жәбірленушінің,  сезіктінің,  айыпталушының  құқықтары.  

Сараптамаға байланысты шығындарды ӛтеу. 

Пән оқытушысы: 1. Ахметов Қ. 

   


                  2. Жұманова Ұ. 

 

46.  Халықаралық  келісім  шарттар,      коды-HKShK 4307,    7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мемлекеттер  мен  халықаралық  құқықтың  басқа  да 

субъектілерінің  арасындағы  халықаралық  шарттардың  жасалауы,  орындалуы 

және тоқтатылуы жӛніндегі қатынастарды қарастыру.                                                                                  

Пререквизиттер: Халықаралық дербес құқығы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Халықаралық келісімшарт құқығының түсінігі мен пәні, 

халықаралық шарт туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Халықаралық  келісімшарт  құқығының  пәні.  Құқық 

жүйесіндегі  оның  рӛлі.  Құқық  саласының  субъектілері,    әдісі,  қағидалары, 

құқықтық  қатынастары  және  оларды  жіктеу.    Құқық  саласының    жүйесі  және  

оның құрлымы. Пән оқытушысы: 1. Ахметов Қ. 

   


                  2. Жұманова Ұ. 

 

47.  ҚР  әлеуметтік  қамсыздандыру  қҧқығы,      коды-KRAKK  4308,    7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Азаматтарды  материалдық  жағынан  қамтамасыз  ету  мен 

әлеуметтік  тұрғыдан  қызмет  кӛрсету  жӛніндегі  заңмалар  мен  құқық  қолдану 

тәжірибесі туралы білімді қалыптастыру.                                                                                  

Пререквизиттер: ҚР еңбек құқығы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Зейнеткерлік  туралы,  балалары  бар  жас  отбасыларға 

жәрдем  ақы  туралы,  әлеуметтік  сақтандыру  туралы,  дәрігерлік  қызмет  кӛрсту 

туралы заңнамалармен жұмыс істей білу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Әлеуметтік  қамсыздандыру  құқығының  пәні.  Құқық 

жүйесіндегі  оның  рӛлі.  Құқық  саласының  субъектілері,    әдісі,  қағидалары,  

 

234  

құқықтық  қатынастары  және  оларды  жіктеу.    Құқық  саласының    жүйесі  және  

оның  құрлымы.      Әлеуметтік  қамсыздандыру  шараларын  қаржыландыру: 

мемлекеттік  бюджетке  салық  аудару,    оларды  бюджеттік  деңгей  мен  

бағдарламалар  бойынша    бӛлу,  жинақтау  және  зейнеткерлік  қорға    салынатын 

міндетті салымдар. Пән оқытушысы: 1. Тӛлеген З. 

        


                  2. Тӛребаева А. 

 

48. Әкімшілік іс жҥргізу,   коды- AIZh 4308,  7-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Әрбір  істің  мән-жайын  ӛз  уақытында,  жан-жақты,  толық 

және әділетті түрде айқындау. Пререквизиттер: ҚР әкімшілік құқығы, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, 

ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы. Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Әкімшілік  құқық  бұзушылықты  жасауға  итермелеген, 

ықпал  еткен  себептер  мен  жағдайларды  анықтау;  құқық  бұзушылықтардың 

алдын  алу,  азаматтарды,  заңдарды  сақтау  рухында  тәрбиелеу,  заңдылықты 

нығайту. Қысқаша  мазмҧны:  Әкімшілік  процесс  құрылымында  әкімшілік  құқық 

бұзушылық  туралы  істер  бойынша  ӛндіріс  ӛте  маңызды  элемент  болып 

табылады.    Істердің  сипаты  мен  іс  жүргізудің  алдында  тұрған  нақты 

міндеттердің ерекшелігін анықтайды. Пән оқытушысы: 1. Тӛлеген З. 

   


                   2. Тӛребаева А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235  

11. Мамандығы: 5В050800 – Есеп және аудит 

Академиялық дәрежесі: 5В050800 – Есеп және аудит мамандығы бойынша          

               экономика және бизнес бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 16 кредит 

Таңдау компоненті – 3 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

БП 


KE 1203 

AE 1203 


1. Қазақстан экономикасы 

2. Аймақтар экономикасы 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

 

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП 

Aleu 


1109 

Әлеуметтану 

 

  

 

2-семестр -19 кредит Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті  

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП 

ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

 Жоқ

 

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

KN 2111 


Құқық негіздері 

  

 

 БП 

ET 1201 


Экономикалық 

теория 


 

  

 

БП EM 1202 

Экономикадағы 

математика 

  

 

 БП 

Mik 1203  Микроэкономика 

 

  

 

2-курс 3-семестр - 18 кредит 

 

 

236  

Міндетті компонент -17 кредит 

Таңдау компоненті - 1 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП  KN 2110  Құқық негіздері 

  

 

 БП 

Mak 


2204 

Макроэкономика 

 

  

 

БП BEN 

2205 


Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

 

  

 

БП KK(O)T 

2207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

 

  

 

БП KBShT 

2208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

  

 

 4-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 6 кредит 

Таңдау компоненті - 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


Кar 2206  Қаржы 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы КП КЕ 2301 

Қаржылық есеп І  

БП 


Men 2205 

OM 2205 


1. Менеджмент 

2. Ӛндірстік менеджмент                                                                                                                                                          

 

  

 

БП KND 3206                                                            

NBB 3206 

1. Қаржы нарығы және 

делдалдар 

2. Нарық және баға 

белгілеу                                                                                      

 

  

 

БП EMR 2212 

AKMRK 


2212 

1. Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

2. Агроӛнеркәсіп кешенін 

мемлекеттік реттеу және 

қолдау 


 

  

 

БП ANB 2216 

AIN 2216 

1. Ақша несие банктер 

2. Ақша айналысы және 

несие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4-курс 7-семестр – 18 кредит

 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП HE 4209 

ShFE 4209 

1. Халықаралық экономика 

2. Шетел фирмаларының 

экономикасы 

  

 

 

КП KOEE 4301 

Kas 4301 

1. Қаржы органдардағы 

есеп және есептеме 

2. Қазынашылық 

  

Жоқ 

 

КП BBEE  

4302 


BT 4302 

1. Банктегі бухгалтерлік 

есеп және есептеме 

2. Басқаруды талдау  

 

237  

 

  

 

КП BBA 4304 

EANR 4304 

1. Банктік бақылау және 

аудит 


2. Экономиканы ақша-

несиелік реттеу 

 

  

 

КП SE 4305 

HB 4305 


1. Салық есебі 

2. Халықаралық бизнес 

 

  

 

КП AShBE 

4209                           

IKKKT  

4209 


1. Ауыл 

шаруашылығындағы 

бухгалтерлік есебі 

2. Инвестициялық 

қорлардың қызметін 

қаржылық талдау 

 

1.  Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,    коды-MTIKZh  2201,    3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер: жоқ.  

Постреквизиттер: жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының  тарихымен,  оның 

түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын талаптардың, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар стилінің ӛзіндік  

лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны: XVІІ ғасырда  қазақ даласында  колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІжартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттанүзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат.   Пән оқытушысы: 1. Байболова А.   

   


                  2. Әбшенова Б. 

 

2. Қҧжаттану,   коды-KN 2201,  3-семестр,  1 кредит. Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: жоқ.  

Постреквизиттер: жоқ. 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет