Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет33/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   62

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 


 

 

238  

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А.    

   


                  2. Әбшенова Б.   

3. Дінтану,   коды-DIN 2202,  4-семестр,  1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі әлемдегі діни ахуал және діни толеранттық   

туралы түсінік қалыптастыру. 

Пререквизиттер: жоқ.  

Постреквизиттер: жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Діннің  шығутарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері туралы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтерімен орны 

туралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша мазмҧны: Діннің адамзат тарихында алатын орны. Діннің пайда 

болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер.  Кӛне 

Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм.  Иудаизм. 

Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуымен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуымен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам 

дінінің таралуы. Діннің адамзат қоғамындағы алар орнымен маңызы. Мұхаммед 

пайғамбар. Құран Кәрім. Қазақстан Республикасындағы діни жағдай.   Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.   

   


                  2. Досыбаев Н.  

 

4. Ислам мәдениетінің тарихы,   коды-IMT 2202,  4-семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі: Ислам  дінінің таралуы, ислам мәдениеті  және  діни салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру  Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердіислам  мәденитің,    діннің  таралуы    және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер.   

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.   

   


                  2. Досыбаев Н.  

 

5. Менеджмент,   коды-Men 2205,  4-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Менеджмент    бәсекелестік  күрес  жағдайында    нарық 

коньюнктурасын  сергек  сезіну  мүмкіншілігінде,  талапты,  икемді  экономиканы 

басқару  жүйесін  ұсынуда  және  нарық  экономикасындағы  қажетті 

экономикалық салалардың арнайы басқару түрлерін қарастыру. Пререквизиттер: Микроэкономика  

Постреквизиттер: Инновациялық менеджмент 

 

 

239  

Пәннің мақсаты: Менеджмент туралы кешенді теориялық білімнің болуы, 

халықаралық  тәжірибені  тиімді  пайдалану  негізінде  экономикалық  қызмет 

дағдысын қалыптастыру болып табылады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Басқару  ғылымының  теориялық  ұғымдары,  Басқару 

функциялары, Басқару жүйесіндегі қызметтер.    Пән оқытушысы: 1. Бакиров Е. 

   


                  2. Оралова З. 

 

6. Ӛндірстік менеджмент,   коды-OM 2205,  4-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ӛндірістік  менеджмент  белгілі  кӛлемде,  белгіленген 

сапада, келісімді мерзімде және шығындарды барынша тӛмен жұмсап, тауарлар 

ӛндірумен айналасатын басқарушы қосалқы жүйе. 

Пререквизиттер: Микроэкономика  

Постреквизиттер: Инновациялық менеджмент 

Пәннің  мақсаты:  Ӛндірстік  менеджмент    бойынша  дәлелденген  және 

жоспарланған  операциялары  бар  ұйымдық  құрылым  жасау,  адамдар  арасында 

міндеттерді бӛлу және жауапкершілік деңгейді белгілеу, нұсқау шығару. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ӛндірістің  менеджмент  ӛндіріс  саласы  бойынша 

басшылық  етуіне  жаңа  нарықтарды  игеруіне  жұртышылықтың  мұқтажын 

қанағаттандыру.   

Пән оқытушысы: 1. Бакиров Е.  

   


                  2. Оралова З. 

  

7.  Қаржы  нарықтары  мен  делдалдар,      коды-KND  3206,    4-семестр,  4 

кредит 

Қҧзыреттілігі:  Қаржы  нарығының  теориялық  негіздерін  оқып  білу, 

тәжірибелік дағдыларды қалыптастырып қаржы делдалдардың ролін түсіну. Пререквизиттер: Экономикалық теория   

Постреквизиттер: Салық және салық салу 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  кезгі  мамандарға  қаржы  саласы  мен  қаржы 

делдалдар  қызметінде  бағыт  алуға  кӛмегін  тигізетін  арнайы  білімді 

қалыптастыру. 

Қысқаша мазмҧны: Қаржы нарығының мәні мен түсінігі. Қаржы нарығы 

жіктелімінің ерекшеліктері. Қазақстанның қаржы нарығы және оның құрамдас 

бӛліктері.  Ақша  нарығының  мағынасы  мен  мәні.  Қаржы  нарығы  жүйесіндегі 

несие нарығының орны. Несие нарығының құралдары. Валюта нарығы: түрлері 

және  оның  дамуындағы  негізгі  кезеңдер.  Қазақстандағы  бағалы  қағаз 

нарығының  қазіргі  жағдайы.  Сақтандырудың  түрлері.  Сақтандыру  нарығының 

құралдары.   

Пән оқытушысы: 1. Жакешова А.   

   


                  2. Адамбекова М. 

 

  

 

 

240  

8. Нарық және баға белгілеу,   коды-NBB 3206,  4-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Баға  белгілеу  жалпы  бағыттарды,  ӛндірістегі  және  жаңа 

тауарлаға  баға  белгілеу  тәсілдерін  анықтау,    мекеменің  нарықтық  позициясын 

күшейту. 

Пререквизиттер: Экономикалық теория   

Постреквизиттер: Салық және салық салу 

Пәннің мақсаты: рыноктық экономиканың негізгі элементі ретіндегі баға 

жүйесі  мен  оның  механизмін  анықтау.  Бүкіләлемдік  экономикалық  дағдарыс 

кезіндегі баға белгілеу мәселелерін зерделеу. 

Қысқаша  мазмҧны:  тауарға  ӛтім  кӛлемін  арттыруға  септігін  тигізетін 

деңгейін анықтап, қажет болған жағдайда оған ӛзгерістер енгізіп отыру.  Пән оқытушысы: 1. Жакешова А.   

   


                  2. Адамбекова М. 

 

9.  Экономиканы  мемлекеттіктреттеу,      коды-EMR  2212,    4-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Басқару туралы білімдер кешенін құрайды, әртүрлі басқару 

қызметін  жүзеге  асыру,  басқару  жүйелерін  талдау  және  оларды  жобалауды 

нақтылы дағдыларды тудырады. 

Пререквизиттер: Макроэкономика 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 

Пәннің  мақсаты:  экономиканың  басыңқы  жақтарын  және  осал  тұстарын 

анықтап,  оның  дамуына  және  макроэкономикалық  тұрақтылыққа  жетуде 

атқарылатын шараларды айқындау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Басқарудың    міндетің  жан-жақты  ашады. 

экономикалық және әлеуметтік процестерді басқаруды тәжірбиесін мемлекеттік 

салалық тұрғыдан жеткілікті талдап, соның арқасында  басқару практикасының 

салыстырмалы жетістіктері мен кемшіліктерін анықтау. 

Мемлекет  немесе  халықаралық  дәрежеде  болып  жатқан  әлеуметтік  –

экономикалық  процестерді  бағалау,  талдау  жасап,  қорытынды  жасауға  бет 

бағдар беру.  

Пән оқытушысы: 1. Тәжітаев Қ.  

   


                  2. Серіков Б.  

 

10.  Агроӛнеркәсіп  кешенін  мемлекеттік  реттеу  және  қолдау,      коды-AKMRK 2212,  4-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ауыл  шаруашьшық  кәсіпорындары  қызметінің  тиімді 

ұйымдық  нысандарын  белгілеу,    шаруашылық  ішіндегі  экономикалық 

қатынастарды жетілдіру мәселелерін оқыту. 

Пререквизиттер: Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы.  

Пәннің  мақсаты:  Агроӛнеркәсіптік  ӛндірісінде  нарық  қатынастарының 

қалыптасуы  жағдайында  меншік  пен  жұмыскерлердің  мүдделерімен 

байланысты  біраз  ӛзекті  мәселелерін  қамтитын,  агроӛнеркәсіптік  ӛндірісінің 


 

 

241  

тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы жағдайында оның 

жетілу  жолдары  мен  формаларының  жоғарғы  варианттарын  таңдап,  жетілдіру 

жолдарын ғылыми түрде негіздеу. Қысқаша  мазмҧны:  Шаруашылық  жүргізу  тетіктері  мен  шаруашылық 

жүргізудің  экономикалық  тетіктерінің  мәні  мен  құрылымына  шолу  жасап, 

олардың  басты  буындары  мен  ӛзара  байланысын  анықтау,   кәсіпорын 

кызметінің сыртқы  экономикалық орта  элементтері  мен  шаруашылық  ішіндегі 

экономикалық тетіктерді талдау.   

Пән оқытушысы: 1. Тәжітаев Қ.  

   


                   2. Серіков Б.  

  

11. Ақша несие банктер,   коды-ANB 2216,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ақшаның,  несиенің,  банктердің  теориясы  бойынша 

теориялық    білімнің  белгілі  –  бір  қажетті  минимумын  беру,  банк  аясында 

қызмет істеу үшін қажетті практикалық әдістерді дарыту. 

Пререквизиттер: Қазақстан экономикасы.  

Постреквизиттер: Дамыған каржылык есеп. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мамандардың  ақша,  несие,  банктер  теориясы 

саласында кәзіргі заманғы іргелі білімдерін қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Ақшалардың  пайда  болуы  және  мәні.  Ақшалардың 

қызметі.  Ақща  айналымы.  Ақша  жүйесі.  Инфляция.  Несиенің  қажеттілігі  мен 

мәні. Несиенің қызметі мен заңдары. Банктік жүйенің түсінігі мен элементтері. 

Халықаралық қаржылық және несиелік институттар.   Пән оқытушысы: 1. Адамбекова М.  

   


                  2. Нарботаева А. 

 

12. Ақша айналысы және несие,   коды-AIN 2216,  4-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ақша  және  несие  қатынастарын  теориялық  бағытта 

карастыру Пререквизиттер: Қазақстан экономикасы.  

Постреквизиттер: Дамыған каржылык есеп. 

Пәннің  мақсаты:  Ақша  мен  несиенің  шығу  тегі,  Қазақстандағы  банктік 

капиталдың қалыптасу ерекшеліктері, ақша-несие қатынастарын дамыту. Қысқаша  мазмҧны:  Ақша-несие  қатынастары  мен  банктердің  даму 

тарихын,    халықаралық  валюталық  қатынастардың  отандық  тәжірибедегі 

құрылымы мен жағдайы қарастырылған.    

Пән оқытушысы: 1. Адамбекова М.  

   


                  2. Нарботаева А. 

 

13. Халықаралық экономика,   коды-HE 4209,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Алған  білімдері  олардың  халықаралық  деңгейдегі  

экономист ретіндегі болашақ жұмысына негіз қалайды. Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар 

 

 

242  

Пәннің  мақсаты:  жүйеленген  білімді  меңгеруі  және  халықаралық 

экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді талдауға машықтануы.  Қысқаша мазмҧны: халықаралық бизнестің қалыптасуы және құрылымы. 

Халықаралық  бизнестің  классикалық  теориялары.  Халықаралық  бизнестің 

табыстарды бӛлуге ықпал етуі.   

Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О.   

   


                  2. Бердібеков Х. 

 

14. Шетел фирмаларының экономикасы,   коды-ShFE 4209,  7-семестр, 

3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Шет  елдердегі  ӛнеркәсіптік  бизнесті  ұйымдастыру 

теориясымен  тәжірибесімен  таныстыру  және  осы  аумақтағы  экономикалық 

ахуалды сауатты талдай білуге үйрету. 

Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар 

Пәннің  мақсаты:  Шет  елдердегі  ӛнеркәсіптік  фирмалар  қызметінің 

ұйымдастырушылық  принциптерін,  әдістерін,  жоспарлау  мен  басқару 

жолдарын  қарастыру,  мемлекеттің  олардың  қызметіне  ықпалын  анықтау  және 

осының нәтижесінде студенттерге ӛндірістік жағдайларды шешуге үйрету.  Қысқаша  мазмҧны:  Әлемдік  шаруашылықтың  экономикасына  жалпы 

мінездеме.Ӛнеркәсіптік    ӛндіріске  мемлекеттік  әсер  етудің  елдік  ерекшелігі. 

Нарықтық 

экономикадағы 

фирманың 

негізгі 


түрлері. 

Ӛнеркәсіптік 

фирмалардың  қарым-қатынас  формалары.  Фирма  ішіндегі  басқару  және 

жоспарлау.  Ӛнеркәсіптік  фирманың  комерциялық  қызметі.  Сапаны  және 

фирманың  бәсекелік  қабілетін  басқару.  Дамыған  капиталистік  елдеріндегі 

еңбекке ақы тӛлеу нысандары мен жүйесінің даму тенденциялары.    Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О.   

   


                  2. Бердібеков Х. 

 

15.  Қаржы  органдардағы    есеп  және  есептеме,      коды-KOEE  4301,    7-

семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Қаржы органдарындағы есеп пен есептеме ерекшеліктерін 

білу. 


Пререквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Қаржы  органдарындағы  есеп  пен  есептеме  мәнін 

ерекшеліктерін оқып үйрену. Қысқаша  мазмҧны:  Қаржы  органдарында  есепті  ұымдастыру.  Қаржы 

органдарында  бюджеттік  және  бюджеттен  тыс  құралдары  бойынша 

қаржыландару  жоспарын  орындау  операцияларының  есебі.  Бюджеттың 

лимиттері мен шығыстарының есебі. Салық органдарында есепті ұйымдастыру. 

Қаржы органдарындағы есеп айырысулары. Қаржы органдарындағы есептілік.   

Пән оқытушысы: 1. Тәжітаев Қ.   

   


                  2. Адамбекова М. 

 

 

243  

16. Қазынашылық,   коды-Kas 4301,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Қаржы  органдарында  және  Қазынашылық  комитеттерінде 

ҚР-ның мемлекеттік бюджетінің орындалуы есебінің Міндеті және міндеттерін, 

салық  органдарында  басқа  да  міндетті  тӛлемдерден  түсетін  түсімдер  және 

салықтық  түсімдердің  есебін,  ҚР-ның  мемлекеттік  бюджеттінің  кассалық 

орындалуының есебін оқыту. 

Пререквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Республикалық  және  жергілікті  бюджеттің  есебінен 

қамтылатын мекемелердің есебін үйрену. Қысқаша  мазмҧны:  Қазынашылық  және  бюджет  мекемелерінде 

активтердің,  тауарларды  -  материалдық  қорлардың  есебінде,  шығындар 

есебінде,  шығындар  сметасының  орындалуы  туралы  есеп  берулер  бойынша 

мамандарына  қажетті  теориялық  білім  беру  және  тәжірибелік  жетістіктер 

жиынтығын  беруҚазынашылық  және  бюджет  мекемелерінде  активтердің, 

тауарларды - материалдық қорлардың есебінде, шығындар есебінде, шығындар 

сметасының  орындалуы  туралы  есеп  берулер  бойынша  мамандарына  қажетті 

теориялық білім беру және тәжірибелік жетістіктер жиынтығын беру.   Пән оқытушысы: 1. Тәжітаев Қ.  

   


                  2. Адамбекова М. 

 

17.  Банктегі  бухгалтерлік  есеп  және  есептеме,      коды-BBEE    4302,    7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Банк  ісін  қайта  құрудың  ӛзекті  және  тоқтаусыз 

мақсаттарының  бірі  нарықтық  экономика  жағдайына  сәйкес  1-ші  және  2-ші 

деңгейлі  банктердегі  бухгалтерлік  есеп  жүйесін  қайта  ӛзгерту  және  анықтау 

жолдарын үйрету. Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  ҚР-ның  Ұлттық  банкісінің  және  коммерциялық 

банктердің бухгалтерлік есеп және есеп беру жүйесі туралы толық мәліметтер, 

ақпараттар беру. 

Қысқаша мазмҧны: Банктің бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру. Банктің 

атқарымдық  бӛлімшелерін  фронт  офіс  және  бэкофиске  бӛлу  тұжырымдамасы. 

Бухгалтерлік  есеп  және  есептілік  депортаментінің  құрлымы.  Құжаттау  және 

құжат  айналымы.  Банктегі  қаржылық  және  басқару  есері.  Ақпаратты 

пайдаланушылар. Қаржылықесеп беру тұжырымдамасы.   

Пән оқытушысы: 1. Бердібеков Х. 

   


                  2. Адамбекова М. 

 

18. Басқаруды талдау,   коды-BT 4302,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кәсіби  функцияларды  жүзеге  асыруда  базалық  білімін 

пайдаланудың технологиялары мен механизмдерін үйрету Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп 

 

 

244  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ішкі  талдау  кәсіпкерлік  қызметті  жақсартуға 

бағытталған, оптималды басқару шешімдерін қабылдау Қысқаша 

мазмҧны: 

Нарықты 


экономикаға 

ӛту 


шаруашылық 

субъектілерінен  ӛндіріс  тиімділігінің  жоғарылауын,  ӛнім  шығару  және 

қызметкердің  бәсекелестілігін,  шаруашылықты  жүргізу  және  ӛндірісті 

басқарудың  тиімді  түрлерін,  иесіздікті  жеңуді,  кәсіпкерліктің  белсенділігін 

күшейту жолдарын қарастыру. 

Пән оқытушысы: 1. Бердібеков Х.  

   


                  2. Адамбекова М. 

 

19. Банктік бақылау және аудит,   коды-BBA 4304,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Бақылау  мен  аудитте  қолданылатын  негізгі  ұғымдар  мен 

түсініктерді білу; аудиторлық тексеруді ӛткізу үшін қажетті  ішкі және сыртқы 

дерекнамаларды қолдана білу қажет. 

Пререквизиттер: Басқару есебі.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Банктік  бақылау  және  аудитті  ұйымдастырудың 

теориялық негіздерімен таныстыру; банктік операцияларды аудиторлік тексеру 

технологиясын тәжірибелі меңгеруін қамтамасыз ету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Республикалық  және  жергілікті  бюджет  бойынша 

қаржыландырудың есебі. Бюджетті атқару нәтижесін анықтау және оның есебі. 

Бюджеттен  қаржыланатын  ұйымдардың  есебін  ұйымдастыру.  Лимиттердің 

және  шығыстардың  есебі.  Активтер  есебі.  Кірістер  бойынша  республикалық 

және жергілікті бюджеттерінің кассалық орындалуы.   

Пән оқытушысы: 1. Жакешова А.   

   


                  2. Бердібеков Х. 

 

20. Экономиканы ақша-несиелік реттеу,   коды-EANR 4304,  7-семестр, 

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Экономиканы ақша – несиелік реттеудің мәні, принциптері 

және әдістеріне оқып үйрету. Пререквизиттер: Басқару есебі.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Экономиканы  ақша-несиелік  реттеудің  мәні  мен 

ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Мемлекет  экономикасының  ақша  –  несиелік 

реттеудің  мәселелері  макроэкономикалық  кӛзқарастан  қарастырылады, 

сонымен  қатар  қазіргі  кездегі  Қазақстандағы    ақша  –  несиелік  реттеудің 

ерекшеліктері  және  дамыған  елдердегі  экономиканы  реттеудің  әр  түрлі 

формалары  мен  әдістерінің  қолдану  тәжірибесі  кӛрсетіледі.  мемлекет 

экономикасының  ақша  –  несиелік  реттеудің  мәселелері  макроэкономикалық 

кӛзқарастанқарастырылады, сонымен қатар қазіргі кездегі Қазақстандағы  ақша 


 

 

245  

–  несиелік  реттеудің  ерекшеліктері  және  дамыған  елдердегі  экономиканы 

реттеудің әр түрлі формалары мен әдістерінің қолдану тәжірибесі кӛрсетіледі.   

Пән оқытушысы: 1. Жакешова А.   

   


                  2. Бердібеков Х. 

 

21. Салық есебі,   коды-SE 4305,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Жалпы  қаржы  нәтижелерін  салық  салынатын  табысты 

анықтау  мақсатында  қолданылатын  қаржылық-статистикалық  құжаттарды 

толтырумен  бірге,  салық  декларациясының  әрбір  салық  бойынша  жолдарын 

толтыруды,  қосымшалар  мен  жеке  есеп  шоттарды  үйлесімді  қолдана  отырып 

есептеуін үйрету 

Пререквизиттер: Салық салу.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасы Салық кодексіне сәйкес заңды 

және  жеке  тұлғалардан  есептеп  алынатын  салықтар  мен  алымдардың,  басқада 

міндетті  тӛлемдердің  шаруашылық  субьектілерінің  салық  салынатын  табысты 

анықтау мақсатында қаржы нәтижелеріне әсерін, олардың бухгалтерлік есеппен 

байланыстылығын және салық есебінің бухгалтерлік есептің сәйкес жүргізілуін 

теориялық, әрі практикалық тұрғыдан студенттерді оқытып, үйрету. Қысқаша мазмҧны: Мемлекеттік бюджет пайдасына салық міндеттемесін 

алу  және  салық  салу  негізін  анықтау  мақсатындағы  бухгалтерлік  есеп 

қағидасында  қалыптасатын  ұйым  қызметінің  қаржылық-әкономикалық 

жүйесіндегі маңызды ақпараттық буыны атқарады.  Пән оқытушысы: 1. Нарботаева А.   

   


                  2. Бакиров Е.  

 

22. Халықаралық бизнес,   коды-HB 4305,  7-семестр, 3 кредит 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет