Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет34/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62

Қҧзыреттілігі: Түрлі мемлекеттердің фирмалары бірлесіп қатысатын және 

халықаралық капитал пайдаланылатын кәсіпкерлік қызметтерді қарастыру. Пререквизиттер: Салық салу.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Дамудың  қуатты  қарқынын  компания  деңгейіндегі 

 интеграциялық   шаруашылық  қызмет  те  алады;  халықаралық  бәсекелестің 

деңгейінің   ӛсуі  компанияларды  ӛмір  сүру  күресінде  немесе  жетекшілік 

күресінде  потенциалдарды  қосу  мен  серіктестің  жаңа  жолдарын  іздеуге 

итермелейді.  әртүрлі   интерграция  дәрежесіндегі  корпоративтік  құрылымдар 

құру. Қысқаша  мазмҧны:  Халықаралық  менеджерді  халықаралық  бизнестегі 

корпаративті интеграцияның мақсатары мен негізгі факторларымен таныстыру, 

 кӛпұлттық  компаниялар  мен  қаржылық-ӛнеркәсіптік  топтар  туралы  жалпы 

түсініктер беру.  Пән оқытушысы: 1. Нарботаева А.  

   


                   2. Бакиров Е.  

 


 

 

246  

23. Ауыл  шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп,   коды-AShBE 4209,  

7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кӛрсетілген  және  басқада  ерекшеліктері  бухгалтерлік 

есепті  ұйымдастыруға  әсер  етеді,  сондықтан  ―Ауыл  шаруашылығындағы 

бухгалтерлік  есеп‖  курсы  бухгалтерлік  есептің  басқа  да  пәндерімен 

студенттерге  ауыл  шаруашылығындағы  есептің  ӛзгешеліктерін  үйретеді  және 

осы пәннен терең білім алуға кӛмектеседі. 

Пререквизиттер: Басқару есебі. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ауыл  шаруашылығы  ӛндірісіне  тән  ӛнімді  ӛндіру,  оны 

сақтау 


мен 

ӛңдеу, 


ӛткізудегі 

ерекшеліктер, 

ауыл 

шаруашылық кәсіпорынындағы есеп жұмысын басқаша тәсілмен ұйымдастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ауыл  шаруашылығы  ӛндірісіне  тән  ӛнімді  ӛндіру, 

оны  сақтау  мен  ӛңдеу,  ӛткізудегі  ерекшеліктер,  ауыл  шаруашылық 

кәсіпорынындағы  есеп  жұмысын  басқаша  тәсілмен  ұйымдастыруды  қажет 

етеді.  Ең  алдымен  ауыл  шаруашылық    есебінің  ерекшелігі,  ӛндіріс  процесінің 

еңбек  құралдары  ретінде  танылатын  тірі  табиғатпен,  жер  және  тірі  ағзалармен 

байланыстылығында болып табылады.  Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О. 

   


                   2. Бердібеков Х. 

 

24.  Инвестициялық  қорлардың  қызметін  қаржылық  талдау,      коды-

IKKKT  4209,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Инвестициялық  қызметті  тиімді  басқарудың  қазіргі 

кезеңдегі  әдістері  мен  механизмдерін,  принциптерін  білу  мен  тәжірибелік 

қолдану  кәсіпорындардың  нарық  жағдайнда  экономикалық  дамудың  жаңа 

сапасына кӛшуге мүмкіндік береді. Пререквизиттер: Басқару есебі 1. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  менеджерлерді  инвестициялық  қызметтің 

нарықтық  экономикаға  сай  қазіргі  әдісімен  қаруландыру,  олардың  жаңа 

инвестициялық  идеология  мен  басқарудың  инвестициялық  мәдениетін 

қабылдауына  жағдй  жасау,  инвестициялық  осы  басқару  үрдісініде    отандық 

және 

шетелдік шаруашылық 

тәжірибесінде 

қолданылатын 

қазіргі 


инвестициялық  технологиялар мен құралдармен таныстыру. 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Қаржы 


инвестицияларының 

теңдестірілген 

қоржынын  қалыптастыру  және  нақты  инвестициялауды  мақсаты  бағытталған 

бағдарламасын  жасау,  оның  тиімді  бағыттары    мен  нысандарын  таңдау, 

инвестициялық  стратегияы  негіздеуде    басқару  шешімерін  қабылдауда  

тәжірибелік  дағды  мен  жеткілікті  түрде  терең  теориялық  білімдерді    талап 

етеді.  

Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О.   

   


                  2. Бердібеков Х. 

  

 

 

247  

12. Мамандығы: 5В050900 – Қаржы 

Академиялық дәрежесі: 5В050900 – Қаржы мамандығы бойынша 

экономика және бизнес бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 16 кредит 

Таңдау компоненті – 3 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

БП 


KE 1203 

AE 1203 


1. Қазақстан экономикасы 

2. Аймақтар экономикасы 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

 

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП 

Aleu 


1109 

Әлеуметтану 

 

  

 

2-семестр -19 кредит Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті  

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП 

ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

 Жоқ

 

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

KN 2111 


Құқық негіздері 

  

 

 БП 

ET 1201 


Экономикалық 

теория 


 

  

 

БП EM 1202 

Экономикадағы 

математика 

  

 

 БП 

Mik 1203  Микроэкономика 

 

  

 

2-курс 3-семестр - 18 кредит 

 

 

248  

Міндетті компонент -14 кредит 

Таңдау компоненті - 4 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

КП HE 2308 

HB  2308 

1. Халықаралық экономика 

2. Халықаралық бизнес 

ЖБП  KN 2110  Құқық негіздері  

  

 

БП Mak 

2204 


Макроэкономика 

  

 

 БП 

KK(O)T 


2207 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

  

 

 БП 

KBShT 


2208 

Кәсіби 


бағытталған 

шетел тілі 

 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент - 6 кредит 

Таңдау компоненті - 12 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


BE 2205 

Бухгалтерлік есеп 

БП 


Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы КП Kar 2301 

Қаржы 


БП 


EMR 2206 

AKMRK 


2206 

1. Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

2. Агроӛнеркәсіп кешенін 

мемлекеттік реттеу және 

қолдау 


 

  

 

БП KND 2210                                                              

NBB 2210 

1. Қаржы нарығы және 

делдалдар 

2. Нарық және баға 

белгілеу                                                                                      

 

  

 

БП SSS 2212 

SB 2212                                                                                                                                                               

1. Салық және салық салу 

2. Салықтық бақылау                                                                                                                                                               3-курс 

5-семестр – 18 кредит

 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


КE 3206 

Кәсіпорын 

экономикасы 

БП EMR 3206 

NE 3206 


1. Экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

2. Нарықтық экономика 

БП KK(O)T 

3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

КП 


HE 3309 

ShFE 3309 

1. Халықаралық экономика 

2. Шетел фирмаларының 

экономикасы 

  

 

 КП 

HKESKE 


3212                                                                                                                                                                                                                                                            

AKE 3212                                                                                                                                                                                                                                                         

1. ХҚЕС сәйкес қаржылық 

есеп 


2. Аралық қаржы есебі                                                                                                                                                               

  

 

 КП 

SSS 3213 

KBUSE 

3213                                                                                                                                                               1. Салық және салық салу 

2. Қаржылық және 

бюджеттік ұйымдардағы 

салық есебі                                                                                                                                                               6-семестр – 18 кредит

 


 

 

249  

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Abay 3202 

Ybr 3202                                                                                                                                                                                                             

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

КП 


KK 3302 

Корпаративтік 

қаржы КП BKNBI 

3305 


BI  3305 

1. Бағалы қағаздар нарығы 

және биржа ісі 

2. Биржа ісі 

 

  

 

КП USHJ 3306 

KEBHS 


3306 

1. Ұлттық шоттар жүйесі 

2. Қаржылық есеп берудің 

халықаралық стандарты 

 

  

 

КП IKN 3307 

KIK 3307                                                                                                                                                         

1. Инвестицияны 

қаржыландыру және 

несиелендіру 

2. Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 КП 

IJBTA 3309 

JT  3309                                                                                                                                         

1. Инвестициялық 

жобалауды басқарудың 

теориясы мен әдістемесі 

2. Жоспарларды талдау 

 1. Қазақстан экономикасы,  коды-KE 1205,  1-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі: ҚР экономикалық жағдайы жӛнінде түсінікке ие болу; 

тәжірибелік қызметте экономикалық ұғымдар мен түсініктерді қолдана білу. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Макроэкономика. 

Пәннің мақсаты: ҚР экономикалық даму жӛнінде теориялық білім беру. . 

Қысқаша мазмҧны: ҚР экономикасы курсының мақсаты, пәні, негізгі 

түсініктері. ҚР экономикалық дамуы. Қазақстанның экономикалық саяты және 

оны жүзеге асыру механизмдері.  

Пән оқытушысы: 1. Серіков Б. 

   


                  2. Нуржанов О. 

 

2. Аймақтар экономикасы,   коды-AE 1205,  1-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Аймақтық  экономиканың  негізгі  теорияларын:  аймақтық 

мамандандырылу  теориясын,  орналастыру  теориясын,  экономиканы  кеңістік 

тұрғысынан  ұйымдастыру  теориясын  білу,  аймақтардың  әлеуметтік-

экономикалық дамуын талдаудың негізгі статистикалық кӛрсеткіштерін білу. Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Әлеуметтік-экономикалық дамудағы аймақтық ықпал 

күштерінің ролін анықтау үшін негіздер мен тәжірибелік дағдыларды меңгеру.  Қысқаша мазмҧны Аймақтық экономиканың мақсаты, пәні, негізгі 

түсініктері мен әдістері. Аймақтық экономиканы үлгілеу. Пән оқытушысы: 1. Серіков Б.   

   


                    2. Нуржанов О. 

 

 

 

250  

3. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу,   коды-MTIKZh 2201,  3-

семестр,  1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Мемлекеттік тілде іс құжаттарының безендірілуін меңгеру 

Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  студенттерді  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарының 

тарихымен, түрлерімен, құжаттарды толтырудың жалпы ерекшеліктерімен, оларға 

қойылатын  талаптармен,  іс  қағаздар  стилінің  ӛзіндік  лексикасы    сияқты 

ерекшеліктермен таныстыру; безендірілуін жетік меңгеру. Қысқаша  мазмҧны:  XVІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІжартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттанүзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат.   Пән оқытушысы: 1. Байболова А..   

   


                  2. Әбшенова Б.  

 

4. Қҧжаттану,    коды-KN 2201,  3-семестр, 1 кредит. Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.   

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптармен,  іс-қағаздар  стилінің  ӛзіндік  лексикасы  мен 

ерекшеліктерімен танысу,  безендіруін жетік меңгеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

   


                 2. Әбшенова Б.  

 

5. Дінтану,   коды-DIN 2204,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі  әлемдегі  діни  ахуал  және  діни  толеранттық  туралы  түсінік 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

251  

Пәннің  мақсаты:  Діннің  шығу  тарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері  туралы,  олардың  қоғамның  барлық  саласындағы  қызметтерімен 

орнытуралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша мазмҧны: Діннің адамзат тарихында алатын орны. Діннің пайда 

болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер.  Кӛне 

Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛнетүріктердің  діні.  Индуизм.  Иудаизм. 

Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуымен 

қалыптасуы.  Христиан  дінінің  пайдаболуымен  қалыптасуы.  Ислам  діні.  Ислам 

дінінің таралуы. Діннің адамзат қоғамындағы алар орнымен маңызы. Мұхаммед 

пайғамбар. Құран Кәрім. Қазақстан Республикасындағы діни жағдай. Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

   


                 2. Досыбаев Н. 

 

6. Ислам тарихы,   коды-IMT 2204,  4-семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі: Ислам  дінінің таралуы, ислам мәдениеті  және  діни салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру.  Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Студенттерді ислам мәденитің,  діннің таралуы  және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.  

   


                    2. Досыбаев Н. 

  

7. Экономиканы мемлекеттік реттеу,   коды-EMR 2206,  5-семестр, 3 

кредит 

Қҧзыреттілігі:  Мемлекет  немесе  халықаралық  дәрежеде  болып  жатқан 

әлеуметтік-экономикалық  процестерді  бағалау,  талдау  жасап,  қорытынды 

жасауға бет бағдар беру. 

Пререквизиттер: Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Мемлекеттік бюджет. 

Пәннің мақсаты:  Экономиканың басыңқы жақтарын  және осал тұстарын 

анықтап,  оның  дамуына  және  макроэкономикалық  тұрақтылыққа  жетуде 

атқарылатын шараларды айқындау.   . 

Қысқаша мазмҧны: Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі 

механизмдері, Мемлекеттік экономиканы қалыптастыру саясаты, Мемлекеттік 

негізгі фискалдық саясаты және мақсаттары. 

Пән оқытушысы: 1. Серіков Б. 

   


                 2. Тәжітаев Қ. 

 

  

 

252  

8. Агроӛнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеу және қолдау,   коды- 

AKMRK 2206,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ауыл шаруашьшық кәсіпорындары қызметінің тиімді 

ұйымдық нысандарын белгілеу,   шаруашылық ішіндегі экономикалық 

қатынастарды жетілдіру мәселелерін оқыту. 

Пререквизиттер: Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Мемлекеттік бюджет. 

Пәннің  мақсаты:  Агроӛнеркәсіптік  ӛндірісінде  нарық  қатынастарының 

қалыптасуы  жағдайында  меншік  пен  жұмыскерлердің  мүдделерімен 

байланысты  біраз  ӛзекті  мәселелерін  қамтитын,  агроӛнеркәсіптік  ӛндірісінің 

тиімді экономикалық тетіктерін ұсынып, нарық экономикасы жағдайында оның 

жетілу  жолдары  мен  формаларының  жоғарғы  варианттарын  таңдап,  жетілдіру 

жолдарын ғылыми түрде негіздеу. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет