Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет35/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  Шаруашылық  жүргізу  тетіктері  мен  шаруашылық 

жүргізудің  экономикалық  тетіктерінің  мәні  мен  құрылымына  шолу  жасап, 

олардың  басты  буындары  мен  ӛзара  байланысын  анықтау,   кәсіпорын 

кызметінің сыртқы  экономикалық орта  элементтері  мен  шаруашылық  ішіндегі 

экономикалық тетіктерді талдау 

Пән оқытушысы: 1. Серіков Б. 

   


                  2. Тәжітаев Қ. 

 

9. Халықаралық экономика,  коды- HE 3308,  5-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі  Қазақстан  экономикасының  нақтылы  жағдайын,  нарықтық 

құрылым жүйесін дамыта қалыптастыру жолдарын неғұрлым тереңірек зерттеп 

білу. 

Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар 

Пәннің  мақсаты:  Ұлттық  экономикалардың  ӛзара  әрекеттесуі  және 

әлемдік  экономиканың  біртұтас  ретінде  дамуы  проблемаларын  зерттеу

«Халықаралық  экономика»  курсын  менгеру  халықаралық  экономиканың  мәні 

және  нысандарын  түсіну  үшін,  олардың  ұлттық  экономиканыңдамуындағы 

ролін  және  шаруашылық  субъектілердің  халықаралық  стратегияларының 

қалыптасқан сыртқыэкономикалық байланыстарға сәйкестігін түсіну үшін берік 

негіз қалыптастырады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Халықаралық  экономиканың  қалыптасуы  және 

құрылымы. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік және сауда табыстары. 

Халықаралық сауданың ұлттық және  халықаралық экономиканың дамуындағы 

мәні  және  халықаралық  сауда  теориясындағы  сұраныс  пен  ұсынысты  талдау. 

Классикалық теориялардың шектеулілігі. 

Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О. 

   


                 2. Бердібеков Х.  

 

  

 

253  

10. Шетел фирмаларының экономикасы,   коды- ShFE 3309,  5-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Шет елдердегі ӛнеркәсіптік бизнесті ұйымдастыру 

теориясы тәжірибесімен ұштастыра  білу осы аумақтағы  экономикалық 

ахуалды сауатты талдай білу. 

Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар. 

Пәннің  мақсаты:  Шет  елдердегі  ӛнеркәсіптік  фирмалар  қызметінің 

ұйымдастырушылық  принциптерін,  әдістерін,  жоспарлау  мен  басқару 

жолдарын  қарастыру,  мемлекеттің  олардың  қызметіне  ықпалын  анықтау  және 

осының нәтижесінде студенттерге ӛндірістік жағдайларды шешуге үйрету.  Қысқаша  мазмҧны:  Әлемдік  шаруашылықтың  экономикасына  жалпы 

мінездеме.  Ӛнеркәсіптік    ӛндіріске  мемлекеттік  әсер  етудің  елдік  ерекшелігі. 

Нарықтық экономикадағы фирманың негізгі түрлері.Ӛнеркәсіптік фирмалардың 

қарым-қатынас  формалары.  Фирма  ішіндегі  басқару  және  жоспарлау. 

Ӛнеркәсіптік  фирманың  комерциялық  қызметі.  Сапаны  және  фирманың 

бәсекелік  қабілетін  басқару.  Дамыған  капиталистік  елдеріндегі  еңбекке  ақы 

тӛлеу нысандары мен жүйесінің даму тенденциялары. 

Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О. 

   


                  2. Бердібеков Х. 

  

11. ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп,   коды- HKESKE 3212,  5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есепті 

меңгеру бақылаудағы міндеттерін білу; қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарын білу. 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттер: Банктік бақылау және аудит. 

Пәннің мақсаты: Кәсіпорындарда қаржылық есепті жүргізу тәртібіне, оны 

халықаралық  стандартқа  сай  ұйымдастыра  білуге  үйрету.  Сондай-ақ 

студенттердің  қаржылық  есептіліктің  стандарттарын  меңгеріп,  оларды  есеп 

тәжірибесінде  қолдану  дағдысын  жақсартуға,  сондай-ақ  басқару  шешімдерін 

қабылдап,  әрі  талдау  жасаумен  байланысты  кәсіби  ойлау  бейімділігін 

жетілдіруге ықпал ету.  Қысқаша  мазмҧны:  Қаржылық  есептің  концепциялық  негіздері.  Ақша 

қаражаттары  және  олардың  эквиваленттері  есебі.  Дебиторлық  қарыз,оның 

түрлері. 

Пән оқытушысы: 1. Нарботаева А. 

   


                 2. Жакешова А. 

 

12. Аралық қаржы есебі,   коды- AKE 3212,  5-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Қаржылық  есептің  пайдаланушылар  топтарының  әртүрлі 

болуына,  бухгалтерлік  ақпараттық  талаптарына  байланысты  қаржылық  есепті 

меңгеру. 


 

 

254  

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттер: Банктік бақылау және аудит. 

Пәннің мақсаты:Кәсіби білімге қойылатын және талаптарға сай болатын 

және  ішкі  бақылаудың  тиімді  жүйесін  ұйымдастыра  алатын,  ұсынылатын 

бухгалтерлік  есеп  және  аудит  саласындағы  жоғары  білікті  мамандарды 

дайындау. Қысқаша  мазмҧны:  Қаржылық  есептің  тұжырымдамаларымен  негізгі 

қағидалары.  Қаржылық  есептің  стандарттарына  сәйкес  қаржылық  есептің 

барлық  нысандарын  дайындау.  Біріктірілген  қаржылық  есепті  дайындау; 

ақшаның уақытша құны теориясын қолдану.    Пән оқытушысы: 1. Нарботаева А. 

   


                      2. Жакешова А. 

 

13. Салық және салық салу,   коды- SSS 3213,  5-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Салықтардың құрылу мен салық салудың негіздерін білу, 

салық жүйесінің қалыптасу қағидалары мен салықтардың топтастырылуын 

меңгеру. 

Пререквизиттер: Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Салық есебі. 

Пәннің мақсаты: Салықтар жүйесінің құрылуы мен қызмет етуінің 

негіздері бойынша студенттердің теориялық және тәжірибелік білімдерін 

қалыптастыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Салық  салуудың  негіздері.  Мемлекеттің  салықтық 

саясаты. Салық жүйесі. Акциздер. Алымдар. Салық органдарындағы есеп және 

есептеме. Салықтарды есептеу мен тӛлеуді салық органдарымен бақылау.   

Пән оқытушысы: 1. Оралова З. 

   


                    2. Бакиров Е. 

14. Қаржылық және бюджеттік ҧйымдардағы салық есебі,   коды- 

KBUSE 3213,  5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қаржылық ұйымдарда салықтардың құрылу мен салық 

салудың негіздерін білу, салық жүйесінің қалыптасу қағидалары мен 

салықтардың топтастырылуын меңгеру. 

Пререквизиттер: Микроэкономика 

Постреквизиттер: Салық есебі 

Пәннің  мақсаты:  Қаржы,  бюджет  мекемелеріндегі  есеп  жүргізу  тәртібі 

туралы  білім  беру,  оның  әдіснамасына  және  нарық  экономикасы  кезіндегі 

шаруашылық  субъектілерінің  қызметінің  экономикалық  параметрлерін 

аналитикалық зерттеу. Қысқаша мазмҧны: Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі рӛлі, 

дайын  ӛнімдерді  жұмыстар  мен  қызметтерді  сатудағы  шығындардың 

құралуының  есебі,  резервтік  қорға  аударымдар  бойынша  шегерімдердің салық 

есебі, зияндардың салықтық есебі.    Пән оқытушысы: 1. Оралова З. 

   


                     2. Бакиров Е. 

 

 

255  

15. Абайтану,   коды- Abay 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Абайды тану арқылы ӛзін-ӛзі тануды, белгілі бір нәрсеге 

пікір айтуды, ӛзінің жаңашылдығымен, ӛзгешелігімен ерекшеленетін жеке 

тұлғаның бойындағы қабілеттіліктің, білім мен біліктіліктіліктің болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ  ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алгашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаяньшың тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдері. М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  жэне  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  аныктау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде.   

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

   


                 2. Байболова А. 

 

16. Ыбырайтану,  коды - Ybr 3210, 5-семестр,  2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай  -ғалым,  этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин-  реалист  жазушы,  ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

   


 

 

 2. Байболова А.  

 

 

 

 

256  

17. Бағалы қағаздар нарығы және биржа ісі,   коды- BKNBI 3305,  6-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ққзыреттілігі: бағалы қағаздар нарығының және биржа 

ісінің теориялық аспектілерін білу, биржалық сауданы ұйымдастыру 

принциптерін меңгере білу. 

Пререквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдары. 

Постреквизиттер: Жоқ

Пәннің мақсаты: Бағалы қағаздар нарығының және бэиржа ісінің негізгі 

категорияларын жіктеу. Қысқаша мазмҧны: Бағалы қағаздар нарығы: пайда болуы және маңызы. 

Корпоративтік  бағалы  қағаздар  және  олардың  сипаттамасы.  Мемлекеттік 

бағалы  қағаздар.  Биржа  ісінің  теориялық  негіздері.  Биржаны  және  биржалық 

сауданы ұйымдастыру. Биржалық мәліметтер. Фологерстік сауда.   Пән оқытушысы: 1. Жакешова А. 

   


                    2. Оралова З. 

 

18. Биржа ісі,   коды- BI  3305,  6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Биржа ісінің теорияляық аспектілерін білу, биржалық 

сауданы ұйымдастыру принциптерін меңгере білу. Пререквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдары. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Биржа  ісінің  теориялық  негіздерімен,  биржаның 

қызметімен  және  түрлерімен,  биржалық  инфрақұрылымымен,  биржаға 

қатысушылардың  қызметімен,  биржалық  мәмілелер  жүргізу  тәсілдерімен 

танысу. 


Қысқаша  мазмҧны:  Биржа  іінің  теориялық  негіздері.  Биржа  қызыметі 

және  түрлері.  Базистік  нарықтар.  Биржаны  және  биржалық  суданы 

ұйымдастыру. 

Биржалық 

мәмілелер. 

Фогочерстік 

шартпен 

және 


операциялармен сауда.Биржалық индекстер. 

Пән оқытушысы: 1. Жакешова А. 

   


                  2. Оралова З. 

 

19. Ҧлттық шоттар жҥйесі,   коды- USHJ 3306,  6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Статистикалық әдістерді, соның ішінде халықаралық 

стандартты жіктемелерді, кестелерді, графиктік, баланстық әдістерді, талдау 

әдістерін кеңінен қолдану.  

Пререквизиттер: Қаржы.  

Постреквизиттер: Қаржылық талдау. 

Пәннің мақсаты: Нарықтық экономиканың халықаралық статистикалық 

үлгісін қолдана отырып, нарықтық экономиканы реттеуге байланысты шешім 

қабылдағанда, бюджет саясатын анықтағанда, инфляциямен күрес шараларын 

белгілегенде, қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар жасау.  Қысқаша  мазмҧны:  Ұлттық  шоттар  жүйесі,  оның  негізгі  ұғымдары  мен 

категориялары. Ұлттық шоттарды құру әдістемесі. Қаржы шоты.  

 

257  

Пән оқытушысы: 1. Бердібеков Х. 

   


                    2. Адамбекова М. 

 

20. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты,   коды- KEBHS 3306,  6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Кәсіпорынның  есептік  саясаты  жетекшінің   бухгалтерлік  

есепті жүргізу және қ  аржылық  есеп   беруді   ашу үшін   қабылдаған  тәсілдер 

жиынтығын  кӛрсету. 

Пререквизиттер: Қаржы нарығы және делдалдар. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Қаржылық есеп  берудің ескертулер бӛліміндегі есептік 

саясатта  қаржылық  есеп  беруді  дайындау  үшін  пайдаланылатын  есеп  жүйесін 

қарастыру. 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Қаржылық 

есеп 

берудің 


халықаралық 

стандарттарына  сәйкес  есепті  жүргізу,    ұйымдардың  қаржылық  есеп  беруді 

дайындау  және  ұсыну  үшін  пайдаланылатын  нақты  принциптері,  ережелері, 

жолдары. Пән оқытушысы: 1. Бердібеков Х.   

   


                 2. Адамбекова М. 

 

21. Инвестицияны  қаржыландыру   және несиелендіру,   коды- IKN 3307,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Инвестиция  түсінігі,  оның  типтері,  нысандары, 

инвестициялық  қызмет,  заңдылықтары,  сол  сияқты  инвестициялық  жобалар, 

инвестицияны  қаржыландыру  кӛздері,  жобалардың  микроэкономикалық 

фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау қарастыра білу. Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиттер: Қаржы органдарындағы есеп және есептеме. 

Пәннің мақсаты: Студенттерді инвестициялау процесімен таныстыру 

және инвестиция аясында тәжірибелік және ғылыми білімділікке үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Нарықтық  қатынастар  жүйесіндегі  инвестициялар. 

Қазақстанда  инвестициялық  қызметтің  дамуы.  Инвестициялық  қызметті 

қаржыландыру  кӛздері.  Инвестициялық  жоба,  оның  құрылымы  мен  ӛмірлік 

циклі. Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлау. Инвестициялық жобалардың 

тиімділігін  бағалау  әдістері.  Қаржы  инвестицияларының  табыстылығы  мен 

тәуекелдері. Халықаралық инвестициялар. Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О. 

   


                     2. Адамбекова М. 

 

22. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі,   коды- KIK 3307  ,  6-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кәсіпорынның  қызметінің  ұзақ  мерзімді  кезеңдегі 

тиімділігі,оның  дамуының  жоғары  қарқынымен  оның  инвестициялық 

белсенділігі мен инвестициялық қызметтерінің әдістерін анықтау. 


 

 

258  

Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттер: Қаржы органдарындағы есеп және есептеме 

Пәннің  мақсаты:  Инвестициялық  қызметтің  нарықтық  экономикаға  сай 

қазіргі  әдісімен  қаруландыру,  олардың  жаңа  инвестициялық  идеология  мен 

басқарудың  инвестициялық  мәдениетін  қабылдауына  жағдай  жасау, 

инвестициялық  қызметтің  нарықтық  экономикаға  сай  қазіргі  әдісімен 

қаруландыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Инвестициялық  қызмет  және  инвестицияның 

теориялық 

негіздері. 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

стратегиясын 

қалыптастыру,  Инвестициялық  қызметін  басқарудың  оның  басты  мақсатын 

жүзеге асыруға бағытталған негізгі міндеттері. Пән оқытушысы: 1. Нуржанов О. 

   


                 2. Адамбекова М. 

 

23. Инвестициялық жобалауды басқарудың теориясы мен әдістемесі,   

коды- IJBTA 3309,  6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Инвестиция түсінігі, оның типтері, нысандары, 

инвестициялық қызмет, заңдылықтары, сол сияқты инвестициялық жобалар, 

инвестицияны қаржыландыру кӛздері, жобалардың микроэкономикалық 

фундаменталды талдау, нақты және портфелді инвестициялау қарастыра білу. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Қаржылық-экономикалық  есептердің әдіснамасымен 

және тәжірибесімен таныстыру. Сонымен қатар студенттерде  ұзақ  мерзімді  

қаржылық  және  инвестициялық шешімдер  негізінде  жатқан  есептеулер  

жүргізу  дағдысын қалыптастыру. Қысқаша мазмҧны: Инвестиция және инвестициялық тартымдылық. 

Инвестициялық  жобалаудың  негізгі  ережелері.  Тӛлемдер  ағынының 

ӛсірілген сомасы. Қарызды ӛтеу және несиелік операциялардың табыстылығы. 

 Пән оқытушысы: 1. Адамбекова М. 

   


                  2. Нарботаева А. 

 

24. Жоспарларды талдау,   коды- JT  3309,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Инвестициялық жобаларды талдай білу. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  кездегі  инвестициялық  жобаның   теориялық 

және практикалық мәліметтері негізінде зерттеу жұмысын жүргізу. Қысқаша  мазмҧны:  Инвестициялық  жобалардың  мазмұны  мен  оның 

түрлері,  инвестициялық  жобаларды  іске  асыру  кезіндегі  техникалық-

экономикалық  есептердің  сатылары  мен  түрлері  талқылау,  инвестициялық 

жобалардың қолайлығын бағалау тәсілдері. Пән оқытушысы: 1. Адамбекова М.  

   


                 2. Нарботаева А. 

 

 

259  

13. Мамандығы: 5В011200 – Химия 

Академиялық дәрежесі: 5В011200 –Химия мамандығы бойынша  

білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 


 

ЖБП ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 19 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


BHТN 1208 

BHEShA 


1208 

1. Бейорганикалық 

химияның теориялық 

негіздері 

2. Бейорганикалық  

химиядан  есептер шығару  

әдістері 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

БП 


SA 1212 

BZST 1212 

1. Сапалық анализ 

2. Сапалық анализдің 

таңдамалы тараулары 

БП PAD 

1204 


Психология 

және адам 

БП 


KompH 1305 

EH 3306 


1. Комплексті қосылыстар 

2. Элементтер химиясы  

 

260  

дамуы 


2-курс 

3-семестр - 20 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП EH 2209 

PZJ 2209 

1. Элементтер химиясы 

2. Периодтық заң және 

жүйе БП PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы БП OHTN 3210 

OHEShA 


3210 

1. Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

2. Органикалық химиядан 

есептер шығару әдістері 

БП ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

БП 


FH 2213 

FHEShA 


2213 

1. Физикалық химия 

2. Физикалық химиядан 

есептер шығару әдістері Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет