Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет36/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   62

4-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 12 кредит 

Таңдау компоненті – 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП KH 2215 

DJKTRK 


2215 

1. Коллоидты химия 

2. Дисперсті жүйелердің 

құрылым түзілуі және 

реалогиялық қасиеті 

ЖБП KN 

2410 


Құқық негіздері 

КП EH 3306 

HKEH 3306 

1. Электрохимия 

2. Химиялық кинетика 

және электрохимия 

БП Etn 

2403 


Этнопедагогика 

  

 

 КП 

HE  


2302 

Химиялық 

экология 

  

 

 3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 2 кредит 

Таңдау компоненті – 16 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

 

  

 

БП OHTN 3210 

OHEShA 


3210 

1. Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

2. Органикалық химиядан 

есептер шығару әдістері 

  

 

 БП 

KH 2215 


1. Коллоидты химия  

 

261  

DJKTRK 


2215 

2. Дисперсті жүйелердің 

құрылым түзілуі және 

реалогиялық қасиеті 

 

 

  

КП 


HEShA 3301 

BKHT 3301   

1. Химиядан есептер 

шығару әдістемесі  

2.  Бейорганикалық 

қосылыстардың химиялық 

технологиясы 

  

 

 КП 

MHEJA 3302 

GZJU 3302 

1. Мектепте химиялық 

экспериментті жүргізу 

әдістемесі 

2. Ғылыми зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру 

 

  

 

КП KompK 3306 

MGH 3306   

1. Комплекс қосылыстар 

2. Мұнай және газ химиясы 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 7 кредит 

Таңдау компоненті – 11 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


HOA 

3209 


Химияны оқыту 

әдістемесі 

БП 


OMFTH 

3211 


OHTT 3211 

1. Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының химиясы 

2. Органикалық химияның 

таңдамалы тараулары 

КП TZhTA 

3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

  БП 

HZFA3216 

HOAPN 3216 

1. Химиядағы физикалық 

зерттеу әдістері 

2. Химияны оқыту 

әдістемесінің 

педагогикалық негіздері 

 

  

 

КП KHT 4304 

TKH 4304   

1. Қызықты химия 

тәжірибелері 

2. Табиғи қосылыстар 

химиясы 
4-курс 

7-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП ZhMKH 4214 

B 4214 


Жоғары молекулалы 

қосылыстар химиясы 

Биохимия 

  

жоқ 

 

БП KH 4215 

KOTK4215   

Компьютерлік химия  

Қазіргі оқытудағы 

техникалық құралдар 

  

 

 КП 

HT 1305 


 

KZHJ 1305 

1. Химия тарихы 

2. Қазіргі заманғы химия 

жетістіктері 

  

 

 КП 

BKNS 4307 

 

1.Бейорганикалық қосылыстардың негізгі  

 

262  

 

TNJKHT 2301 

сыныптары 

2. Тұздар, негіздер және 

қышқылдардың химиялық 

технологиясы  

 

  

 

КП KS 4303 

TMSGO 


4303 

1. Кӛмірсутектер 

2. Табиғи және мұнайға 

серік газдарды ӛңдеу 

 

  

 

КП ORM 4308 

 

OZFH 4308 1. Органикалық 

реакциялардың 

механизмдері 

2. Органикалық заттардың 

физикасы мен химиясы  

  

 

 КП 

MKOB 4309 

 

НОZT 4309 1. 12жылдық мектепте 

құзіреттілікті оқыту және 

бағалау 

2. Химияны оқытудың 

заманауи технологиясы  1. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, коды - BHТN 1208,  

2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  химия  эксперименттерін  жасай  алу, 

талдау қабілеті. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Бейметалдар химиясы 

Пәннің  мақсаты:  Химиялық  кешенді  білім  жүйесін  қалыптастырып, 

химиялық эксперименттерді жасауға дағдыландырады Қысқаша мазмҧны: Атом-молекулалық ілім. Химияның негізгі ұғымдары 

мен заңдары. Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі және  номенклатурасы. 

Атом    құрылысы.  Периодтық  заң  және  Д.И.Менделеевтің  химиялық 

элементтердің  периодтық  жүйесі.  Химиялық    байланыс  .  Химиялық 

процестердің  энергетикасы  және  бағыты.  Химиялық реакциялар  жылдамдығы. 

Химиялық  тепе-теңдік.  Ерітінділер.  Электролиттік  диссоциация  теориясы. 

Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электродтық үрдістер. 

Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                             2. Кулумбетова О.  

2. Бейорганикалық химиядан есептер шығару әдістері, коды- BHEShA 

1208,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химияның  негізгі  заңдарын  қолдану  барысында  алынған 

нәтижелерін талқылауға, теориялық сабаққа, және зертханалық жұмыстар үшін 

таңдау  әдістерін  білу қабілетінің болуы; 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары 

Пәннің  мақсаты:  Физика  және  математиканың  негізгі  заңдарымен 

байланысты  химиядан  күрделілігі  жоғары  есептерімен    және  оларды  химияда 

қолданылуымен  таныстыру.    Есепті  шығарудың  принциптері  мен  әдістерін 


 

 

263  

оқыту.  Химиялық  олимпиада  үшін  күрделілігі  жоғары  есептерді  шығарудың 

әдістерін үйрету. 

Қысқаша мазмҧны: Заттардың  химиялық формулалары. Газдар қоспасы. 

Металдар  қоспасының  құрамы.  Бейорганикалық  заттардың  қоспасы.  Негіздер 

мен тұздардың суда ерігіштігі. Металл мен тұз ерітіндісі арасындағы орын басу 

реакциясы.  Ӛнімдер-дің  теориялық  және  практикалық  шығымдары.  Заттардың 

химиялық  реакция  теңдеулері.  Ерітіндідегі  еріген  заттың  массалық  үлестері. 

Электролиз.  Химиялық  тотығу-тотықсыздану  реакциялары.  Термохимиялық 

теңдеулер. Ле-Шателье принципі. Химиялық реакциялардың жылдамдығы. 

Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                            2. Кулумбетова О.  

3. Сапалық анализ, коды - SA 1212, 2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  жалпылау,  талдау,  ақпараттарды  қабылдау  және  мақсат 

қойып  оған  жету  жолдарын  таңдай  алу  қабілеттері,    теориялық  эксперимен-

тальдық зерттеулерді пайдалану қабілеті. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Сандық анализ 

Пәннің  мақсаты:  Пәнді  оқыту  барысында  ӛндірістегі  процестер  мен 

ғылыми-зерттеулер  қолданысындағы  заттардың  сапасына  анализ  жүргізуді 

меңгеру.   

Қысқаша  мазмҧны:  Сапалық  анализ  әдістері.  Әрекеттесуші  массалар 

заңы.  Сапалық  анализдің  теориялық  негізі.  Тотығу-тотықсыздану  процестері. 

Аниондар жэне құрғақ заттарды анализдеу. Концентрлеу және бӛлу әдістері. 

Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                             2. Сулейманова Ф.Р.  

4.  Сапалық  анализдің  таңдамалы  тараулары,  коды  -  SAТТ  1212,  2-

семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  жалпылау,  талдау,  ақпараттарды  қабылдау  және  мақсат 

қойып  оған  жету  жолдарын  таңдай  алу  қабілеттері,    теориялық 

эксперименальдық зерттеулерді пайдалану қабілеті. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Бейорганикалық заттардың сапалық анализі 

Пәннің  мақсаты:  Пәнді  оқыту  барысында  ӛндірістегі  процестер  мен 

ғылыми-зерттеулер  қолданысындағы  заттардың  сапалық  анализ  жүргізуді 

меңгеру.     

Қысқаша  мазмҧны:  Сапалық  анализдің  таңдамалы  әдістері.    Сапалық 

анализдің  теориялық  негізі.  Тотығу-тотықсыздану  процестері.  Аниондар  жэне 

құрғақ заттарды анализдеу. Катиондарды тұздардың құрамынан анықтау. 

Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                             2. Сулейманова Ф.Р.  

 

 

 

264  

5. Комплексті қосылыстар, коды - KompH 1305, 2-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: координациялық қосылыстар турлы түсінік қалыптастыру-

ға дағдыланады. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары 

Пәннің мақсаты: Координациялық қосылыстардың заңдылықтарын  оқып 

үйрету. Қысқаша мазмҧны: Комплексті қосылыстар туралы түсінік. А.Вернердің 

координациялық  теориясының  негізгі  қағидалары.  Комплекстің  сыртқы  және 

ішкі 

сфералары. Лигандалардың 

сипаттары. 

Комплекс 

түзушінің 

координациялық  саны.  Комплекс  ионның  заряды.  Комплекс  қосы-лыстардың 

негізгі кластары. Комплекс қосылыстардың номенклатурасы. Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                            2. Кулумбетова О.  

6. Элементтер химиясы, коды - EH 1305, 2-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: элементтер турлы түсінік қалыптастыруға дағдыланады.     

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары 

Пәннің  мақсаты:  Химиялық  кешенді  білім  жүйесін  қалыптастырып, 

химиялық эксперименттерді жасауға дағдыландырады. Қысқаша мазмҧны: Жай заттар мен химиялық қосылыстардың табиғатта 

кездесуі  және  оларды  алудың    жалпы  принциптері.  Элементтердің  және 

олардың  маңызды  қосылыстарының  периодтар  және  топтар  бойынша 

қышқылды-негіздік,  тотығу-тотықсыздану  және  басқа  қасиеттерінің  ӛзгеру 

заңдылықтары. Периодтық жүйедегі негізгі топша элементтері. S-элементтердің 

жалпы  сипаттамасы.  P-элементтердің  жалпы  сипаттамасы,  олардың  алынуы, 

физикалық  және  химиялық  қасиеттері.  D-  элементтердің  жалпы  сипаттамасы, 

олардың  алынуы,  физикалық  және  химиялық  қасиеттері,  маңызды 

қосылыстары  және  қолданылуы.  F-элементтер  және  олардың  радиоактивтілігі. 

Радиактивті элементтердің ғылымда, техникада және ӛнеркәсіпте қолданылуы. Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                             2. Кулумбетова О.  

7.  Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,  коды  -  MTIKZH  2201,  3-

семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  –  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  

 

265  

Қысқаша  мазмҧны: XYІІ ғасырда  қазақ даласында  колданылған-ресми  ic-

қағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

қалыптастыру-дағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың    2-ші  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлық-тары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  ІІ  жартысында-ғы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басында-ғы ресми ic – қағаздар 

тілі.  Іс  –  қағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Теле-фонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б. 

                            2. Байболова А.  

8. Қҧжаттану негіздері, коды - KN 2201, 3-семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру  

Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктермен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін  кӛрсете-тін  құжаттарды  жасау,  толтыру.  Еңбек  қатынастарын 

реттейтін  құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен 

мекемелерде  жазылатын  мәжіліс  хаттар.  Жеке  тұлғаның  нақты  сипатын 

білдіретін құжаттар. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б. 

                            2. Байболова А.  

9. Элементтер химиясы, коды- EH 2209, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: элементтер турлы түсінік қалыптастыруға дағдыланады.     

Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары 

Пәннің  мақсаты:  Химиялық  кешенді  білім  жүйесін  қалыптастырып, 

химиялық эксперименттерді жасауға дағдыландырады. Қысқаша мазмҧны: Жай заттар мен химиялық қосылыстардың табиғатта 

кездесуі  және  оларды  алудың    жалпы  принциптері.  Элементтердің  және 

олардың  маңызды  қосылыстарының  периодтар  және  топтар  бойынша 

қышқылды-негіздік,  тотығу-тотықсыздану  және  басқа  қасиеттерінің  ӛзгеру 

заңдылықтары. Периодтық жүйедегі негізгі топша элементтері. S-элементтердің 

жалпы  сипаттамасы.  P-элементтердің  жалпы  сипаттамасы,  олардың  алынуы, 

физикалық  және  химиялық  қасиеттері.  D-  элементтердің жалпы  сипаттама-сы, 

олардың  алынуы,  физика-лық  және  химиялық  қасиеттері,  маңызды  

 

266  

қосылыстары  және  қолданылуы.  F-элементтер  және  олардың  радиоактивтілігі. 

Радиактивті элементтердің ғылымда, техникада және ӛнеркәсіпте қолданылуы. 

Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                            2. Кулумбетова О.  

10. Периодтық заң және жҥйе, коды - PZJ 2209, 3-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Периодтық  жүйедегі  элементтердің  химиялық    қасиеттері 

мен қосылыстарын  оқып үйрену. Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары 

Пәннің  мақсаты:  Химиялық  кешенді  білім  жүйесін  қалыптастырып, 

химиялық эксперименттерді жасауға дағдыландырады. Қысқаша мазмҧны:Д .И.Менделеевтің ӛмірі және ғылыми-педагогикалық 

жұмыстары.  Химиялық  элементтерді  жүйелеудің  алғашқы  адымдары. 

Д.И.Менделеевтің  периодтық  заңды  ашуы.  Периодтар,  топтар,  топшалар. 

Периодтық  жүйедегі  элементтердің  орны  мен  олардың  атомдарының 

электрондық  құрылысымен  байланысы.    s-,  p-,d-,f  –  эле-менттер.  Элементтер 

қасиеттерінің  периодты  және  периодты  емес  ӛзгеруі.  Атомдардың 

радиустарының,  иондану  энер-гияларының,  электронға  жақындығының  және 

электртерістіліктерінің олардың ядро зарядтарының ӛсуі бойынша ӛзгеруі Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                           2. Кулумбетова О.  

11. Органикалық  химияның теориялық негіздері,  коды  -  ОHТN  3210, 

3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Органикалық  химияның    негізгі  бӛлімдерін  игерген, 

зерттеушілік дағдылары бар. Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының  химиясы 

Пәннің мақсаты: Органикалық  химиядан  іргелі  білім беру, органикалық 

қосылыстардың    негізін  кластарын  олардың  химиялық  және  физикалық 

қасиеттерін, алыну жолдарын, қолданылу саласын оқып үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Органикалық  қосылыстар.  Органикалық  заттарды 

зерттеу  әдістері.  А.М.Бутлеровтың  химиялық  құрылыс  теориясы.  Химиялық 

байланыстың  электрондық  теориясы.    Изомерия.  Органикалық  реакциялардың 

классификациясы.  Органикалық  қосылыстардың  классификациясы.  Алкандар. 

Алкендер.    Алкиндер.  Алкадиендер.  Екі  және  үш  атомды  спирттер.  Жай 

эфирлер.  Альдегидтер  мен  кетондар.  Карбон  қышқылдары.    Амин 

қышқылдары. 

Пән оқытушысы:1. Мадыханова Қ.С. 

                            2. Абдуразова П.Ә.  

 

 

267  

12. Органикалық  химиядан есептер  шығару әдістері, коды  - OHEShA 

3210, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химиялық  процес-тердің  жүру  заңдылықтарын  туралы 

ғылыми түсінік қалыптастыруға дағдыланады. Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: Химиядан есептер шығару әдістемесі   

Пәннің  мақсаты:  Химиялық  реакция  негізінде    химиялық  процестерге 

бағытталған,  химиялық  реакциялардың  жүру  заңдылықтармен  және 

механизімімен танысу.   

Қысқаша  мазмҧны:  Органикалық  химияның  барлық  тарауларын 

қамтитын  тақырыптық  есептерді  шығару  әдістерін  қарастырады.  Ең  маңызды  

тақырыптар бойынша есептер шығарудың әдістемелік нұсқаулары келтіріледі. 

  Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П.Ә. 

                                    2. Қобланова О.Н. 

 

13. Физикалық химия, коды-  FH 2213, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физикалық  химияның  негізгі  заңдылықтары,  теориясы, 

эксперименттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Электрохимия 

Пәннің  мақсаты:  физикалық  химияның  ӛзекті  мәселелерін  және 

негіздерін  білу,  химиялық  термодинамиканы,  химиялық  тепе-теңдікті,  

зерттеудің  эксперименттік    әдістерін,  физика-химиялық  есептеу  әдістемесін 

орындауға қажетті бастапқы білім алу. Қысқаша  мазмҧны:  Химиялық  термодинамика.  Термодинамиканың 

негізгі  заңдары.  Физико-химиялық  анализ  және  фазалық  тепе-теңдік. 

Электролит  емес  ерітінділер.  Электролит  ерітінділері.  Химиялық  кинетика 

және катализ . Электрохимия. Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                            2. Сулейманова Ф.Р.  

14.    Физикалық  химиядан  есептер  шығару  әдістері,  коды-  FHEShA 

2213, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физикалық  химияның  негізгі  заңдылықтары,  теориясы, 

экспери-менттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Химиялық кинетика және электрохимия 

Пәннің  мақсаты:  Заттың  құрамын  және  оның  құрамындағы 

компоненттердің мӛлшерін анықтаужәне зерттеу әдістерімен таныстыру, оқыту 

және осы әдістерді талдау жасау жұмыстарында дұрыс жүргізе білуге үйрету. 

Қысқаша 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет