Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет37/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   62

мазмҧны: 

Физикалық 

химиядан 

есептерді 

шығару 

әдістемесі.Физико-химиялық  есептерді  шығаруға  арналған  жалпы  әдістемелік талаптар.  Термодинамиканың  негізгі    заңдары.  Термохимия.  Химиялық  тепе-

 

 

268  

теңдік. Бір компонентті жүйедегі фазалық тепе-теңдіктер. Химиялық кинетика. 

Электрохимия. 

  Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                              2. Сулейманова Ф.Р. 

   


 15. Дінтану, коды-  DIN  2202, 4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелі түсініктеме-лерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

 Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.Д. 

                              2. Сырбаева А. 

 

16. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IMT 2207, 4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты    діни  сауатты    азамат  тұлғасын 

қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Әлем  елдерінің  ӛркениетілікпен  даму  үрдісіне  ӛзіндік 

үлес  қосып  отырған  ислам  мәдениеті  екендігі  мәлім.  Ислам  мәдениетінің 

Қазақстанда да алатын орны ерекше және еліміз халқының 70 пайыздан астамы 

ӛздерін ислам мәдениетінің ӛкілі екендігін кӛрсетіп отыр. Бұл араб немес иран 

үлгісіндегі  ислам  мәдениеті  емес  ғасырлар  бойы  қалыптасқан  қазақ  ұлтының 

дәстүрі мен санасына сабақтас мәдениеті екендігі түсіндіру міндетін атқарады. Қысқаша мазмҧны:  Ислам мәдениеті.  Ертедегі діндер. Ислам діні  - араб 

мәдениетінің  бастамасы.  Исламдағы  мистицизм.  Шығыс  ренессансы  мәдени 

феномен ретінде. Ислам мәдениетінің Қазақстанда да алатын орны ерекше. Дін 

және саясат. 

 Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С.Д. 

                              2. Сырбаева А.  

 

 

269  

17. Коллоидты химия, коды - KH 2215, 4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  коллоидты  химияның  негізгі  заңдылықтары,  теориясы, 

эксперименттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: Физикалық химия 

Пәннің  мақсаты:  коллоидты  химияның  ӛзекті  мәселелерін  және 

негіздерін  білу,  дисперсті  жүйелердегі  беттік  құбылыстарын,  сонымен  қатар, 

әртүрлі  дисперсті  жүйелердің  қасиеттерін,  коагуляция,  тұрақтандыру  және 

беріктіктің түзілу теорияларын меңгеру. Қысқаша мазмҧны: Коллоидты химияның негізгі бӛлімдері мен әдістері. 

Дис-перісті  жүйелердің  классификациясы  және  табиғаты.  Коллоидты 

жүйелердің  молекулалы  кинетикалық    қасиеттері.  Коллоидты  жүйелердің 

оптикалық  қасиеттері.  Беттік  құбылыс.  Коллоидты  жүйелердің  электрлік 

қасиеттері.  Электрокинетикалық  құбылыс.  Коллоидты  ерітінділерді  алу  және 

тазалау  әдістері.  Коллоидты  жүйелер-дің  каогуляциясы  және  тұрақтылығы. 

Коллоидты жүйелердің кейбір топтары. Жоғары молекулалы қосылыстар және 

олардың ерітінділері 

 Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                              2. Сулейманова Ф.Р.  

18. Дисперсті жҥйелердің қҧрылым тҥзілуі және реалогиялық қасиеті, 

коды -   DJKTRK 2215, 4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  коллоидты  химияның  негізгі  заңдылықтары,  теориясы, 

эксперименттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Физикалық химиядан есептер шығару әдістері 

Пәннің  мақсаты:  дисперсті  жүйелердегі  беттік  құбылыстарын,  сонымен 

қатар,  әртүрлі  дисперсті  жүйелердің  қасиеттерін,  коагуляция,  тұрақтандыру 

және беріктіктің түзілу теорияларын меңгеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Беттік  керілу  және  беттік  құбылыстар.  Әртүрлі  

фазалардың  жанасу  беттеріндегі  адсорбциялар.  Коллоидты  жүйелердегі 

электрокинетикалық  құбылыстар.  Дисперстік  жүйелердің  молекулалық-

кинетикалық  қасиеттері.  Дисперсті  жүйелердің  оптикалық  қасиеттері. 

Коллоидты  жүйелердің  каогуляциясы  және  тұрақтылығы.  Дисперсті 

жүйелердің құрылымдық-механикалық (реологиялық) қасиеттері. 

 Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                              2. Сулейманова Ф.Р.  

19. Электрохимия, коды -  EH 3306, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химиялық  процестердің  жүру  заңдылықтарын  туралы 

ғылыми түсінік қалыптастыруға дағдыланады.   Пререквизиттер: Физикалық химия 

Постреквизиттер: Жоқ 

 

 

270  

Пәннің мақсаты: Химиялық процестердің жүру заңдылықтарын зерттеуді 

оқып үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Химия-технологиялық  процестерді  жүргізудегі 

электрэнергияның қолданылуы. Электрхимиялық ӛндірістер. Су ерітінділердің, 

балқымалардың 

электролизі. 

Электролиздің 

негізгі 


технологиялық 

кӛрсеткіштері:  ток  және  энергия  бойынша  шығымы,  энергия  пайдалану 

коэффициенті.  Электрохи-миялық  процестер  аппараттарының  дайындау 

принциптері.  Электролиз  ӛнімдері-хлор,  сутек,  күйдіргіш  натрий,  олардың 

қолданылуы.  Хлор  сутекті  синтездеу,  тұз  қышқылын  алу.  Тұз  қышқылының 

қолданылуы.  Электрохимиялық  ӛнеркәсіптердің  даму  және  толық  жетілдіру 

жолдары. 

 Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                              2. Сулейманова Ф.Р. 

 

20.  Химиялық  кинетика  және  электрохимия,  коды  -  HKE  3306,  5-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химиялық  кинетиканың  және  электрохимияның    негізгі 

заңдылықтары, теориясы, эксперименттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Физикалық химия 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  химиялық  кинетиканың  ӛзекті  мәселелерін  және 

негіздерін  білу,  физика-химиялық  есептеу  әдістемесін  орындауға  қажетті 

бастапқы білім алу. 

Қысқаша  мазмҧны: 

Электролит  емес  ерітінділер.  Электролит 

ерітінділері. 

Химиялық 

кинетика 

және 


катализ 

Электрохимия. Электрохимиялық процестер аппараттарының дайындау принциптері. 

 Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                               2. Сулейманова Ф.Р. 

 

21. Сындарлы оқыту, коды - SO3204, 5-семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диалог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман даярлау. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: Cтуденттерге білім беруде ғылыми зерттеулер мен озық 

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада 

ұйымдастыруға 

дайындау 

(Кембридж 

университеті 

оқытушыларының тәжірибесі негізінде алынады). Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және  Эко-

номикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық сауаттылығын дамыту жӛніндегі ұсыныстарының негізгі қағи-

даттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару  

 

271  

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  зама-науи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практи-када ұйымдастыруға дайындау 

 Пән оқытушысы: 1. Файзиев Н. 

                              2. Шаманбетова Н.  

22.  Оқушылардың  оқу-танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды - OOTKKT  3204  , 5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сезімдік  қабылдаудың,  теориялық  ойлаудың  және 

практикалық іс-әрекет бірлігін жүзеге асыру Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  коммуникативтік  құзыреттілігін 

бастауыш  компоненті  ретінде  оқу-танымдық  құзыреттілігін  қалыптастырудың 

тәсілін меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Оқыту  және  танымдық  құзыреттілігін  ӛтеу 

мерзімінде    студенттердің  шет  тілін  меңгеру  тиімділігін  қамтамасыз  ету. 

Оқытудың мақсаты ретінде оқыту және танымдық құзыреттілігін қалыптастыру 

құрылымдары мен деңгейлерін анықтау. Пән оқытушысы: 1. Файзиев Н. 

                              2. Шаманбетова Н.  

23 . Органикалық химияның теориялық негіздері, коды - OHTN 3210, 

5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Органикалық  химияның    негізгі  бӛлімдерін  игерген, 

зерттеушілік дағдылары бар. Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының  химиясы. 

Пәннің мақсаты: органикалық  химиядан  іргелі  білім беру, органикалық 

қосылыстардың    негізін  кластарын  олардың  химиялық  және  физикалық 

қасиеттерін, алыну жолдарын, қолданылу саласын оқып үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Органикалық  қосылыстар.  Органикалық  заттарды 

зерттеу  әдістері.  А.М.Бутлеровтың  химиялық  құрылыс  теориясы.  Химиялық 

байланыстың  электрондық  теориясы.    Изомерия.  Органикалық  реакциялардың 

классификациясы.  Органикалық  қосылыстардың  классификациясы.  Алкандар  

Алкендер.  Алкиндер  Алкадиендер.  Екі  және  үш  атомды  спирттер.  Жай 

эфирлер.  Альдегидтер  мен  кетондар.  Карбон  қышқыл-дары.  Амин 

қышқылдары. 

  Пән оқытушысы: 1. Мадыханова Қ.С.  

                               2. Абдуразова П. 

 

 


 

 

272  

24. Органикалық  химиядан есептер  шығару әдістері, коды  - OHEShA 

3210, 5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химиялық  процестердің  жүру  заңдылықтарын  туралы 

ғылыми түсінік қалыптастыруға дағдыланады. Пререквизиттер: Химия тарихы 

Постреквизиттер: Химиядан есептер шығару әдістемесі   

Пәннің  мақсаты:  Химиялық  реакция  негізінде    химиялық  процестерге 

бағытталған,  химиялық  реакциялардың  жүру  заңдылықтармен  және 

механизімімен танысу.   

Қысқаша  мазмҧны:  Органикалық  химияның  барлық  тарауларын 

қамтитын  тақырыптық  есептерді  шығару  әдістерін  қарастырады.  Ең  маңызды  

тақырыптар бойынша есептер шығарудың әдістемелік нұсқаулары келтіріледі. 

  Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                               2. Сулейманова Ф.Р. 

 

25. Коллоидты химия, коды - КH 2215, 5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  коллоидты  химияның  негізгі  заңдылықтары,  теориясы, 

эксперименттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Физикалық химия 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  коллоидты  химияның  ӛзекті  мәселелерін  және 

негіздерін  білу,  дисперсті  жүйелердегі  беттік  құбылыстарын,  сонымен  қатар, 

әртүрлі  дисперсті  жүйелердің  қасиеттерін,  коагуляция,  тұрақтандыру  және 

беріктіктің түзілу теорияларын меңгеру. Қысқаша мазмҧны: Коллоидты химияның негізгі бӛлімдері мен әдістері. 

Дисперісті  жүйелердің  классификациясы  және  табиғаты.  Коллоидты 

жүйелердің  молекулалы  кинетикалық    қасиеттері.  Коллоидты  жүйелердің 

оптикалық  қасиеттері.  Беттік  құбылыс.  Коллоидты  жүйелердің  электрлік 

қасиеттері.Электрокинетикалық  құбылыс.  Коллоидты  ерітінділерді  алу  және 

тазалау  әдістері.  Коллоидты  жүйелердің  каогуляциясы  және  тұрақтылығы. 

Коллоидты жүйелердің кейбір топтары. Жоғары молекулалы қосылыстар және 

олардың ерітінділері. 

 Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                              2. Сулейманова Ф.Р.  

26. Дисперсті жҥйелердің қҧрылым тҥзілуі және реалогиялық қасиеті, 

коды -  DJKTRK 2215, 5-семестр,2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  коллоидты  химияның  негізгі  заңдылықтары,  теориясы, 

эксперименттері туралы білімі қалыптасады. Пререквизиттер: Физикалық химия 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  дисперсті  жүйелердегі  беттік  құбылыстарын,  сонымен 

қатар,  әртүрлі  дисперсті  жүйелердің  қасиеттерін,  коагуляция,  тұрақтандыру 

және беріктіктің түзілу теорияларын меңгеру.  


 

 

273  

Қысқаша  мазмҧны:  Беттік  керілу  және  беттік  құбылыстар.  Әртүрлі 

фазалардың  жанасу  беттеріндегі  адсорбциялар.  Коллоидты  жүйелердегі 

электрокинетикалық  құбылыстар.  Дисперстік  жүйелердің  молекулалық-

кинетикалық  қасиеттері.  Дисперсті  жүйелердің  оптикалық  қасиеттері. 

Коллоидты жүйелердің каогуляциясы және тұрақтылығы.Дисперсті жүйелердің 

құрылымдық-механикалық (реологиялық) қасиеттері. Пән оқытушысы: 1. Қобланова О.Н. 

                             2. Сулейманова Ф.Р.  

27.  Химиядан  есептер  шығару  әдістемесі,  коды  -  HEShA  3301,  5-

семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химиядан  негізгі  теориялар  мен  заңдарды  пайдаланып, 

типтік есептерді, күрделілігі жоғары есептерді шығару қарастырылады. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі 

Пәннің  мақсаты:  Химияның  негізгі  теориялары  мен  заңдарын 

пайдаланып,  химияның  типтік  есептер  шығару,  олимпиадалық  күрделілігі 

жоғары есептер шығару тәсілдерін меңгеру.                        

Қысқаша  мазмҧны:  Химимялық  есептерді  шығаруға  арналған  жалпы 

әдістемелік  талаптар.  Химиялық  есептер  жүйесі,  олардың  химимяны  оқыту 

әдістемесі  курсындағы  орны.  Химиялық  есептерді  шығарудың  кӛмегімен 

жалпы  дидактикалық  принциптерді  жүзеге  асыру.  Химиялық  есепті  талдау. 

Физика  мен  математика  пәндері  бойынша  алған  білімдерді  химия  есептерін 

шығаруда пайдалану. Химиялық есептерді шығару жолдары. Оқушыларға есеп 

шығаруды  үйретуде  студенттердің  білімі  мен  біліктілігін  қалыптастыру.  

Есептер  шығаруды  үйретудегі  әдістемелік  принциптер.    Химимя  сабағында 

есептерді  шығаруда  оқушылардың  біліктілігі  мен  білімін  жинақтау.  Есептерді 

шығаруда  пәнаралық  ақпараттарды  пайдалану.  Орта  мектеп  курсының 

бағдарламасына  сай  қарастырылған  есептердің    жеке  типтерін  үйретудің 

әдістемесі.  Күрделі  және  химиялық  олимпиада  есептерін  шығаруды  үйрету 

әдістемесі. 

  Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                               2. Кулумбетова О. 

 

28. Бейорганикалық қосылыстардың химиялық технологиясы, коды - 

BKHT 3301, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  химия  эксперименттерін  жасай  алу, 

талдау қабілетті Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Химиялық технология        

Пәннің  мақсаты:  Бейорганикалық  заттар  қасиеттерін  теория  жүзінде 

меңгере  отырып,  химиялық  эксперименттер  жүргізу,  оларды  тәжірибе  жүргізу 

арқылы анықтауды меңгеру. 


 

 

274  

Қысқаша  мазмҧны:  Химиялық  технология  туралы  түсінік.  Шикізат, 

энергия,  су.  Табиғатты  қорғау  және  ӛнеркәсіптік  қалдықтарды  тазалау. 

Химиялық технологияның негізгі заңдылықтары. Каталитикалық процестер мен 

контактілі  аппараттар.    Күкірт  қышқылын  ӛндіру.  Аммиак  синтезі.  Азот 

қышқылын  ӛндіру.  Минерал  тыңайтқыштар  мен  улы  химикаттарды  ӛндіру. 

Электрохимия.  Металлургия.  Силикатты  материалдарды  ӛндіру.  Отынды 

химия-лық  жолмен  ӛңдеу.  Ӛнеркәсіптік  органикалық  синтез.  Жоғары 

молекулалы қосылыстар. 

  Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                               2. Кулумбетова О.  

29.  Мектепте  химиялық  экспериментті  жҥргізу  әдістемесі,  коды  - 

MHEJA 3302, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқу  және  ғылыми  лабораториялық  сипаттағы  әртүрлі 

практикалы-болжалдық есептерді шешу үшін эксперименттік есептеу әдістерін 

қолдана білуі керек. 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі 

Пәннің  мақсаты:  студенттердің  танымдық  міндеттерін  қалыптастыру, 

шығармашылық  қабілеттері    мен  қызығушылығын  жетілдіру,  білімге 

құштарлығын ояту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Танымдағы  эксперименттің  ролі.  Химияны  оқыту 

жүйесіндегі  кӛрнекілік  тәжірибелер,  зертханалық  және  практикалық  сабақтар. 

Мектептегі  химия  кабинетінің  құрал  жабдықтары.  Қажетті  реактивтер  мен 

құралдар  жиынтығы.  Химиялық  кабинеттегі  оқушының  жұмыс  орны.  Орта 

мектепте  химиядан  зертханалық  жұмыстарды  және  практикалық  сабақтарды 

ӛткізу ерекшеліктері. Кӛрнекілік тәжірибелерді жүргізудің негізгі принциптері. 

Химиялық  тәжірибелерді  жүргізуде  қолданылатын  құрал-жабдықтарға  және 

қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар. 

  Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                               2. Кулумбетова О. 30. ҒЗЖ (НИР) ҧйымдастыру, коды - GZZhU 3302, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Химиялық  анализ  нәтижелерін  метрологиялық  қою  және 

жүр-гізу саласында негізгі білімін игереді, зерттеу дағдылары бар. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Ғылыми  ізденістің  әдістемесін,  принциптерін, 

ақпаратты  және  логикалық  құрылымын,  эмпирикалық  зерттеу  әдістерін 

қарастырады. 

 

Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми  зерттеулер  мақсаттары  мен  міндеттері, 

ұйымдастыру 

орындау, 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын 

құрылымдық 

компоненттері, ғылыми-зерттеу мәселенің номинациясы. 

 Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                               2. Кулумбетова О. 


 

 

275  

31. Комплекс қосылыстар, коды - KompH 3306, 5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

координациялық 

қосылыстар 

турлы 


түсінік 

қалыптастыруға дағдыланады. Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: Координациялық қосылыстардың заңдылықтарын  оқып 

үйрету. 


Қысқаша мазмҧны: Комплексті қосылыстар туралы түсінік. А.Вернердің 

координациялық  теориясының  негізгі  қағидалары.  Комплекстің  сыртқы  және 

ішкі 

сфералары. Лигандалардың 

сипаттары. 

Комплекс 

түзушінің 

координациялық  саны.  Комплекс  ионның  заряды.  Комплекс  қосылыстардың 

негізгі кластары. Комплекс қосылыстардың номенклатурасы. 

 Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                              2. Кулумбетова О.  

32. Мҧнай және газ химиясы, коды - MGH 3306, 5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  химиялық  технология  саласында  базалық  білімі 

қалыптасады, химиялық ӛндіріс саласында жұмыс істей алу қабілеті. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер:  Тұздар,  негіздер  және  қышқылдардың  химиялық 

технологиясы. Пәннің  мақсаты:  технологиялық  ой  ӛрісті  кеңейту,  аппараттардың 

құрылыстары, 

ӛндірістік 

процестердің 

жүру 

кӛріністері, химиялық 

шикізаттардың  қасиеттері,  дайын  ӛнімдердің  сыртқы  пішіні  мен  кескіні, 

ӛндірісті ұйымдастыру және экономика принциптері жӛнінде дұрыс түсініктер 

алу.     Пәннің  мазмҧны:  Мұнай  және  газдың    жалпы  сипаттамасы.  Мұнай  мен 

газ ӛндіру. Мұнай және газдың шығу тегі. Негізгі физика-химиялық қасиеттері, 

мұнайдың физикалық қасиеттері мұнай және мұнай ӛнімдері. Элементтік және 

изотопты  құрамы,  мұнай  және  табиғи  газдар.    Мұнайдың  топтық  химиялық 

құрамы.  Мұнайдың  фракциялық  құрамы.  Химиялық  жіктелуі.  Технологиялық 

классификациясы.  Химиялық  құрамы  .  Химиялық  қасиеттері  және  ӛңдеу. 

Циклоалкандар  мұнай, мұнай ӛнімдерінің қасиеттеріне әсері.  

  Пән оқытушысы: 1. Ибраимов Ч. 

                               2. Кулумбетова О. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет