Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет4/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Пәннің  мақсаты:  Отандық  педагогика  ғылымындағы  кӛрнекті 

педагогтардың    педагогикалық  ойларын  және  олардың  қызметі  туралы 

білімдермен қаруландыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Қазақстандағы  V-VI  ғасырдағы  педагогикалық  ой- 

пікірлердің пайда болуы.  Орхон-Енисей жазба ескерткіштеріндегі тәлімдік ой- 

пікірлер.  VIII-IX  ғасырдағы  педагогикалық  ой-пікірлер.  Қорқыттың  тәлімдік 

мұралары.  IX-XI  ғасырдағы  педагогикалық  ой-пікірлердің  дамуы  М.Қашқари, 

Ж.Баласұғұн  т.б,  мұралары.  XV-XVIII  ғасырдағы  қазақ  хандығы  кезіндегі 

педагогикалық  ой-пікірлердің  дамуы.  М.Дулати,  Қ.Жалайридің  педагогикалық 

ой-пікірлері. 

Пән оқытушысы: 1.Асабаев Ж. 

                            2.Оразова А. 

 

39. Бейнелеу ӛнері, коды - BO 4309,  7-семестр, 2- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тұлғаның  эстетикалық  дүниетаным  мен  ойлауын 

қалыптастыру арқылы кӛркемдік білім беру.  Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне  «Бейнелеу 

ӛнерінің  жанрлары»,  «Кескіндеме  ӛнері»,  «Бейнелеу  ӛнерінің  түрлері»    оқыту 

әдістемесінің теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу 

әдіс-тәсілдерін меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Бейнелеу  ӛнерін  оқытудың  мақсат  мен  міндеттері. 

Бейнелеу  ӛнерінің  негізгі  функциялары.  Бейнелеу  ӛнері  түрлері.  Бейнелеу 

ӛнерін  педагогикалық-психологиялық    тұрғыдан  оқыту  тәсілдері.  Бейнелеу 

ӛнерін  дәстүрлі  емес  сабақ  түрінде  оқыту  тәсілдері.  Бейнелеу  ӛнері  сабағында 

оқушыларға  ою  ӛрнекті  салдыру  жолдары.  Бейнелеу  ӛнері  сабағында  түр  мен 

түсті тәрбиелеуде қолдану. Пән оқытушысы: 1.Қозыбай А. 

                            2.Текесбаева А 

 

40.  Бастауыш  мектепте  бейнелеу  ӛнерін  оқыту  әдістемесінің  тарихы, 

коды - BMBBOOT 4310,  7-семестр, 2- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерге  бейнелеу  ӛнерін  оқыту  әдістемесінің 

қалыптасуы  мен  даму  тарихынан  мәлімет  беріп,  білім,  білік  бейнелеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің мақсаты: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне бейнелеу ӛнері 

оқыту  әсістемесінің  тарихынан    жүйелі  білім  беру,  сабақ  жүргізуге  кәсіби 

даярлау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бейнелеу  ӛнерін  оқыту  әдістемесінің  даму 

тарихының  мәнін  ашып,  оның  қалыптасуы  тарихынан  мәлімет  береді.  Пәннің 

оқытудағы  теориялық  және  практикалық  тұрғыдағы  басты  бағыттары 


 

 

26  

анықталып,  бейнелеу  ӛнерін  бастауыш  сыныпта  оқытудың  мақсаттары  мен 

міндеттері  баяндалады.  Сондай-ақ,  ертедегі  сурет  салуды  үйрету  әдістемесінің 

тарихы жайлы мәлімет береді.  

 

Пән оқытушысы: 1. Қозыбай А. 

                             2. Текесбаева А. 

 

41.  Музыканы  оқыту  әдістемесі,      коды  -  MOA  4310,  7-семестр,  3- 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  мәдениетті,  оқушылардың  музықалық 

қабілетін дамытуды меңгеруі тиіс Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  білім  мен  тәрбиелеу    балалардың 

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Музыкалық  оқыту  мен  тәрбиелеудің  мақсаты, 

міндеттері және ұстанымдары. Музыка  ӛнер түрі  және тәрбиелеу пәні ретінде. 

Отандық  және  шетелдік  музыкаға  тәрбиелеу  жүйесі.  Музыка  тәрбиесінің 

мазмұны.  Қазақ  халық  музыкасы.  Камералық  музыка.  Хормен  ән  айту  ӛнері. 

Симфоникалық музыка. Опера. Балет. Балалар музыкасы. Музыка ӛнері сабағы 

-  бастауыш  мектепте  музыканы  оқытудың  негізгі  формасы.  Музыканы  оқыту 

мен тәрбиелеудің әдістері.                                           

Пән оқытушысы: 1. Дарменшиева А. 

                             2. Алимова А. 

 

42.  Бастауыш  мектепте  музыкалық  ӛнер  теориясы  мен  әдістемесін 

оқыту тарихы,  коды - BMMOTAOT 4310, 7-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  мәдениетті,  оқушылардың  музықалық 

қабілетін дамытуды меңгеруі тиіс. Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің  мақсаты:  Бастауыш  мектепте  музыкалық  білім  мен  тәрбиелеу  

балалардың эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Музыка  ӛнерін  оқытуда  педагог-музыканттың 

тәрбиешілік,  ұйымдастырушылық  қабілеті.  Отандық  ғалымдар  мен  педагог-

музыканттардың  еңбектеріндегі  музыкалық  оқытудың  әдістемелік  аспектісі. 

Қазақстан  зерттеулеріндегі  музыканы  оқытудың  әдістері,  мәселелері. 

Музыканы оқытуда тәрбиелік, білімділік және дамытушылық бірлігі принципі.  

Пән оқытушысы: 1.Дарменшиева А. 

                            2. Алимова А. 

 

 

 

 

 


 

 

27  

2.

 

Мамандығы: 5В010300 – Педагогика және психология 

Академиялық дәрежесі: 5В010300 – Педагогика және психология 

мамандығы бойынша білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

       Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 1101 

Қазақстан 

тарихы  ЖБП 

ShT 1104 

Шетел 

(ағылшын) тілі  ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 1106 

Информатика 

ЖБП 


ETD 

1107 


Экология  және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП РPMK 

1101 


Психолология-

педагогика 

мамандығына 

кіріспе 
2-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 1104 

Шетел 


(ағылшын) тілі  

БП PT  1204 

TP 1204 


1. Педагогика тарихы 

2. Тұлғалық педагогика 

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

БП 


PP  1205 

PPD 


1205 

1. Педагогикалық 

психология 

2. Ғылыми-педагогикалық 

зерттеу әдістері                                              

БП PAD 

1204 


Психология 

және 


адам 

дамуы 


БП 


Log 1210 

АPsi 


1210 

1. Логопедия 

2. Арнайы психология 2-курс  

 

28  

3-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 2111 

Экономикалық 

теория негіздері 

БП MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

ЖБП 


Ped 2302 

Педагогика  

БП 


Aped 

2208 


DBZh 

2208 


1. Әлеуметтік педагогика 

2. Дарынды балалармен 

жұмыс БП PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы КП ZhEPedP

Si  3305 

PedA 

3305 


1. Жас ерекшелік 

педагогикасы  және 

психологиясы 

2. Педагогика әдіснамасы 

БП 


ZhAFMG 

2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 2102 

Философия 

БП 


Din  2202 

IMT 


2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы 


ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП PPD 

2213 


KPN 

2213 


1. Психологиялық-

педагогикалық 

диагностика 

2. Коррекциялық 

педагогика негіздері 

ЖБП KN 2410 

Құқық негіздері  2 

КП 

BBZhT 


2301 

PGTT 


2301 

1. Білім берудегі жаңа 

технологиялар  

2. Педагогикалық жобалау 

теориясы мен 

технологиясы 

ЖБП 


Etn 2403 

Этнопедагогика 

 

  

 

3-курс 5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 8 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)Т 

3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO  3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

БП 


РedOA 

3209 


Педагогиканы 

оқыту әдістемесі 

КП 


EPsi 

3302         

EPMN 

3302   


1. Эксперименталды 

психология 

2. Дау-дамайлар 

психологиясы                                    

КП 


РsiOA 

3302 


Психологияны 

оқыту әдістемесі  3 

КП 

AT  3307 Akm 

3307 


1. Арттерапия 

2. Акмeология  

 

29  

 

  

 

КП Def  3308 

AP 3308 


1. Дефектология 

2. Арнайы психология 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

КП 


TZhTA 

3301 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы 

мен 


әдістемесі       

БП PTDZh 

3208 


KBK 

3208 


1. Психологиялық түзету-

дамыту жұмысы 

2. Кәсіби бағыттылықты 

қалаптастыру 

 

  

 

 БП 

Aped 


3209 

DBZh 


3209  

1.Әлеуметтік педагогика 

2. Дарынды балалармен 

жұмыс                                

 

  

 

БП BBCPK

ATP 


3210 

PTYA 


3210 

1. Білім беру саласындағы 

психологиялық қызмет: 

әдіснама, технология, 

практика 

2. Психологиялық 

тренинг:ұйымдастыру 

жолары 


 

  

 

БП ODPsi 

3217 


KT 3217 

1. Отбасылық дағдарыс 

психологиясы 

2. Креативтік тәрбие 4-курс 

7-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП  PKN 

4205 


ZhP 4205                                                                                                                                                                                                   

1. Психологиялық кеңес 

негіздері 

2. Деференциалды 

психология                                                                                                              

  

Жоқ 

 

БП PM  4210 

Mt 4210 


1. Педагогикалық 

менеджмент 

2. Мектепішілік бақылау 

және басшылық 

 

  

 

КП PSh 4301 

PK 4301 


1. Педагогикалық шеберлік 

2. Педагогикалық   қызмет 

 

  

 

КП KBBP 

4304 


KBBZhK

OT 4304 


1. Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 

2. Кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі қазіргі оқыту 

технологиялары 

  

 

 КП 

PsiT 


4205 

Akm  


4205  

1. Психология тарихы 

2. Акмeология   

 

30  

1.Педагогика тарихы, коды - PT 1204,  2-семестр,  4- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тарихи-педагогикалық  әдебиеттермен  жұмыс  жасау 

дағдысы  қалыптасқан  маман.  Тәрбие  ісімен  айналысқан  кӛрнекті  ойшылдар, 

түрлі  дәуірлердегі  және  халықтардағы  педагогтарды  студенттерге  таныстыру 

және 


тарихи-педагогикалық 

әдебиеттермен 

жұмыс 

істеу 


біліктерін 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Педагогика. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мамандарды  терең  де  жан  жақты  біліммен, 

біліктілікпен  қаруландыру;  кәсіби  педагогикалық  білімнің  ғылыми  негіздерін 

қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Педагогика  тарихы  пәні  және  міндеттері.  Ежелгі 

әлемдегі  тәрбие  мен  мектеп.  Алғашқы  қауымдағы  тәрбие.  Тәрбиенің  пайда 

болуы.  Орта  ғасырдағы  тәрбие,  мектеп  және  педагогикалық  ойлар.  Батыс 

Еуропа  елдеріндегі  мектеп  пен  педагогика  (XVII-XXI  ғғ.)  Ресейдегі  тәрбие, 

мектеп  және  педагогика  (X-XXI  ғғ.).  Джон  Локктың  педагогикалық 

теориясының  негізгі  ерекшеліктері.  Ж.Ж.  Руссоның  педагогикалық  теориясы. 

Н.И.Пироговтың  педагогикалық  қызметі.  Француз  философ-матералистері 

К.А.Гельбеций  және  Д.Дидроның  педагогикалық  идеялары.  Л.Н.Толстойдың 

педагогикалық қызметі мен кӛзқарастары. 

Пән оқытушысы: 1. Асабаев Ж. 

 

               2.  Тілеуова С.  

 

2. Тҧлғалық педагогика, коды -TP 1204,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тұлғаның  педагогикалық  дамуы  және  қалыптасуының 

мәні  мен  заңдылықтарын  зерттеп,  олардың  тәрбиеге,  тәлімге  болған  ықпалын 

анықтап меңгерту. 

Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Адамның  тұлғалық  қалыптасуы  мен  дамуының  мән-

мағынасын зерттеп, осының негізінде арнайы ұйымдастырылған педагогикалық 

үрдіске  арқау  болатын  тәрбие  және  тәлім  теориясы  мен  әдістемесін 

нақтылайды.   Қысқаша  мазмҧны:    Мұғалімнің  тұлғалық  тәрбие  ісінің  теориялық 

қаруы-педагогика.  Тұлғалық  педагогика  әдіснамалары  және  оны  зерттеу 

әдістері.  Тұлға  қалыптасуы  және  адам  дамуының  жалпы  заңдылықтары. 

Шәкірттердің  жас  және  даралық  ерекшеліктері.  Тұлғалық  бағытты  біртұтас 

педагогикалық  үдеріс  теориясы.  Тұлғалық  оқу-үйретім-дидактика  әдістері. 

Педагогикалық  шеберлік  мәні  және  оның  кӛрінісі.  Педагогикалық  ортақтасу 

шеберлігі. 

Тұлғалық 

қалыптасуды 

қамсыздандырушы 

педагогикалық 

технологиялар. Пән оқытушысы: 1.  Асабаев Ж. 

 

              2. Тілеуова С. 

 


 

 

31  

           3. Педагогикалық психология, коды - PP 1208,  2-семестр, 3 –кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттердің  педагогикалық-психологиялық  пәнін 

оқыту  мен  меңгеруі  негізінде  ғылыми  білімін  дамыту,  семинар  және 

практикалық  сабақтар  процесінде  педагогикалық  психология  бӛлімі  бойынша 

психологиялық  құбылыстарды  жүйелі  талдау  біліктері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру 

Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, педагогика.  

Постреквизиттер: Тәрбие теориясы мен әдістемесі, этнопедагогика.  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  оқыту  үдерісімен  байланысты  оқыту 

мазмұнының барысын бағалау жолдарының ішкі және сыртқы заңдылықтарын 

анықтау;  педагогикалық  психологияның  негізгі  үш  әдіснамалық  принциптерге 

мән  бере  отыра  психиканы  іс-әрекет  тұрғысынан  оқып  қарастыру,  сыртқы 

материалды  іс-әрекет  пен  ішкі  психиканың  әрекет  бірлестігі,  адамдардың 

психикалық даму жолдарының заңдылықтарының әлеуметтік мәнінің бар екені, 

мұнымен бірге оқыту мен дамудың ӛзара қатынасын есте сақтау. 

Қысқаша  мазмҧны:    Педагогикалық  психологияның  пәні,  міндеттері 

және зерттеу әдістері, білім беру  іс-әрекетінің психологиясы, оқу  іс-әрекетінің 

психологиясы,  оқушылар  психологиясы,  тәлім-тәрбие  психологиясының 

ғылыми  негіздері,  тәрбие  мен  дамудың  негіздері,  байланысы,  оқыту  әрекеті  

және  сананың  даму  туралы  түсінік,  оларды  психологиялық  тұрғыдан  талдау, 

ұстаз мамандығының қоғамдағы орны, оған қойылатын негізгі талаптар, тәрбие 

психологиясы, мұғалім психологиясы. 

Пән оқытушысы: 1.  Досбенбетова А. 

 

               2. Әлпейсова Н. 

 

4.  Ғылыми-педагогикалық  зерттеу  әдістері,  коды  -  GPSA  1205,  2    -

семестр,  3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Ғылыми 


педагогикалық 

білім 


беру, 

ғылыми 


сауаттылықты қалыптастыру. 

Пререквизиттер:  Педагогика тарихы.      

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін оқыту мен 

тәрбиелеудің  тәжірибесіне  ендіру,  болмысты    ғылыми  тану  тәсілдері  туралы 

түсінікті қалыптастыру, ғылыми педагогикалық ойлауды дамыту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми-педагогикалық    іс-әрекет.  Студенттердің 

ғылыми  үйірмелері,  олардың  ғылыми  шығармашылықты  дамытудағы  ролі. 

Ғылыми  педагогикалық  зерттеу  және  оның  әдіснамалық  принциптері. 

Зерттеудің  мәселесі  мен  тақырыбын  анықтау  –  ғылыми  ізденістің  алғашқы 

кезеңі.  Зерттеу  тақырыбының  кӛкейтестілігі.  Қазіргі педагогикалық зерттеудің 

мәселелері.  Ғылыми  педагогикалық  зерттеулердің  алғашқы  қойылу  кезеңдері, 

әдістері.  Эмпирикалық  зерттеу  әдістері.  Педагогикалық  тәжірибенің  түрлері, 

ғылыми зерттеудегі олардың қызметі. Пән оқытушысы: 1. Досбенбетова А. 

                              2. Әлпейсова Н.  

 

32  

5. Логопедия, коды- Log 1210, 2 -семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сӛйлеу  тілі  бұзылған  баланың  сӛйлеу  қабілетінің 

ӛздігінен  белгілі  бір  бағытпен  дамуына,  сӛйлеу  кемістіктерінің  адамның  жеке 

басының қалыптасуына, психикасының дамуына тигізетін әсерін анықтау және 

меңгерту. Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, педагогика.  

Постреквизиттер: Тәрбие теориясы мен әдістемесі, этнопедагогика 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет