Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет42/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   62

Пән оқытушысы1. Дошманов Е.Қ. 

                             2. Аманбаев Н.С.  

46. Жаһандық география, коды - JG 4206, 7- семестр, 2 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Әлемдік    ӛркениеттің  қазіргі  даму    кезеңіндегі  ғаламдық 

проблемаларының  болу  себептері  және  оны  шешу  жолдары  туралы  түсініктер 

қалыптастыру 

Пререквизиттер:  Әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  географияға 

кіріспе 


Постреквизиттер: 

Жоқ


 

Пәннің  мақсаты:  Жаһандық  проблемалардың  сипаты  және  олардың 

қазіргі  заманғы  идеялары  мен    қарым-қатынастары,  оларды  шешу 

стратегиялары туралы түсініктермен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Жаһандану  және  қоғамдық  география.  Әлемдік  

ӛркениеттің  қазіргі  даму    кезеңіндегі  ғаламдық  проблемалар.  Адамзаттың 

ғаламдық  проблемаларының  болу  себептері  және  оны  шешу  жолдары. 

Ғаламдық болжам және жобалау. Ғаламдық ӛзгерістер және география. Пән оқытушысы: 1. Дошманов Е.Қ. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

47.  Дҥниежҥзінің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси  географиясы, 

коды -DSEAG 4304,  7- семестр, 5 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Дүние  жүзінің    жеке  аймақтары  мен  елдерінің  маңызды 

географиялық  ерекшеліктері  мен  түйінді  мәселелері  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. 


 

 

307  

Пререквизиттер:  Әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  географияға 

кіріспе. Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  дүние  жүзінің    жеке  аймақтары  мен 

елдерінің халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарымен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Дүние  жүзiнiң    қазіргі  саяси  картасы,  оның 

қалыптасу кезеңдері. 

Мемлекеттік құрылыс: басқару формалары  және әкімшілік бӛлінісі. Дүние 

жүзі  елдерінің  алуан  түрлілігі.Саяси  география  және  геосаясат.    Дүние  жүзі 

халықтарының  географиясы.  Дүние  жүзінің  табиғат  ресурстарының  

географиясы.  Дүниежүзілік  шаруашылықжәне  (ҒТР).  ҒТР-  дың  қалыптасу 

кезеңдері.  Дүние  жүзілік  шаруашылықгеографиясы  және  халықаралық 

экономикалық қатынастар.Дүние  жүзінің   ӛнеркәсібі  мен  ауыл  шаруашылығы. 

Кӛлік  және    қызмет  кӛрсету  географиясы.  Әлемдік    ӛркениеттің  қазіргі  даму  

кезеңіндегі  ғаламдық  проблемалар.  Аймақтық  география  және    дүние  жүзі 

аймақтарына  экономикалық-  географиялық  сипаттама.  ТМД,  Шетелдік  Азия 

және  Еуропа,  Африка,  Солтүстік    және  Латын  Америкасы,  Аустралия  және 

Мұхиттық аралдар елдері.    

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

48. Саяси география, коды - SG 4304,  7- семестр, 5 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Жалпы  әлем  мен  ірі  аймақтардың,  жеке  елдердің    саяси 

географиясы туралы түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер:  Әлеуметтік,  экономикалық  және  саяси  географияға 

кіріспе. Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  дүние  жүзі  елдерінің  жіктелуі,  саяси-

әкімшілік  бӛлінісі,  мемлекеттік  құрылымы  мен  басқару    формаларымен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Саяси  картаның  негізгі  нысандары.    Мемлекеттік 

құрылыс  және  елдердің  билік  формалары.    Елдер  типологиясы  және  оларды 

топтастыру  түрлері.    Дүние  жүзінің  қазіргі  саяси  картасы.  Саяси  картаның 

қалыптасу  кезеңдері.  Әлем  аймақтарының  саяси  картасы.  Мемлекеттердің  ірі 

аймақтық бірлестіктері. Саяси география және геосаясат. Саяси кеңістік  және 

геосаяси бәсекелестіктер. Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С. 49. Дҥние жҥзінің шаруашылық географиясы, коды - DZhShG 4305,  7- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Дүние  жүзінің  шаруашылық  географиясы  туралы  түсінік 

қалыптастыру  Пререквизиттер: Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік географиясы 

 

 

308  

Постреквизиттер: 

Жоқ


 

Пәннің 

мақсаты: 

Студенттерді 

қазіргі 

заманғы 


дүниежүзілік 

шаруашылықтың ерекшеліктері мен даму бағыттарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Дүниежүзілік    шаруашылықтың  қалыптасуы  және 

оның  құрылымы.  Дүниежүзілік  шаруашылықтың  қалыптасу  кезеңдері. 

Дүниежүзілік  отын-энергетика  шаруашылығы  географиясы.  Дүниежүзілік  

ауылшаруашылық  географиясы. Кӛлік және байланыс. Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                             2. Аманбаев Н.С. 50. Ӛнеркәсіп географиясы, коды -OG 4305,  7- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Ӛнеркәсіп  географиясының  салалары  туралы  түсінік 

қалыптастыру  Пререквизиттер: Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік географиясы 

Постреквизиттер: 

Жоқ


 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  ӛнеркәсіп  географиясының  салалық 

құрылымы мен және олардың орналасу заңдылықтарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ӛнеркәсіп  географиясы  туралы  түсінік.  Ӛнеркәсіп 

географиясының  салалық  құрылымы  мен  ӛзгерістері,  үлгілері  және  ірі 

географиялық  аймақтары.  Ӛнеркәсіп  салаларының  географиялық  орналасуына 

әсер етуші факторлар. Дүниежүзінің ӛнеркәсіп географиясы. Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

309  

15. Мамандығы: 5В011300 – Биология 

Академиялық дәрежесі: 5В011300 –Биология мамандығы бойынша  

білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 18 кредит 

Таңдау компоненті – жоқ 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

 

  

 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі  


 

 Жоқ 

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf 1106 

Информатика 

 

  

 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

 

  

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

 

  

 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

  

 

 БП 

PMK 


1101 

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

  

 

 2-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент – 12 кредит 

Таңдау компоненті –  7 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі  КП ОsZoo 1204 

 

Ent 1204 1. Омыртқасыздар 

зоологиясы 

2. Энтомология 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

КП ОАМ 1213  

 

DO 1213 1. Ӛсімдіктер 

анатомиясы мен 

морфологиясы 

2. Дәрілік ӛсімдіктер 

БП 


PAD 

1204 


Психология және 

адам дамуы 

 

  

 

КП BK  1302  Биологияға кіріспе 

  

 

 2-курс 

3-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент – 10 кредит 

Таңдау компоненті – 9 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

 

310  

ЖБП  KN 2111 

Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 2302 

Педагогика  

БП 


ОZoo 2206 

 

Ger 2206 1. Омыртқалылар 

зоологиясы 

2. Герпетология 

БП PAD 

2304 


Психология және 

адам дамуы 

БП 


CG 2207 

 

Cit 2207 1. Цитология және 

гистология 

2. Цитология 

БП ZhAFMG 

2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы және 

мектеп гигиенасы 

БП Aa 2209 

AMAE  


2209 

1. Адам анатомиясы 

2. Адамның 

морфологиясы мен 

анатомиясының 

элементтері 4-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 9 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП OS 2204 

 

TSOS 2204 1. Ӛсімдіктер 

систематикасы 

2. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер 

систематикасы 

БП KN 2410 

Құқық негіздері 

БП 


BH 2212 

OBh 2212 

1. Биохимия 

2. Ӛсімдіктер 

биохимиясы 

БП Etn 2403 

Этнопедагогика 

КП 


JH 2309 

BH 2309 


1. Жалпы химия 

2. Бейорганикалық 

химия 3-курс 5-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(O)T 

3207 


Кәсіби 

қазақ(орыс)тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық 

құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

БП BOA 

3209 


Биологияны оқыту 

әдістемесі 

БП 


Aa 3212 

AZhM 3212 

1. Адам анатомиясы 

2. Адам және 

жануарлар 

морфологиясы 

 

  

 

БП MV 3217 

 

Fp 3217 1. Микробиология және 

вирусология 

2. Фитопаталогия 

  

 

 КП 

OJE 3306 

 

EOA 3306 1. Ӛсімдіктер және 

жануарлар экологиясы 

2. Экологияны  

 

311  

оқытудың әдістері 

 

 

  

КП 


JH 3309 

BH 3309 


1. Жалпы химия 

2. Бейорганикалық 

химия   

 

 КП 

Imm 3310 

MI 3310 

1. Иммунология 

2. Молекулярлық 

иммунология 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

БП 


Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

КП 


TZhTA 

3301 


Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі  

БП OF 3211 

DO  3211 

1. Ӛсімдіктер 

физиологиясы 

2. Дәрілік ӛсімдіктер 

  

 

 КП 

AZF 3213 

ZhZhF 

3213 


1. Адам және 

жануарлар 

физиологиясы 

2. Жүйке жүйесінің 

физиологиясы  

  

 

 КП 

Gen 3214 

MP 3214 

1. Генетика 

2. Мутациялық процесс 

  

 

 КП 

Top 3305 

MT 3305 

1. Топырақтану  

2. Мелиоративтік 

топырақтану 4-курс 

7-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП JDB 4216 

Emb 4216 

1. Жеке даму 

биологиясы 

2. Эмбриология 

  

 

 КП 

MB 4302 


BKA 4302 

1.  Молекулалық 

биология 

2. Биотехнологиядағы 

қазіргі әдістер 

  

Жоқ 

 

КП EI 4303 

Dar 4303 

1. Эволюция ілімі 

2. Дарвинизм 

 

  

 

КП KBTN 4305 

MT 4305 


1. Қолданбалы 

биология және 

топырақтану негіздері 

2. Мелиоративтік 

топырақтану 

  

 

 КП 

GI 4307 


Bio 4307 

1. Гендік инженерия 

2. Биотехнология 

  

 

 КП 

Imm 4308 

MI  4308 

1. Иммунология 

2. Молекулярлық 

иммунология 

 

  

 

КП Biof 4309 

KJB 4309 

1. Биофизика 

2. Күрделі жүйелер 

биофизикасы  

 

312  

1. Омыртқасыздар зоологиясы, коды -ОsZoo 1204,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Түрдің биологиялық ерекшелігін белгілеуді меңгереді.    

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Цитология және гистология. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  омыртқасыз  жануарлардың  алуан 

түрлілігімен,  ұйымдасу  ерекшеліктерімен  және    әртүрлі  систематикалық  топ 

ӛкілдерінің түрішілік қызметтерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Жануарлар  патшалығы.  Біржасушалы  немесе 

қарапайымдылар 

Саркомастигофора. 

Кӛпжасушалылар. 

Жануарлардың 

биосферадағы маңызы. Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                              2. Ахметова Ш. 

                            

2. Энтомология - коды - Ent 1204,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Алған  мәліметтерді  ғылыми  және  практикалық 

жұмыстарда қолдана біледі. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Цитология және гистология. 

Пәннің  мақсаты:  Насекомдардың  ішкі  және  сыртқы  құрылысын, 

эволюциясын  және  тіршілік  әрекеттерін,  олардың  түр  байлығы  және  тіршілік 

ортасымен ӛзара қарым-қатынасын, экологиясын зерттейді. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Насекомдардың  дене  құрылысының 

ерекшеліктері.  Ауыз  аппараттары.  Насекомдардың  сыртқы  құрылысы. 

Насекомдардың іс-әрекеттері.  

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                              2. Ахметова Ш. 

                            

3.  Ӛсімдіктер  анатомиясы  мен  морфологиясы,    коды  -  ОАМ  1213,    2-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Ӛсімдіктердің 

ұлпаларымен, 

вегетативтік 

және 

генеративтік мүшелерінің құрылысы және қызметімен танысады.  Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Ӛсімдіктер систематикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктер  анатомиясы  мен  морфологиясының 

құрылымын  зерттеу  және  ӛсімдіктердің  қалыптасуын  тар  мағынада  зерттеу. 

Тірі  және  ӛлі  табиғатта  болып  жатқан  процестер  және  құбылыстар  туралы, 

ӛсімдіктердің структурасы мен ӛсу заңдылықтары жайлы білім беру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Ӛсімдік  жасушасының  құрылымы.  Жасуша 

қабығы.  Плазмалемма.  Ұлпалар  туралы  жалпы  түсінік.  Ұлпалардың  жіктелуі 

және  олардың  сипаттамасы.  Жабын  ұлпасы.  Ӛткізгіш  ұлпа.  Ӛсімдіктің 

вегетативтік  мүшелерінің  сыртқы  және  ішкі  құрылысы.  Ӛркен  морфологиясы. 

Ӛркендер жүйесі. 

Пән оқытушысы: 1. Рахматов Н. 

                              2. Абдукадирова Г.  

 

313  

4. Дәрілік ӛсімдіктер,  коды - DO 1213,  2-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Алған  білімін  және  пайдаланған  әдебиеттерін  ӛздерінің 

теориялық деңгейін одан әрі тереңдету үшін пайдалана біледі. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Ӛсімдіктер систематикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктер  немесе  терапевтикалық    алдын  алу 

мақсаттары  үшін,  дәстүрлі  медициналық  немесе  ветеринариялық  практикада 

қолданылатын  құралдар  үшін  шикізат  болып  табылатын  органдардың 

бӛліктерінің кең тобын қолдануды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Дәрілік  ӛсімдіктерді  ӛсіру  тарихы. 

Фармакогнозияның  негізгі  терминдері.  Фармакогнозияның  қазіргі  замандағы 

мәселелері. Қазақстандағы дәрілік ӛсімдіктерді ӛсірудің зерттеу  негіздері. 

Пән оқытушысы: 1. Рахматов Н. 

                              2. Абдукадирова Г. 

 

5. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу,  коды - MTIKZh  2201,  3-

семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Кәсіби қазақ (орыс) тілі.  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  –  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

қағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

қалыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың    2-ші  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  ІІ  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic – қағаздар 

тілі.  Іс  –  қағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1.Әбшенова Б. 

                              2.Байболова А. 

 

6. Қҧжаттану негіздері , коды - KN 2201,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: Жоқ. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет