Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет44/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  Ӛсімдіктер,  жануарлар  экологиясы  жайлы  жалпы 

түсінік.  Популяцияның  құрамы  және  құрылымы.  Бірлестік,  оның  динамикасы 

және ӛнімділігі. 

Пән оқытушысы: 1.Есқараев Н. 

                             2.Маханбетов А. 

 

28.  Экологияны  оқытудың  әдістері,  коды  -  EOA  3306,    5-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Алған  мәліметтерді  ғылыми  және  практикалық 

жұмыстарда қолдана біледі Пререквизиттер: Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Экологиялық  білім  және  оның  биоәртүрлілікті 

сақтаудағы рӛлін, экологиялық құқық негіздерін зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  Ӛсімдік  ресурстары  -  экологиялық  фактор  ретінде.  

Жасыл  ӛсімдіктер    орны  толмас  маңызды  экологиялық  ресурстар. 

Ӛсімдіктердің 

адам 


мен 

биосфераның 

ӛсімдіктерді 

мәні. 


Ӛсімдік 

қоғамдастықтары. Түр құрамы. Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Маханбетов А. 

 

29. Жалпы химия, коды - JH 3309,  5-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Бейорганикалық және органикалық қосылыстардың негізгі 

кластарының  тұрмыста  және  ӛндірісте  қолданылу  ерекшеліктерін  оқып-

үйренеді. 

Пререквизиттер: Бейорганикалық химия. 

Постреквизиттер: Биофизика. 

Пәннің  мақсаты:  Химияның  курстарын  жалғастыру  үшін  және  химия 

ғылымының  негізгі  заңдары  мен  заңдылықтарын  түсіну  үшін  және  адамдар 

элементтерді жалпы ұғыну үшін жалпы химияны үйрету.  

Қысқаша  мазмҧны:    Атом  құрылысы.  Химияның  негізгі  ұғымдары  мен 

заңдары. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі  кластары. Д.И. Менделеевтің 

периодтық  жүйесі.  Химиялық  реакциялардың  жүруінің  негізгі  заңдылықтары. 

Химиялық  тепе-теңдік.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы.  Ерітінділер. 

Электролиттер,  бейэлектролиттер.  Ион  алмасу  реакциялары.  Судың  иондық 

кӛбейтіндісі. Пән оқытушысы: 1. Кулумбетова О. 

                             2. Ибраимов Ч.  

 

 

 

 

323  

30. Бейорганикалық химия, коды - BH 3309,  5-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластарының 

тұрмыста және ӛндірісте қолданылу ерекшеліктерін оқып-үйренеді. Пререквизиттер: Биохимия 

Постреквизиттер: Биофизика 

Пәннің  мақсаты:  Іс  жүзіндегі  материалдың  химия  бойынша  негізгі 

элементтерін 

және 

жай 


заттардың 

қасиеттерінің 

ӛзгеруі, 

элемент 


қосылыстарының  периодтық  жүйедегі  периоды  бойынша  тенденциясын 

үйретеді. Қысқаша  мазмҧны:  Атом  құрылысы.  Химияның  негізгі  ұғымдары  мен 

заңдары.  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластары.  Д.И.Менделеевтің 

периодтық  жүйесі.  Химиялық  реакциялардың  жүруінің  негізгі  заңдылықтары. 

Химиялық  тепе-теңдік.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы.  Ерітінділер. 

Электролиттер,бейэлектролиттер.  Ион  алмасу  реакциялары.  Судың  иондық 

кӛбейтіндісі. Пән оқытушысы: 1. Кулумбетова О. 

                              2. Ибраимов Ч.  

31. Иммунология, коды - Imm 3310,  5-семестр,  2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  тану 

механизмдері туралы танысады. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Молекулалық биология.       

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы  мен  қызметінің  негізгі 

заңдылықтарын, иммундық аурулар мен оларды емдеу жолдарын  оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық 

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                              2. Керімбек Е. 32. Молекулярлық иммунология, коды - MI 3310,  5-семестр,  2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  тану 

механизмдері туралы танысады. Пререквизиттер: Адам анатомиясы 

Постреквизиттер: Молекулалық биология       

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  танудың 

молекулалық механизмдері туралы танысады Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық 

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                              2. Керімбек Е.  

 

324  

33. Абайтану, коды - Abay 3202,  6-семестр,  2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

 

Постреквизиттер: Жоқ. Пәннің мақсаты: Абай ӛлеңдерінің, қара сӛздерінің, поэмаларының және 

кӛркем аудармаларының ішкі табиғатын талдауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаянының тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдері. М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек  -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін жинаудың негізі.           Пән оқытушысы: 1.Абенова Л. 

                                       2.Байболова А. 

 

34. Ыбырайтану, коды - Ybr 3202,  6-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: Жоқ. 

 

Постреквизиттер: Жоқ. Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу  Қысқаша мазмҧны: Ы. Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы.Ы.Алтынсарин жазба  әдебиетке  тән  проза  жанрының  да  негізін  салушы. 

Ыбырай -ғалым, этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин- реалист жазушы, ағартушы 

педагог.  Ы.  Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.  Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні. 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                             2. Байболова А.  

35. Ӛсімдіктер физиологиясы, коды - OF 3211,  6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Ӛсімдіктердегі 

тіршілік 

әрекеттерінің 

жалпы 

заңдылықтары, физиологиялық 

процестердің 

ӛзара 

қоршаған орта 

жағдайларымен тығыз байланыстылығы туралы оқып-үйренеді Пререквизиттер: Биохимия. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

 

 

325  

Пәннің 

мақсаты: 

Ӛсімдіктердегі 

тіршілік 

әрекетінің 

жалпы 

заңдылықтарын,  физиологиялық  процесстердің    ӛзара  және  қоршаған  орта жағдайларымен  тығыз  байланыстылығы  туралы  осы  замандағы  ғылыми 

жетістіктерді баяндау.  Қысқаша 

мазмҧны: 

Ӛсімдіктер 

ағзасының 

қызметі. 

Ӛсімдік 

жасушасының физиологиясы, биологиялық қызметіне байланысты органоидтар 

құрылысының ерекшелігі. Пластидтердің пигменті. Фотасинтездің жарық және 

қараңғы  фазалары.  Тыныс  алу  субстраты  және  оның  тотығу  жолдары.  Су 

алмасудың  экологиялық  ерекшеліктері.  Макро  және  микроэлементтердің 

физиологиялық ролі. Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Мусаев Х. 

 

36. Дәрілік ӛсімдіктер, коды - DO  3211,  6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Алған  білімін  және  пайдаланған  әдебиеттерін  ӛздерінің 

теориялық деңгейін одан әрі тереңдету үшін пайдалана біледі. Пререквизиттер: Биохимия  . 

Постреквизиттер: Эволюция ілімі. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктер  немесе  терапевтикалық    алдын  алу 

мақсаттары  үшін,  дәстүрлі  медициналық  немесе  ветеринариялық  практикада 

қолданылатын  құралдар  үшін  шикізат  болып  табылатын  органдардың 

бӛліктерінің кең тобын қолдануды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Дәрілік  ӛсімдіктерді  ӛсіру  тарихы. 

Фармакогнозияның  негізгі  терминдері.  Фармакогнозияның  қазіргі  замандағы 

мәселелері. Қазақстандағы дәрілік ӛсімдіктерді ӛсірудің зерттеу  негіздері. 

Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Мусаев Х. 

 

37. Адам және жануарлар физиологиясы, коды - AZF 3213,  6-семестр,  

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиология  ғылымының  жаңа  жетістіктерімен  таныстыру 

және даму болашағын кӛрсету. Пререквизиттер: Цитология және гистология. 

Постреквизиттер: Жеке даму биологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Организмнің,  жүйелердің,  мүшелердің  қызметтерінің 

физиологиялық 

механизмдерімен, 

физиология 

ғылымының 

жаңа 


жетістіктерімен  таныстыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Физиология  пәні  және  әдістері.  Физиологиялық 

жүйелер  және  функциясы  туралы  түсінік.  Жасуша  физиологиясы.  Нерв 

жүйесінің  физиологиясы.  Сенсорлық  жүйенің  физиологиясы.  Бұлшықет 

жүйесінің физиологиясы. Қан жасушааралық сұйықтық, лимфа.  Тыныс алу, ас 

қорыту, бӛліп шығару жүйелерінің физиологиясы.  

Пән оқытушысы: 1. Исакова Д. 

                              2. Абилкаиров С.  

 

326  

38.  Жҥйке  жҥйесінің  физиологиясы,  коды  -  ZhZhF  3213,    6-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиологиялық  жүйелердің  атқару  қызметтерін  анықтап 

олардың реттелу механизмдерін білу. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жеке даму биологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Адам  мен  жануарлардың  жүйке  жүйесінің  құрылысы 

мен қызметі туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Нерв  жүйесінің  физиологиясы:  басқарудың  жалпы 

принциптері;  онтогенезде  және  филогенезде  дамуы.  Нерв  талшықтарының 

құрылымы  мен  физиологиялық  қасиеттері.  Орталық  нерв  жүйесінің  жалпы 

физиологиясы.  Орталық  нерв  жүйесінің  жеке  бӛлімдері.  Вегетативтік  және 

симпатикалық нерв жүйесінің функциялық мәні. 

Пән оқытушысы: 1.Исакова Д. 

                              2.Абилкаиров С. 

 

39. Генетика, коды - Gen 3214,  6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Генетикалық  есептерді  шығаруды,  эксперименттерді 

сауатты жүргізіп және одан алған нәтижелерді дұрыс талқылауды істей алады. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жеке даму биологиясы. 

Пәннің мақсаты: Тұқым қуалаушылық пен ӛзгергіштіктің заңдылықтарын 

үйрету. 


Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Мендель  заңдары.  Грегор  Мендельдің 

жұмыстары.    Классикалық  генетика.  Молекулалық  генетика.  Генетика 

тараулары. Тұқымқуалаушылық материалдық негізі. Тіркесе тұқымқуалау және 

кроссинговер. Жыныс генетикасы және жыныспен тіркескен белгілердің тұқым 

қуалауы.  Даму  генетикасы.  Популяциялар  генетикасы  және  эволюцияның 

генетикалық негіздері. Адам генетикасы. Селекцияның генетикалық негіздері.  Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Жумашев М. 

 

40. Мутациялық процесс, коды - MP 3214,  6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Адам  генетикасын,  ӛзгергіштіктің  заңдылықтарын, 

түрлерін, мутацияларды, селекцияның генетикалық негіздерін оқып-үйренеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жеке даму биологиясы. 

Пәннің мақсаты: Студенттерді қоршаған ортадағы генетикалық деңгейде 

бұзылушылықтар тудыратын мутагендермен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Мутациялық  ӛзгергіштік,  классификациясы. 

Спонтанды  және  индуцивтенген  мутагенез.  Модификациялық  ӛзгергіштік. 

Геннің  табиғаты.  Даму  генетикасы.  Популяциялар  генетикасы  және 

эволюцияның  генетикалық  негіздері.  Адам  генетикасы.  Селекцияның 

генетикалық негіздері. 


 

 

327  

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Жумашев М. 

 

41. Топырақтану, коды - Top 3305,  6-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Топырақтың  гранулометриялық  және  ылғалдылықты 

анықтау әдістерін қолдануды меңгереді. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы. 

Постреквизиттер: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері. 

Пәннің  мақсаты:  Ауылшаруашылық  мәдениетін  кӛтеруде  мал  және 

ӛсімдік  шаруашылығы  ӛнімдерін  қолдану  ерекшеліктерін  жер  шаруашылығы 

заңдылықтарына  әсер  ететін  факторлардың  топырақтың  түзілуіне,  физикалық 

және химиялық қасиетіне, сонымен  қатар әртүрлі  топырақ типтерін  пайдалану 

ерекшеліктерін қамтамасыз ету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Топырақтану,  жертану,  агрохимия,  ӛсімдік  ӛсіру, 

жеміс  ӛсіру  және  жидек  ӛсіру  ғылымдарының  құрылуы.  Зерттеу  әдістері  - 

зертханалық  және  далалық,  биологиялық  және  химиялық  пәндермен 

байланысы;  ӛсіру  технологиясы;  мәдени  ӛсімдіктердің  пайдалы  және  зиянды 

ағзалары және олармен күресу жолдары. 

Пән оқытушысы: 1. Мусаев Х. 

                              2. Есқараев С. 

 

42. Мелиоративтік топырақтану, коды - MT 3305,  6-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі:    Ауылшаруашылық  және  бау-бақша  ӛнімдерін  ӛсіру 

жолдарын меңгереді. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы. 

Постреквизиттер: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері. 

Пәннің  мақсаты:  Жер  шаруашылығы  заңдылықтарына  әсер  ететін 

факторлардың  топырақтың  түзілуіне,  физикалық  және  химиялық  қасиетіне, 

сонымен қатар әртүрлі топырақ типтерін пайдалану ерекшеліктерін қамтамасыз 

ету. 


Қысқаша  мазмҧны:  Топырақтың  құнарлылығы  мен  тұрақтылығы-  таза 

экологиялық  ӛнім  алудың  қазіргі  таңдағы  ең  ӛзекті  мәселесі.  Сондықтан 

топырақтың  физикалық-химиялық  қасиеттерінің  (сорбциялық,  қышқылдық, 

сілтілік, буферлік және т.б.) маңызы зор.   Пән оқытушысы: 1. Мусаев Х. 

                              2. Есқараев С. 

 

43. Жеке даму биологиясы, коды - JDB 4216,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Жануарлардың  жеке  даму  процесінде  болатын 

морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық ӛзгерістері  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

328  

Пәннің  мақсаты:  Ұрықтың  ұрықтануға    дейінгі  эмбрионалдық  дамуын  

(жұмыртқа  қабығын  жарып  шыққаннан  немесе  аналық  ағзадан  шыққаннан 

кейін),  сондай-ақ  зерделеуде  -  аталық  және  аналық  жыныс  жасушаларының 

қалыптастыру үдерісін оқып-үйрену. Қысқаша  мазмҧны:  Аталық  жыныс  клеткаларының  құрылысы  мен 

дамуы.  Аналық  жыныс  клеткаларының  құрылысы  мен  дамуы.    Ұрықтану. 

бӛлшектену. Гаструляция. Салыстырмалы эмбриология негіздері. 

Пән оқытушысы: 1. Абдраимов С. 

                              2. Абдукадирова Г. 

 

44. Эмбриология, коды - Emb 4216,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Практикадағы  медицина,  ауыл  шаруашылығы, 

жануарларды  клондау,  ұлпалар  мен  мүшелерді  ӛсіру  үшін  бағана  клеткаларды 

қолдану  даму  биологиясының  жетістіктерін  қолдану  мүмкіншіліктерімен 

таныстыру. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Гаметогенез,  ұрықтану,  зиготаның  қалыптасуы, 

зиготаның  бӛлшектенуі,  ұлпалардың  дифференциациялануы,    мүшелердің 

дамуын, морфогенез, регенерация процестерін тірі организмдерде зерттеу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бӛлшектену  кезеңіне  жалпы  сипаттама.  Бӛлшектену 

кезеңіндегі    митоздық  циклдың  ,  ДНҚ,РНҚ,  белок  синтезінің  ерекшеліктері. 

Кӛп қабатты ұрықтың пайда болу процесінің жалпы сипаттамасы. Гаструляция 

типтері. 

Плаценталы  сүтқоректілердегі,  құстардағы,  амфибиялардағы, 

балықтардағы және ланцетниктердегі гаструляцияның ерекшеліктері. Пән оқытушысы: 1. Абдраимов С. 

                              2. Абдукадирова Г. 

 

45. Молекулалық биология, коды - MB 4302,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Нуклеин  қышқылдары  мен  белок  молекулаларының 

құрылысы мен қасиетін зерттеудің қазіргі әдістерін оқып-үйренеді. Пререквизиттер: Генетика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Тұқым  қуалаушылық  ақпараттың  жүзеге  асуының 

молекулалық механизмдерін оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Генетикалық  ақпараттарды 

жеткізу және сақтау. Молекулярлық биологияның маңызды жетістіктері, қазіргі 

теориялық  және  практикалық  міндеттері.  Молекулалық  биологияның  әдістері. 

Генетикалық  инженерияның  негіздері:  рестрикциондық  талдау,  клондау, 

гибридтеу, ДНҚ және РНҚ - ның нуклеотидтік бірізділігін анықтау.  

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Абдраимов С.  

 

 

329  

46. Биотехнологиядағы қазіргі әдістер, коды - BKA 4302,  7-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Эукариоттар мен прокариоттардың мобильді генетикалық 

элементтерін, 

рекомбинантты 

ДНҚ 


технологиясын, 

молекулалық 

биотехнология негіздерін оқып-үйренеді. 

Пререквизиттер: Генетика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Бұл бӛлімнің негізгі мақсаты – клетка культураларының 

бӛліп алу әдістерімен танысу және оларды практикада қолдану.  Қысқаша  мазмҧны:  Биотехнологияның  дамуы.  Қазіргі  кездегі 

биотехнология.  Гендік  -инженерлік    әдістер.  Генетикалық  трансформация. 

Биотехнологияның 

әдістері. 

Ӛсімдіктер 

биотехнологиясы. 

Трансгенді 

жануарлар. 

Микроорганизмдер 

биотехнологиясы. 

Гендік 

терапия. Молекулалық  ауруларды  емдеу.  Генетикалық  инженерияның  негіздері: 

рестрикциондық  талдау,  клондау,  гибридтеу,  ДНҚ  және  РНҚ  -  ның 

нуклеотидтік бірізділігін анықтау.  

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Абдраимов С. 

 

47. Эволюция ілімі, коды - EI 4303,  7-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі:    Табиғи  сұрыпталудың  негізгі заңдылықтарын,    онтогенез 

бен филогенездің байланысын оқып-үйренеді Пререквизиттер: Ӛсімдіктер және жануарлар  экологиясы 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Қозғаушы  күштер,  эволюцияның    жалпы  заңдары  мен 

механизмдерін  зерттеу;  биологияның  теориялық  негіздерінің  принциптерін 

үйрену. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ч.  Дарвин  ілімдері.  Табиғи  сұрыптау  концепциясы. 

Эволюция  ілімі   курсы  органикалық  дүниенің  даму   тарихы  мен  эволюция  

процесінің  жүріп  ӛткендігін  зерттейтін  ілім. 

Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н.  

                              2. Бекетауов О. 

 

48. Дарвинизм, коды - Dar 4303,  7-семестр,  3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Дарвин  ілімдерін,  табиғи  сұрыпталудың  негізгі 

заңдылықтарын,  онтогенез бен филогенездің байланысын оқып-үйренеді Пререквизиттер: Ӛсімдіктер және жануарлар  экологиясы 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Дарвин  ӛмірі  мен  ілімдерін,  табиғи  сұрыпталудың 

негізгі заңдылықтарын,  органикалық дүниенің даму заңдылықтарын оқыту. Қысқаша мазмҧны: Жаратылыстану ғылымын дамытудағы эволюциялық 

ойлардың  тарихы.  Ж.Б.Ламарк,  Ч.Дарвин  ілімдері.  Табиғи  сұрыптау 

концепциясы.  Эволюция  ілімі    курсы    органикалық    дүниенің    даму    тарихы  

мен  эволюция  процесінің  жүріп  ӛткендігін  зерттейтін  ілім. 


1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет