Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет46/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   62

Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Ахметова Ш.                            

                        

5. Иммунология, коды - Imm 3210, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  тану 

механизмдері туралы танысады. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Молекулалаық биология. 

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы  мен  қызметінің  негізгі 

заңдылықтарын, иммундық аурулар мен оларды емдеу жолдарын  оқыту.  Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық  

 

338  

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                             2. Исакова Д. 

 

6.  Нерв    жҥйесінің  физиологиясы,    коды  -  Imm  3210,    3-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиологиялық  жүйелердің  атқару  қызметтерін  анықтап 

олардың реттелу механизмдерін білу. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Молекулалық биология. 

Пәннің  мақсаты:  Адам  мен  жануарлардың  жүйке  жүйесінің  құрылысы 

мен қызметі туралы жалпы түсінік қалыптастыру.                                              Қысқаша  мазмҧны:  Нерв  жүйесінің  физиологиясы:  басқарудың  жалпы 

принциптері,  онтогенезде  және  филогенезде  дамуы.  Нерв  талшықтарының 

құрылымы  мен  физиологиялық  қасиеттері.  Орталық  нерв  жүйесінің  жалпы 

физиологиясы.  Орталық  нерв  жүйесінің  жеке  бӛлімдері.  Вегетативтік  және 

симпатикалық нерв жүйесінің функциялық мәні. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                             2. Исакова Д. 

 

7. Дінтану, коды - DIN  2202,  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған 

жүйелі түсініктемелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Сатыбекова Э. 

                              2. Мамраимов С. 

 

 

  

 

 

339  

8. Ислам мәдениетінің тарихы, коды - IMT 2207,  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  ғаламдану  жағдайында  әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы білімдерді меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер.  

Пән оқытушысы: 1. Сатыбекова Э. 

                              2. Мамраимов С.  

9. Биохимия,  коды - BH 2204,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Биологиялық  молекулалардың,  тіршілік  құрылымдардың 

биохимиялық  қасиеттерін  зерттеу  арқылы  үйренген  тәжірибелік  әдістерін, 

алған білімдерін адам ӛмірінің әр түрлі салаларында қолдана біледі. 

Пререквизиттер: Ӛсімдіктер физиологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Тірі  организмдердің  химиялық  құрамын,  ондағы 

биохимиялық  қосылыстардың  синтезделіну  жолдарын,  заңдылықтары  мен 

қасиеттерін,  молекулалық  құрамын,  клеткалардың  биологиялық,  биохимиялық 

және физиологиялық қызметін зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Биохимияның  даму  тарихы.  Биохимиялық 

әдіс. Химиялық элементтер. Биомолекула. Нуклеин қышқылы.  Белоктар. Белок 

биосинтезі.  Кӛмірсулар.  Липидтердің  және  олардың  биологиялық  ролі. 

Витаминдер.  Биологиялық  мембраналар.  Ферменттер. 

Тасымалдаушы 

ферменттік жүйе.  Гормондар, олардың химиялық табиғаты мен физиологиялық 

ролі.   

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                             2. Абдукадирова Г.  

10. Ӛсімдіктер биохимиясы, коды - OBh 2204,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ӛсімдіктердің  биохимиялық  қасиеттерін  зерттеу  арқылы 

үйренген  тәжірибелік  әдістерін,  алған  білімдерін  адам  ӛмірінің  әр  түрлі 

салаларында қолдана біледі. 

Пререквизиттер: Ӛсімдіктер физиологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктердің  химиялық  құрамы  мен  оның 

органдарындағы, ұлпаларындағы, клеткаларындағы үздіксіз жүріп жататын зат 

алмасу  процесін  және  ӛсімдіктердің  химиялық  құрамын,  оларда  болатын 

химиялық қосылыстардың биологиялық процестер үшін маңызын зерттеу.  

 

340  

Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Ӛсімдіктер  биохимиясының 

даму  тарихы.  Макро  және  микроэлементтер.    Кӛмірсулар.  Липидтердің  және 

олардың  биологиялық  рӛлі.  Витаминдер.  Биологиялық  мембраналар. 

Ферменттер.  Тасымалдаушы  ферменттік  жүйе.    Фитогормондар,  олардың 

химиялық табиғаты мен физиологиялық ролі.   

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                             2. Абдукадирова Г.  

11. Адам және жануарлар физиологиясы,  коды - AZF 2208,  4-семестр, 

4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиология  ғылымының  жаңа  жетістіктерімен  таныстыру 

және даму болашағын кӛрсету.  Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Эндокринология. 

Пәннің  мақсаты:  Организмнің,  жүйелердің,  мүшелердің  қызметтерінің 

физиологиялық 

механизмдерімен, 

физиология 

ғылымының 

жаңа 


жетістіктерімен  таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Физиология  пәні  және  әдістері.  Физиологиялық 

жүйелер  және  функциясы  туралы  түсінік.  Жасуша  физиологиясы.  Нерв 

жүйесінің  физиологиясы.  Сенсорлық  жүйенің  физиологиясы.  Бұлшықет 

жүйесінің физиологиясы. Қан жасушааралық сұйықтық, лимфа.  Тыныс алу, ас 

қорыту, бӛліп шығару жүйелерінің физиологиясы. 

Пән оқытушысы: 1. Исакова Д. 

                             2. Есқараев Н.  

12.  Жҥйке  жҥйесінің  физиологиясы,    коды  -  ZhZhF  2208,    4-семестр,  4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиологиялық  жүйелердің  атқару  қызметтерін  анықтап 

олардың реттелу механизмдерін білу. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Эндокринология. 

Пәннің  мақсаты:  Организмнің,  жүйелердің,  мүшелердің  қызметтерінің 

физиологиялық 

механизмдерімен, 

физиология 

ғылымының 

жаңа 


жетістіктерімен  таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Физиология  пәні  және  әдістері.  Физиологиялық 

жүйелер  және  функциясы  туралы  түсінік.  Жасуша  физиологиясы.  Нерв 

жүйесінің  физиологиясы.  Сенсорлық  жүйенің  физиологиясы.  Бұлшықет 

жүйесінің физиологиясы. Қан жасушааралық сұйықтық, лимфа.  Тыныс алу, ас 

қорыту, бӛліп шығару жүйелерінің физиологиясы. 

Пән оқытушысы: 1. Исакова Д. 

                              2. Есқараев Н.  

 

 

 

 

341  

13. Биофизика,  коды - Biof 3209,  5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Негізгі биологиялық заңдар мен құбылыстарға икемделген 

негізгі физикалық заңдарын меңгереді. Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы.  

Постреквизиттер: Молекулалық биология.  

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  факторлардың  адам  организміне  әсер  ету 

механизмін зерттеу. Қысқаша 

мазмҧны: 

Кіріспе. 

Даму 

тарихы.Тірі жүйелердің 

биоэнергетикасы,  клетканың  биофизикасы.  Биологиялық  жүйедегі  кванттық 

процестер. Радиациялық биофизика. 

Пән оқытушысы: 1. Батькаев Ж. 

                              2. Абдраимов С.  

14.  Кҥрделі  жҥйелер  биофизикасы,  коды  -  KJB  3209,    5-семестр,  2 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Күрделі  жүйелер  биофизикасының  маңызды  жетістіктері 

мен даму перспективаларын меңгереді.  Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы.  

Постреквизиттер: Молекулалық биология.   

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  факторлардың  адам  организміне  әсер  ету 

механизмін зерттеу. Қысқаша мазмҧны: Күрделі жүйелер биофизикасының даму тарихы.Тірі 

жүйелердің  биоэнергетикасы,  клетканың  биофизикасы.  Биологиялық  жүйедегі 

кванттық процестер. Радиациялық биофизика. Акустика.  

Пән оқытушысы: 1. Батькаев Ж. 

                             2. Абдраимов С. 

 

15. Иммунология, коды - Imm 3212,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  тану 

механизмдері туралы танысады.  Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Эндокринология. 

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы  мен  қызметінің  негізгі 

заңдылықтарын, иммундық аурулар мен оларды емдеу жолдарын  оқыту.  Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық 

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Абдукадирова Г.  

 

 

 

 

342  

16.  Нерв    жҥйесінің  физиологиясы,  коды  -  NJF  3212,    5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиологиялық  жүйелердің  атқару  қызметтерін  анықтап 

олардың реттелу механизмдерін білу. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Эндокринология. 

Пәннің  мақсаты:  Адам  мен  жануарлардың  жүйке  жүйесінің  құрылысы 

мен қызметі туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Нерв  жүйесінің  физиологиясы:  басқарудың  жалпы 

принциптері;  онтогенезде  және  филогенезде  дамуы.  Нерв  талшықтарының 

құрылымы  мен  физиологиялық  қасиеттері.  Орталық  нерв  жүйесінің  жалпы 

физиологиясы.  Орталық  нерв  жүйесінің  жеке  бӛлімдері.  Вегетативтік  және 

симпатикалық нерв жүйесінің функциялық мәні. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                             2. Исакова Д. 

 

17. ҒЖЗ (НИР) ҧйымдастыру,  коды - GJZU 3217,  5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Күрделі  экспериментальды  мәліметтерді  салыстыруды 

және  қорытынды  жасай  білуді  лабораториялық  сабақтарда  ғылыми-зерттеу 

құрал-саймандарымен жұмыс істеумен дағдыланады.  

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

Пәннің  мақсаты:  Ғылыми  ізденістің  әдістемесін,  принциптерін, 

ақпаратты  және  логикалық  құрылымын,  эмпирикалық  зерттеу  әдістерін 

қарастырады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми  зерттеулер  мақсаттары  мен  міндеттері. 

Ұйымдастыру  орындау.  Ғылыми  -  зерттеу  жұмыстарын  құрылымдық 

компоненттері. Ғылыми-зерттеу мәселенің номинациясы. 

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                             2. Найзабеков Н.  

18.  Ғылыми  технологиялық  ақпараттарды  іздеу  әдістемесі,  коды  - 

GTAIA 3217, 5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ғылыми  -  технологиялық  ақпараттарды  іздеумен  және 

олармен жұмыс істеу әдістемесімен танысады.  Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

Пәннің  мақсаты:  Әдістемені  зияткерлік  іс  әрекет  саласы  ретіндегі 

дүниетанымдық түсініктердің жүйесінің қалыптасуы, оның бір қызметі ретінде 

әр  түрлі  деңгейдегі  пәндердің  арасындағы  байланыстарды  дамыту,  жалпылау 

жатады. Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми  білімдер  жүйесіндегі  ғылыми  зерттеу 

әдістемесі. Ғылыми таным әдістері. Ғылыми зерттеу әдіснамасының теориялық 

негіздері. Ғылыми зерттеу әдіснамасының практикалық негіздері. 


 

 

343  

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Найзабеков Н.  

19. Жалпы энтомология, коды - ZhE 3302,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Алған  мәліметтерді  ғылыми  және  практикалық 

жұмыстарда қолдана біледі.  Пререквизиттер: Ихтиология. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Насекомдардың  ішкі  және  сыртқы  құрылысын, 

эволюциясын  және  тіршілік  әрекеттерін,  олардың  түр  байлығы  және  тіршілік 

ортасы  мен  ӛзара  қарым-қатынасын,  экологиясын  зерттейді.  Энтомологияның 

міндеті:  насекомдарды  зерттеу,  олардың  биологиялық  ерекшеліктерін, 

қоршаған орта мен қарым-қатынасы. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Насекомдардың  дене  құрылысының 

ерекшеліктері.  Ауыз  аппараттары.  Насекомдардың  сыртқы  құрылысы. 

Насекомдардың іс-әрекеттері. 

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                             2. Маханбетов А.  

20.  Ауылшаруашылық  энтомологиясы,  коды-AE  3302,    5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Жәндіктердің 

морфологиялық 

және 


биологиялық 

ерекшеліктерін  біліп  үйренеді  және  жәндіктердің  географиялық  таралуы  мен 

систематикасын меңгереді.  

Пререквизиттер: Ихтиология. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Жер  бетінде,  топырақ  арасында,  суда,  ауада  таралған 

жәндіктердің тіршілігін зерттеуҚысқаша  мазмҧны:  Насекомдар  класы  -  Insecta.  Ауыз  аппаратының, 

аяқтарының, 

қанаттарының 

типтері 


және 

олардың 


құрылысы. 

Постэмбриональдық  дамуы.  Насекомдардың  эволюциялық  жолдары.  Қауым 

құрайтын  насекомдар.  Суда  және  топырақта  тіршілік  ететін  насекомдар, 

олардың  құрылыс  ерекшеліктері.  Практикалық  маңызы,  адам  мен  жануарлар 

паразиттері немесе ауруларды тарататын насекомдар ретінде маңызы. 

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                             2. Маханбетов А. 

 

21. Педагогика және психология, коды - PP 3308,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мектептегі  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеу  процесінің 

мақсаты  мен  міндеттерін  айқындау,  тәрбиелеу  процесінің  әлеуметтік 

кеңістіктегі динамикасын зерттеу. 

Пререквизиттер: Ихтиология. 

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

344  

Пәннің  мақсаты:  Жалпы  мектептегі  оқу  –  тәрбие  үрдісін  жаңартудың 

қазіргі  тенденциялары,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  жаңа  технологиялары, 

гуманизациялау және демократизациялау мәселелеріне және студенттердің іс  – 

әрекеттеріне бағдарлауды кӛздейді. Қысқаша  мазмҧны:  Педагогика  пәні,  оның  негізгі  категориялары, 

олардың  ӛзара  байланысы.  Тәрбие  үрдісінің  теориялық  негіздері.  Біртұтас 

педагогикалық  үрдіс  педагогиканың  пәні  және  мұғалімнің  әрекетінің  нысаны 

ретінде.  Психология  пәні,  міндеттері,  салалары  және  әдістері.  Психологияның 

әдіснамалық ұстанымдары. Психика және сана. 

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                             2. Маханбетов А. 

 

22.  Жаңа  технологиялар  әдістемесі,  коды  -  ZhTA  3308,    5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  кездегі    заманауи  технологиялар:  модулдік  оқыту 

технологиясын,  дамыта  және  деңгейлеп  оқыту  технологиялары,  сын 

тұрғысынан  ойлау  және  ТРИЗ  технологияларын  биология  сабақтарында 

қолдануды игереді. Пререквизиттер: Ихтиология. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  білім  беру  бағдарламалары  негізінде 

педагогикалық  технология  және  тұлғаға  бағдарлы  білім  беру  технологиясын 

меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  ТРИЗ  технологиясы.  Дамыта  оқыту  технологиясы 

және  оның  ерекшелігі.  Жобалау  әдісі.  Авторлық  оқыту  технологиялары. 

Педагогикалық технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                             2. Маханбетов А. 

 

23.  Ӛсімдіктер  және  жануарлар    экологиясы,  коды  -  OJE  3309,    5-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ӛсімдіктер мен жануарлардың таралу ерекшеліктерін және 

биоалуантүрлілікті сақтау жолдарын меңгереді.  Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Топырақтану.  

Пәннің  мақсаты:  Қоршаған  орта  мен  ағзаның  әрекеттесуінің  жалпы 

заңдылықтарын,  ӛсімдіктерге,  жануарларға  факторлардың  сандық  және 

сапалық әсерінің заңдылықтарын зерттеу.  

Қысқаша  мазмҧны:  Ӛсімдіктер,  жануарлар  экологиясы  жайлы  жалпы 

түсінік.  Популяцияның  құрамы  және  құрылымы.  Бірлестік,  оның  динамикасы 

және ӛнімділігі. 

Пән оқытушысы: 1. Маханбетов А. 

                              2. Жумашев М. 

 


 

 

345  

24.  Қазақстанның  фиторесурстары,  коды  -  KFr    3309,    5-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Ӛсімдіктердегі 

тіршілік 

әрекеттерінің 

жалпы 

заңдылықтары, физиологиялық 

процестердің 

ӛзара 

қоршаған орта 

жағдайларымен тығыз байланыстылығы туралы оқып - үйренеді.  Пререквизиттер: Ӛсімдіктер физиологиясы. 

Постреквизиттер: Топырақтану. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктер  немесе  терапевтикалық    алдын  алу 

мақсаттары  үшін,  дәстүрлі  медициналық  немесе  ветеринариялық  практикада 

қолданылатын  құралдар  үшін  шикізат  болып  табылатын  органдардың 

бӛліктерінің кең тобын қолдануды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Дәрілік  ӛсімдіктерді  ӛсіру  тарихы. 

Фармакогнозияның  негізгі  терминдері.  Фармакогнозияның  қазіргі  замандағы 

мәселелері. Қазақстандағы дәрілік ӛсімдіктерді ӛсірудің зерттеу  негіздері. 

Пән оқытушысы: 1. Маханбетов А. 

                             2. Жумашев М. 

 

25. Абайтану, коды - Abay 3202,  6-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

 

Постреквизиттер: Жоқ. Пәннің мақсаты: Абай ӛлеңдерінің, қара сӛздерінің, поэмаларының және 

кӛркем аудармаларының ішкі табиғатын талдауды үйрету. Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұскасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері.  

М.  Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек-үлгісін калыптастыру.  М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін жинаудың негізі.  Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                             2. Байболова А. 

 

26. Ыбырайтану, коды - Ybr 3202,  6-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет