Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет48/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   62

Пән оқытушысы: 1. Бекетауов О. 

                             2. Байбеков Е.  

 

354  

48. Дарвин теориясы,  коды - EI 4307, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дарвин  ілімдерін,  табиғи  сұрыпталудың  негізгі 

заңдылықтарын,  онтогенез бен филогенездің байланысын оқып-үйренеді.  Пререквизиттер: Ӛсімдіктер және жануарлар  экологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Дарвин  ӛмірі  мен  ілімдерін,  табиғи  сұрыпталудың 

негізгі заңдылықтарын,  органикалық дүниенің даму заңдылықтарын оқыту. Қысқаша мазмҧны: Жаратылыстану ғылымын дамытудағы эволюциялық 

ойлардың  тарихы.  Ж.Б.Ламарк,  Ч.Дарвин  ілімдері.  Табиғи  сұрыптау 

концепциясы.  Эволюция  ілімі    курсы    органикалық    дүниенің    даму    тарихы  

мен  эволюция  процесінің  жүріп  ӛткендігін  зерттейтін  ілім. Пән оқытушысы: 1. Бекетауов О. 

                              2. Байбеков Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355  

III. «ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  

ФАКУЛЬТЕТІ  

 

17. Мамандығы: 5В010600 – Музыкалық білім 

Академиялық дәрежесі: 5В010600 – Музыкалық білім мамандығы 

                 бойынша білім бакалавры 

 

       Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан тарихы 

 ЖБП 

ShT 


1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі  ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

ЖБП Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП РPMK 

1101 


Психолология-

педагогика 

мамандығына 

кіріспе 
2-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 9 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел (ағылшын) 

тілі  


БП 


MTN 1202 

МВВТ 1202                          

1. Музыка теориясының 

негіздері 

2. Музыкалық білім беру 

теориясы                                                                                                    

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

БП KMA 1211 

KNMA 1211     

1. Қосымша музыкалық аспап 

2. Қосымша негізгі 

музыкалық аспап     

 

356  

БП 


PAD 

1204 


Психология және 

адам дамуы 

КП 


КМF 1305 

КОТ 1305 

1. Қазақ музыка фольклоры                                                               

2. Қазақ ӛнерінің тарихы 2-курс 

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 8 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП Sol 2206               

ES 2206                              

1. Сольфеджио  І 

2. Этносольфеджио  І                                                                                                                                                               

БП 


PAD 

2304 


Психология және 

адам дамуы 

БП 


NMA 2211                    

AA 2211 


1. Негізгі музыкалық аспап   І  

2. Арнайы аспап   І                                                                

БП 


ZhAF

MG 


2306 

Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

БП HD 2 216         

HZh 2 216        

1. Хорды дирижерлау                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Хор жүргізу                                                       4-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП Gar   2204    

МТА 2204               

1. Гармония 

2. Музыкалық тәрбие 

әдістемесі және музыка 

теориясының негіздері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЖБП 


KN 

2410 


Құқық негіздері 

БП NMA 2211                    

AA 2211 


1. Негізгі музыкалық аспап   І  

2. Арнайы аспап   І                                                                

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

КП HD 2 216         

HZh 2 216        

1. Хорды дирижерлау                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Хор жүргізу                                                       3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру технологиясы 

БП МРОА 

3209 


Музыка пәнін 

оқыту әдістемесі 

БП 


NMA 3214                   

AA 3214 


1.Негізгі музыкалық аспап І                                        

2.Арнайы аспап І                                                                  

 

  

 

БП HKНZhP 

3212                     

HТ 3212              

1.Хор класы және хормен 

жұмыс жасау практикумы І                                                                                                                                                                                                                         

2. Хор тануІ                                      

 

  

 

БП HD 3217                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HZh 3217        

1.Хорды дирижерлау І                                                

2.Хор жүргізу І                                                       

 

  

 

БП КМТ 2207                    

ОТТ2207  

1.Қазақ музыкасының тарихы                                                                             

2. Ӛнер тарихы мен теориясы 

 

  

 

 VK 3306                       

DK 3306 


1. Вокал класы                                                                                                   

2. Дауыс қою  

 

357  

6-семестр - 18 кредит

 

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBSh

T 3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


TZhT

A 3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

 БП NMA 3214                   

AA 3214 


1.Негізгі музыкалық аспап І                                        

2.Арнайы аспап І                                                                  

 

  

 

  

БП 


HKНZhP 

3212                     

HТ 3212              

1.Хор класы және хормен 

жұмыс жасау практикумы І                                                                                                                                                                                                                         

2. Хор тануІ                                      

 

  

 

БП HD 3217                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HZh 3217        

1.Хорды дирижерлау І                                                

2.Хор жүргізу І                                                       

 

  

 

КП MМBTT 

3302 ZhMS 

3302 

1. Мектептегі музыкалық білім берудің тарихы мен 

теориясы                                                                                                              

2. Жастардың музыкалық 

сауығы 


 

  

 

КП МА 2307                                                      

KK 2307   

1. Мектеп әндері                                                                                         

2. Концертмейстрлік класс   4-курс 

7-семестр – 20 кредит

 

Міндетті компонент – 3 кредит 

Таңдау компоненті – 17 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

КП 


ММО

Sh 


4302 

Музыка 


мұғалімінің 

орындаушылық 

шеберлігі 

БП РN     4207                                                                                                              

МЕТ 4207 

 1. Полифония негіздері                                        

2. Музыкалық-эстетикалық 

тәрбие                                                                                                        

  

 

 БП 

NMA 4209                   

AA 4209 

1. Негізгі музыкалық аспап                                         

2. Арнайы аспап                                                                   

  

 

 БП 

HKНZhP 


4211                    

HТ 4212              

1. Хор класы және хормен 

жұмыс жасау практикумы І                                                                                                                                                             

2. Хортану І                                      

  

 

 БП 

HD 4213                                                                                  

HZh 4213       

1. Хорды дирижерлау                                                                                                                              

2. Хор жүргізу                                                       

  

 

 КП 

AT 4308                      

НА 4308 

1. Аспапқа топтау                                                 

2.Хорды аранжирловкалау 

  

 

 КП 

OK 4309                     

ОНАО 4309 

1. Оркестр класы                                                        

2. Оқушылардың халық аспап 

оркестрі 

 

       1. Музыка теориясының негіздері,  коды- MTN 1202,  2-семестр, 3 кредит. 

       Қҧзыреттілігі:  Музыка  жазу  мен    орындау  тәсілдерін  меңгеруге  қажетті 

білімдерді қалыптастыру.          Пререквизиттер: Жоқ.   

       Постреквизиттер: Гармония. 

 

 

358  

        Пәннің мақсаты:  Музыканы оқып жазу және орындау үшін қажет музыка 

теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру.          Қысқаша мазмҧны: Гаммаларды, интервалдарды,аккодтарды, 

транспозицияларды жаздырып, ойнатып дауыспен айтқызып үйрету.         Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

 

                   2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

2. Музыкалық білім беру теориясы, коды- МВВТ 1202,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Теориялық мағлұматтар мен тәсілдерді меңгеру. 

Пререквизиттер: Жоқ.                

Постреквизиттер: Гармония.  

Пәннің мақсаты: Мектеп оқушыларын дайындауда қамтылатын 

теориялық білім негіздерін игеру. Қысқаша мазмҧны: Музыкалық тәрбие мен оқытудың негізін салу.  

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

   


                    2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

3. Қосымша музыкалық аспап коды, KMA 1211,  2-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Кәсіби деңгейде аспаптарда ойнай білу. 

Пререквизиттер: Жоқ   

Постреквизиттер: Негізіг музыкалық аспап.                   

  Пәннің мақсаты: Музыкалық аспапта негізігі ойнау әдісшілдігінде оқыту.         

  Қысқаша мазмҧны Педагогикалық шығармашылығы жоғары және 

қажетті әдістерді меңгерген болашақ музыка пәнінің мұғалімдерін тәрбиелеу. 

Пән оқытушысы: 1. Бейсебаева Р.Д.  

   


                    2. Пұшпанов Ӛ.П.   

 

4. Қосымша негізгі музыкалық аспап  коды,  KNМА 1211,  2-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Аспапта орындаушылық шеберлігін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ.   

Постреквизиттер: Негізгі музыкалық аспап.                                      

Пәннің мақсаты:   Музыкалық аспапта негізгі ойнау әдісшілдігіне оқыту. 

Қысқаша мазмҧны: Педагогикалық шығармашылығы жоғары және 

қажетті әдістерді меңгерген болашақ музыка пәнінің мұғалімдерін тәрбиелеу. Пән оқытушысы: 1. Бейсебаева Р.Д. 

   


                   2. Пұшпанов Ӛ.П.  

 

5. Қазақ музыка фольклоры, коды- KNF 1305,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Фольклорлық – музыкалық жанрлар табиғаты туралы 

теориялық білімдерді меңгеру.  Пререквизиттер: жоқ .  

Постреквизиттер: Қазақ музыкасының тарихы.                 

 

 

359  

Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  этнография,  фольклор  туралы  ұғым- 

түсініктерін  қалыптастырып  оның  негізгі  сипаттарын  саралауға  мүмкіндік 

тудыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  халқының  кӛне  дәуірдерден  келе  жатқан 

жәдігерлерін жинап, зертттеп, бүгінгі мәдени ӛмірімізге қайта ендіру. Пән оқытушысы: 1. Бейсебаева Р.Д. 

                                  2. Алимова А.А.   

6. Қазақ ӛнерінің тарихы,   коды- КОТ 1305,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ұлттық музыкалық үн –әуеніміз туралы білігі болу. 

Пререквизиттер: жоқ .  

Постреквизиттер: Қазақ музыкасының тарихы.                  

Пәннің  мақсаты:  Халық  музыкасының  туу,  даму  ерекшеліктеріне 

байланысты  ұғым  алу,  ұлттық  музыка  ӛнерінің  кӛркемдік  ерекшелікері  мен 

тарихи  тегі  туралы  ғылыми-методологиялық  білім  алып,  оны  тәжірибеде  

қолдана білу.  Қысқаша  мазмҧны:  Ұлттық  музык  ӛнеріміздің  кӛркемдік  ерекшеліктері 

мен тарихи тегі туралы методологиялық білім беру. Пән оқытушысы: 1. Бейсебаева Р.Д. 

                                  2. Алимова А.А.   

  7. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу, коды- МТІКZh 2201,  3-семестр, 1 кредит. 

        Қҧзыреттілігі: Практикалық материалдарды меңгеру, білім талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер:Жоқ.                    

        Пәннің  мақсаты:    Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының 

тарихымен,  түрлерімен  таныстыру.  Құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін, 

оларға  қойылатын  талаптарды,  безендірілуін  жете  меңгерту.Іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІ жартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттан  үзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б.  

 

                                2. Жапбар  
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет