Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет49/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   62

        Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: жоқ .  

Постреквизиттер: жоқ.                    

Пәннің мақсаты:  Құжаттарды  толтырудың жалпы ережесін, оларға 

қойылатын талаптарды,   безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесімен,  оларға  

қойылатын  талаптармен,  безендерілуін  жете  меңгерту,  іс-қағаздар  стилінінің 

ӛзіндік  лексикасы  және  ерекшеліктерімен  таныстыру  Кез-келген  мекеменің 

қызметін,  әрекетін  кӛрсететін  құжаттарды  жасау,  толтыру.  Еңбек  

қатынастарын  реттейтін  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде  жазылатын 

мәжіліс  хаттар.  Жеке  тұлғаның  нақты  сипатын  білдіретін  құжаттар.  Алдағы 

болатын істің мән-жайын білдіретін құжаттар. Визит карточкаларындағы мәтін 

ұғымы туралы түсінік. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б.  

                                  2. Жапбаров А. 

 

9. Сольфеджио, коды- Sol -2205,  3-семестр, 5 кредит. 

         Қҧзыреттілігі:  Мажорлық  және  минорлық  тетрахордтарды  және 

гаммаларды, біраттас және параллель тональдіктерді әндете білу. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Гармония, полифония негіздері.                   

Пәннің мақсаты:  Дыбыстарды есту, дыбыстың жоғары және тӛмендігін, 

метрикалық,құрылыстық  есту  дәрежесін,  музыканы  жадына  тоқу  қабілетін 

дамыту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Педагог-  музыкант  дайындауда  музыкалық  есту 

қабілетінің,  музыкалық  ойлаудың  және  педагог-музыкант  дайындаудағы 

зейіннің  дамуы.  Таза  айту  дағдысын  (бір  дауысты  және  кӛп  дауысты), 

музыкалық  материалдар  үзінділеріндегі  музыкалық  құрылым  мен  тіл 

элементтерін есту қабілеттері арқылы талдауды қалыптастыру. 

Пән оқытушысы: 1. Утемуратова Б.С. 

                                  2. Жолдыбаева Қ.М. 

 

10. Этносольфеджио, коды- ES 2205,  3-семестр, 5 кредит. 

        Қҧзыреттілігі: 

Ырғақ  және  ладтағы  интервалдық  аккордтардың 

құрылымдарын айыра білу дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Гармония, полифония негіздері.                   

Пәннің  мақсаты:    Әртүрлі  дәуірдің  стиліндегі  кӛпдауысты  музыкалық 

аспаптың  сүйемелдеуінсіз  нота  бойынша  мүдірмей  әндету  дағдысын 

қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Әр  түрлі  дәуір  стильіндегі  кӛп  дауысты  музыкалық 

аспаптың сүйемеледеуінсіз нота бойынша әндету дағдысын калыптастыру.  

 

361  

Пән оқытушысы: 1. Утемуратова Б.С. 

                              2. Жолдыбаева Қ.М. 

 

 

11. Негізгі музыкалық аспап  І, коды- NMA 2211,  3-семестр, 1 кредит. Қҧзыреттілігі:Аспапты 

меңгеру, 

шығармаларды, 

жаттығуларды, 

кӛркемдік 

орындау 


шеберлігін 

шығармалардың 

жанрлары 

жайлы 


мағлұматтарды меңгеру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері, сольфеджио.   

Постреквизиттер: Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.                   

  Пәннің мақсаты: Музыкалық орындаушылық шеберлікке оның кӛркемдік 

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру негізінде тәрбиелеу.         Қысқаша  мазмҧны:  Асапатық  орындаушылық  –  шығармашылық 

қызметтің  бір    түрі.  Музыкалық  шығарманы  меңгеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар мен іскерліктің құрылуы. 

         Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                   2.Дарменшеева А. 

 

12. Арнайы аспап І,  коды- АА 2211,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  аспаптарды  еркін  меңгеріп,  берілген 

шығармаларды орындай білу. Пререквизиттер: Қосымша негізгі музыкалық аспап.    

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің мақсаты:  Музыкалық шығарманы игеру үдерісіндегі техникалық 

дағдылар  мен  іскерліктің  қалыптасуы.  Музыкалық-есту  қабілеттері  мен 

моторлық қозғалыс дағдыларын дамыту формалары мен әдістері. 

Қысқаша  мазмҧны:  Түрлі  жанрлар,  формалар,  стильдерді  және 

шығармалардың  түрлі  бағыттарын  бекіттіре  отырып,  орындаушылық 

репертуарды меңгеру.  

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                  2. Дарменшеева А. 

 

13. Хорды дирижерлау , коды- HD 2216,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Хорды дирижерлаудың әдіс –тәсілдерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.                    

Пәннің  мақсаты:    Жан-жақты  дамытылған  тұлғаны  тәрбиелеуге  назар 

аудара  отырып,  музыка–педаогика  факультетіндегі  вокалды–хор  ӛнерінің 

барлық салаларынан білімдар және оларды ӛз шәкіртеріне толыққанды жеткізе 

алатын музыка мұғалімін даярлау. Қысқаша  мазмҧны:  Хорды  басқару  ӛнері  ретінде  дирижерлау. 

Дирижерлық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Дирижерлық даму кезеңдері 

және дирижерлық техниканың қалыптасуы. Атақты хор дирижерлары, олардың 

жұмыс  тәжірибелерін  қорытындылау.  Сүйемелдеуі  бар  және  сүйемелдеусіз 

шығармаларды  дирижерлау.  Хор  шығармаларының  жеке  шығармашылық 


 

 

362  

интерпретациясы.  Музыка  мұғалімін  балалар  хорымен  жұмыс  жасауға 

дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                 2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

14. Хор жҥргізу, коды- HZh 2216,  3-семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Хор  жүргізу  техникасын  дамыту,  хор  жанрлары  жайлы 

мағлұматтарды меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Жоқ.                    

        Пәннің мақсаты:  Хор ӛнері жӛнінде теориялық білім беру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Музыка  мұғалімінің  кәсіби  дайындығы  жүйесінде 

хор  жүргізу  пәнінің  ерекшелігі.  Хор  жүргізудегі  танымдық  үдерістің 

бағыттылықтары пән мазмұнының тарихы, теориясы мен әдістемесі. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

15. Дінтану,  коды-  DТ 2202,  4-семестр, 1 кредит 

       Қҧзыреттілігі:  Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі әлемдегі діни ахуал және діни толеранттық туралы түсінік қалыптастыру  Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ                    

Пәннің  мақсаты:    Діннің  шығу  тарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері туралы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен орны 

туралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                                 2. Досыбев М.                                             

 

16. Ислам тарихы,  коды- ІMТ 2202,  4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ислам  дінінің  таралуы,  ислам  мәдениеті    және    діни  салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру . Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің мақсаты: Студенттерді    ислам мәденитің,   діннің таралуы   және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру.  

 

363  

Қысқаша мазмҧны: Ислам діннің таралуы мен салт-дәстүрлерінің дамуы. 

Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін  мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                                  2. Досыбев М.                                             

 

17. Гармониякоды- Gar   2204,  4-семестр, 3 кредит. 

         Қҧзыреттілігі:  Әуенді  гармонизациялау,  секвенцияларды,  әуендерді 

фортепианода ойнау, музыкалық шығарманы гармониялық тұрғыдан  талдауды 

меңгеру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Полифония негіздері.                    

Пәннің  мақсаты:  Музыка  сабағының  беретін  жан-жақты  білімі  бар 

ұстаздар даярлау. Қысқаша  мазмҧны:  Гармония  –  музыкадағы  үндестікті  қалыптастыру 

мен мәнерлік құралы. Гармонияның кӛпдеңгейлік құрылымы. Дыбыстық жүйе. 

Үндестік.  Гармониялық  айналым.  Гармониялық  форма.  Кӛпдауыстылықтың 

алғашқы  формалары.  Классикалық  гармония,  оның  негізгі  қасиеттері,  20 

ғасырдағы  гармонияның  дамуы.  ХХ  ғасырдың  ортасындағы  атақты  шеберлер 

гармониясының ерекшеліктері. Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                  2. Мырзахметова Ә.Ә.                                            

 

18. Музыкалық тәрбие әдістемесі және музыка теориясының негіздері, 

коды- МТА 2204,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыка  мұғалімінің  шығармашылық  іс-әрекетінде 

тәжірибе жинау, педагогикалық шеберлікті меңгеру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің  мақсаты:  Жалпы  білім  беретін  мектеп  оқушыларымен  кәсіби-

педагогикалық жұмыс жасауға болашақ музыка мұғалімін дайындау. Қысқаша  мазмҧны:  Музыкалық  білім  әдістемесімен,  философиямен, 

музыкалық білім берудің тарихы, теориясымен, психологиямен, музыкатанумен 

және  де  басқа  ғылымдармен  әдіснамалық  байланысы.  Музыкалық  білім  беру 

мәселелерін әдіснамалық талдаудың деңгейлері, функциясы, мәні. Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                  2. Мырзахметова Ә.Ә.                                             

19.Негізгі музыкалық аспап Ікоды- NMA 2211,  4-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Аспапты  меңгеру,  шығармаларды,  жаттығуларды, 

кӛркемдік 

орындау 

шеберлігін 

шығармалардың 

жанрлары 

жайлы 

мағлұматтарды  меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.                    

 

 

364  

        Пәннің мақсаты: Музыкалық орындаушылық шеберлікке оның кӛркемдік 

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру негізінде тәрбиелеу. Қысқаша  мазмҧны:  Асапатық  орындаушылық  –  шығармашылық 

қызметтің  бір    түрі.  Музыкалық  шығарманы  меңгеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар мен іскерліктің құрылуы.  

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                 2. Дарменшеева А. 

 

20. Арнайы аспап І,  коды- АА 2211  4-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  аспаптарды  еркін  меңгеріп,  берілген 

шығармаларды орындай білуПререквизиттер: Қосымша негізгі  музыкалық аспап . 

Постреквизиттер: Жоқ .                   

        Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  шығарманы  игеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар  мен  іскерліктің  қалыптасуы.  Музыкалық-есту  қабілеттері  мен 

моторлық қозғалыс дағдыларын дамыту формалары мен әдістері. 

Қысқаша  мазмҧны:  Түрлі  жанрлар,  формалар,  стильдерді  және 

шығармалардың  түрлі  бағыттарын  бекіттіре  отырып,  орындаушылық 

репертуарды меңгеру. 

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                 2. Дарменшеева А. 

 

21. Хорды дирижерлау , коды- HD 2216,  4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Хорды дирижерлаудың әдіс –тәсілдерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.                    

Пәннің  мақсаты:    Жан-жақты  дамытылған  тұлғаны  тәрбиелеуге  назар 

аудара  отырып,  музыка–педаогика  факультетіндегі  вокалды–хор  ӛнерінің 

барлық салаларынан білімдар және оларды ӛз шәкіртеріне толыққанды жеткізе 

алатын музыка мұғалімін даярлау. Қысқаша  мазмҧны:  Хорды  басқару  ӛнері  ретінде  дирижерлау. 

Дирижерлық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Дирижерлық даму кезеңдері 

және дирижерлық техниканың қалыптасуы. Атақты хор дирижерлары, олардың 

жұмыс  тәжірибелерін  қорытындылау.  Сүйемелдеуі  бар  және  сүйемелдеусіз 

шығармаларды  дирижерлау.  Хор  шығармаларының  жеке  шығармашылық 

интерпретациясы.  Музыка  мұғалімін  балалар  хорымен  жұмыс  жасауға 

дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                 2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

22. Хор жҥргізу, коды- HZh 2216,  4-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Хор  жүргізу  техникасын  дамыту,  хор  жанрлары  жайлы 

мағлұматтарды меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

 

 

365  

Постреквизиттер: Жоқ.                    

        Пәннің мақсаты:  Хор ӛнері жӛнінде теориялық білім беру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Музыка  мұғалімінің  кәсіби  дайындығы  жүйесінде 

хор  жүргізу  пәнінің  ерекшелігі.  Хор  жүргізудегі  танымдық  үдерістің 

бағыттылықтары пән мазмұнының тарихы, теориясы мен әдістемесі. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

23. Сындарлы оқыту, коды- SO 3204,  5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диалог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен 

озық тәжірибелердің заманауи жетістіктерімен  қаруландыру және оқу үдерісін 

практикада 

ұйымдастыруға 

дайындау 

(Кембридж 

университеті 

оқытушыларының тәжірибесі негізінде алынады). Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Ӛтегенова О. 

                                  2. Шырынбеков Н. 

 

24.  Оқушылардың  оқу  танымдық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы ,  коды- TFUPKU 3204,  5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Сезімдік қабылдаудың, теориялық ойлаудың және практикалық 

іс-әрекет бірлігін жүзегі асыру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ .                   

Пәннің мақсаты: Кәсіпітік білім, іскерлік және дағдыларын меңгерту мен 

болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  қоршаған  ортаның  шынайылығын  танып 

білуі,  іс-әрекетте  ақыл-ой,  әлеуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б.  жүзеге  асыру;  оқу-танымдық  іс-әрекетінің    диагностикалық  сипатын 

анықтау. Пән оқытушысы: 1. Ӛтегенова О. 

                                 2. Шырынбеков Н. 

 


 

 

366  

25. Негізгі музыкалық аспап Ікоды- NMA 3214,  5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Аспапты  меңгеру,  шығармаларды,  жаттығуларды, 

кӛркемдік 

орындау 

шеберлігін 

шығармалардың 

жанрлары 

жайлы 

мағлұматтарды  меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.                    

        Пәннің мақсаты: Музыкалық орындаушылық шеберлікке оның кӛркемдік 

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру негізінде тәрбиелеу. Қысқаша  мазмҧны:  Асапатық  орындаушылық  –  шығармашылық 

қызметтің  бір    түрі.  Музыкалық  шығарманы  меңгеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар мен іскерліктің құрылуы.  

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                 2. Дарменшеева А. 26. Арнайы аспап І,  коды- АА 3214,  5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  аспаптарды  еркін  меңгеріп,  берілген 

шығармаларды орындай білуПререквизиттер: Қосымша негізгі  музыкалық аспап . 

Постреквизиттер: Жоқ .                   

        Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  шығарманы  игеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар  мен  іскерліктің  қалыптасуы.  Музыкалық-есту  қабілеттері  мен 

моторлық қозғалыс дағдыларын дамыту формалары мен әдістері. 

Қысқаша  мазмҧны:  Түрлі  жанрлар,  формалар,  стильдерді  және 

шығармалардың  түрлі  бағыттарын  бекіттіре  отырып,  орындаушылық 

репертуарды меңгеру. 

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                 2. Дарменшеева А. 

 

27.  Хор  класы  және  хормен  жҧмыс  жасау  практикумы  І,    коды- 

HKНZhP 3212,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Хормен  ән  айту,  вокалды  хор  жаттығуларын,  кӛркемдік 

орындау шеберлігін,  хор жанрларын   меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Хорды дирижерлау. 

Пәннің  мақсаты:  Хорда  ән  салу  шеберліктері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Музыкалық  қабілеттерді  жетілдіру,  музыкалық 

танымын  кеңейту,  дұрыс  тыныс  алуға,  дыбыс  тазалығын  түзеуге,  дикцияға, 

әуен бояуына a cappella орындауға үйрену. 

Пән оқытушысы: 1. Әбілбашаров Е.О 

                                 2. Августанович Т.С.                                             

 

28. Хортану І, коды- HТ 3212,  5-семестр, 3 кредит. 

        Қҧзыреттілігі : Хорда ән салу дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 


 

 

367  

Постреквизиттер: Хорды дирижерлау. 

Пәннің мақсаты: Хормен жұмыс істеу әдістерін игеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Студенттердің  хорда  ән  салу  шеберліктері  мен 

дағдыларын қалыптастыру.  Пән оқытушысы: 1. Әбілбашаров Е.О 

 

                                  2. Августанович Т.С.                                              

29. Хорды дирижерлау І, коды- HD 3217,  5-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Хорды дирижерлаудың әдіс –тәсілдерін меңгеру. 

        Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері  

Постреквизиттер: Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы. 

Пәннің  мақсаты:  Жан-жақты  дамытылған  тұлғаны  тәрбиелеуге  назар 

аудара  отырып,  музыка  –педагогика  факультетіндегі  вокалды  –хор  ӛнерінің 

барлық салаларынан білімдар және оларды ӛз шәкіртеріне толыққанды жеткізе 

алатын музыка мұғалімін даярлау. Қысқаша  мазмҧны:  Хорды  басқару  ӛнері  ретінде  дирижерлау. 

Дирижерлық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Дирижерлық даму кезеңдері 

және дирижерлық техниканың қалыптасуы. Атақты хор дирижерлары, олардың 

жұмыс  тәжірибелерін  қорытындылау.  Сүйемелдеуі  бар  және  сүйемелдеусіз 

шығармаларды  дирижерлау.  Хор  шығармаларының  жеке  шығармашылық 

интерпретациясы.  Музыка  мұғалімін  балалар  хорымен  жұмыс  жасауға 

дайындау. Әр түрдегі және типтердегі хор партитураларын оқу және орындау. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                               2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

30. Хор жҥргізу І,  коды- HZH 3217,  5-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі  :  Хор  жүргізу  техникасын  дамыту,  хор  жанрлары  жайлы 

мағлұматтарды меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері, Сольфеджио  

Постреквизиттер: Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы. 

Пәннің мақсаты: Студенттерге хор ӛнері жӛнінде теориялық білім беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Музыка  мұғалімінің  кәсіби  дайындығы  жүйесінде 

хор  жүргізу  пәнінің  ерекшелігі.  Хор  жүргізудегі  танымдық  үдерістің 

бағыттылықтары пән мазмұнының тарихы, тероиясы мен әдістемесі. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет