Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет50/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   62

Пән оқытушысы1. Жолдыбаева Қ.М. 

                            2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

31. Қазақ музыкасының тарихы, коды- КМТ 2207,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ұлттық  музыка  ӛнеріміздің  кӛркемдік  ерекшеліктері  мен 

тарихи  тегі  туралы    ғылыми  методологиялық  білім  алып,  оны  тәжірибеде 

колдана білу. 

Пререквизиттер: Қазақ музыка фольклоры  

Постреквизиттер:  Мектептегі  музыкалық  білім  берудің  тарихы  мен 

теориясы.  

 

368  

Пәннің  мақсаты:  Еліміз  егеменді  жолына  түскелі  халық  музыкасының 

тарихын тереңірек игеріп, оқытудың маңызы барынша артып отыр. Осы орайда 

бұл  пән  музыка  тарихынан  жан  –  жақты  білімі  мен  білігі  бар,  сол  білімін 

келешекте  мектеп  оқушыларына  жеткізе  алатын,  ӛз  бетінше  музыкалық  – 

тарихи әдебиеттерді оқып игере білетін жас мамандарды тәрбиелеуді кӛздейді. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  музыкасының  дамуының  негізгі  кезеңдері. 

Қазақстанның  музыкалық  мәдениет  тарихының  ежелгі  кезеңі.  ХІХ-ХХ 

ғасырдағы қазақ музыкасының тарихы. Ақын, термеші, сері, жырау, салдардың 

ӛнері.  Қазақстанның  музыкалық  ӛнерінің  бірінші  декадасы.  Қазіргі  таңдағы 

қазақ  музыкасы.  Атақты  танымал  Қазақстан  композиторларының  стиль 

ерекшеліктері.  Пән оқытушысы: 1. Бейсебаева Р.Д. 

                                  2. Алимова А.Ш.   

 

32. Ӛнер тарихы мен теориясы,  коды- ОТТ 2207,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ӛнер  тарихы  мен  теориясы  мәселелерін  оқытуда 

шығармашылықтың әдіс-тәсілдерін меңгеру. Пререквизиттер: Қазақ музыка фольклоры.  

Постреквизиттер:  Мектептегі  музыкалық  білім  берудің  тарихы  мен 

теориясы. Пәннің  мақсаты:  Ӛнердің  кеңістік  пен  уақыт  аралығындағы,  кӛркемдік 

ырғағындағы форма мен образдың кӛріну сипатын ашу.         Қысқаша  мазмҧны:  Музыка,  опера,  ария,  романс,бейнелеу  ,  мүсін, 

живопись  ,сәулет  ,  кӛркем  творчество,  кӛркем  образ,    кӛркем  әдебиет,  халық 

қазынасы, театр, кино ,балет,цирк ӛнерлер туралы білім беру. 

Пән оқытушысы: 1. Бейсебаева Р.Д. 

                                  2. Алимова А.Ш.   

 

33. Вокал класы,   коды- VK 3306,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Ән айту дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттер: Жоқ . 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Жан-жақты  дамытылған  тұлғаны  тәрбиелеуге  назар 

аудара  отырып,  кәсіби  орындау  шеберлігі  қалыптасқан,  ән  айту  ӛнерінің 

барлық  саласынан  білімдер  және  оларды  ӛз  шәкірттеріне  толыққанды  жеткізе 

алатын, ӛз бетінше жұмыс істеуге қабілетті музыка мұғалімдерін даярлау. Қысқаша  мазмҧны:  Орындаушылықтың  академиялық  мәнеріне  жетуде 

вокальдық  педагогикалық  білім  мен  іскерлікті  қалыптастыру.  Ән  айтудағы 

дауыс  шғару  білімінің  ерекшелігі  және  вокалдық  әдістеменің  негіздері. 

Вокалдық  орындаушылықтың  мәдениеті.  Жеке  ән  айту  және  ансмабльде  ән 

айту.  Балалар  дауыстарын  дамытудағы  ерекшеліктерді  білу  және  де  жас 

ерекшеліктеріне сай оны  қорғау әдістемесі. Ән айту ӛнерінің  түрлі бағыттары, 

негізгі вокальдық мектептер. 

 


 

 

369  

Пән оқытушысы: 1. Дарменшева А.А. 

                                2. Әбілбашаров Е.О. 

 

34. Дауыс қою,  коды- DK 3306,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дауыс  қою  аппаратымен  жұмыс  жасудың  әдіс-  тәсілдерін 

меңгеру. Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Жан-жақты  дамытылған  тұлғаны  тәрбиелеуге  назар 

аудара  отырып,  кәсіби  орындау  шеберлігі  қалыптасқан,  вокалды-техникалық 

дағдыларды жетілдіру. 

Қысқаша мазмҧны: Дауыс қоюдың орындаушылық мәдениеті. Ән айтуда 

дауыс  аппаратының  ерекшелігі  және  вокалдық  әдістеменің  негіздері.  Жеке  ән 

айту және ансамбльде ән айту. Әншінің музыкалық-педагогикалық тәрбиесінің 

қағидалары. Балалардың дауысымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеру. Пән оқытушысы: 1. Дарменшева А.А. 

                               2. Әбілбашаров Е.О.  

35. Абайтану, коды Aba 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

         Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығымен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ . 

Постреквизиттер: Жоқ. 

         Пәннің  мақсаты:  Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ  ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алгашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаяньшың тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдері. М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  жэне  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  аныктау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде . 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.У. 

                                 2. Қадірбаев Н. 

 


 

 

370  

36. Ыбырайтану, коды- Ybr 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  бойынша  игерілген  материалдарды  тиімді  пайдалану, 

шығармашылық,  ұлттық  тәрбие  жұмыстарын  жүргізуге  оңтайландыру 

даңдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  кезеңде  білім  беру  жүйесінің  ауқымын  кеңейту 

концепцияларымен  байланысты  ұлы  тұлғалардың  шығармашылығын  оқыту 

арқылы, білім алушының танымдық, коммуникативтік, шығармашылық ізденіс 

қабілеттері  мен  құзыреттерін  дамыту.  Педагогикалық  қызметтің  жаңа 

парадигмаларын қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  білім  беру  жүйесіндегі  ұлы  тұлғалар  тарихы 

мен  шығармашылығы.  Ыбырай  Алтынсарин  шығармашылығындағы  ұлттық 

тәрбие,  педагогикалық  мәселелер.  Ұлттық  тәрбиені  қалыптастырудағы 

шығармашылық  концепциялар.  Ы.Алтынсариннің  қоғамдық,  шығармашылық 

қызметі.  Ағартушы әңгімелері мен ӛлеңдері. Олардың танымдық, тағылымдық 

мәні. 


Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.У.   

                                2. Байболова А.  

37.Негізгі музыкалық аспап Ікоды- NMA 3214,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Аспапты  меңгеру,  шығармаларды,  жаттығуларды, 

кӛркемдік 

орындау 

шеберлігін 

шығармалардың 

жанрлары 

жайлы 

мағлұматтарды  меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.                    

        Пәннің мақсаты: Музыкалық орындаушылық шеберлікке оның кӛркемдік 

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру негізінде тәрбиелеу. Қысқаша  мазмҧны:  Асапатық  орындаушылық  –  шығармашылық 

қызметтің  бір    түрі.  Музыкалық  шығарманы  меңгеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар мен іскерліктің құрылуы.  

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                 2. Дарменшеева А. 

 

38. Арнайы аспап І,  коды- АА 3214,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  аспаптарды  еркін  меңгеріп,  берілген 

шығармаларды орындай білуПререквизиттер: Қосымша негізгі  музыкалық аспап . 

Постреквизиттер: Жоқ .                   

        Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  шығарманы  игеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар  мен  іскерліктің  қалыптасуы.  Музыкалық-есту  қабілеттері  мен 

моторлық қозғалыс дағдыларын дамыту формалары мен әдістері. 


 

 

371  

Қысқаша  мазмҧны:  Түрлі  жанрлар,  формалар,  стильдерді  және 

шығармалардың  түрлі  бағыттарын  бекіттіре  отырып,  орындаушылық 

репертуарды меңгеру. 

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С. 

                                 2. Дарменшеева А. 

 

39.  Хор  класы  және  хормен  жҧмыс  жасау  практикумы  І,    коды- 

HKНZhP 3212,  6-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Хормен  ән  айту,  вокалды  хор  жаттығуларын,  кӛркемдік 

орындау шеберлігін,  хор жанрларын   меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Хорды дирижерлау. 

Пәннің  мақсаты:  Хорда  ән  салу  шеберліктері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Музыкалық  қабілеттерді  жетілдіру,  музыкалық 

танымын  кеңейту,  дұрыс  тыныс  алуға,  дыбыс  тазалығын  түзеуге,  дикцияға, 

әуен бояуына a cappella орындауға үйрену. 

Пән оқытушысы: 1. Әбілбашаров Е.О 

                                 2. Августанович Т.С.                                             

 

40. Хортану І, коды- HТ 3212,  6-семестр, 2 кредит. 

        Қҧзыреттілігі : Хорда ән салу дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Хорды дирижерлау. 

Пәннің мақсаты: Хормен жұмыс істеу әдістерін игеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Студенттердің  хорда  ән  салу  шеберліктері  мен 

дағдыларын қалыптастыру.  Пән оқытушысы: 1. Әбілбашаров Е.О 

 

                                  2. Августанович Т.С.                                              

41. Мектептегі музыкалық білім   берудің тарихы мен теориясы, коды- 

MМBTT 3302,  6-семестр, 3 кредит. 

        Қҧзыреттілігі:  Мектептегі  музыкалық  білім  берудің  тарихы  мен 

теориясын оқыту, әдістері мен тәсілдерін меңгеру.  Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: Студенттерге мектептегі музыка мұғалімінің күнделікті 

практикалық жұмысында кездесетін және ӛте қажет музыка тарихы мен музыка 

теориясынан нақты да жүйелі білім беру.Осы алған білімдерін музыкалық оқу- 

тәрбие  үрдісінде  кеңінен  дұрыс  пайдалана  білулеріне  үйретіп,  кәсіби 

педагогикалық деңгейде жүзеге асыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Мектептегі  музыкалық  білім  берудің  теориясы  мен 

тарихының  мәні.  Музыкалық  мәдениет  пен  ӛнердің  даму  контекстіндегі 

отандық  және  шетел  музыкалық-педагогикалық  ойлардың,  музыкалық- 


 

 

372  

білімділік  тәжрибенің  дамуы.  Қазақстандағы  балалардың  музыкалық  білімнің 

қалыптасу  мен  даму  тарихы.  Жалпы  білім  беретін  мектепке  арналған  « 

Музыка» оқу пәнін қалыптастырудың жалпы ережелері,принциптері. Пән оқытушысы: 1. Мамиров Қ.   

                                 2. Алимова А. 

 

42.  Жастардың  музыкалық  сауығы  ,    коды-  ZHMS  3302,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі  :  Жастардың  ұйымдастрыушылық,  тәрбие  және  насихат 

жұмыстарына қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. Пререквизиттер:Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты Мектепте тәрбие жұмысының әдіс- тәсілдерін жетілдіру- 

оқушылардың мәдени- тынығу жұмыстарының теориясы мен практикасын оқу 

үдерісінде дұрыс пайдаланып, оны ұйымдастыра білу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  таңдағы  мәдениет  пен  ӛнердің  даму 

ерекшеліктері. Жастардың тынығу жұмыстарын ұйымдастыру негіздері және де 

дискотекалық қозғалысты дамыту. Эстрадалық, вокальдық аспаптық музыканы 

қалыптастырудың негізгі кезеңдерін қалыптастыру. Пән оқытушысы: 1. Мамиров Қ 

 

                                 2. Алимова А.  

43. Мектеп әндері,   коды- МА 2307,  6-семестр, 3 кредит.  

        Қҧзыреттілігі : Кәсіби деңгейде аспаптарда ойнау білу. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Музыка пәні мұғалімінің практикалық қызметі аясында 

кеңінін  қолданылуға  тиіс  орындаушылықтың  теориялық  негіздерімен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Вокальдық  және  аспаптық  шығармалардың 

сүйемелдеулерін 

орындау 

ерекшеліктері. 

Ансамбльмен 

және 


жеке 

орындаушылармен жұмыс жасау.  Пән оқытушысы: 1. Қаракүшікова Г.Ж. 

                                         2. Алимова А.Ш. 

 

44. Концертмейстерлік класс, коды- КК 2307,  6-семестр, 3 кредит. 

        Қҧзыреттілігі : Аспапта орындаушылық шеберлігін шыңдай білу. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің 

мақсаты: 

Концертмейстерлік–орындаушылық 

саласынағы 

теориялық  білімді  игеру,  музыкалық  ой  –  ӛрісті,  музыкалық  шығармашылық 

қабілетті дамыту. 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Мектеп 


әндерінің 

әдістемелік–теориялық 

сараптамасы, сүйемелдеу білігін дамыту.  


 

 

373  

Пән оқытушысы: 1. Қаракүшікова Г.Ж. 

                                 2. Алимова А.Ш.  

45. Полифония негіздері, коды- РN 4207,  7-семестр, 3 кредит. 

         Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  формалар,  композициялар,  олардың  дамуы 

және ӛзгеруін меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Полифонияның  негізгі  заңдылықтары  жӛнінде 

түсініктеме беру.          Қысқаша  мазмҧны:  Полифония  -  ӛзара  ерекше  әуендердің  бір  уақытта 

қосылуы. Дамуға негізделген, тарихи даму үстіндегі музыкалық стиль. Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                 2. Қаракүшікова Г.Ж. 

 

46.  Музыкалық  –эстетикалық  тәрбие,    коды-  МЕТ  4207,    7-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Музыкалық  эстетикалық  тәрбие  берудің  білім,  білік, 

дағдысын меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Жалпы  білім  беретін  мектептің  музыка  бағдарламасын 

жүзеге  асыруда  оқушылардың  жас  ерекшеліктерін,  қызығушылығын, 

бейімділігіне сай меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Музыкалық-эстетикалық    тәрбиенің  мәні. 

Музыкалық-эстетикалық 

ілімдердің 

тарихы. 


Музыкалық-эстетикалық  

тәрбиенің катигориясы. Шынайы ӛмірге музыкалық-эстетикалық қатынас. Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                  2. Қаракүшікова Г.Ж. 

 

47. Негізгі музыкалық аспап,   коды- NMA 2209,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Аспапты  меңгеру,  шығармаларды,  жаттығуларды, 

кӛркемдік 

орындау 

шеберлігін 

шығармалардың 

жанрлары 

жайлы 

мағлұматтарды  меңгеру. Пререквизиттер: Қосымша музыкалық аспап. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Музыкалық орындаушылық шеберлікке оның кӛркемдік 

эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыру негізінде тәрбиелеу. Қысқаша  мазмҧны:  Асапатық  орындаушылық  –  шығармашылық 

қызметтің  бір    түрі.  Музыкалық  шығарманы  меңгеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар мен іскерліктің құрылуы.  

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С.А. 

                                          2.Дарменшеева А.А. 

 


 

 

374  

48. Арнайы аспап,  коды- АА 2209,  7-семестр, 3 кредит 

        Қҧзыреттілігі : Музыкалық репертуарлармен ӛздігінше жұмыс істей білу. 

Пререквизиттер: Қосымша музыкалық аспап. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

        Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  шығарманы  игеру  үдерісіндегі  техникалық 

дағдылар  мен  іскерліктің  қалыптасуы.  Музыкалық-есту  қабілеттері  мен 

моторлық қозғалыс дағдыларын дамыту формалары мен әдістері. 

Қысқаша  мазмҧны:  Түрлі  жанрлар,  формалар,  стильдерді  және 

шығармалардың  түрлі  бағыттарын  бекіттіре  отырып,  орындаушылық 

репертуарды меңгеру.  

Пән оқытушысы: 1. Мажимбеков С.А. 

                                  2. Дарменшеева А.А. 

 

49.  Хор  класы  және  хормен  жҧмыс  жасау  практикумы    І          коды- 

HKНZhP 4211,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі  : Хормен ән айту, вокалдық хор жаттығуларын , кӛркемдік 

орындау шеберлігін,  хор жанрларын   меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Хорды дирижерлау. 

       Пәннің  мақсаты:  Хорда  ән  салу  шеберліктері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру. 

         Қысқаша  мазмҧны:  Музыкалық  қабілеттерді  жетілдіру,  музыкалық 

танымын  кеңейту,  дұрыс  тыныс  алуға  ,  дыбыс  тазалығын  түзеуге  , 

дикцияға,әуен бояуына a cappella орындауға үйрену. 

Пән оқытушысы: 1. Әбілбашаров Е.О. 

                                  2. Августанович Т.С 

 

50. Хортану І ,  коды- HKТ 4212,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Хорда ән салу дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Гармония. 

        Пәннің мақсаты: Хормен жұмыс істеу әдістерін игеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Студенттердің  хорда  ән  салу  шеберліктері  мен 

дағдыларын қалыптастыру. Пән оқытушысы: 1. Әбілбашаров Е.О. 

                                  2. Августанович Т.С. 

 

51. Хорды дирижерлау,  коды- HD 4213,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Хорды дирижерлаудың әдіс –тәсілдерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Жан-жақты  дамытылған  тұлғаны  тәрбиелеуге  назар 

аудара  отырып,  музыка–педагогика  факультетіндегі  вокалды  –хор  ӛнерінің  

 

375  

барлық салаларынан білімдар және оларды ӛз шәкіртеріне толыққанды жеткізе 

алатын музыка мұғалімін даярлау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Хорды  басқару  ӛнері  ретінде  дирижерлау. 

Дирижерлық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. Дирижерлық даму кезеңдері 

және дирижерлық техниканың қалыптасуы. Атақты хор дирижерлары, олардың 

жұмыс  тәжірибелерін  қорытындылау.  Сүйемелдеуі  бар  және  сүйемелдеусіз 

шығармаларды  дирижерлау.  Хор  шығармаларының  жеке  шығармашылық 

интерпретациясы.  Музыка  мұғалімін  балалар  хорымен  жұмыс  жасауға 

дайындау. Әр түрдегі және типтердегі хор партитураларын оқу және орындау. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                                2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

52. Хор жҥргізу, коды- HD 4213,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі  :  Хор  жүргізу  техникасын  дамыту,  хор  жанрлары  жайлы 

мағлұматтарды меңгеру. Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

        Пәннің мақсаты: Студенттерге хор ӛнері жӛнінде теориялық білім беру.  

        Қысқаша  мазмҧны:  Музыка  мұғалімінің  кәсіби  дайындығы  жүйесінде 

хор  жүргізу  пәнінің  ерекшелігі.  Хор  жүргізудегі  танымдық  үдерістің 

бағыттылықтары пән мазмұнының тарихы, тероиясы мен әдістемесі. 

        Пән оқытушысы: 1. Жолдыбаева Қ.М. 

                            2. Мырзахметова Ә.Ә 

 

53. Аспапқа топтау,   коды- АТ 4308,  7-семестр, 3 кредит. 

         Қҧзыреттілігі  : Музыка аспабын,  ән орындау, дирижерлау дағылары мен 

музыкалық-теориялық білімдерді меңгеру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  аспаптардың  үйлесімділігін  оның 

фльклорлық музыкасын шыңдау, ұлт-аспаптарын жете меңгеру. Қысқаша  мазмҧны:  Аспаптану  және  аспапқа  бӛлудің  негіздері. 

Аспапқа  бӛлудің  теориялық  негіздері.  Аспапқа  бӛлушінің  негізгі  міндеттері. 

Партитураны 

кӛркемдеу. 

Партитураны 

партияға 

жазу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет