Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет51/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   62

Пән оқытушысы1. Пұшпанов Ӛ.П 

                          2. Бӛрі Иса 

 

54. Хорды аранжировкалау,   коды- НА 4308,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Композитордың жазған шығармасын дұрыс орындау үшін 

әртүрлі тәсілдерді меңгеру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Бір  хор  орындаушылық    құрамын  екінші  хорға 

ыңғайлауды үйрету.  

 

376  

        Қысқаша  мазмҧны:  Хорды  ӛңдеу  курсының  практикалық  бағыттылығы. 

Хорды  ӛңдеу  принцптері  мен  әдістері,  олардың  шығармашылық  тұрғыда 

қолданылуы.  Хорды  лайықтау  тәсілдері.  Лайықтау  типтері.  Халық  әндерінің 

еркін ӛңделуі. Вокальдық-хор партитурасын талдаудың әдістері. Пән оқытушысы: 1. Пұшпанов Ӛ.П 

                                  2. Бӛрі Иса 

 

55. Оркестр класы,   коды- ОК 4309,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі  :  Оркестрді  ұйымдастыру,  ондағы  аспаптар  құрамымен 

жұмыс жүргізудің әдістерін меңгеру. Пререквизиттер: Негізгі музыкалық аспап. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Музыкалық  аспаптардың  үйлесімділігін  оның 

фольклордық музыкасын шыңдау,   ұлттық аспаптарды орындау шеберліктерін  

меңгеру

    Қысқаша  мазмҧны:  Оркестрдің  шығу  тарихы.  Оркестрдің  түрлері. 

Оркестрдің  құрамына  кіретін  аспаптар.  Оркестрдің  құрамын  анықтау. 

Аспаптар  тобы.  Оркестр  мүшелерінің  мәдени  деңгейін  арттыру.  Отандық 

музыка  мәдениетінің  озық  үлгілерімен  танысу.  Музыкалық  ой-ӛрісін 

кеңейту.  Дирижердың  оркестрмен  жұмысы.  Дирижер-ұйымдастырушы. 

Дирижердің  оркестр  алдындағы  міндеті.  Дирижердің  аппараты.  Дирижер 

қолының  позициясы.  Дирижердің  қызметі.  Репертуар  және  оны  үйрену. 

Партитурамен  танысу.  Репертуарды  партитураға  түсіру.  Партитураларды  әр 

аспапқа  бӛлу.  Аспаптар  тобымен  жұмыс  жасау.  Шығарманы  концерттік 

дәрежеде ойнау. Пән оқытушысы: 1. Бӛрі Иса 

                                  2. Әбілбашаров Е.О  

56.  Оқушылардың  халық  аспаптар  оркестрі,    коды-  OHAO  4309,    7-

семестр, 3 кредит. 

         Қҧзыреттілігі:  Оқушылардың  халық  аспаптар  оркестрімен  жұмыс 

жасаудың әдістерін меңгеру. Пререквизиттер: Негізгі музыкалық аспап. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

        Пәннің  мақсаты:  Оркестрдегі  аспаптар  тобымен  таныстыру,  дыбыс 

шығару және ойнау техникасын игеру, репертуарды үйрену. Қысқаша  мазмҧны:  Ұлттық  ӛнер.  Күй  ӛнерімен  танысу.  Халық  әндерін 

орындау. Балаларға арналған әндерді орындау шеберлігі. Орындау шеберлігінің 

әр  түрлі  әдістері.  Балаларға  арнап  шығарма  жазатын  композиторлар.  Балалар 

әндерін үйрету. 

        Пән оқытушысы: 1. Бӛрі Иса 

                                  2. Әбілбашаров Е.О  

 

 

 

377  

18. Мамандығы: 05В010700 – Бейнелеу ӛнері және сызу 

Академиялық дәрежесі: 5В010700 – Бейнелеу ӛнері және сызу мамандығы 

бойынша білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

       Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті 

цикл 

код 

нән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 


 

Жоқ 

ЖБП 

ShT 


1104 

Шетел 


(ағылшын) тілі  

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

ЖБП Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 18 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


ASІ 1202 

ASІІ 1202                                         

1. Академиялық сурет   І 

2. Арнайы сурет І                                                        

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

БП AKІ 1204 

SKІ 1204      

1. Академиялық кескіндеме І 

2. Сәндік кескіндеме І                     

БП 


PAD 

1204 


Психология 

және адам 

дамуы КП SGP 1211 

TS1211 


1. Сызба геометриясы және 

перспектива 

2. Техникалық сызба.                                       2-курс 3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 11 кредит 

Таңдау компоненті - 7 кредит 

 

 

378  

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП ASІІ 2204 

ASІІ 2204                                        

1.Академиялық сурет   ІІ 

2. Арнайы сурет ІІ 

БП 


OOT 

2205 


Ӛзін-ӛзі тану 

БП AK 2206 

SK 2206                                            

1. Академиялық кескіндеме ІІ 

2. Сәндік кескіндеме ІІ 

БП 


ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

БП KK(О) 

Т 2207 


Кәсіби 

қазақ(орыс)тілі 

 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент – 11 кредит 

Таңдау компоненті – 7 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП Kom 2207 

SKN 2207   

1. Композиция 1 

2. Сәндік компзиция негіздері 

І ЖБП KN 

2410 


Құқық негіздері 

БП SN 2210 

IS 2210      

1. Сызу негіздері 

2. Инженерлік сызба 

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

  

 

 БП 

КВShT 


2208 

Кәсіби 


бағытталған 

шетел тілі 

 

  

 

3-курс 5-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру технологиясы 

БП BOOA 

3209 


Бейнелеу ӛнерін 

оқыту әдістемесі 

БП 


Kom 3212 

SKN 3212   

1. Композиция ІІІ 

2. Сәндік компзиция негіздері 

ІІІ                                          

  

 

 БП 

KON 3218 

SKN 3218 

1. Қол ӛнер негіздері  ІІ 

2. Қазақ халқының қолӛнері  

ІІ                                         

 

  

 

КП Sur 3301 

G 3301 


1. Сурет 

2. Графика 

 

  

 

КП Kes 3302 

MB 3302 


1. Кескіндеме 

2. Майлы бояу 

 

  

 

КП Sh 3307 

Kg 3307 


 1. Шрифт 

2. Кітап графикасы  

 

379  

6-семестр - 18 кредит

 

Міндетті компонент – 7 кредит 

Таңдау компоненті – 11 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

КП 


TZhTA 

3301 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі  

БП 


ВОTТ3215 

ВО 3215 


1. Бейнелеу ӛнер тарихы 

және теориясы 

2. Бейнелеу ӛнер                                                    

КП SOA  

3302 


Сызуды оқыту 

әдістемесі 

 

БП Sur 3301 

G 3301 


1. Сурет 

2. Графика 

 

  

 

БП Kes 3302 

MB 3302 


1. Кескіндеме 

2. Майлы бояу 4-курс 

7-семестр – 18 кредит

 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП SKON 4303 

MKT 4303 

1. Сәндік қолданбалы ӛнер 

негіздері 

2. Металды кӛркемдеу тәсілі 

  

Жоқ 

 

БП KON 4216 

ShT 4216 

1. Қол ӛнер негіздері 

2. Шеберхана таңдау 

 

  

 

БП MB 4302 

BKA 4302 

1.  Сурет ІІ 

2. Графикалық сурет ІІ 

 

  

 

БП EI 4303 

Dar 4303 

1. Дизайн негіздері 

2. Жарнамалық дизайн 

 

  

 

КП KBTN 4305 

MT 4305 


1. Компьютерлік графика 

2. Компьютерлік жобалау 

 

  

 

КП GI 4307 

Bio 4307 

1. Кӛркем шығармашылық 

талдау 


2. Қазақстан суретшілерінің 

шығармашылығы 1.  Академиялық сурет,    коды-ASI -1202, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:Студенттердің  кӛркемдік  таным,  эстетикалық  талғамын 

қалыптастыру. Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Сурет 

Пәннің  мақсаты:    Бейнелеу  ӛнерінің  негізі  және  жеке  шығармашылық 

ӛнерімен таныстыру.             Қысқаша  мазмҧны:    Натюрмортты  бейнелеу.  Мұнайыннан  жасалған 

геометриялық денелер.  Бедері және материалы әр түрлі денелер.  Мұнайыннан 

сомдалған бас кескіні. Нұсқалық қойылым. Натюрморт. 

                 Пән оқытушысы: 1. Бишанов М. 

 

                                        2. Әмірғазин Қ.  

 

  

 

380  

2.  Арнайы сурет І     коды- ASII -1202,  2-семестр, 3 кредит. 

       Қҧзыреттілігі: 

Студенттердің  шығармашылық  қабілетін  және  ӛз 

мамандығына деген сауаттылығын қалыптастыру. 

       Пререквизиттер: Сурет. 

       Постреквизиттер: Академиялық сурет 

        Пәннің  мақсаты:  Бейнелеу  ӛнерінің  негізі  және  жеке  шығармашылық 

ӛнерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Адам  мүшелерінің  пропорциялары.Қозғалыстағы 

мүшелерді  бейнелеу.Перспективалық  ӛзгеріс.  Адам  күрделі  форма.  Форма 

кӛлемін    перспективада    кӛрсету.  Пропорциясын  сақтау.  Бұлшық  еттердің 

орналасуы. Нұсқалық қойылым. Натюрморт.  Пән оқытушысы: 1. Бишанов М. 

 

                                 2. Әмірғазин Қ.  

  3. Академиялық кескіндеме  І,  коды-AКI 1204, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Кескіндемелік санада кӛру, қабылдау және бояудың түсін 

дәл тауып, кӛркемдеп жазу үрдісі  туралы түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Кескіндеме. 

Пәннің  мақсаты:  Кескіндемелік  этюд  орындаудың  әдістемесі, 

натюрмортты әр түрлі материалда орындау түрлерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Кескіндемелік этюд орындаудың 

әдістемесі.Живопистік этюд. Нұсқалық қойылым. Кескіндемелік натюрмортты 

әр түрлі материалда орындау: акварель, гуашь, темпера, майлы бояу. Бояу 

түстері. Кереғарлы, жылы реңдері басымырақ натюрморт.Суық реңдерден 

тұратын   натюрморт.   

Пән оқытушысы: 1. Бишанов М. 

 

                              2. Әмірғазин Қ.  

4. Сәндік кескіндеме І коды- SKI 1204  ,2-семестр,  3кредит. 

Қҧзыреттілігі:Сәндік  кескіндеменің  техникалық  әдістері,  кескіндемелік 

терең технологиялық дүниені тану туралы түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Кескіндеме. 

Пәннің мақсаты:  Сәндік кескіндеме және композиция заңдылықтарымен, 

кӛркемдік стиль түрлерімен таныстыру. Қысқаша 

мазмҧны: 

Живопистік 

этюд. 

Нұсқалық қойылым. 

Кескіндемелік  натюрмортты  әр  түрлі  материалда  орындау:  акварель,  гуашь, 

темпера, майлы бояу. Бояу түстері .Колорит – кескіндемедегі образды бейнелеу 

тәсілі.    Ою  -  ӛрнек  қойылған  натюрморт.  Кеңістік    пен  ауа  перспективасы. 

Интерьердегі натюрморт. Бояу түсі гаммасы. Акварель, гуашь, темпера, майлы 

бояу түрлері. Пән оқытушысы: 1. Бишанов М. 

 

                              2. Әмірғазин Қ.  

 

381  

5.  Сызба геометриясы және перпектива  коды - SGP 1211, 2-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сызба  геометриясы  және  перспективаның  даму  тарихын 

меңгерту. Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Сызу негіздері   

Пәннің  мақсаты:  Перспективаның  нүктесі,  түзу  және  жазықтығы, 

шеңбердің,  паркет  пен  геометриялық  денелердің  перспективасы,  перспектива 

түрлерімен таныстыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Сызба  геометриясы.Перспективаның  даму  тарихы. 

Перспективадағы  түсініктер  мен  терминдер.  Интерьер  перспективасы.  

Перспективадағы  кӛлеңкелерді  тұрғызу.  Жазық  айнадағы  шағылысуды 

тұрғызу.    Перспективаны  қолдану  ережесі.Суретшілердің  картинасының 

перспективалық  анализі.    Кеңістікті  графикалық  әдістермен  кӛрсете  білу.  

Геометриялық денелерді жазықтықта кескіндеу.   Сызба геометрияда сызықтар. 

Жазық фигуралар және геометриялық денелер.   Чертежді түрлендіру әдістері.   

Аксонометриялық проекциялар.     Пән оқытушысы: 1. Умиралиев М.  

 

                     2. Мұсабаев Б 

 

6.Техникалық сызба,  коды - TS 1211, 2-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Техникалық сызба түрлерін меңгерту.    

Пререквизиттер: Сызба геометриясы  

Постреквизиттер: Дизайн жобалау 

Пәннің  мақсаты:  Бұйымның  сызбасы  ,ӛлшем  ,техникалық  сызбаның 

элементтерімен  таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Эскиз  сызу.  Изометриялық  проекциялар  орындау. 

Нобайлар  сызу.  Сызу  туралы  түсініктер  мен  терминдер.  Проекциялау 

әдістері.Жазықтарды  кескіндеу.  Тік  бұрышты  проекциялау  әдісі  .  Сызба 

геометрияда  сызықтар.  Жазық  фигуралар  және  геометриялық  денелер.   

Чертежді түрлендіру әдістері.   Аксонометриялық проекциялар.     

Пән оқытушысы: 1. Умиралиев М.  

 

                    2. Мұсабаев Б 

 

7. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу,  коды - MTIKZh  2201,  3-

семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Кәсіби қазақ (орыс) тілі.  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  –  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.   

 

382  

Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

қағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

қалыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың    2-ші  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  ІІ  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic – қағаздар 

тілі.  Іс  –  қағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б.  

 

                            2. Жапбаров А. 8. Қҧжаттану негіздері, коды- KN2201,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Жеке тұлғалар арасындағы қатынасты реттеуші, жеке адам 

мен  қоғам  арасындағы  қатынасты  реттеуші,    әр  түрлі  мекеме,  ұйымдардың 

ӛзара байланысын реттеуші. 

Пререквизиттер: жоқ .  

Постреквизиттер: жоқ.                    

Пәннің  мақсаты:    Студенттің  жалпы  ғылыми  ой  -  ӛрісін  кеңейту    және 

оның  кәсіби  дүниетанымын  қалыптастыру.  Осыған  байланысты  бұл  курста 

құжатқа қатысы бар теоретикалық және тарихи аспектілерді қарастырады. Бұл 

пәннің  кітапхана,  баспа  ісі,  ақпараттық  қызмет  орындары  үшін  мамандарды 

дайындауда алатын орны зор. 

Қысқаша  мазмҧны:  Студенттерге  құжаттық  коммуникация  негізін 

құрайтын  құжаттардың  міндеті,  құрылымы,  қасиеттері  туралы  түсінік  беру. 

Сонымен  қатар,  студенттерді  құжаттарды  құрастыруға,  ӛңдеуге,  сақтау 

үрдісімен таныстыру. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б.  

 

                            2. Жапбаров А. 

9. Акедемиялық сурет II   коды- ASІІ 2204,  3-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі:Кәсіпқой  шығармашылық  қызметке  дайындау  және 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Сурет 

Пәннің мақсаты:  Композициялық заңдылықтармен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Натюрмортты  бейнелеу.  Композициялық  шешім.  

Кеңістіктегі  заттар.  Бояу  түстері.  Жылы  реңдері  басымырақ  натюрморт. 

Мұнайыннан  жасалған  геометриялық  денелер.  Суық  реңдерден  тұратын 

натюрморт.   Түстер мен тондар. Заттар мен драпировка арасындағы түстер мен 

тондар   


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет