Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет53/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   62

Қысқаша  мазмҧны:  Бейнелеу  ӛнерінің  пайда  болуы  жӛніндегі  теория.  

Ежелгі Шығыс ӛнері. Орталық Азияда мәдениеттің пайда болуы. Африка және 

Аменрика,  мысыр,  Қосӛзен  ӛңірі,  Антик  ӛнері  Грекия  және  Рим.Орта  ғасыр: 

Ерте  христиан,  роман,  готка,  орыс  ӛнері.  Жапония,  Қытай,  Үнді  елі.  Қайта 

ӛрлеу дәуірі. Италия Солтүстік Еуропа ӛнері. Жаңа кезең ӛнері.  Батыс Еуропа 

ӛнері(реализм,классицизм,барокко,  академизм  және  романтизм,  сыншыл 

реализм) ―Ӛнер әлемі‖, ―Орыс суретшілер одағы‖.  

Пән оқытушысы: 1. Жанаев Ӛ.  

   


                   2. Сапарбаева Ұ. 

 

34. Бейнелеу ӛнерінің бейнелік тілдері.  коды - BOBT 4206, 6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Бейнелеу  ӛнерінің  пайда  болуы  жӛніндегі  теориялық 

білімді , негізгі терминалогиялық аппарат тұғырын қалыптастыру.   Пререквизиттер: Академиялық сурет   

 

 

391  

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция 

Пәннің  мақсаты:  Бейнелеу  ӛнері  мамандарын  антикалық,  классикалық  

жаңа кезең ӛнері тарихының теориялық негіздерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Орталық  Азияда  мәдениеттің  пайда  болуы.  Африка 

және  Аменрика,  мысыр,  Қосӛзен  ӛңірі,  Антик  ӛнері  Грекия  және  Рим.Орта 

ғасыр:  Ерте  христиан,  роман,  готка,  орыс  ӛнері.  Жапония,  Қытай,  Үнді  елі. 

Қайта  ӛрлеу  дәуіріАкварель,  гуащь,майлы  бояу  түрлері.    Графикалық 

материалдармен сурет салу техникасы.    

Пән оқытушысы: 1. Жанаев Ӛ.  

   


                   2. Сапарбаева Ұ   

                            

 

 

35. Сурет.  коды - Sur 3301, 6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Суреттің  композициялық  сюжетін  табуға  және  үйлестіре 

білуге  дағдыландыру.  Пререквизиттер: Академиялық сурет   

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция 

Пәннің мақсаты: Адам денесінің суретін салу жолдарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны: Адам денесінің суреті. Адамды бейнелеудегі  скелет 

пен    бұлшық  еттердің    анатомиялық  суреті.  Жалаңаш  адам    денесінің  суреті. 

Күрделі 

қимыл 


– 

қозғалыста 

киіндірілген 

тұлға. 


Композициялық 

сюжет.Тақырыптық  суретте  адамның  ӛзіндік  сипаттық  ерекшелігі.―Мүсінші‖, 

―Дәрігер‖, ―Құрама жасаушы‖, ―Ақын‖, т.б. қос  тұлғалы  тақырыптық қойылым 

суреті.   Пән оқытушысы: 1.  Мусабаев Б. 

   


                   2. Сазов С 

 

36. Графика  коды - GS 3301,  6-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Графикалық сурет ӛнерінің әдіс-тәсілдерін қалыптастыру 

Пререквизиттер: Сурет.  

Постреквизиттер: Кітап графика негіздері   

Пәннің мақсаты: Графика  ӛнерінің мақсаты-міндеттерімен таныстыру.   

Қысқаша  мазмҧны:  Линогравюра.  Линогравюраға  керекті  құралдар. 

Ойма  әдістері.  Кӛлденең,  тік,  штрих,  қарадан  аққа  созу,  түзу,  қисық,  ирек, 

сызықша  ноқат  сызықтар.  Геометриялық  денелерден  тұратын  натюрморт.  

Графика    ӛнерінің  мақсаты-міндеттері.  Графика  ӛнерінің  түрлері.  Графикалық 

ӛнердің даму жолы. Тәсілдері мен басылым түрлері. 

Пән оқытушысы: 1.  Мусабаев Б. 

 

                    2. Сазов С 

 

37. Кескіндеме. коды - Kes 3302,  6-семестр, 3 кредит Қҧзыреттілігі:  Кескіндемелік  қойылым,  бояу  түсі,  кӛркемдеп  жазу  үрдісі  

туралы түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Академиялық кескіндеме.   

Постреквизиттер: Сурет. 

 

 

392  

Пәннің  мақсаты:  Кескіндемелік  қойылым,  бояу  түсі,  кӛркемдеп  жазу 

үрдісі  туралы  таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Жалаңаш  тұлғаның  кескіндемелік  форма  сипатын 

талдау,  бояу  түсі  бірлігі  және  біртұтастылығы.    Адам  тұлғасын  жазу. 

Интерьердегі  адам  тұлғасының  этюді  (адам  денесі  қойылған  тақырыптық 

қойылым). Пән оқытушысы:  1. Мусабаев Б.   

 

                               2. Бишанов М.  

38. Майлы бояу  коды- MB 4302,  6-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Бояу түрлерінің қасиеттерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Академиялық кескіндеме   

Постреквизиттер: Дизайн негіздері. 

Пәннің  мақсаты:  Жылы  суық  түстермен  жұмыс  істеу  жолдарымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Күрделі  түрлі-түсті  фондағы  натюрморт.  Қолмен 

бірге бейнеленген жартылай дене этюді. Ашық фондағы киімді адам денесінің 

этюді. Күңгірт фондағы жалаңаш адам денесінің этюді.   

Пән оқытушысы:  1. Мусабаев Б.   

   


                    2. Бишанов М. 

39.  Cәндік  қолданбалы  ӛнер  тарихы      коды  -  SKON  4215,  7-семестр,  3 

кредит 

Қҧзыреттілігі: Cәндік қолданбалы ӛнер түрлерін меңгерту. 

Пререквизиттер:жок  

Постреквизиттер:жок 

Пәннің мақсаты: Сәндік қолданбалы ӛнер тарихымен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны: Қолданбалы ӛнер. Сәулет ӛнері. Жиһаздар. Кілемдер. 

Тұрмыстық  заттар  және  ойыншықтар.Әшекей  бұйымдар.  Дизайн  негіздері. 

Сәндік қолданбалы ӛнер тарихы.   

Пән оқытушысы: 1. Жанаев Ӛ.  

 

                    2. Әмірғазин Е. 

40. Металды кӛркемдеу тәсілі   коды - MKT 4215,  7-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Металды кӛркемдеу тәсілдерін меңгерту.    

Пререквизиттер: Бейнелеу ӛнер тарихы  

Постреквизиттер:жок 

Пәннің мақсаты: .Сызбаның сыртқы диаметрімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Детальдар,  бұрандасы.  Бұранданың сызбада  шартты 

түрде  кескіні.  Мемлекеттік  стандарттар  тағайындаған  ережелер.Сызбаның 

сыртқы диаметрі.Ішкі диаметрі. Бұранда, метрикалық бұранда.  

Пән оқытушысы: 1. Жанаев Ӛ.  

   


                   2. Әмірғазин Е. 

 

  

 

 

393  

41.   Қол ӛнер негіздері      коды - KON 4216,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ою-  ӛрнек  композицияларының  заңдары,  заңдылықтарын 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Сәндік-қолданбалы ӛнер негіздері  

Постреквизиттер: Дизайн негіздері. 

Пәннің  мақсаты:  Сәндік  композицияда  әдіптеу  бейнелерін  қолданып 

эскизін тұрғызу жолдарымен таныстыру. Қысқаша 

мазмҧны: 

Жалпы 


композиция 

теориясы. 

Сәндік 

композицияның  спецификасы.  Ою-  ӛрнек  композицияларының  заңдары, заңдылықтары.  Раппортты  ою-ӛрнек  композицияларын  тұрғызу  принциптері 

ашық  құрылымы  түс  және  түстік  гармонияда  тұрғызу  принципі.    Реңдік 

кескіндеу қасиеті ахроматикалық композиция түстердің гармониялық теориясы. 

Хроматикалық  түстер.    Табиғи  және  заттық  формалардың  сәндік  бейнелерін 

трансформациялау принциптері.     

Пән оқытушысы: 1. Болысбаев Д.   

 

                              2. Бишанов М.  

42. Шеберхана таңдау   коды- ShT 4216,  7-семестр, 4 кредит 

Қҧзыреттілігі: Сәндік композицияның спецификасын меңгерту. 

Пререквизиттер: Дизайн негіздері. 

Постреквизиттер: Сәндік-қолданбалы ӛнер негіздері 

Пәннің  мақсаты:    Сәндік  композицияда  әдіптеу  бейнелерін  қолданып 

эскизін тұрғызу жолдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ою-  ӛрнек  композицияларының  заңдары, 

заңдылықтары.  Раппортты  ою-ӛрнек  композицияларын  тұрғызу  принциптері 

ашық  құрылымы  түс  және  түстік  гармонияда  тұрғызу  принципі.    Реңдік 

кескіндеу қасиеті ахроматикалық композиция түстердің гармониялық теориясы. 

Хроматикалық түстер.   

Пән оқытушысы: 1. Болысбаев Д.   

   


                   2. Бишанов М. 

 

43.  Сурет ІІ.  коды - Sur 4301,  7-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:Адам бейнесін бейнелеу әдіс-тәсілдерін меңгерту. 

Пререквизиттер: Академиялық сурет   

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция 

Пәннің мақсаты: Адам бейнесін бейнелеу әдіс-тәсілдерімен таныстыру 

Қысқаша  мазмҧны:  Адам  денесінің  суреті.  Адамды  бейнелеудегі    скелет 

пен    бұлшық  еттердің    анатомиялық  суреті.  Жалаңаш  адам    денесінің  суреті. 

Күрделі  қимыл  –  қозғалыста  киіндірілген  тұлға.Композициялық  сюжет.  

Тақырыптық  суретте  адамның  ӛзіндік  сипаттық  ерекшелігі.―Мүсінші‖, 

―Дәрігер‖, ―Құрама жасаушы‖, ―Ақын‖, т.б. қос  тұлғалы  тақырыптық қойылым 

суреті.   Пән оқытушысы: 1. Сазов С.  

 

                  2. Жанаев Ӛ. 

 

 

394  

44. Графикалық сурет  коды - Сурет, - семестр,  кредит 

Қҧзыреттілігі: 

Пререквизиттер: Сурет.  

Постреквизиттер: Кітап графика негіздері   

Пәннің  мақсаты:    Адам  бейнесін  графикалық    түрде    бейнелеудің  әдіс-

тәсілдерімен таныстыру Қысқаша  мазмҧны:  Жалаңаш  адам    денесінің  суреті.  Күрделі  қимыл  – 

қозғалыста  киіндірілген  тұлға.Композициялық  сюжет.    Тақырыптық  суретте 

адамның  ӛзіндік  сипаттық  ерекшелігі.―Мүсінші‖,  ―Дәрігер‖,  ―Құрама 

жасаушы‖, ―Ақын‖, т.б. қос  тұлғалы  тақырыптық қойылым суреті.   Пән оқытушысы: 1. Сазов С.  

 

                    2. Жанаев Ӛ. 

 

45.  Дизайн негіздері.  коды -DN 4304,  7-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Дизайн негіздерін қалыптастыру   

Пререквизиттер: жок 

Постреквизиттер: жок   

Пәннің мақсаты:Сәндік қолданбалы ӛнер туралы таныстыру 

Қысқаша мазмҧны: Қолданбалы ӛнер. Сәулет ӛнері. Жиһаздар. Кілемдер. 

Тұрмыстық  заттар  және  ойыншықтар.  Әшекей  бұйымдар.  Дизайн  негіздері. 

Сәндік  қолданбалы  ӛнер  тарихы.      Жарнаманың  анатомиясы.  Дизайн 

жарнамасы .     Пән оқытушысы: 1. Сазов С.  

 

                    2. Амирғазин Е. 

 

46. Жарнамалық дизайн коды- ZhD4304,   семестр,  кредит 

Қҧзыреттілігі: Жарнамалық дизайн түрлерін меңгерту. 

Пререквизиттер:жок  

Постреквизиттер:жок 

Пәннің мақсаты: Дизайн түрлерімен таныстыру 

Қысқаша  мазмҧны:  Дизайн  түрлері.  Web  –  дизайн.  Сайт  дизайні. 

Жарнама,  жалпы  түсінік.  Әлеуметтік  жарнама.  Жарнама  тақтасы.  Суперсайт 

және  сити  форматтар.  Плакат.  Видеопанельдер  және  бағдарнама.  Полиграфия 

ӛнімі.   Кең форматты басылым . Баннерді жасау. Тиімді жарнама компаниялар. 

Коммерциялық  дизайн.    Жарнаманың  анатомиясы.  Жарнаманың  анатомиясы. 

Дизайн жарнамасы .   Пән оқытушысы: 1. Сазов С.  

   


                   2. Амирғазин Е. 

 

 

47. Компьютерлік графика      коды- KG 4305,  7-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Графикалық редакторларды меңгерту. 

Пререквизиттер:  жоқ  

Постреквизиттер:жоқ   

Пәннің мақсаты: Компьютерлік графиканың даму тарихымен таныстыру.  

 

 

395  

Қысқаша 

мазмҧны: 

Компьютерлік 

графиканың 

даму 


тарихы. 

Компьютерлік  графиканың  пайдалану  саласы.  Компьютерлік  технология.   

Мәдениет  пен  білім  саласындағы  жаңа  электронды  технология.  Coral  Draw, 

Photo Shop, Pain редактор құралдарын меңгеру.     Пән оқытушысы: 1. Болысбаев Д.  

   


                   2. Мусабаев Б. 

         48. Компъютерлік  жобалау      коды-KZh 4305,7-семестр,3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Компьютерлік ӛнерді  меңгерту. 

Пререквизиттер: Дизайн негіздері.   

Постреквизиттер: Сәндік-қолданбалы ӛнер негіздері 

Пәннің  мақсаты:  Заманауи  бағдарламалық  және  аппараттық  қамту 

жолдарымен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  ―Power  Point  компьютерлік  презентациясы‖ 

Мультимедиа        Робототехника  саласына  және  заманауи  бағдарламалық  және 

аппараттық қамтуды зерделеу.Бағдарламалау. Компьютерлік ӛнер.  Аппараттық 

басқару.  Қысқа метражды фильм.   Роботты техника .   Пән оқытушысы: 1. Болысбаев Д.  

   


                   2. Мусабаев Б. 

       


49.  Кӛркем  шығармашылық  талдау        коды-  KShT  4306,  7-семестр,  3 

кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ӛнер  шығармаларын  талдаудың  ӛнертанымдық  негіздерін 

қалыптастыру Пререквизиттер: Композиция.  

Постреквизиттер: Арнайы кескіндеме. 

Пәннің  мақсаты:  Ӛнер  және  бейнелеу  ӛнерінің  танымдық  тарихымен 

таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Ӛнер  және  бейнелеу  ӛнерінің  танымдық  тарихы. 

Кӛркем  образ.  Кӛркем  бейне  және  оның  жасалу  жолдары.Типтік  бейне 

ерекшелігі.Кӛркем  бейне  жасаудағы  негізгі  тәсілдер.  Ӛнер  және  бейнелеу. 

Кескіндеме  ӛнерінің  шығу  және  даму  тарихы,  түрлері.  16-18  ғасырлардағы 

орыс  ӛнері.  Ӛнер  шығармаларын  кӛріп  қабылдау.  Суретшілер  шығармаларын 

талдау. Суретші шығармалары.Қазақстан суретшілерімен танысу.Кеңес үкіметі 

алғашқы  жылдарындағы  бейнелеу  ӛнеріне  жалпы  сипаттама.Ерте  және  орта 

ғасырлардағы  Қазақстан  кӛшпелі  халықтарының  кӛркем  мәдениеті.Ә.Қастеев 

шығармашылығы. 1930-1960 Қазақстан бейнелеу ӛнері.  

Пән оқытушысы: 1.  Жанаев Ӛ. 

 

                    2. Әмірғазин Қ 

 

50.  Қазақстан  суретшілерінің  шығармашылығы  коды-KSSh  4306,  7-

семестр,   3-кредит 

Қҧзыреттілігі: Қазақстан суретшілерінің еңбектерін меңгерту. 

Пререквизиттер: Бейнелеу ӛнер тарихы  

 

 

396  

Постреквизиттер:жок 

Пәннің  мақсаты:  Қазақстан  суретшілерінің  шығармашылығымен 

таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:      График,  кескіндемешісі  Сахи  Романов.  Қазақтың 

профессионал  мүсін  ӛнерін қалыптастырушы    Хакімжан  Наурызбаев.  Суретші  

М.Кенбаев.      С.  Мәмбеевтің  шығармашылығы.    Әбілхан  Қастеев  –  қазақ 

бейнелеу  ӛнеріне  алғаш  жол  салған  кәсіби  суретші.  Әубәкір  Ысмайылов  . 

Пейзажист    суретші  Ж.Шарденов.  Қазақстан  бейнелеу  ӛнеріндегі  кескіндеме 

саласында  белгілі  тұлға  А.Аханаев.  Қазақстан  ХIХ  ғасыр  суретшілерінің 

шығармалары.  Қазақстан  суретшілерінің  ӛмірі  мен  шығармаларымен 

оқушыларды  таныстыру  әдістері.  Кескіндеме  шебері  Алексей  Степанов. 

Қазақстанға  белгілі  суретші  Алексей  СтепановЖ.  Пейзаж  ӛнерінің  шебері  

Шарденов.      Кескіндеме  шебері  Бахтияр  Табиев.        Алғашқы  ұлттық  график-

суретші Ә. Ысымайловтың творчествосы. Қазақстан ӛнерінде әйелдер арасынан 

шыққан тұңғыш суретші А.Галымбаева . Қазақстан бейнелеу ӛнеріндегі ерекше 

тұлға  Қ.Т.Телжанов.  Қазақстанға  белгілі  кескіндемеші  Әбдірашит  Аронұлы 

Сыдыханов.  Қазақстан  бейнелеу  ӛнеріндегі  тоқыма  суретшісі,  сәндік 

қолданбалы  ӛнердің  кәсіпқой  суретшісі,  қазақ  гобеленінің  негізін 

салушылардың бірі Қ.Тыныбеков . Суретші К.Дүйсебиев. Молдахмет Кенбаев. 

Қанапия Тельжанов. Хакімжан Наурызбаев. Сабыр Мәмбеев. Сахи Романов.    

Пән оқытушысы: 1.  Жанаев Ӛ. 

   


                   2. Әмірғазин Қ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397  

19. Мамандығы: 5В012000 – Кәсіптік білім 

Академиялық дәрежесі: 5В012000 – Кәсіптік білім мамандығы  

                      бойынша  білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 
Жоқ 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 19 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


MОТP 1204 

AMO1204  

1.Материалды ӛңдеу 

технологиясы (сала 

бойынша) 

2. Ағаштарды  және 

металдарды ӛңдеу 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

БП 


Fiz 1205 

KSZhNK  


1205    

1. Физика 

2. Қазіргі заманғы 

жаратылыстанудың негізгі 

концепциялары 

БП PAD 

Психология 

КП 


SSG 1206 

1. Сызу және сызба  

 

398  

1204 


және адам 

дамуы 


KG  1206                          

геометриясы 

2. Компьютерлік графика                                

2-курс 

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 8 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKJ 2216 

KT 2216 


1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жұргізу 

2. Құжаттану  

БП Ped 

2302 


Педагогика  

БП MKT 2211 

MN 2211 


1. Материалдар 

конструкциясының 

технологиясы 

2. Материалдар негіздері 

БП 


PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы  ETN  2212 

ZhE 2212                    

1. Элекротехника 

теориясының негіздері 

2. Жалпы электротехника                                                                                                                                                   

БП ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

4-семестр – 19 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП OShMOP 

2209 


MMZhON 

2209 


1. Оқу шеберханасындағы 

материалдарды ӛңдеу 

практикумы  

2. Металды механикалық 

жолмен ӛңдеу негіздері 

ЖБП KN 

2410 


Құқық негіздері 

КП KP 2305 

IPs 2305 

1. Кәсіби педагогика 

2. Инженерлік педагогика 

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

КП KP 2306 

EPs 2306 

1. Кәсіби психология 

2. Еңбек психологиясы Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет