Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет57/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП ODJ 4215 

RJ 4215 


1. Ӛндірістік дизайнның 

жіктелуі 

2. Концептуальді 

жобалау 


 

 Жоқ 

 

БП KT 4218 

1. Костюм тарихы  

 

421  

 AKJ 4218 

2. Арнайы киімдердің 

жіктелуі 

 

 

  

КП 


ODNJ ІV 

4308 


UKBJ 4308 

1. Ӛндірістік дизайн 

нысандарын жобалау ІҮ 

2. Ұлттық қолӛнер 

бұйымдарын жобалау                                                                                                     

  

 

 КП 

ODNJV 


4309 

UltKUigJ 

4309 

1. Ӛндірістік дизайн жобалау Ү 

2. Ұлттық киім үлгілерін 

жобалау 

  

 

 КП 

MJ 4311 


TSJ 4311 

1. Материалдармен 

жұмыс 

2. Тігін саласының жабдықталуы 

  

 

 КП 

TBT 4312 

TOMOT 

4312 


1. Тігін бұйымдарының 

технологиясы  

2. Тігін ӛндірісін 

жобалау 
5-курс 

9-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 3 кредит 

Таңдау компоненті – 15 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


BTJ 5218 

Бұйымдарды 

топтап жобалау 

БП KKT5203 

TDN 5203 

UKU 5203 

1.Қазақ костюмдерінің 

тарихы 

2.Технологиялық даярлық негіздері 

3.Ұлттық киімдер үлгісі 

 

  

 

БП ASur 5204 

TOH 5204 

SurN 5204 

1.Арнайы сурет  

2.Тігін ӛнеркәсібін 

химияландыру 

3. Сурет негіздері 

  

 

 КП 

KМ 5302 


TPM 5302 

KKZhM 


5302 

1. Киім моделі 

2. Технологиялық 

процесті мoдельдеу 

3. Киімді құрастыру 

және модельдеу 

 

  

 

КП KD 5305 

DN 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KorD 5305 

1. Костюм дизайны 

2. Дизайн  негізі 

3. Кӛркемдік дизайн  

1. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу, коды- МТІКZh 2201,  3-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Жеке тұлғалар арасындағы қатынасты реттеуші; 

— жеке адам мен қоғам арасындағы қатынасты реттеуші; 

— әр түрлі мекеме, ұйымдардың ӛзара байланысын реттеуші. 

Пререквизиттер: жоқ .  

Постреквизиттер: жоқ.                    

Пәннің  мақсаты:    Мемлекеттік  тіл  іс  қағаздарының  тарихы  мен  оның 

түрлерін    білуге  үйрету  құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға  

 

422  

қойылатын  талаптарды  безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктері мен  таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Іс  қағаздарын  жүргізу  –  мемлекеттік  стандарттарға 

сәйкес  құжаттар  мен  іс  қағаздарын  жасау  және  солармен  жұмыс  жүргізуді 

ұйымдастыру,  атап  айтқанда  құжаттардың  жүру  барысына,  іздестіруге  және 

сақтауға жағдай жасау қызметі. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б.  

 

                                2. Жапбаров А. 

 

2. Қҧжаттану негіздері, коды- KN2201,  3-семестр, 1 кредит. Қҧзыреттілігі: Жеке тұлғалар арасындағы қатынасты реттеуші, жеке адам 

мен қоғам арасындағы қатынасты реттеуші,  әр түрлі мекеме, ұйымдардың 

ӛзара байланысын реттеуші. 

Пререквизиттер: жоқ .  

Постреквизиттер: жоқ.                    

Пәннің мақсаты:  Студенттің жалпы ғылыми ой - ӛрісін кеңейту  және 

оның кәсіби дүниетанымын қалыптастыру. Осыған байланысты бұл курста 

құжатқа қатысы бар теоретикалық және тарихи аспектілерді қарастырады. Бұл 

пәннің кітапхана, баспа ісі, ақпараттық қызмет орындары үшін мамандарды 

дайындауда алатын орны зор. 

Қысқаша мазмҧны: Студенттерге құжаттық коммуникация негізін 

құрайтын құжаттардың міндеті, құрылымы, қасиеттері туралы түсінік беру. 

Сонымен қатар, студенттерді құжаттарды құрастыруға, ӛңдеуге, сақтау 

үрдісімен таныстыру. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б.  

                                  2. Жапбаров А. 

 

3. 

Сурет ІІ, коды - Sur ІІ 2209, 3-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығармашылық  процестің  барлық  деңгейін  ескере 

отырып,  білімділікпен  шеберлікті  қолданып,  құнды  кӛркем  суретті  бейнелеуді 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Сурет І 

Постреквизиттер:  Сурет ІІ 

Пәннің  мақсаты:  Кеңістіктегі  және  жазықтықтағы  адам  бейнесін  қағаз 

бетіне дұрыс орналастыру ережелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кеңісіктегі  адам  бейнесі.  Сәулетті  және  затты 

кеңістік.  Сәулеттің  дизайнерлік  нобайларының  графикалық  тәсілдері.  Адам 

бейнесі. Интерьердегі тірі адамның портреті. Қаңқанық суреті және оның жеке 

бӛлшектері. Гипсті анатомиялық дене. Венераның дене бейнесі. Қысқа мерзімді 

портреттер. Адамның жартылай денесін бейнелеу. Киіммен тұрған адам денесін 

бейнелеу. Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

 

 

423  

4. Графикалық сурет, коды - GrS 2209, 3-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Натюрморт  және  геометриялық  фигуралардан  құралған 

композицияларды графика ӛнері тәсіліне кӛшуді қалыптастыру  Пререквизиттер: Сурет І 

Постреквизиттер: Сурет ІІ 

Пәннің  мақсаты:  Шығармашылық  процестің  барлық  деңгейін  ескере 

отырып,  білімділікпен  шеберлікті  қолданып,  құнды  кӛркем  суретті 

бейнеленуімен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны: Графика ӛнерінің түрлері. Графика ӛнерінің тәсілдері 

мен  басылым  түрлері.  Ойма  әдістері.  Кӛлденең  тік,  штрих,  қарадан  аққа  созу, 

түзу  қисық  сызық,  ирек  сызықша  ноқат  сызықтар.  Геометриялық  денелерден 

тұратын натюрморт. Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А. 

 

 

5. Дінтану   коды- DТ 2201,  4-семестр, 2 кредит Қҧзыреттілігі: Ислам тарихы және кезендік ерекшелігін; ислам 

тарихының әдістемелік негіздерін айқындау. Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ                    

Пәннің мақсаты:  Дінтануды оқыту әдістемесінің қалыптасуы. Дінтануды 

оқытудың метологиясы. Діннің адамзат трихында алатын орны мен оны 

оқытудың маңызы. Діни білімнің дамуы, пәннің жоспарлары мен 

бағдарламалары.  Дінтануды оқытуда белсенді және инновациялық әдістерді 

қолдану.  

Қысқаша мазмҧны: Дінтануды оқыту жұмыстрын ұйымдастыру 

формалары. Дінтануды оқытуда кӛрнекілік құралдарын пайдалану. ҚР діни 

жағдай және оны оқытудың ерекшеліктері

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                                 2. Досыбев М.                                             

 

6. Ислам тарихы,  коды- ІТ 2201,  4-семестр, 2 кредит. Қҧзыреттілігі: Ислам тарихы және кезендік ерекшелігін; ислам 

тарихының әдістемелік негіздерін айқындау. Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің мақсаты: Ислам тарихы және кезендік ерекшелігін; ислам 

тарихының әдістемелік негіздерін айқындау. Пайғамбар тарихы және  ислам 

тарихы мазмұнындағы материалдар мен әдебиеттерді талдаудың 

технологиясын меңгеру. Қысқаша мазмҧны: Ислам тарихының жалпы негіздері және теориялық 

тәсілдердің ерекшеліктері. Исламға дейінгі діни жағдай. Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                                 2. Досыбев М.                                             

 

 

424  

 

7. Сурет ІІІ, коды - SurIII 3209, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығармашылық  құрылым  мен  бейнелеу  процесін; 

Адамның тұлғасын бейнелуді қалыптастыру. Пререквизиттер: Сурет ІІ 

Постреквизиттер: Кескіндеме ІІІ 

Пәннің мақсаты: Оқу жағынан қарама-қарсылы фондағы киім киген адам 

тұлғасын бейнелеу, архитектура және оның ортасын бейнеленуімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Адамның  тұлғасы.  Адамның  толық  және  жартылай 

тұлғасының қысқа мерзімді суреттері. Оқу жағынан қарама – қарсылы фондағы 

киім  киген  адамның  тұлғасын  бейнелеу.  Адам  тұлғасының  пропорциясын 

зерттей  білу.  Жалаңаш  адам  тұлғасын  салу.  Адамның  жартылай  тұлғасын 

конструктивті  бейнелеп  үйрену.  Адамның  қимыл  қозғалысын  зерттеу. 

Кеңістіктегі  адам  тұлғасының  суреті.  Кеңістіктегі  адам  тұлғасын  сауатты 

бейнелеп үйрену. Архитектура және оның ортасы. Адам тұлғасын стилизацияға 

енгізу.  Шеберхана  интерьері.  Бӛлме  ішіндегі  адам  тұлғасының  суреті. 

Кӛптұлғалы композиция. 

Пән оқытушысы: 1. Амирғазин Қ. 

                                                 2

. Құланбаева Б.

 

 

8. Графикалық сурет, коды - GrS 3209, 5-местр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығармашылық  құрылым  мен  бейнелеу  процесін; 

Адамның тұлғасын бейнелуді қалыптастыру. Пререквизиттер: Сурет ІІ 

Постреквизиттер: Кескіндеме ІІІ 

Пәннің  мақсаты:  Қарама-қарсылы  фондағы  киім  киген  адам  тұлғасын 

графикалық  тәсілмен  бейнелеу,  архитектура  және  оның  ортасын 

бейнеленуімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Графика  ӛнерінің  түрлері.  Графика  ӛнерінің  даму 

жолындағы  суретшілер  еңбегі.  Графика  ӛнерінің  тәсілдері  мен  басылым 

түрлері. Ойма әдістері. Кӛлденең тік, штрих, қарадан аққа созу, түзу қисық 

сызық, ирек сызықша ноқат сызықтар. Геометриялық денелерден тұратын 

натюрморт. 

Пән оқытушысы: 1.Амирғазин Қ. 

                                                  2

.Құланбаева Б.

 

 

9. Ӛндірістік дизайн элементтері және ҥрдістері І , коды - DEU I 3301, 5-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сұраныс  пен  ұқсас  мысалдарды  зерттеу  барысында 

үлгі(макет) жасау, белгіленген қасиеттері бар ӛмірде жоқ объект сипаттамасын, 

суретін не концепциясын жасауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Композиция 

Постреквизиттер: Бұйымдарды топтап жобалау 


 

 

425  

Пәннің  мақсаты:  Отандық  және  шетел  ұқсас  мысалдарына  шолу, 

бейнелік  –  ассоциативтік  композиция  түрлерімен,  эскиздер  жасау,  клазура 

жүргізу тәсілімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сұраныс  пен  ұқсас  мысалдарды  зерттеу,  эскиз,  үлгі 

(макет)  жасауды  қамтитын,  белгіленген  қасиеттері  бар  ӛмірде  жоқ  объект 

сипаттамасы  суретін  не  концепциясын  жасау.  Отандық  және  шетел  ұқсас 

мысалдарына  шолу.  Монохромдық  және  полихромдық  графика  амалдарымен 

ұқсас  мысалдарды  кӛркемдік  –  бейнелік  сипатын  кӛрсету  арқылы  талдау. 

Ӛмірде кездесетін тұлғалар мен конструкциларды кӛркемдік және құрылымдық 

талдау.  Шығармашылық  негізбен  жұмыс,  оны  құрылымдық  –әсерлілік 

деңгейінде ӛзгерту.Бастапқы тұлғаны шығармашылықпен ӛзгерту. Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А. 

                              2. Құланбаева Б.  

10. Ландшафты дизайн І, коды - LDI 3301, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ландшафт  дизайнындағы  жобалауда  сұраныс  пен  ұқсас 

мысалдарды зерттей келе үлгі(макет) жасау, белгіленген қасиеттері бар ӛмірде 

жоқ объект сипаттамасын, суретін не концепциясын жасауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Композиция 

 

Постреквизиттер: Бұйымдарды топтап жобалау 

Пәннің  мақсаты:  Ландшафтық  дизайндағы  тарихы  мен  стильдік 

ерекшеліктері  және  сәулет,  мәдениетпен,  түстік  шешімін  жобалаумен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ландшафт  дизайнындағы  жобалаудың  жалпы 

қағидаларын  игеру.  Сәулеттік-ландшафтық  орта.  Сәулеттік-ландшафтық 

ортаның  заттық-кеңістік  әдістері  мен  формаларын  ұйымдастыру.  Бақ, 

саябақтарды  безендіру  ӛнерінің  тарихы  мен  стильдік  ерекшеліктері  және 

сәулет, мәдениет, дизайндағы ландшафты дизайнның рӛлі.  Ландшафты дизайн 

композицияларын дайындаудағы негізгі талғамдар мен бағыттар. Ӛсімдіктердің 

негізгі  түрлері.  Ландшафты  дизайндағы  шынайылық,  жарық  және  түс. 

Ландшафты  дизайн  элементтері.  Ландшафты  дизайндағы  композициялық 

құрылым.  Ландшафты  дизайндағы  терминдер,  жеке  элементтердің  атауы  және 

ландшафты дизайнда алатын орны. Сәулеттік ландшафт. Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А. 

                              2. Құланбаева Б.  

11.  Ӛндірістік дизайн элементтері және  ҥрдістері ІІ, коды - ODEU II 

3302, 5-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі: 

Ұлттық 


дәстүрлерді 

ескере 


әртүрлі 

жобалау 


материалдарымен  жұмыс  істеудің  техникалары  мен  технологияларын 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Дизайн тарихы мен теориясы 

Постреквизиттер: Дизайн нысандары ӛндірісі 

 

 

426  

Пәннің  мақсаты:  Ұлттық    стильде  аксессуарлармен  графикалық 

суреттемелер таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Этнографиялық  бастаулардың,  декор  және 

аксессуарлардың 

жеке 

бӛліктерінің суреттемелері 

мен 


графикалық 

кӛшірмелері.  Сұраныс  пен  ұқсас  мысалдарды  зерттеуді  қамтитын,  белгіленген 

қасиеттері бар ӛмірде жоқ объект сипаттамасын, суретін концепциясын жасау. 

Отандық және шетел ұқсас мысалдарына шолу. Ӛмірде кездесетін тұлғалар мен 

конструкцияларды кӛркемдік және құрылымдық талдау. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А. 

                             2. Құланбаева Б. 

 

12. Ландшафты дизай ІІ, коды - LDI 3302, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ландшафт  дизайнындағы  жобалауда  сұраныс  пен  ұқсас 

мысалдарды зерттей келе үлгі(макет) жасау, белгіленген қасиеттері бар ӛмірде 

жоқ объект сипаттамасын, суретін не концепциясын жасауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Композиция 

 

Постреквизиттер: Бұйымдарды топтап жобалау 

Пәннің  мақсаты:  Ландшафтық  дизайндағы  тарихы  мен  стильдік 

ерекшеліктері  және  сәулет,  мәдениетпен,  түстік  шешімін  жобалаумен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ландшафт  дизайнындағы  жобалаудың  жалпы 

қағидаларын  игеру.  Сәулеттік-ландшафтық  орта.  Сәулеттік-ландшафтық 

ортаның  заттық-кеңістік  әдістері  мен  формаларын  ұйымдастыру.  Бақ, 

саябақтарды  безендіру  ӛнерінің  тарихы  мен  стильдік  ерекшеліктері  және 

сәулет, мәдениет, дизайндағы ландшафты дизайнның рӛлі.  Ландшафты дизайн 

композицияларын дайындаудағы негізгі талғамдар мен бағыттар. Ӛсімдіктердің 

негізгі  түрлері.  Ландшафты  дизайндағы  шынайылық,  жарық  және  түс. 

Ландшафты  дизайн  элементтері.  Ландшафты  дизайндағы  композициялық 

құрылым.  Ландшафты  дизайндағы  терминдер,  жеке  элементтердің  атауы  және 

ландшафты дизайнда алатын орны. Сәулеттік ландшафт. Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А. 

                              2. Құланбаева Б. 

 

13. Ӛнер тарихы І, коды - OT I 3204, 6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  әлемдік  ӛнер  дамуының  хронологиялық  шектеуіне 

бейімделе  алуын,    ӛнерде  негізгі  стильдік  бағыттарды  анықтауды 

қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Академиялық сурет 

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция 

Пәннің  мақсаты:  Ӛнерде,  негізгі  стильдердің  белгілеуінде  қабылданған 

терминалогиялармен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Бейнелеу  ӛнерінің  пайда  болу  жӛніндегі  теория. 

«Ерте  кезеңдегі»  және  «дәстүрлі» ӛнер.  Ежелгі  шығыс  ӛнері:  Орталық  Азияда 

мәдениеттің  пайда  болуы.  Африка  және  Америка,  Мысыр,  Қосӛзен  ӛнері, 


 

 

427  

Жапония, Қытай, Үнді елдерінің ежелгі ӛнері. Антика ӛнері: Грекия және Рим. 

Орта  ғасыр:  Ерте  христиан,  Роман,  Готика,  Жапония,  Қытай,  Үнді  елі.  Қайта 

ӛркендеу дәуірі: Италия, Солтүстік Еуропа ӛнері. Жаңа кезең: ХҮІІ- ХІХ Батыс 

Еуропа  ӛнері  (Реализм,  Классицизм,  Барокко,  Академизм,  Романтизм, 

Импрессионизм,  Постимпрессионизм).  ХХ  ғасыр  ӛнеріндегі  жаңа  ағымдар. 

ХҮІІ – ХІХ ғ Батысындағы орыс ӛнері.   

Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А. 

                                  2. Құланбаева Б.  

14.  Қазақстандық  дизайн  тарихы,  коды  -  KDT  3204,  6-семестр,  4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазақстандық  дизайн  тарихын,    ұлттық  стилінің 

кӛріністері, түрлі үлгілері, қолдану жолдарын қалыптастыру. Пререквизиттер: Дизайн тарихы мен теориясы 

Постреквизиттер: Кӛркем бұйымдарды жобалау 

Пәннің  мақсаты:  Ұлттық  стилінің  кӛріністері,  түрлі  үлгілері,  қолдану 

жолдары,  сәулет,  ландшафт,  киім  сән  әлемімен  байланысымен,  стилдің негізгі 

ерекшеліктерімен, Қазақстан дизайнерлер одағы мүшелерінің шығармаларымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Қазақстандық  дизайн.  Қазақ  ұлттық  стилінің 

кӛріністері,  түрлі  үлгілері,  қолдану  жолдары.  Сәулет,  ландшафт,  киім  сән 

әлемімен  байланыстыру.  Стилдің  негізгі  ерекшеліктері.  Дизайндағы 

«эклектика»  түсінігі.    Қазақстандық дизайнерлер  одағы.  Шығыс  Еуропа  елінің 

Қазақстан  ӛнерімен  байланысы.  Поп  –арт  ӛнері.  Қазақ  ұлттық  этнографиялық 

тарихына шолу. Ежелгі алғашқы қауым ӛнері. Қазақстан дизайнерлер одағының 

ең алғашқы құрылтайшылары 

  Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А. 

                                    2. Құланбаева Б. 

 

Кескіндеме ІІІ, коды - KesIII 3210, 6-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сұңғат әдістерін үйренуді,  дизайн шығармашылығындағы 

құрамды  бӛліктерін,  бейнені  ойлау  және  кӛлемді  кеңістікті  елестете  білуді 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Кескіндеме І  

Постреквизиттер: Арнайы сурет  

Пәннің  мақсаты:  Бӛлме  перспективасын,  акварельмен  аналитикалық 

суреттемелері,  қоғамдық  ғимараттың  ішін,  сәулет  және  оны  қоршаған  ортаны 

салу ережелерімен таныстыру. 

 Қысқаша мазмҧны: Бӛлме ішінің перспективасын конструктивті – түстік 

модельдеу.  Этюд  және  акварельмен  аналитикалық  суреттемелер.  Қоғамдық 

ғимараттың  іші.  Ауа  –  кеңістік  тереңдігін  кӛрсету.  Күрделі  сәуле  объектісін 

кеңістікте  әртүрлі  жарық  пен  кӛлеңкенің  түсуімен  салу.  Сәулет  және  оны 

қоршаған  орта.  Сәулеттік  объектінің  этюді  және  қоршаған  ландшафтық  орта, 

антураж. Интерьер. Бӛлме ішінің этюді.  

 

428  

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                             2. Абдукаримова А.  

15. Арнайы кескіндеме, коды - MBT 3210, 6-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сұңғат әдістерін үйренуді,  дизайн шығармашылығындағы 

құрамды  бӛліктерін,  бейнені  ойлау  және  кӛлемді  кеңістікті  елестете  білуді 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Кескіндеме І  

Постреквизиттер: Кескіндеме ІІІ  

Пәннің  мақсаты:  Бӛлме  перспективасын,  акварельмен  аналитикалық 

суреттемелері,  қоғамдық  ғимараттың  ішін,  сәулет  және  оны  қоршаған  ортаны 

салу ережелерімен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны: Күрделі түрлі түсті фондағы натюрморт. Бейнеленген 

жартылай  дене  этюді.  Ашық  фондағы  киімді  адам  денесінің  этюді.  Күңгірт 

фондағы адам бейнесінің этюді. 

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                             2. Абдукаримова А. 

  

16.

 

Ӛндірістік дизайн элементтері және ҥрдістері ІІI, коды - ODEU Ш 

3303, 6-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Отандық  және  шетелдік    дизайнерлік  шығармаларын 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері ІI 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын  жобалау ІІ 

Пәннің мақсаты: Дизайндағы «авангард» және «жаңалық» ұғымдырымен 

таныстыру.  Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет