Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет58/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

Қысқаша  мазмҧны:  Отандық  және  шетелдік  авангардтың  дизайнерлік 

концепцияларына шолу. Дизайндағы «авангард» және «жаңалық» ұғымдырына 

салыстырмалы  талдау.  Ӛмірде  кездесетін  тұлғалар  мен  конструкцияларды 

кӛркем және құрылымдық талдау. Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                              2. Абдукаримова А.  

17.  Инженерлік инфоқҧрылым, коды - InINF 3303, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тұрғын  үйдің  территориясы  мен    инженерлік 

жайластырудың элементтерін жобалауды қалыптастыру. Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері ІI 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын  жобалау ІІ 

Пәннің мақсаты: Халық тұратын жерді таңдауға жергілікті жағдайлардың 

әсерімен,  талаптарына  сай  территорияның  жарамдылығын,  кӛгалдандыру, 

жарық беру, қоршау, инженерлік коммуникациясымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Халық  тұратын  жерді  таңдауға  жергілікті 

жағдайлардың  әсері.  Рельеф  талаптарына  сай  территорияның  жарамдылығына 

сипаттама.  Тік  жоспарлау  жобасының  кезеңдері  мен  әдістері.  Функциональді 


 

 

429  

аймақтардың дизайны. Территорияны инженерлік жайластырудың элементтері. 

Кӛгалдандыру, жарық беру, қоршау, инженерлік коммуникацияны жүргізу. 

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                             2. Абдукаримова А  

18.  Ӛндірістік дизайн элементтері және ҥрдістері ІV, коды - ODEU IV 

3304, 6-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Отандық  және  шет  ел  дизайнерлерінің  жобаларын 

орындауды қалыптастыру. Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері ІІ 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын  жобалау ІІ 

Пәннің  мақсаты:    Отандық  және  шет  елдік  дизайнерлерін  жобаларымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Жобалық  жағдайға  керек  ақпарат  жинау.  Отандық 

және  шетелдік  тәжірибенің  дизайнерлік  концепцияларына  шолу.  Ӛмірде 

кездесетін тұлғалар мен конструкцияларды кӛркем және құрылымдық талдау. 

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж.  

                              2. Садыкова Ж.   

 

 

19. Сәулет графикасы және макеттеу, коды - SGrM 3304, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әр  түрлі  заттармен  (қағаз,  картон,  пластилин,  ағаш  жэне 

т.б.) жұмыс істеу дағдысының қалыптасуы.  Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері ІІ 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын  жобалау ІІ 

Пәннің  мақсаты:  түр-түстік  графика,  тегістіктік,  кӛлемді,  кӛлемді-

кеңістіктік  композициялардың  ӛңіне  қарай,  түр-түсіне  қарай  макеттерін 

дайындауды,  және  тапсырмаларды  туш  және  перо  кӛмегімен  орындау: 

антураждар,  стаффаждар,  кӛлемділікті  әрқилы  техникада  анықтаумен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сызықтық  және  түр-түстік  графика.  Тегістіктік, 

кӛлемді,  кӛлемді-кеңістіктік  композициялардың  ӛңіне  қарай,  түр-түсіне  қарай 

макеттерін  дайындау.  Тапсырмаларды  туш  және  перо  кӛмегімен  орындау: 

антураждар,  стаффаждар,  кӛлемділікті  әрқилы  техникада  анықтау.  Сәулеттік 

ордерлердің  сызбаы  (ионикалық,  дорикалық,  коринфикалық,  тоскантикалық). 

Картон  және  қағазды  қолдану  арқылы  макеттер  дайындау.  А-3  пішімі 

кӛмегімен  пластикалық  ерекшеліктерді  анықтай  білу.  Сәулеттік  графикалық 

жұмыстарды әрлегенде кәсіби біліктіліктер. Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж.  

                              2. Садыкова Ж.    

 

 

 

 

430  

20. Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау І, коды - ODNJІ 3305, 6 -

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жобалау  ситуациясына  сараптама  беруді,  ӛнеркәсіптік 

нысан  дизайнының  кӛркемдік  бейнесін  анықтауды,  ӛнеркәсіп  ӛнері 

тәжірибесінен 

бірнеше 


мысалдар 

қарастыруды, 

сараптама 

жасауды 


қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері І 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау ІІ 

Пәннің мақсаты: Бірыңғай жиһаз ансамблдерін жобалаумен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Жобалаудағы  барлық  бекіту  жүйелерін  кӛрсету. 

Жиһаз  элементтерін  жасау  (кресло,  диван,  жазу  үстелі  т.б.).  Детальдардың, 

бұйымдардың  номенклатурасын  анықтау,  олардың  ӛлшемдерін  және 

материалдарын  белгілеу.  Үлгіні  жасау.  Жиһаз  жиынтықтарын  авторлық 

дайындау, (жұмсақ жиһаз, қабырға жиһазы, тӛсек және т.б.). Бірыңғай ансамбль 

жасау, оның жеке сызбаларымен композициялық сызбаларды дайындау, қазіргі 

материалдарды  және  жинақтау  әдістерін  қолдану.  Үлгі  бойынша  бір 

элементтерді орындау. Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж.  

                              2.Садыкова Ж.   

  

21. Графикалық дизайн нысандарын жобалау, коды - GrDnJ II 4306, -

семестр,  кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығармашылық  құрылым  мен  бейнелеу  процесін; 

Адамның тұлғасын бейнелуді қалыптастыру. Пререквизиттер: Сурет ІІ 

Постреквизиттер: Кескіндеме ІІІ 

Пәннің  мақсаты:  Қарама-қарсылы  фондағы  киім  киген  адам  тұлғасын 

графикалық тәсілмен бейнелеу, архитектура және оның ортасын бейнеленуімен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Графика  ӛнерінің  түрлері.  Графика  ӛнерінің  даму 

жолындағы  суретшілер  еңбегі.  Графика  ӛнерінің  тәсілдері  мен  басылым 

түрлері.  Ойма  әдістері.  Кӛлденең  тік,  штрих,  қарадан  аққа  созу,  түзу  қисық 

сызық,  ирек  сызықша  ноқат  сызықтар.  Геометриялық  денелерден  тұратын 

натюрморт. 

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж.  

                              2. Садыкова Ж.    

22. Дизайн нысандарын қҧрылымдау, коды - DNK 4212 , 7 -семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дизайн  объектілерін  кӛркем  конструкциялаудың  ұтымды 

кӛлемдік  –кеңістік  шешімдерін  табу,  дизайн объектілерін  конструкциялау  мен 

үлгілеудің озық жетістіктерін тиімді пайдалануды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Қазақстан дизайн тарихы 

Постреквизиттер: Дизайн объектілерінің ӛндірісі 


 

 

431  

Пәннің мақсаты: Тұрғын үй жобалаудың ерекщеліктерімен  ӛнеркәсіптік 

үймереттердің 

сәулеттік 

және 


конструкциялық 

шешімдері, 

металл 

конструкциялауды  жасаудың  негізгі  ережелері,    жиһаз  конструкциялау, костюмді конструкциялау ережелерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сәулеттік  дизайн  объектілерін  конструкциялау. 

Азаматтық  үймереттердің  сәулеттік  және  конструкциялық  шешімдері.  Тұрғын 

үй  жобалаудың  ерекщеліктері.  Ӛнеркәсіптік  үймереттердің  сәулеттік  және 

конструкциялық  шешімдері.  Ӛлшемдердің  модульдік  үйлесімі.  Бір  қабатты 

үймереттердің конструкциялық жүйелері. Металл конструкциялауды жасаудың 

негізгі ережелері. Инженерлік механика негіздері.  Интерьерді конструкциялау. 

Жиһаз конструкциялау. Костюмді конструкциялау. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2.Абдукаримова А.  

23.  Жобалаудың  концепциясын  қҧрылымдау,  коды  -  JKK  4212,  7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Костюмнің кӛркем образын бейнелеуді қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Кӛркем бұйымдарды жобалау 

Постреквизиттер: Концептуалды жобалау 

Пәннің мақсаты: Бейнелеу идеялары және ойлар, пішінді  іздестіру, жеке 

бӛлшектер, сызық пластикасы, түстер, бедер, нобайлар жобалауды таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Аналитикалық  ізденіс.  Бейнелеу  идеялары  және 

ойлар,  пішінді  іздестіру,  жеке  бӛлшектер,  сызық  пластикасы,  түстер,  бедер. 

Шығармашылық  жұмыстар.  Костюмнің  образды  бірлескен  деңгейде 

композициялық  нобайлар.  Кӛркем  образ.  Сән  үлгісі.  Графикалық 

тұжымдамалар. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2.Абдукаримова А.  

24. Коллекциялық бҧйымдарды жобалау   , коды - KBJ 4214, 7 -

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Коллекциялық  ӛнімдерді    жобалаудың  қазіргі  заманғы 

бейнелеу ӛнерімен байланысын, ерекшеліктерін қалыптастыру. Пререквизиттер: Кӛркем бұйымдарды жобалау 

Постреквизиттер: Тігін ӛндірісін жобалау 

Пәннің  мақсаты:  Ыдыс,  жиһаз,  жарық  құралдарының  коллекциясын, 

тарихи ерекшеліктерін, дизайнымен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Ыдыс  коллекциясы.  Тарихи  ерекшеліктер. 

Асханалық  құралдар  коллекциясы  дизайнының  ерекшеліктері.  Жиһаз 

коллекциясы.  Жарық  құралдарының  қазіргі  заманғы  коллекциялары.  Ӛнердегі 

түрлі  ағымдардың    әсері.    Коллекциялық  ӛнімдерді    жобалаудың  қазіргі 

заманғы  бейнелеу  ӛнерімен  байланысы,  ӛнердегі  әртүрлі  ағымдар  мысалында:  

«ӛнер  мен  мамандық»  ,  «югенд  стиль»,  функционализм-конструктивизм,  ар-

деко, интернационалды стиль, пост-модернизм. 


 

 

432  

Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А.  

                              2.Садыкова Ж. 

 

 

25. Декоративті қолӛнері мен дизайны, коды - DKOMD 4214, 7 -

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ұлттық  стильдегі  декоративті  қолӛнер  дизайнын 

жобалауды қалыптастыру. Пререквизиттер: Бейнелеу ӛнері тарихы 

Постреквизиттер: Жобалауды орындау тұжырымдамасы 

Пәннің  мақсаты:  Отандық  суретшілердің  Ұлттық  стильдегі  декоративті 

қолӛнер туындыларымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Декоративті-қолӛнер  мен  дизайндағы  коллекция 

түсінігі.  Дизайнның  перспективті  бағытындағы  коллекция  рӛлін  анықтау. 

Стилистикалық 

бағыттыр. 

Коллекциялық 

жобалау. 

Творчестволық 

эксперимент.  Дизайнерлік  коллекция  –  «жоғары  сән»  туындыларының 

кӛрсетілімі. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А.  

                              2. Садыкова Ж 

26. Графика және модельдеу, коды - GM1219, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығармашылық  және  техникалық  ақпараттарды  қолдану, 

құрастыру  мақсатымен  жеке  жобаларын,  жаңа  ойларын  қорғау  және 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Графикалық ақпарат 

Постреквизиттер: Дизайн объектілерінің ӛндірісі 

Пәннің  мақсаты:    Образды-бірлескен  композицияны  жобалауда 

графикалық тәсілмен жобалауды, модельдеуді таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Дизайнерлік  суреттің  және  графиканың  негізгі 

құрылысы. Жазықтықтағы негізгі кӛлемнің құрылысы. Композициялық әртүрлі 

әдістердің  кӛмегі  мен  және  орындау  техникасының  негізі.  Образды-бірлескен 

композицияны жобалау. Дизайн объектісінің маркетингі және модельдеу. Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А.  

                              2.Садыкова Ж 

27. Техникалық сурет және графика, коды - TSGr1219, 7-семестр, 4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жазықтықтағы  сызық  пен  реңнің  сәулесі,  сұлбасының 

үйлесімділігін қалыптастыру..  Пререквизиттер: Академиялық кескіндеме негіздері 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайнның жіктелуі 

Пәннің мақсаты: Графикалық жазықтықтағы реттік түзу және қисық 

сызықтармен таныстыру.  Қысқаша мазмҧны: Жазықтық пен сызықтың графикалық әдіспен беру 

үйлесімділігі. Жазықтықтағы сызық пен реңнің сәулесі, сұлбасы. Сызықтың  

 

433  

паралельді дәлдігі және қалыңдығы. Графикалық жазықтықтағы реттік түзу 

және қисық сызықтар. Антураж, стаффаж. Сызықтық сурет (экстерьер, 

интерьер). Пән оқытушысы: 1. Абдукаримова А.  

                              2. Садыкова Ж 

28.  Ӛндірістік  дизайн  нысандарын  жобалау  ІІ,  коды  -  ODNJI  3305,  7-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  ӛнеркәсіптік  дизайнның  ерекшелігін,  ролін  және  маңызын 

ашу,  болашақ  ӛнеркәсіп  бұйымдарды  құрастыру  және  жобалау  әдісін  үйрету 

кӛркемдік  жобалаудың  техникалық  тәсілдері  мен  заңдылықтарын  меңгеруді 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері І 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын  жобалау ІІІ 

Пәннің  мақсаты:  Дизайнерлерді  ӛнеркәсіптік  бұйымдардың,  негізгі 

қызметі міндеттері және түрлерімен таныстыру Қысқаша  мазмҧны:  Ӛнеркәсіптік  нысан  дизайнның  кӛркемдік  бейнесін 

анықтау. Ӛнеркәсіп ӛнері ерекше белгілері.  Жобалау ситуациясына сараптама. 

Иллюстративтік  деректемедегі  қазіргі  әлемдік  тәжірибеде  ӛнеркәсіптік 

бұйымдарды  жобалау  жиынтығы  мен  белгілерінің  шығуы,  біріккен  жеке 

бұйымдар жиынтығын үйрену. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаев Б. 

                             2. Абдукармиова А.  

29. Графикалық дизайн нысандарын жобалау,  коды - GrDnJ 4306, 7-

семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шығармашылық  құрылым  мен  бейнелеу  процесін; 

Адамның тұлғасын бейнелуді қалыптастыру. Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн элементтері және үрдістері І 

Постреквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын  жобалау ІІІ 

Пәннің  мақсаты:  Дене  пішімін  тік  және  кӛлденең  сызықтармен  сызу 

арқылы,  графикалық  әдіспен  нобайды,  суретті  беру  үйлесімділігімен 

таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны: Графика ӛнерінің түрлері. Графикалық ӛнердің даму 

жолы.  Тәсілдері  мен  басылым  түрлері.  Линогравюра.  Линогравюраға  керекті 

құралдар. Ойма әдістері. Кӛлденең, тік, штрих, қарадан аққа созу, түзу, қисық, 

ирек, сызықша ноқат сызықтар. Геометриялық денелерден тұратын натюрморт. Пән оқытушысы: 1. Құланбаев Б. 

                              2. Абдукармиова А.  

 

 

 

 

 

434  

30. Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау ІІI, коды - ODNJI 4307, 7 -

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жобаланатын  нысанның  бейнелі  және  құрылымдық-

техникалық, 

функционалдық 

сипаттамасын 

пайдалануды 

анықтауды 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Дизайн тарихы мен теориясы 

Постреквизиттер: Дизайн нысаналарын құрастыру 

Пәннің  мақсаты:  Ӛнеркәсіптік  бұйымдарды  жобалаудың  қазіргі  әлемдік 

тәжірибесінің 

иллюстративті 

кӛздерін 

зерттеу 

және 


олардың 

полифункционалды  және  трансформалы  қасиеттері  мен  белгілерімен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ӛнеркәсіптік  бұйымдарды  жобалаудың  қазіргі 

әлемдік  тәжірибесінің  иллюстративті  кӛздерін  зерттеу  және  олардың 

полифункционалды  және  трансформалы  қасиеттері  мен  белгілерін  анықтау. 

Әлемдік брендтің аналитикалық суретін және графикалық кӛшірмесін орындау. 

Жобаланатын 

нысанның 

бейнелі 

және 


құрылымдық-техникалық, 

функционалдық  сипаттамасын  пайдалану.  Жобаның концептуалды  –  бейнелік, 

функционалдылық  қатарын  іздеу.  Эскиз  нұсқаларын  талдау,  орындау. 

Ӛнеркәсіптік дизайн нысаналарының кӛркемдік бейнесін анықтау. Пән оқытушысы: 1. Құланбаев Б. 

                             2. Абдукармиова А.  

31. Киім дизайнын жобалау, коды - KDJ 4307, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Киімге қойылатын талаптар мен қасиеттер кӛрсеткіштерін 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Кӛркем бұйымдарды жобалау 

Постреквизиттер: Материалдармен жұмыс 

Пәннің мақсаты: Киім ассортиментінің сипаттамасы мен жіктелуін, түрлі 

жиындағы  киімдермен,  әртүрлі  материалдардан  жасалған  бұйымдар  түрімен 

таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Киімнің  жаңа  модельдерін  жасау.  Ӛндірістік 

бұйымдарды инженерлік –кӛркем жобалау процесі. Киімге қойылатын талаптар 

мен қасиеттер кӛрсеткіштері. Киім ассортиментінің сипаттамасы мен жіктелуі. 

Әр түрлі жиындағы киімдер. Әртүрлі материалдардан жасалған бұйымдар түрі. Пән оқытушысы: 1. Құланбаев Б. 

                             2. Абдукармиова А.  

32. Ӛндірістік дизайнның жіктелуі , коды - ODJ 4215, 8-семестр, 4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Эргономика  мәселелері  және  ӛндіріс  бұйымдарының 

дизайнын дайындау кезінде осы мәселелердің шешімін табуды қалыптастыру. Пререквизиттер: Стилизация әдісі 

Постреквизиттер: Бұйымдарды топтап жобалау 

 

 

435  

Пәннің  мақсаты:  Ӛнеркәсіп  ревалюциясы,  жарықтауыштың  жаңа 

үлгілерін,  типологиялық  ерекшеліктерін,  жиһаз  дизайнында  материалдардың 

конструктивті ерекшеліктері мен қасиеттерін, автомобиль дизайны, авиациялық 

дизайнымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  ХІХғ.  Ӛнеркәсіп  ревалюциясы.  Цех  тәсілінен 

ӛнеркәсіптік  ӛндіріске  кӛшу.  Кӛркем  қолӛнердің  дәстүрлі  объектілері.  Мата 

ӛндіру  ерекшеліктері.  Қызметтік  қажетікке  байланысты  маталардың  типтері 

мен 


кластары. 

Жарықтауыштың 

жаңа 

үлгілерін әзірлеуде 

жарық 


приборларының 

типологиялық 

ерекшеліктері. 

Жиһаз 


дизайнында 

материалдардың  конструктивті  ерекшеліктері  мен  қасиеттері.  Тұрмыс 

техникасын  жобалаудың  ерекшеліктері.  Автомобиль  дизайны.  Авиациялық 

дизайн. 


Пән оқытушысы: 1. Абдукармиова А. 

                              2. Құланбаев Б.  

33. Концептуальді жобалау, коды - RJ 4215, 8-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жобалайтын  концептуалдық  дизайн  нысанының  кӛркем 

бейнесін анықтауды қалыптастыру. Пререквизиттер: Декоративті қолӛнер мен дизайн 

Постреквизиттер: Комплекті ӛнімнің типлогиясымен классификациясы 

Пәннің мақсаты: Жобалайтын концептуалдық дизайн нысанының кӛркем 

бейнелерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Жобалаудағы  нысанның  концептуалды-бейнелі, 

дәстүрлі құрылысы. Жобалайтын нысанның жалпы сипаты мен құрылымдық  – 

техникалық,  әлемдік  кӛзқарастағы  ұлттық  ерекшеліктер.  Жобалайтын 

концептуалдық  дизайн  нысанының  кӛркем  бейнесін  анықтау.  Аналитикалық 

және зерттеу жұмыстары. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукармиова А. 

                              2. Құланбаев Б.  

34. Костюм тарихы, коды - KT 4218, 8-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Негізгі  стильдік  бағыттарды,  сәннің  костюм  дамуына 

ықпал етуін зерттеу негізінде эстетикалық кӛзқарасты қалыптастыру. Пререквизиттер: Дизайн тарихы мен теориясы 

Постреквизиттер: Костюм композициясы 

Пәннің  мақсаты:  Костюмнің  негізгі  түрлерінің  даму  тарихын  оқыту, 

құрастыру  құрылымы,  тарихи  және  халық  костюмдердің  атаулары,  сәндік-

түстік шешімімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тарихи  дәуірлер  мен  негізгі  кӛркем  стильдердің 

мінездемесі.  Костюмнің  стильдік  бағыттары  мен  құрылымдық  бӛліктері. 

Костюмнің  қалыптасуы.  Тарихи  кезеңнің  саяси  құрылысы,  әлеуметтік 

экономикалық  жағдайлары.  Шығыс  Сириялық,  Ассириялық,  Персия,  Мысыр, 

костюмдер  тарихы.  Ежелгі  Египет костюмі. Гректер мен  Римдіктердің костюм 

тарихы.  ХVII-XVIII  ғ.ғ.  Еуропа  костюмі.  Жапон  костюмі.  Орта  ғасыр,  Қайта  

 

436  

ӛрлеу  дәуірі,  Итальяндық  костюм  тарихы.  ХХ-ғасыр  костюмі.  Костюм 

тарихының  стильдерге  бӛліну  ерекшеліктері  (готикалық,  византиялық,  ампер, 

монхэттн). Жаңару дәуірінің костюмі. Жоғарғы мода. Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Құланбаева Б.  

35. Арнайы киімдердің жіктелуі, коды - AKJ 4218, 8-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Салалы  киім  –  сәйкес  министірліктер  бойынша  формалық 

киімді қалыптастыру.  Пререквизиттер: Костюм тарихы 

Постреквизиттер: Костюм дайындау технологиясы 

Пәннің  мақсаты:  Қорғау  қасиеттері  бойынша  судан  қорғау  (су 

ӛткізбейтін,  су  тебетін,  су  тіреуіш)  киімі;  радиоактивті  ластанулар  әсерінен 

қорғайтын,    минералды  майлар  және  мұнай  ӛнімдерінен  қорғайтын  мұнайлы-

майдан  қорғау  киімі;  токсинді  емес  шаң-тозаңнан,  шыны-талшықты  шаң 

тозаңнан  қорғау  киімі;  органикалық  еріткіштерден  қорғау  киімі;  балқыған 

металдың  ұшқындарынан,  отқабыршықтарынан  және  шашырандыларынан, 

сәулелі жылудан, конвекциялық жылудан, тӛмен температуралардан қорғайтын 

термоқорғау  киімі;  айрозольді  токсинді  заттардан,  сұйық  токсинді  заттардан 

және  шаң-тозаңды  токсинді  заттардан  қорғайтын  улыхимиялық  заттардан 

қорғау  киімі;  сілті  сұйықтардан,  шоғырланған  сілтілерден,  балқымалы 

сілтілерден  қорғайтын  сілтіден  қорғау  киімі;  электростатикалық  зарядтардан, 

магнитті  ӛрістен,  жоғары  жиілікті  тоқтан  қорғайтын  электр  тогынан  қорғау 

киім түрлерімен таныстыру.  


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет