Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет59/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

Қысқаша  мазмҧны:  Жқолданыстағы  арнайы  киім.  Судан  қорғау  (су 

ӛткізбейтін,  су  тебетін,  су  тіреуіш)  киімі.  Радиоактивті  ластанулар  әсерінен 

қорғайтын,    минералды  майлар  және  мұнай  ӛнімдерінен  қорғайтын  мұнайлы-

майдан  қорғау  киімі.  Токсинді  емес  шаң-тозаңнан,  шыны-талшықты  шаң 

тозаңнан  қорғау  киімі.  Органикалық  еріткіштерден  қорғау  киімі.  Балқыған 

металдың  ұшқындарынан,  отқабыршықтарынан  және  шашырандыларынан, 

сәулелі жылудан, конвекциялық жылудан, тӛмен температуралардан қорғайтын 

термоқорғау  киім.  Айрозольді  токсинді  заттардан,  сұйық  токсинді  заттардан 

және  шаң-тозаңды  токсинді  заттардан  қорғайтын  улыхимиялық  заттардан 

қорғау  киімі.  Сілті  сұйықтардан,  шоғырланған  сілтілерден,  балқымалы 

сілтілерден  қорғайтын  сілтіден  қорғау  киімі.  Электростатикалық  зарядтардан, 

магнитті  ӛрістен,  жоғары  жиілікті  тоқтан  қорғайтын  электр  тогынан  қорғау 

киімі.  Салалы  киім  –  сәйкес  министірліктер  бойынша  формалық  киім  ретінде. 

Теңіз және азаматтық авиация, теміржол кӛлігі жұмысшылары үшін, қоғамдық 

тәртіп қауіпсіздік және басқа сала жұмысшыларына арналған киімдер. 

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Құланбаева Б.  

 

 

 

437  

36. Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау ІҤ, коды - ODNJІV 4308, 8-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жер  жағдайы  үлгісіндегі  ӛндірістік  бұйымдарды 

жобалаудағы қазіргі  кездегі әлемдік  тәжірибе мен халық шығармашылығының 

суретті және мұражай материалдарын оқып үйренуді қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау ІІІ 

Постреквизиттер: Технологиялық даярлық негіздері 

Пәннің мақсаты: Жобалау жағдайына қорытынды жасаумен танысу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Жобалау  жағдайына  қорытынды  жасау.  Жер  жағдайы 

үлгісіндегі  ӛндірістік  бұйымдарды  жобалаудағы  қазіргі  кездегі  әлемдік 

тәжірибе 

мен 


халық 

шығармашылығының 

суретті 

және 


мұражай 

материалдарын  оқып  үйрену.  Әлеуметтік  брендттің  анолитикалық  суреті  мен 

графикалық кӛшірмесін орындау. 

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Құланбаева Б.  

37. Ҧлттық қолӛнер бҧйымдарын жобалау, коды - UKBJ 4308, 8-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ұлттық қолӛнер бұйымдарын жасауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Шығармашылық негізбен жұмыс 

Постреквизиттер: Декаративті қолӛнер мен дизайн 

Пәннің  мақсаты:  Ұлттық  қолӛнер  бұйым  түүрлерімен,  жасалу 

техникасымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Түскиіз жасау, құрақ құрау, текемент, киізбасу және 

ши  тоқу  техологиясы.  Материалдардын  пластикалық  ерекшеліктерін  жобалау. 

Түрлі-түсті  қағаздан,  былғарыдан,  мата  қалдықтарынан  шығармашылық 

бұйымдар дайындау әдіс-тәсілдері. Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Құланбаева Б. 38. Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау Ҥ, коды - ODNJV 4309, 8-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Жобалау жағдайына ӛндірістік бұйымдарды жобалау этно 

– аймақтық үлгіде жасауды қалыптастыру. Пререквизиттер: Тұрмыстық техника дизайнын жобалау 

Постреквизиттер: Қазіргі дизайн 

Пәннің  мақсаты:  Жобаланған  бұйым  түүрлерімен,  жасалу  техникасымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Жобалау  жағдайына  қорытынды  жасау.  Ӛндірістік 

бұйымдарды  жобалау  этно  –  аймақтық  үлгіде  қазіргі  әлемдік  тәжірибе  мен 

халық  шығармашылығының  суретті  және  мұражай  материалдарымен  оқыту. 

Әлемдік  брендтердің  анолитикалық  суретімен  графикалық  кӛшірмесін 

орындау. 

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Құланбаева Б.  

 

438  

39. Ҧлттық қолӛнер ҥлгілерін  жобалау, коды - UltKUigJ, 8-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сәндік  қолданбалы  ӛнер  технологиясын  меңгеруді 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Шығармашылық негізбен жұмыс 

Постреквизиттер: Тері ӛңдеу технологиясы. 

Пәннің мақсаты:  

Қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының сәндік – қолданбалы ӛнері. Ағашты 

кӛркемдеп ӛңдеу технологиясы. Тері ӛңдеу. Қазақ   халқының ұлттық шым ши 

тоқу  ӛнері.  Құрақ  құрастыру  технологиясы.  Кесте  тігу  ӛнері.  Сырмақ  сыру 

ӛнері.  Тоқу  ӛнері.  Биссермен  жұмыс  жасау  технологиясы.  Тері  ӛңдеу  ӛнерінің 

дамуы. Тері бұйымдарын пайдалану.Тері мен былғары түрлері, ӛңдеу әдісі және 

технологиясы.  Құрақ  құрау  әдісі.  Ағашты  ӛңдеу,  әшекейлеу  ӛнерінің  даму 

тарихы.  Қазақ  жерінде  темір  бұйымдарын  ӛңдеу  жолдарының  тарихы  мен 

дамуы.  Бұйымға  сәйкес  мата  таңдау.  Бұйымды  пішуге  дайындау.  Бұйымды 

материалға  салып  пішу.  Материалдардың  табиғи  және  химиялық  құрамын 

зерттеу. Киіз басу техникасы. Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Құланбаева Б.  

40. Материалдармен жҧмыс , коды - MJ 4301, 8-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қолӛнер  технологиясының  даму  барысын  ашып  кӛрсетіп, 

студенттердің  талпыныстарын  арттыра  келе  әртүрлі  шеберлер  жӛнінде  түсінік 

беруді қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Үлгілеу және макет жобалау  

Постреквизиттер: Арнайы киім композициясы  

Пәннің  мақсаты:  студенттерді  қолӛнер  бұйымдарының  жасалу 

жолдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Тері  ӛңдеу  ӛнерінің  дамуы.  Тері  бұйымдарын 

пайдалану.  Тері  мен  былғары  түрлері,  ӛңдеу  әдісі  және    технологиясы.  Құрақ 

құрау  әдісі.  Ағашты  ӛңдеу,  әшекейлеу  ӛнерінің  даму  тарихы.  Қазақ  жерінде 

темір  бұйымдарын  ӛңдеу  жолдарының    тарихы  мен  дамуы.  Түрлі-түсті 

қағаздан,  былғарыдан,  мата  қалдықтарынан    шығармашылық    бұйымдар 

дайындау әдіс-тәсілдері. Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Абдукаримрва А.  

41. Тігін саласының жабдықталуы , коды - TSJ  4301, 8-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Тігін саласының жалпы жабдықталуын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Инженерлік  сызба І,ІІ  

Постреквизиттер: Матамен жұмыс  

Пәннің  мақсаты:  Тігін  цехындағы  машинатүрлері  және  басқа  да  құрал 

түрлерімен таныстыру.  

 

439  

Қысқаша мазмҧны: Тігін ӛндірісінде қолданылып жүрген машиналардың 

құрылысы.  Тігін  машинасы  түрлері.  Атқаратын  қызметі,  кластары,  жеңіл 

ақаулары.  Тігін  машинасының    кластарға  бӛлінуі.  Әр  түрлі  тігін  машинасына 

қарай ине нӛмірін таңдау. Тігін цехының жалпы жабдықталуы. Үтікпен жұмыс 

істеу,  конструктивті  лекалалар,  калька  қағаздармен  жұмыс  істеу  тәсілдеріне 

анықтама. Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                                  2. Абдукаримрва А.  

42. Тігін бҧйымдарының технологиясы , коды - TBT 4312, 8-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Тігін бұйымдарының орындалу процесін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Ұлттық қолӛнер бұйымдарының технологиясы 

Постреквизиттер: Костюм дизайны 

Пәннің мақсаты: Тігін ӛндірісіндегі бұйымдарға қойылатын талаптармен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Қол  жұмыстарына  қолданылатын  терминологиялар 

және  тігіс  түрлері.  Қауіпсіздік  ережесі.  Машина  тігістері  классификациясы. 

Біріктіру  тігістері.  Киім  туралы  жалпы  мәлімет.  Кӛйлек  бӛліктерін  пішу. 

Бұйымдарға  қойылатын  талаптар.  Кӛкірекше  мен  белдемшенің  қосылуы. 

Кӛйлектің етегін ӛңдеу. Технологиялық тізбектілікті құрастыру. Жаға түрлерін 

ӛңдеу  технологиясы.  Қалта  түрлерін  (қақпақша,  жапсырма,  рамкалы)  ӛңдеу 

технологиясы.  Шалбар  түймелігін  ӛңдеу.  Ылғалды  жылулықпен  ӛңдеу 

технологиясы. Пән оқытушысы: 1. Абдукаримрва А. 

                                  2. Садыкова Ж.  

43. Тігін ӛндірісін жобалау, коды – TOMOT  4312, 8-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тігін  ӛндірісінде  киім  тігу  технологиясының  негізгі 

түсініктерін қалыптастыру. Пререквизиттер: Ұлттық қолӛнер бұйымдарының технологиясы  

Постреквизиттер: Костюм дизайны  

Пәннің  мақсаты:  Киім  бӛліктерін  ӛңдеу  технологиясы,    моделдеу 

ерекшелігімен танысу. Қысқаша мазмҧны: Тігін ӛндірісін тиімді, ыңғайлы, үнемді етіп жобалау. 

Киім  тігу  технологиясының  негізгі  түсініктері.  Тігін  ӛндірісінде  қолданатын 

құрал-жабдықтар.  Тігін  машина  түрлері.  Үтікпен  жұмыс  істеу  технологиясы. 

Ӛлшем  алу  рет-тәртібі.  Киім  тіккенде  кездесетін  белгілер.  Киім  бӛліктерін 

ӛңдеу  технологиясы.  Киімдегі  бүкпелерді  ауыстыру  арқылы  модельдеу.  Жең 

түрлерін  жасау  технологиясы.  Қалта  тігу  технологиясы.  Жаға  үлгілерін  жасау 

технологиясы. Түймелер туралы түсінік. 

Пән оқытушысы: 1. Абдукаримрва А. 

                                  2. Садыкова Ж.  

 

 

440  

44. Бҧйымдарды топтап жобалау , коды - BTJ 5217, 9-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ӛнім  экспертизасы,  комплекті  ӛнімдерге  қойылатын 

техникалық-эстетикалық талаптарды қалыптастыру. Пререквизиттер: Ӛндірістік дизайн типологиясы 

Постреквизиттер: Матамен жұмыс 

Пәннің  мақсаты:  комплекті  ӛнімді  ӛндірумен  қоса  ӛндірілген  ӛнімді 

бағалаумен танысу. Қысқаша  мазмҧны:  Жиһаз  комплектін  жобалау  мен  эскиз  әзірлеу  (ас-

үйлік,  жұмсақ,  ықшамды,  әртүрлі  гарнитуралар).  Конструктивті  сызбалар  мен 

экспозицияларды  орындау.  Эскиздер  әзірлеу  мен  киім  комплектілерін 

құрастыру (спорт, арнайы киім, әртүрлі қызмет саласы үшін униформа). Сызба 

комплектілерімен экспозицияларды орындау. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                             2. Абдукаримова А.  

45. Қазақ костюмдерінің тарихы, коды - KKT 5203, 9-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  ұлттық  киім  бұйымдарын  дайындаудың  технологиялық 

процестері,  болашақ  дизайнерлерді  ұлттық  киім  бұйымдарының  түрлері  және 

пішімі, оған қойылатын талаптарын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Костюм тарихы  

Постреквизиттер: Матамен жұмыс  

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  ұлттық  костюмінің    түрлері,  аймақтық 

ерекшеліктері мен конструкциялық модельденуімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының ұлттық киім үлгілерінің тарихы. Ер 

адамның  сырт  киім  үлгілерінің  тарихы.  Ер  адаммен  әйел  адамдарға  арналған 

шапанның технологиялық тізбегі. Ер адамның іш киім үлгілері. Әйел адамның 

іш  киім  үлгілері.  Бас  киім  үлгілері.  Хан,  сән-салтанат,  ғұрыптық,  неке, 

аңшылар, батырлар және т.б. киімдері. Аяқ киім үлгілері. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

46. Технологиялық даярлық негіздері,  коды - TDN 5203, 9-семестр, 5 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Бұйымның 

пішілу 

технологиясын жобалауды 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Костюм тарихы  

Постреквизиттер: Матамен жұмыс  

Пәннің  мақсаты:  Бұйымның  пішілу  технологиялық  жобалануымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Бұйымның  базистік    сызбасын  тұрғызу.  Бұйымның 

пішілу  технологиясы.  Тігін  ӛндірісіндегі  қолданылатын  техникалар  және 

технологиялар  ерекшеліктері.  Жаңа  техникалар  мен  технологиялармен  жұмыс 

істеуге  даярлық  негіздері.  Сәндік  қолданбалы  ӛнер  негізінде  тігін 

бұйымдарының сән үлгілері. 


 

 

441  

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                             2. Абдукаримова А.  

47. Ҧлттық киімдер ҥлгісі , коды - UKU 5203, 9-семестр,  5-кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қазақ ұлттық киімдері

 

ерекшеліктерін қалыптастыру 

Пререквизиттер: Костюм тарихы  

Постреквизиттер: Матамен жұмыс  

Пәннің мақсаты: Қазақ ұлттық киімдері

нің трлерімен таныстыру және жобалау. Қысқаша  мазмҧны:  Қазақ  ұлттық  киімдері:  ерлер,  әйелдер,  нәрестелер 

киім үлгілері. Сырт киімдер, іш киімдер, бас киімдер топтамалары. Аяқ киімдер 

топтамалары,  ерекшеліктері.  Ұлттық  киімердің  шығу  тарихы,  дамуы, 

ӛзгерістерге  ұшырау  себептері,  географиялық  орналасуына    байланысты 

тайпалар киімдерінің ерекшеліктері. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                             2. Абдукаримова А.  

48. Арнайы сурет, коды - Asur 5204, 9-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кӛлемнің,  әртүрлі  формалар,  жоба  элементтерінің 

конструктивтік,  технологиялық  және  материалды  ерекшеліктерін  жасалуын 

қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Академиялық сурет 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Графика  және  модельдеудің  техникалық  әдістерін 

игеру; жоба графикасы мүмкіндіктерімен және құралдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезең  костюмін  киген  адам  тұлғасының 

суреті.  Тарихи  немесе  халықтық  котюм  киген  адам  тұлғасының  суреті.  Ою-

ӛрнекті матадан тігілген костюм кигізілген тұлға суреті. Бас киімді адам басын 

салу.  Манекенге  түйрелген  маталардың  (тегіс  бояулы,  ою-ӛрнекті)  суреті. 

Иллюстрациялы-графикалық  композиция  портреттері  костюмді  тұлғалар 

орындалған суреттер тізбесі. Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

49. Тігін ӛнеркәсібін химияландыру, коды - TOH 5204, 9 -семестр, 4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әр  түрлі  жиындағы  киімдердің  химияландыруды 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Сурет ІІ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: Тігін ӛнеркәсібінің химиялық қасиеттерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Тігін  ӛнеркәсібінде  қолданылатын  химиялық 

қоспалардың  атқаратын  қызметі.  Құрамы  және  химиялық  қоспалар.  Киімді 

жобалау  мен  әртүрлі  силуэтті  пішімді  және  пішімді  модельдер. 

Конструкцияларды құрудың әдістемелері. Әр түрлі жиындағы киімдер. Пішімді  

 

442  

ӛнеркәсіп  бұйымдарын  конструкциялауды  әзірлеу.  Әр  түрлі  материалдардан 

жасалған бұйымдар түрі 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

50. Сурет негіздері, коды - SurN 5204, 9-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  сызба  геометрияның  әдістерін  пайдаланып  түрлі 

геометриялық мүсіндерді сызбаға бейнелеуді қалыптастыру.  Пререквизиттер: Сурет ІІ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  түрлі  техникалық  және  құрылыс  сызбаларды 

оқу;кеңістік мүсіндеріне қатысқан геометриялық  есептерін шығарумен танысу. Қысқаша  мазмҧны:  Геометриялық  денелердің  суреті.  Геометриялық 

денелерден композиция құрастыру. Берілген ортогональ проекциялар негізінде 

кеңістікте орналасқан геометриялық денелердің үстінен кӛрінісі. Адам басының 

бӛлшектері.  Бас  сүйек,  масса  түрінде  құрастырылған  адам  басының  суреті. 

Анатомиялық бас. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

51. Киім моделі, коды - KM 5302, 9-семестр,  3-кредит. 

Қҧзыреттілігі: Киім моделін жасауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Тігін бұйымдарының құрастырылуы  

Постреквизиттер: Костюм дизайны  

Пәннің мақсаты: Киім болшектерінің модельдеу тәсілімен танысу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Киімнің  жаңа  модельдерін  жасау,  ӛндірістік 

бұйымдарды  инженерлік  -кӛркем  жобалау  процесі.  Киім  формасын  ӛзгертпей 

моделдеу.  Киімді    жең,  қолтық  ойындысын,  иық  белдеунің  формасын  ӛзгерту 

арқылы модельдеу. Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А. 52. Технологиялық процесті модельдеу, коды - TPM 5302, 9-семестр,  3-

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Түрлі  модельдегі киімдер эскизін жасауды қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Тігін бұйымдарын  технологиясы  

Постреквизиттер: Матамен жұмыс  

Пәннің мақсаты: Киімнің модельденуімен танысу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Әртүрлі    модельдегі  киімдер  эскизін  жасау.  Киімді 

кӛркемдік  модельдеу.  Киімді  тігу  технологиясының  негізгі  түсініктері.  Тігін 

ӛндірісінде 

қолданылатын 

құрал-жабдықтар.Үтікпен 

жұмыс 


істеу 

технологиясы.  Киім  бӛліктерін  ӛңдеу  технологиясы.  Киімдегі  бүкпелерді 

ауыстыру арқылы арқылы модельдеу. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

 

443  

53. Киімді қҧрастыру және моделдеу, коды - KKZhM 5302, -семестр,  

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әр  түрлі  түржиынды  модельдер  әзірлеу  үшін 

конструктивті 

модельдеу 

амалдарын 

игеруді 

қалыптастыру. 

бұйым 

бӛлшектерін  жаюды  құру  ӛнеркәсіптік    және  даму  әдістемелерін  іс  жүзінде пайдалану 

Пререквизиттер: Тігін бұйымдарын  технологиясы  

Постреквизиттер: Матамен жұмыс  

Пәннің  мақсаты:  Дизайндағы  стиль  және  стилизация,    Машина  тігістері 

классификациясы, бұйымдарға қойылатын талаптарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Киім  дизайны.  Дизайндағы  стиль  және  стилизация. 

Машина  тігістері  классификациясы.  Біріктіру  тігістері.  Кӛйлек  бӛлшектерін 

біріктіру.Бұйымдарға  қойылатын  талаптар.  Кӛкрекше  мен  белдемшенің 

қосылуы.    Кӛйлектің  етегін  ӛңдеу.  Технологиялық  тізбектілікті  құрастыру. 

Шалбардың түймелігін ӛңдеу. Ылғалды жылулық пен ӛңдеу технологиясы. 

Пән оқытушысы: 1. Құланбаева Б. 

                              2. Абдукаримова А.  

54. Костюм дизайны, коды - KD 5305, 9-семестр, 3-кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шет  ел  және  отандық  дизайнерлердің  сән  әлеміндегі 

байланысын ұштастыра білуді қалыптастыру. Пререквизиттер: Костюм композициясы  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Шет  ел  және  отандық  дизайнерлердің  сән  әлеміндегі 

жаңалықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Шетел дизайны. Шетел костюмдерінің түрлі үлгілері, 

қолдану  жолдары.  Тігу,  пішу  сән  әлемімен  байланыстыру.  Стильдің  негізгі 

ерекшеліктері. Европалық киімдер топтамасы ( Франция, Испания, Италия, т.б. 

Орта азия елдерінің киімдер топтамасы) Қытай, Жапония, Үндістар, Монғолия 

т.б.). 

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                              2. Абдукаримова А.  

55. Дизайн негізі, коды - DN 5305, 9-семестр, 3- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Костюм  тарихының  стильдерге  бӛліну  ерекшеліктерін 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Костюм композициясы  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Костюмнің  қалыптасуымен  стильдік  бағыттарымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Костюмнің  стильдік  бағыттары  мен  құрамдық 

бӛліктері.  Костюмнің  қалыптасуы.  Тарихи  кезеңнің  саяси  құрылысы, 

әлеуметтік  экономикалық  жағдайлары.  Шығыс  Сириялық,  Ассирия,  Персия, 

Мысыр  костюмдер  тарихы.  Ежелгі  Египет  костюмі.  Гректер  мен  Римдіктердің  

 

444  

костю  тарихы.  ХVII-XVIIIғғ.  Еуропа  костюмі.  Жапон  костюмі.  Орта  ғасыр, 

Қайта  ӛрлеу  дәуірі,  Итальяндық  костюм  тарихы.  ХХ  ғасыр  костюм  тарихы. 

Костюм тарихының стильдерге бӛліну ерекшеліктері./ готикалық, византиялық, 

ампер, монхэтн/. Жаңару дәуірінің костюмі. Жоғарғы мода. 

Пән оқытушысы: 1.Садыкова Ж. 

                                2.Абдукаримова А. 56. Кӛркемдік дизайн, коды - KorD 5305, 9-семестр,  3-кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Жобаланған 

бұйымның 

кӛркемдік 

безендірілуін 

қалыптастыру. Пререквизиттер: Костюм тарихы  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Бұйымды  сәндеу,  кӛркем  бұйым  үлгілерінің  негіздері, 

бұйымдардың пластикалық және технологиялық ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Кӛркемдік  безендіру  жұмыстарының  орны,  маңызы, 

ролі.  Кӛркемдік  безендіру  композициясындағы    ӛнер  синтезі.  Жасалынатын 

бұйымға  классификатциялық  сараптама.  Кӛркем  сән  ӛнеріндегі,  жаңа 

композицилар.  Қолданыстағы  материалдарды  ӛңдеп  шығару.  Нобайларды 

сәндеу,  кӛркем  бұйым  үлгілерінің  негіздері.  Бұйымдардың  пластикалық  және 

технологиялық ерекшеліктері.   Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет