Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет60/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

Пән оқытушысы: 1. Садыкова Ж. 

                              2. Абдукаримова А. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

445  

21. Мамандығы: 5В010800 - Дене шынықтыру және спорт 

Академиялық дәрежесі: 5В010800 - Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

нән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 
 

 

 

 

 

Жоқ 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

ЖБП Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 19 кредит Міндетті компонент - 12 кредит 

Таңдау компоненті - 7 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

КП 


Fut 1303 

AA 1303 


1. Футбол  

2. Ауыр атлетика 

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

КП KD 1307 

KO 1307 


1. Қол добы 

2. Қозғалыс ойындары 

БП 


PAD 

1204 


Психология және 

адам дамуы 

 

  

 

КП TSTTA 

1302 


Таңдаған спорт 

түрінің теориясы 

мен әдістемесі 

  

 

 2-курс 

 

 

446  

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 8 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП KS  2216 

DTTAN 


2216 

1. Кәсіптік спорт 

2. Дене тәрбиесінің 

теориялық және 

әдістемелік негіздері 

БП PAD 

2304 


Психология және 

адам дамуы 

БП 


EK 2301 

Bo 2301 


1. Еркін күрес 

2. Бокс 


БП 


ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

4-семестр – 19 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП GOA 2202 

UTOA 


2202 

1. Гимнастиканы оқыту 

әдістемесі 

2. Үстел теннисін оқыту 

әдістемесі 

ЖБП KN 

2410 


Құқық негіздері 

БП ASMN 

3212 


SF 3212 

1. Анатомия спорттық 

морфология негіздері 

2. Спорт физиологиясы 

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

КП Ball 2304 

Gym 2304 

1. Волейбол 

2. Гимнастика 3-курс 

5-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

БП 


DShSM

BPOA 


3209 

Дене 


шынықтыру 

және спорт 

мамандығы 

бойынша пәнді 

оқыту әдістемесі 

БП GOA 3206 

UTOA 


3206 

1. Гимнастиканы оқыту 

әдістемесі 

2. Үстел теннисін оқыту 

әдістемесі 

  

 

 БП 

VOA  


3210 

TOA 3210 

1. Волейболды оқыту 

әдістемесі 

2. Туризмді оқыту 

әдістемесі 

 

  

 

БП DShSTA 

1. Дене шынықтыру және  

 

447  

3212 


DShSZhIT  

3212 


спорттың теориясы мен 

әдістемесі 

2. Дене шынықтыру-

сауықтыру жүйелерінің 

ілімі мен тәжірибесі 

 

  

 

БП DShP 

3214 


ZhEP 3214 

1. ДШ ж С психологиясы 

2. Жас ерекшелік 

психологиясы 6-семестр - 18 кредит

 

Міндетті компонент – 4 кредит 

Таңдау компоненті – 14 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


TZhTA 

3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

 БП BZhSN 

3213 


DTSGAZh 

3213 


1. Балалар мен 

жасӛспірімдер спортының 

негіздері                                                                                                     

2. Дене тәрбиесі және 

спорттағы ғылыми-

әдістемелік жұмыстар   

 

  

 

  

БП 


KS  3215 

DTTAN 


3215 

1. Кәсіптік спорт 

2. Дене тәрбиесінің 

теориялық және 

әдістемелік негіздері 

  

 

 БП 

DTSTFN 


3217 

AF 3217 


1. Дене тәрбиесі мен спорт 

түрлерінің физиологиялық 

негіздері 

2. Адам физиологиясы 

 

  

 

КП Ball 3304 

Gym 3304 

1. Волейбол 

2. Гимнастика 4-курс 

7-семестр – 18 кредит

 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП UKOOA 

4206 


DMIA 

4206 


1. Ұлттық және қозғалыс 

ойындарын оқыту 

әдістемесі 

2. Дене мәдениетінің ілімі 

және әдістемесі 

  

Жоқ 

 

БП SK 4207 

ShS 4207 

1. Спорттық қондырғылар 

2. Шаңғы спорты  

 

  

 

КП  FOA 4209 

EDMМ 


4209 

1.Футболды оқыту 

әдістемесі 

2. Емдік  дене мәдениеті 

және массаж 

  

 

 КП 

Bas 4305 

Shax 4305 

1. Баскетбол 

2. Шахмат 

  

 

 КП 

ZhA 4306 

TZh 4306 

1. Жеңіл атлетика 

2. Тренажердағы 

жаттығулар   

 

448  

1. Футбол,  коды - FUT 1303,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Футболда  дене  жаттығулары  мен  оларды  талдау 

барысында техникалық-тактикалық қимылдарын меңгеру. Пререквизиттер: Дене шынықтыру. 

Постреквизиттер: Футболды оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Футболдың    даму  бағытын,  дайындық  және  жарыстар 

жүйесінің  негіздерін,  спортшыларды    дайындаудың  негізгі  мәселелерін 

қарастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Футболды    практикалық  жүзінде  тереңдеп  менгеру, 

техникалық әдістерін жетілдіру. Пән оқытушысы: 1. Туракулов Н. 

                              2. Исеев Ш. 

 

2. Ауыр атлетика,  коды -AA 1303,  2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ауыр  атлетиканы  жалпы  дене  дайындығында  жетілдіру 

және  тас қӛтеру техникасының   механизмдерін    түсіну. Пререквизиттер: Дене шынықтыру. 

Постреквизиттер: Тренажердағы жаттығулар. 

Пәннің  мақсаты  Ауыр  атлетикада  жаттығуларды  жетілдіру  жолдарын 

қарастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ауыр  атлеттердің  физикалық  қасиеттерін  жетілдіру 

арқылы  жүктеменің  реттігін  дамыту. Пән оқытушысы: 1. Муталиев Б. 

                              2. Туракулов Н. 

 

3Қол добы,  коды- KD 1307,  2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қол  добында  ойындық  және  теориялық  әдіс-тәсілдерін 

меңгеру. Пререквизиттер: Дене шынықтыру. 

Постреквизиттер: Жеңіл атлетика. 

Пәннің  мақсаты:  Жаттықтырушыларды  қажетті қол  добының  теориялық 

білім алуын қаматамсыз ету. Қысқаша  мазмҧны:  Қол  добының    жалпы  ерекшеліктері  және 

спортшылардың кӛпсатылық  дайындығы. Пән оқытушысы: 1. Муталиев Б. 

                              2. Шегенбаев Н. 

 

4. Қозғалыс ойындары,  коды- KO 1307,  2-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Қозғалыс  ойындарында  жылдамдық  қабілетін  арттыру 

тәсілдерін және әдістерін меңгеру. Пререквизиттер: Дене шынықтыру. 

Постреквизиттер: Баскетбол. 

Пәннің  мақсаты:    Ойын  барысында  қозғалыс  қимылдарының  әдістерін 

үйрену. 


 

 

449  

Қысқаша мазмҧны: Жарыс  арқылы ойыншының ойын  тәсілдерін, ойын 

жүргізу әдістерін  шебер орындауға дайындау. Пән оқытушысы: 1. Туленова Х 

                              2. Абдурасулова Г. 

 

5. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жҥргізу,  коды- MTIKZH 2201,  3-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының 

тарихымен,  түрлерімен  таныстыру.  Құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін, 

оларға  қойылатын  талаптарды,  безендірілуін  жете  меңгерту.Іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

кағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы ролі. ХІХ ғасырдың  ІІ жартысындағы әкімшілік орындарының 

бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған  қазақша  заң 

жинақтары мен ережелері. XIX ғасырдын ІІ жартысындағы эпистолярлық стиль 

материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic қағаздар тілі. Іс кағаздар және 

олардың  түрлері,  стилі,  Қызметтік  хаттар.  Визит  карточкалары.  Жеделхат. 

Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар.  Бұрыштама.  Түйіндеме. 

Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Аныктама.  Кұжаттан  үзінді.  Кұжат 

кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Нұрбек М. 

                              2. Байболова А. 6. Қҧжаттану негіздері,  коды- KN 2201,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесімен,  оларға  

қойылатын  талаптармен,  безендерілуін  жете  меңгерту,  іс-қағаздар  стилінінің 

ӛзіндік  лексикасы  және  ерекшеліктерімен  таныстыру  Кез-келген  мекеменің 

қызметін,  әрекетін  кӛрсететін  құжаттарды  жасау,  толтыру.  Еңбек  

қатынастарын  реттейтін  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде  жазылатын 

мәжіліс  хаттар.  Жеке  тұлғаның  нақты  сипатын  білдіретін  құжаттар.  Алдағы 

болатын істің мән-жайын білдіретін құжаттар. Визит карточкаларындағы мәтін 

ұғымы туралы түсінік. Пән оқытушысы: 1. Қадырбаев Н 

                              2. Байболова А.  

 

450  

7. Кәсіптік спорт,  коды- KS 2216,  3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Жалпы  кәсіби  спорт  түрлерін  зерттеу  және  анықтау 

арқылы жетілдіру әдістерін меңгеру. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  әр  түрлі  саласында 

ұйымдастырылатын жұмыстарын жетілдіру. Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіптік  спорт  тәсілдерінің  техникасы  бойынша 

дағдыны  қалыптастыру  және  әр  түрлі  жастағы  топтармен  сауықтыру 

жұмыстарын орындауға дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Тӛребеков Б. 

                              2. Шегенбаев Н. 

 

8.  Дене  тәрбиесінің  теориялық  және  әдістемелік  негіздері,    коды- 

DTTAN 2216, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дене  шынықтыру    мен  спортты  басқаруда  білім  беру 

саласының  жүйелеу қағидасын білу. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Дене  шынықтыру  және  спорт  саласын  басқаруда  

теориялық және тәжірибелік  негіздерін қарастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Дене  тәрбиесінің  теориялық  және  әдістемелік 

негіздері. Оқу пәні мен ғылымының  дамуы. Оның негізгі кезеңдеріне мәлімет 

беру.  

Пән оқытушысы: 1. Керимов Ф. 

                              2. Исеев Ш. 

 

9. Еркін кҥрес,  коды- EK 2301, 3-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Спорттық  күрес  негізінде  еркін  күрес  түрінің  негізгі 

ерекшеліктерін үйрету әдістемесін меңгеру. Пререквизиттер:  Дене шынықтыру. 

Постреквизиттер: Қазақ күресі. 

Пәннің  мақсаты:  Оқу-жаттықтыру  процесінде  жаттықтырушының 

қабілетін арттырудың ғылыми және тәжірибелік негізгі бағыттарын меңгерту. Қысқаша мазмҧны: Еркін күрес түрлері. Дене шынықтырудың салауатты 

ӛмір салтын қалыптастыру саласында ағартушылық  жұмыстар жүргізу.  Пән оқытушысы: 1. Ӛрісбаев Е. 

 

                              2. Егенбердыев Н.  

 

  

 

 

451  

10. Бокс,  коды- Bo 23013-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Бокс  бойынша  жаттығу  процесін  басқару  және  озық 

педагогикалық-жаттықтырушылық 

тәжірибе 

негізінде 

спортшыларды 

дайындау. Пререквизиттер: Ауыр атлетика. 

Постреквизиттер: Гимнастика. 

Пәннің  мақсаты:  Жылдамдықты,  қорғаныстарды  күшейту  үшін 

қолданатын  арнайы  жаттығуларды  пайдалану  тәсілдерін  және    оқу-жаттығу 

сабақтарында арнайы жаттығуларды үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бокстағы    жалпы  және  арнайы  дене  дайындығын  

жетілдіру формалары мен дағдыларды қалыптастыру.  Пән оқытушысы: 1. Жұмабаев А.   

                              2. Кылышев Е. 

 

11. Дінтану,  коды- DIN 2205, 4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Діннің  шығу  тарихы,  бүкіләлемдік  және  дәстүрлі  діндер, 

қазіргі  әлемдегі  діни  ахуал  және  діни  толеранттық    туралы  түсінік 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы. 

Пәннің  мақсаты:  Діннің  шығу  тарихы  мен  еркін  ойлаудың  тарихи 

кезеңдері туралы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен орны 

туралы обьективті ақпарат беру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай. 

Пән оқытушысы: 1. Досыбаев Н. 

                              2. Мамраимов С. 

 

12. Ислам мәдениетінің тарихы,  коды- IMT 2205, 4-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ислам   дінінің таралуы, ислам мәдениеті  және  діни салт-

дәстүрлері туралы  түсінік қалыптастыру. Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттер: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы. 

Пәннің мақсаты: Студенттерді    ислам мәденитің,   діннің таралуы   және  

діни салт-дәстүрлердің  тарихымен таныстыру.  

 

452  

Қысқаша  мазмҧны:    Ислам  діннің  таралуы  мен  салт-дәстүрлерінің 

дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта  азияға  дін мен 

мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер. 

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                              2. Мейірбеков М. 

 

13.  Гимнастика  оқыту  әдістемесі,    коды-  GOA  2202,  4-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Гимнастикалық жаттығуларды меңгеру. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер: Жеңіл атлетика. 

Пәннің  мақсаты:  «Гимнастика  оқыту  әдістемесі»    пәнінде  әдістемелік 

негіздерін қарастыру. Қысқаша мазмҧны:  Гимнастикада жаттығу әдістері мен тәсілдерді игеру. 

Пән оқытушысы: 1. Әбіш Е. 

                              2. Абдурасулова Г. 

 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет