Элективті пәндер каталогы



жүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет22/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   62

Пән оқытушысы1.Жолдасов С.А.  

                            2.Саулебаев Б.А. 



 

25.

 

Оптика, коды-Opt 3311, 5-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Жарықтың  табиғаты  туралы  түсініктерді  игерту, 

геометриялық оптика заңдарын, түрлі-түсті жарықтардың негізгі құбылыстарын 

түсіндіру және физикалық құбылыстарды зерттеу әдістерін меңгеру қабілеті. 

Пререквизиттер: Элементар физика курсы, электр және магнетизм. 


 

 

160 



 

Постреквизиттер: Атом және атом ядросы физикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  жарықтың  табиғаты  жайлы  және  оның 

затпен  әсерлесуі  мен  таралуында  байқалатын  негізгі  құбылыстар  мен 

заңдылықтарды  түсіндіру.  Интерференция,  дифракция,  поляризация  және 

геометриялық  оптиканың  негізі  заңдылықтарына  сүйеніп  жұмыс  істейтін 

құралдардың жұмыс істеу принципін үйрету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Фотометрияның  негізгі  ұғымдары.  Жарық 

шамаларының  бірліктері.  Кӛріну  функциясы.  Жарықтың  техникалық  және 

энергетикалық шамаларының арасындағы байланыс. Жарық шамаларын ӛлшеу 

әдістері.  Монохорматты  емес  жарықтың  интерференциясы.  Оптикалық  жарық 

жолы. Жарықтың жұқа пленкаларда интерференциялануы. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                              2.Байтасов У. 



 

26.

 

Оптика негіздері, коды-ON 3311, 5-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Оптиканың  негізгі  құбылыстарын  түсіндіру  және  жарық 

құбылыстарының негіздерін терең меңгеру. 



Пререквизиттер: Элементар физика курсы, электр және магнетизм. 

Постреквизиттер:Атом және атом ядросы физикасы. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мамандарға  жарық  құбылыстары  мен  оның 

затпен әсерлесуі және жарық кванттары заңдылықтарын түсіндіру. 



Қысқаша  мазмҧны:  Жарық  құбылыстарымен  танысқан  студенттер  

интерференция,  дифракция,  дисперсия  құбылыстары    және  жарық  кванттары 

негізінде  фотоэлементтердің    техникадағы  пайдалану  жолдарымен  танысады. 

Спектрлік  анализді  қолдану  нәтижесінде  химиялық  элементтердің,  Күннің, 

жұлдыздардың    химиялық    құрамдарын  анықтау  жолдары  мен  атомдық 

ӛндірісте 

заттың 

құрамын 


бақылау 

әдісі 


жарық 

құбылыстарында  

қарастырылады. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                              2.Байтасов У. 



 

27.

 

Атом  және  атом  ядросының  физикасы,  коды-AAYAF  3212,  5-

семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Атом  және  атом  ядросының  түзілісі,  материалдары 

негізінде  ядролық  реакциялардан  келіп  шығатын  физикалық  құбылыстарды 

қарастыру,  атом  ядросындағы  бӛлшектер  мен  ядролардың  физикалық 

аспектілерін ӛз бетінше талдау, жаңа идеяларды туындату қабілеттілігі. 



Пререквизиттер: Электр және магнетизм, оптика. 

Постреквизиттер: Кванттық механика. 

Пәннің  мақсаты:  Денелердің  молекулалық  қозғалысын,  энергиясының 

сақталуын  және  тепе-теңдік  күйінің  сақталу  заңдарын  анықтау  болып 

табылады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Энергияның  деңгейлері  және  оларды  қоздыру 

әдістері. Шағылысу және жұтылу спектрлерінің жалпы сипаттамасы. Спектрдің 



 

 

161 



 

түрлері.  Сутегі  атомының  спектрлік  сериясы.  Бор  постулаттары.  Атом  және 

молекулалар. Атомның периодтық қасиеттері. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                             2.Алматов Д. 



 

28.

 

Атом физикасы, коды-AF 3212, 5-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Атом физикасының мазмұнын меңгеру. 

Пререквизиттер: Электр және магнетизм, оптика. 

Постреквизиттер: Кванттық механика. 

Пәннің  мақсаты:  Атом  және  атом  ядросының  құрылысының  негіздерін 

оқыту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Қысқаша  мазмҧны:  Атом,  атом  ядросының  құрылысы.  Қатты  дене. 

Элементар бӛлшек физикасы. 



Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Алматов Д. 

 

29.

 

Кванттық механика, коды-KM 3215, 5-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Кванттық  теория  негіздерімен  танысады.  Кванттық 

теорияның математикалық аппараттарымен жұмыс істеп үйренеді. 



Пререквизиттер: Классикалық механика. Электродинамика және АСТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Постреквизиттер: Термодинамика және статистикалық физика. 

Пәннің  мақсаты:  Микроәлем  физикасының  жалпы  ұғымдары  және 

принциптерімен танысу. 



Қысқаша  мазмҧны:  Күй  функциясы.  Шредингер  теңдеуі.  Кванттық 

механиканың 

математикалық 

аппараттары. 

Микробӛлшек 

жүйесінің 

механикасы. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Бердалиев Е. 



 

30.

 

 Кванттық  теорияның  шығуы  мен  дамуы,  коды-KTShD  3215,  5-

семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Математикалық  және  механикалық  мәселелердегі 

есептердің  классикалық  қойылуларындағы  физикалық  аспектілерді  ӛз  бетінше 

талдау қабілеттлігі. 

Пререквизиттер: Классикалық механика, электродинамика және АСТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Постреквизиттер: Термодинамика және статистикалық физика. 

Пәннің мақсаты: Кванттық теорияның шығу тарихы мен дамуын оқыту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кванттық  теория  тарихындағы  алғашқы  қадамдар. 

Жарық кванттары туралы тұжырымдар. 



Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                           2.Бердалиев Е. 

 

 

 



 

 

162 



 

31.

 

Электродинамика және САТ, коды-ESAT 3301, 5-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Электромагниттік  ӛріс  теориясы  бойынша  білімін 

теориялық физиканың басқа бӛлімдерін оқып үйренуде қолданады. 



Пререквизиттер: Электр және магнетизм, оптика. 

Постреквизиттер: Кванттық механика. 

Пәннің  мақсаты:  Электр  заряды  мен  электромагниттік  ӛрістің 

қасиеттерімен, олардың ӛзара әсерлесуімен танысу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Қысқаша мазмҧны: Электр заряды және электромагниттік ӛріс. Максвелл 

теңдеулерінің  жүйесі.  Жазық  электромагниттік  толқындар.  Электродинамика 

теңдеулерінің релятивистік коварианттылығы. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Бердышев А. 



 

32.

 

 Физика  электродинамика  негіздері,  коды-Fen  3301,  5-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Классикалық  және  релятивистік  электродинамиканың 

негізгі заңдарын сипаттайтын теңдеулерді қорытып үйренеді.   



Пререквизиттер: Электр және магнетизм. 

Постреквизиттер: Кванттық механика.  

Пәннің  мақсаты:  Электромагниттік  ӛрістің  классикалық  теориясымен 

және оның релятивистік коварианттылығымен танысу.   



Қысқаша  мазмҧны:  Электростатикалық  ӛріс  үшін  Максвелл  теңдеулері. 

Магнитостатикалық  ӛріс  үшін  Максвелл  теңдеулері.  Квазистатикалық 

электромагниттік  ӛріс  үшін  Максвелл  теңдеулері.  Максвелл  теңдеулерінің 

релятивистік коварианттылығы. 



Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Бердышев А. 

 

33.

 

Абайтану, коды-Aba 3202, 6-семестр, 2 кредит.  

Қҧзыреттілігі:Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығымен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. 



Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:Абайтану  курсы  студенттердің  ХІХ  ғасырда  Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұсқасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері. 



 

 

163 



 

М.Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының таралу жолдары. Абай ӛлеңдерін түпнұсқа қалпына келтіру.  

Пән оқытушысы: 1.Абенова Л.  

                            2.Байболова А. 



 

34.

 

Ыбырайтану, коды-Ybr 3202, 6-семестр, 2 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. 



Пререквизиттер: Жоқ.. 

Постреквизиттер: Жоқ.. 

Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу.  



Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. 


Ы.Алтынсарин  жазба  әдебиетке  тән  проза  жанрының  негізін  салушы. 

Ыбырай -ғалым, этногроф. Ыбырай  Алтынсарин  - реалист жазушы, ағартушы, 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні. 



Пән оқытушысы: 1.Абенова Л.  

                            2.Байболова А.  



 

35.

 

 Заттардың  электрондық  теориясы,  коды-ZET  3302,  6-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі: Қатты дененің қозғалысын теориялық механика негізіндегі 

қарастыру нәтижелерін білу. 



Пререквизиттер: Электр және магнетизм. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ.  

Пәннің  мақсаты:  Микроәлемдегі  процесстерді  түсіндіру,  талдау  және 

зерттеу жұмыстарын оқыту. 



Қысқаша  мазмҧны:  Кристалл  торы.  Кристалдағы  кинетикалық 

құбылыстар. Плазма. 



Пән оқытушысы: 1.Жамединова А. 

                            2.Алматов Д. 



 

36.

 

 Металдардың  электрондық  теориясы,  коды-MET  3302,  6-семестр, 

3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Металдардың электрондық теориясын теориялық механика 

негізіндегі қарастыру нәтижелерін білу. 



Пререквизиттер: Электр және магнетизм. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ.  

Пәннің  мақсаты:  Металдардың  электрондық  теориясы  негіздері  туралы 

түсінік қалыптастыру. 



Қысқаша  мазмҧны:  Металдардағы  электрлік  ток.  Металдардың  электр 

ӛткізгіштігі. 



 

 

164 



 

Пән оқытушысы: 1.Жамединова А. 

                            2.Алматов Д. 



 

37.  Физиканың  компьютерлік  негіздері,  коды-FKA  3305,  6-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Физикада  компьютерді  қолдану  және  оны  практикада 

пайдалану, физиканың компьютерлік әдістеріне үйретеді. 



Пререквизиттер: Элементар физика курсы, информатика. 

Постреквизиттер:  Жеке  пәндерді  оқытуда  компьютерлік  әдістерді 

қолдану. 



Пәннің  мақсаты:  Деректерді  ӛңдеу  жүйесінің   техникалық  негізі  ретінде 

компьютердің 

мүмкіншілігі 

пайдаланатын 

бағдарламалық 

жасаумен 

(программалаумен) байланысты мәліметтермен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Программалау  -  бағдарлама  құрумен  байланысты 

теориялық  және  практикалық  іс-әрекет.  Программалау  -  бағдарлама  құрудың 

әдістері  мен  құралдарын  құру  және  қолдануға,  зерттеуге  бағытталған  ғылыми 

пәндер  кешеніне  негізделген.  Программалау  формальді  грамматикамен 

анықталатын программалау тілдерінің кӛмегімен жүзеге асырылады.  

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Байтасов У. 



 

38. Ақпараттық технология, коды-AT 3305, 6-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Бұл  курс  жалпы  ғылыми  пән  болып  есептелінеді  және  ол 

бағдарлама құрастырудың тиімді және рациональды әдістеріне үйретеді. 



Пререквизиттер: Элементар физика курсы, информатика. 

Постреквизиттер: Ақпараттық технологияны қолдану. 

Пәннің мақсаты: Адамның талдау жасай отырып, нәтижесінде белгілі бір 

әрекетті орындау арқылы шешімдер қабылдай алатындай ақпаратты ӛңдіру. 



Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттың  берілу  формалары.  Алгебра  логикасы. 

Логикалық 

байланыстар, 

мәндер, 


сӛйлемдер. 

Алгоритмнің 

түрлері. 

Компьютерлік  графика  ұғымы.  Дербес  компьютердегі  пайдаланушының 

жұмысын ұйымдастырудағы операциялық жүйенің ролі. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Байтасов У. 

 

39.Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері, коды-

SFFKN 4214, 7-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Белгілі  физикалық  заңдылықтардың  мағынасын  айқын 

түсініп, дұрыс баяндау. 



Пререквизиттер: Молекулалық физика. 

 Постреквизиттер: Арнайы курстар. 

Пәннің мақсаты: Денелердің қозғалысын, энергиясының сақталуын және 

тепе-теңдік күйінің сақталу заңдарын анықтау. 



 

 

165 



 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Термодинамиканың 

заңдылықтары. 

Термодинамиканың параметрлері. Термодинамиканың үлестіру заңдылықтары. 



Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Байтасов У. 



 

40.  Физикалық  кинетика  негiздері,  коды-FKN  4214,  7-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Физикалық  заңдарды  және  құбылыстарды  түсіндіру, 

есептердің физикалық  мағынасын  ашу,  есептерді  әртүрлі  тәсілдермен  шығару, 

әртүрлі  эксперименттерді  орындаудың  жолдарын,  физикалық  құралдармен 

жұмыс істей білу. 



Пререквизиттер: Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм. 

Постреквизиттер: Арнайы курстар. 

Пәннің мақсаты: Тепе-тең емес ортадағы процесстердің микроскопиялық 

теориясын оқыту. 



Қысқаша  мазмҧны:  Газдардың  кинетикалық  теориясы.  Кинетикалық 

теңдеу. Газдар және плазма. 



Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                             2.Байтасов У. 



 

41.  Физика  есептерін  шешу  әдістемесі,  коды-FEShA  4304,  7-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі: Есеп шығарудың әр түрлі тәсілдерін меңгереді. 

Пререквизиттер: Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, 

оптика. 


Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет. 

Пәннің мақсаты: Есеп шығару тәсілдері мен алгоритмдерін меңгеру және 

оқушыларға физикалық есептерді шығару жолдарын түсіндіру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Қысқаша 

мазмҧны: 

Физикалық 

теориялар, 

заңдар 


олардағы 

математикалық ӛрнектері, есеп түрлері. Физикалық есептерді шығару әдістері. 



Пән оқытушысы: 1.Бердалиева Т. 

                             2.Алматов Д. 



 

42. Орта мектепте физика есептерін шешу әдістемесі,  коды-OMFEShA 

4304, 7-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі: Оқушыларға есеп шығару  тәсілдерін үйретуді меңгеру,  іс-

тәжірибеде қолдана білу. 



Пререквизиттер: Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, 

оптика. 


Постреквизиттер: Педагогикалық қызмет. 

Пәннің  мақсаты:  Мектептегі  физикалық  есептердің 

қойылуы, 

классификациясы,  шығару  тәсілдері  мен  әдістері  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

166 



 

Қысқаша  мазмҧны:  Физикалық  есеп.  Есептердің  классификациясы. 

Физикалық есептерді шығару ережесімен тәсілдері.  



Пән оқытушысы: 1.Бердалиева Т. 

                           2.Алматов Д. 



 

43.  Физиканың  компьютерлік  негіздері,  коды-FKA  4305  7-семестр,  3 

кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Физикада  компьютерді  қолдану  және  оны  практикада 

пайдалану, физиканың компьютерлік әдістеріне үйретеді. 



Пререквизиттер: Элементар физика курсы, информатика. 

Постреквизиттер:  Жеке  пәндерді  оқытуда  компьютерлік  әдістерді 

қолдану. 



Пәннің  мақсаты:  Деректерді  ӛңдеу  жүйесінің   техникалық  негізі  ретінде 

компьютердің 

мүмкіншілігі 

пайдаланатын 

бағдарламалық 

жасаумен 

(программалаумен) байланысты. 

Қысқаша  мазмҧны:  Программалау  -  бағдарлама  құрумен  байланысты 

теориялық  және  практикалық  іс-әрекет.  Программалау  -  бағдарлама  құрудың 

әдістері  мен  құралдарын  құру  және  қолдануға,  зерттеуге  бағыталған  ғылыми 

пәндер  кешеніне  негізделген.  Программалау  формальді  грамматикамен 

анықталатын программалау тілдерінің кӛмегімен жүзеге асырылады.  

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Байтасов У. 



 

44. Ақпарат технологиялары, коды-AT 4305, 7-семестр, 3 кредит.  

Қҧзыреттілігі:  Бұл  курс  жалпы  ғылыми  пән  болып  есептелінеді  және  ол 

бағдарлама құрастырудың тиімді және рациональды әдістеріне үйретеді. 



Пререквизиттер: Элементар физика курсы, информатика. 

Постреквизиттер: Ақпараттық технологияны қолдану. 

Пәннің мақсаты: Адамның талдау жасай отырып, нәтижесінде белгілі бір 

әрекетті орындау арқылы шешімдер қабылдай алатындай ақпаратты ӛңдіру. 



Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттың  берілу  формалары.  Алгебра  логикасы. 

Логикалық 

байланыстар, 

мәндер, 


сӛйлемдер. 

Алгоритмнің 

түрлері. 

Компьютерлік  графика  ұғымы.  Дербес  компьютердегі  пайдаланушының 

жұмысын ұйымдастырудағы операциялық жүйенің ролі. 

Пән оқытушысы: 1.Улукбаев Қ. 

                            2.Байтасов У. 



 

45. Бір тҧтас орта физикасы, коды-BTOF 4307, 7-семестр, 3 кредит.  

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет