Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет39/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   62

Қысқаша мазмҧны:  Органикалық химия теориясының дамуының негізгі 

этаптары.  Химиялық  құрылыс 

теориясындағы  электрондық 

түсінік. 

Конформациялық анализдің негізі. Стереохимия негіздері. Органикалық синтез 

реакциялары.  Органикалық  қосылыстардың  қышқылдығы  мен  негізділігі. 

Қаныққан  кӛміртегі  атомындағы  нуклеофильді  орынбасу.  Ароматты  жүйедегі 

электрофильді  және  нуклеофильді  орынбасу  реакциялары.  Кӛміртек  атомы 

арасындағы  еселік  байланыстарға  электрофильді  қосылу  реакциялары. 

Кӛміртегі-оттегі  қос  байланысы  бойынша  нуклеофильді  қосылу.Тотығу-

тотықсыздану реакцияларының механизмі. 

Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Мадыханова Қ. 

 

52.  Органикалық  заттардың  физикасы  мен  химиясы,  коды  -  OZFH 

4308,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Органикалық 

қосылыстардың 

қасиеттерін,полимер 

материалдар химиясын және оларды синтездеу, анықтау тәсілдерін меңгереді. 


 

 

284  

Пререквизиттер: Органикалық химияның теориялық негіздер 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің мақсаты: органикалық  химиядан  іргелі  білім беру, органикалық 

қосылыстардың    негізін  кластарын  олардың  химиялық  және  физикалық 

қасиеттерін, алыну жолдарын,қолданылу саласын оқып үйрету 

Қысқаша мазмҧны:  Кӛмірсутек шикізаты, оның құрамы және қасиеттері; 

мұнай, газ және кӛмірдің пайда болу заңдылықтары, оларды ӛңдеудің физико-

химиялық негіздері; кӛмірсутек шикізатының гетероатомдық қосылыстарының 

және  кӛмірсутектерінің  физико-химиялық  зерттеу  әдістері,  ӛңдеу  кезіндегі 

олардың ӛзгеру заңдылықтары; ӛнімдерінің қасиеттері. 

Пән оқытушысы: 1.  Абдуразова П. 

   


                   2. Мадыханова Қ. 

 

53.  12-жылдық  мектепте  қҧзіреттілікті  оқыту  және  бағалау,  коды  - 

MKOB 4302,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

ӛзінің 


келешекте 

алатын 


кәсібінің 

әлеуметтік 

маңыздылығын түсінуі, кәсіби қызметті іске асыру. 

Пререквизиттер: химияны оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  мектепте  химияны  оқытудың  құзіреттілік  негіздерін, 

химияны  оқытудан  күтетін  нәтижелерді  бағалау  тәсілдерін,  оқушылардың 

химиядан кӛрсететін жетістіктерінің деңгейлерін, негізгі және бағдарлы мектеп 

оқушыларының оқу жетістіктерін бағалаудың жалпылама критерийін,  олардың 

химиялық әрекеттесу қабілеттері туралы мәліметттер береді. 

Қысқаша  мазмҧны:    Мектепте  химияны  оқытудың  құзіреттілікті 

негіздері.  Ақпараттық құзіреттілік, Коммуникативтік құзіреттілік, Проблемалы 

құзіреттілігі, олардың аспекттері. 

Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                   2. Кулумбетова О. 

 

54.  Химияны  оқытудың  заманауи  технологиясы,  коды  -  НОZT  4309,  

7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  білім  берудегі  авторлық  жаңашылдық  идеяларды  іске 

асыру,  стандартты  емес  және  альтернативті  шешім  таба  білу  біліктері  мен 

дағдыларын  меңгеру,  сыни  тұрғысынан  ойлауға,  жаңа  педагогикалық 

идеяларды генерациялауға қабілетті болу. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Білім  алушылардың    білімін  сапалы  ету,  оның 

толыққанды жеке тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік жасау. Қысқаша мазмҧны:  инновациялық әдіс-тәсілдерді оқыту үрдісіне енгізу 

барысы  танымдық  іс-әрекеттер  түрлерінің  мзмұнын,  белгілі  деңгейде 

белсенділігін  кӛздейді.  Осы  екі  үрдістің  ӛзара  сапалы  нәтижесінде  оқушының 

ӛз  ісіне  сенімділігін,  жауапкершілік  сезімін,  шығармашылық  қабілеттілігін  

 

285  

қалыптастыру  мақсатын  жүзеге    асыруға  жағдай  туғызатын  оқытудың 

инновациялық негізгі түрлері анықталады. 

Пән оқытушысы: 1. Абдуразова П. 

   


                  2. Кулумбетова О. 

 

14. Мамандығы: 5В011600 - География 

Академиялық дәрежесі: 5В011600 - География мамандығы бойынша  

білім бакалавры. 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 
Жоқ 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 19 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


ZhZH 1210 

FiGBK 1210 

1. Жалпы жертану 

2. Физикалық география-

ның бастапқы курсы 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

БП 


Geo 1211 

MiN 1211 

1. Геология 

2. Минералогия негіздері  

 

286  

БП 


PAD 

1204 


Психология 

және адам 

дамуы БП KTN 1212 

GeO 1212 

1. Картография, 

топография негіздерімен 

2. Геодезия 2-курс 3-семестр - 19 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП ShOAFG 

3209 


FGA 3209 

1. Шетелдік Орта Азияның 

физикалық географиясы 

2. Физикалық географияны 

аудандастыру 

БП PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы БП SZhE 2214 

AlM 2214 

1.Жалпы гидрология 

2. Әлемдік мұхит 

БП 


ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

БП 


ToG  2217 

TT 2217 


1. Топырақ географиясы 

2. Топырақтану 4-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент – 12 кредит 

Таңдау компоненті – 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП TMDKKEM  

2215 


TPEGN 2215 

1. ТМД және 

Қазақстандағы қазіргі 

экологиялық мәселелер 

2. Табиғатты 

пайдаланудың 

экономикалық - 

географиялық негіздері 

ЖБП 


KN 

2410 


Құқық негіздері 

КП AESGK 2218 

BTDGN 2218 

1. Әлеуметтік, 

экономикалық және саяси  

географияға кіріспе 

2. Басқару және тұрақты 

дамудың географиялық 

негіздері 

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

  

 

 КП 

Zh  


2302 

Жаратылыстану 

 

  

 

3-курс 5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 5 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін  

 

287  

қалыптастыру 

технологиясы 

БП 


GOA 

3209 


Географияны 

оқыту әдістемесі 

БП 


ShOAFG 

3209 


FGA 3209 

1. Шетелдік Орта Азияның 

физикалық географиясы 

2. Физикалық географияны 

аудандастыру 

  

 

 БП 

TMDKKEM  

2215 

TPEGN 2215 1. ТМД және 

Қазақстандағы қазіргі 

экологиялық мәселелер 

2. Табиғатты 

пайдаланудың 

экономикалық - 

географиялық негіздері 

  

 

 КП 

TMDFG 


3306 

GeoAJ 3306 

1. ТМД-ның физикалық 

географиясы 

2. Геоақпараттық жүйелер 

  

 

 КП 

TEN 2307 

KRTG 2307 

1. Туризм және 

экскурсиятану негіздері 

2. Қазақстан 

Республикасының туризм 

географиясы 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 7 кредит 

Таңдау компоненті – 11 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


TZhTM

A 3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі  

БП 


Lan 3213 

Klan 3213 

1. Ландшафттану 

2. Қазақстан ландшафты 

КП 


Zh  

3302 


Жаратылыстану 

  

КП 


KFG 3302 

KTZ 3302 

1. Қазақстанның 

физикалық географиясы 

2. Қазақстанның 

табиғатының зерттелуі 

 

  

 

КП TKEKT 3308 

GeoE 3308 

 1. Табиғатты қорғау және 

ерекше қорғалатын 

территориялар 

2. Геоэкология 4-курс 

7-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП OTEN 4208 

DZhTRG 


4208 

1. Ӛндірістің   техникалық 

- экономикалық  негіздері 

2. Дүние жүзінің табиғат 

ресурстары географиясы 

  

Жоқ 

 

БП ShOAFG 

3209 


FGA 3209 

1. Шетелдік Орта Азияның 

физикалық географиясы 

2. Физикалық географияны 

аудандастыру  

 

288  

 

  

 

КП AL 4216 

ReG 4216 

1. Антропогенді ландшафт 

2. Рекреациялық география 

 

  

 

КП KGDG 4206  

JG 4206                                                                                                                                                                                               

1. Қазіргі дүние 

географиясы 

2. Жаһандық география 

  

 

 КП 

DSEAG 4304 

SG 4304 

1. Дүниежүзінің 

экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы 

2. Саяси география 

  

 

 КП 

DZhShG 


4305 

OG 4305 


1. Дүние жүзінің 

шаруашылық географиясы 

2. Ӛнеркәсіп географиясы  1. Жалпы жертану, коды - ZhZH 1210,  2- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Жалпы жертану туралы түсініктер қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:Студенттерді  географиялық  қабық,  оның  шекаралары, 

құрылысы мен негізгі даму кезеңдерімен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:Әлем  кеңістігіндегі  Жер:  пішіні,  қозғалыстары  және 

оның  географиялық  салдарлары.  Жердің  ішкі  құрылысы  және  шығу  тегі.  Жер  

бедері.  Жер  бедерінің  қалыптасуының  жалпы  заңдылықтары.  Жер  бедерінің 

жылу мен ылғал таралуына ықпалы.  Атмосфера, оның құрамы мен құрылысы. 

Күн  радиациясы;  радиациялық  және  жылулық  баланс.  Жердің  жылулық 

режимі.  Атмосферадағы  су.  Ауа  қысымы,  желдер  және  олардың  сипаттамасы. 

Атмосфераның  жалпы  айналымы.  Ауа  райы  туралы  түсінік.  Жер  климаттары. 

Гидросфера,  Дүниежүзілік  мұхит  және  оның  құрамдас  бӛліктері.  Мұхит 

суының  қасиеттері.  Су  айналымы  және  мұхиттағы  басқа  да  су  қозғалыстары. 

Құрлық  сулары.  Биосфера,  оның  шекаралары,  құрамы  мен  құрылысы. 

Атмосфера, литосфера және гидросфера дамуындағы тірі заттың ролі. Зат  пен 

энергияның  биологиялық  айналымы.  Географиялық  қабық,  оның  шекаралары, 

құрылысы, сапалық кӛрсеткіштері, негізгі даму кезеңдері. Географиялық қабық 

заңдылықтары.  Ландшафттар  туралы  түсінік.  Географиялық  орта  және  қоғам. 

ҒТР  заманындағы  адамзаттың  экологиялық  проблемалары.  Ноосфера  туралы 

түсінік. Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

                              2. Дошманов Е.Қ.  

2.Физикалық  географияның  бастапқы  курсы,  коды  -  FiGBK 1210,    2- 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Физикалық географияға түсініктер қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  физикалық географияның заңдылықтары-

мен таныстыру.   

 

289  

Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Жер-  Күн  жүйесінің  планетасы.  План  және 

карта.  Жер  қабықтары.  Литосфреа.  Атмосфера.  Гидросфера.  Биосфера. 

Географиялық қабық. Жер бетіндегі адамзат. 

Пән оқытушысы: 1. Сариева Ш.Ж. 

                              2. Дошманов Е.Қ.  

3. Геология, коды - Geo 1211, 2- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Жердің құрылысы, құрамы, жаралу тегі және дамуы туралы    

түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  Жер  планетасының    және  оның  беткі 

қатты  қабаттарының  құрамы,  құрылысы,  жаралу  тегі  және    дамуымен 

таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты мен міндеттері. Жердің физикалық 

қасиеттері. Жердің  ішкі құрылысы. Жердің  химиялық құрамы. Жердің сыртқы 

қабықтары.Жер  мен  жер  қыртысы  жасы.  Геохронологиялық  кесте.  Эндогендік 

(ішкі)  процес  тер.  Экзогендік  (сыртқы)  процес  тер,  олардың  факторлары. 

Жердің  геологиялық  даму  тарихының  негізгі  кезеңдері.  Палеогеография 

негіздері.  Тау  жыныстарының  геологиялық  жасы.  Минералогия    мен 

кристаллография  негізлері.  Жыныстарың  абсолютті  және  салыстырмалы  

жасын анықтау әдістері. Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

4. Минералогия негіздері, коды - MiN 1211,  2- семестр, 3 кредит. 

Қҧзіреттілігі: Минералдар туралы жалпы  түсініктерді қалыптастыру 

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  минералдардың  химиялық  құрамымен, 

таралу заңдылығымен және практикалық маңызымен таныстыру.  Қысқаша мазмҧны: Минералдар туралы жалпы мәліметтер және олардың 

жіктелуі.Минералдардың  физикалық  қасиеттері.  Минералдардың  негізгі 

топтары және оларға жеке сипаттама. 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С. 

 

5.  Картография,  топография  негіздерімен,  коды  -  KTN  1212,    2- 

семестр, 4 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Картография,  топография  негіздері  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. Пререквизиттер:  Жоқ 

Постреквизиттер: Жалпы гидрология 

 

 

290  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  географиялық  карталардың  жіктелуімен, 

карта түрлері және типтерімен. таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Картографияның  пәні  мен  құрылымы.  Ғылым 

жүйесіндегі картография. Карта: термин және анықтамасы. Географиялық карта 

элементтері.  Карталарды  жіктеу.  Карта  түрлері  мен  типтері.  Географиялық 

карталарға тән белгілер. Карталардың математикалық негізі. Геодезиялық негіз.  

Масштаб,  картографиялық  проекциялар  мен  картографиялық  торлар. 

Карталардағы  бұрмаланулар  және  олардың  түрлері.  Картографиялық  бейнелеу 

тәсілдері. 

Жалпыгеографиялық 

карталар. 

Картографиялық 

жинақтау. 

Жинақтаудың  мәні  және  түрлері.  Картаграфиялық  басылымдардың  жүйесі. 

Географиялық 

атластар. 

Тақырыптық 

карталар. 

Мектепке 

арналған 

картографиялық басылымдар. Карталарды пайдалану. Картографиялық  зерттеу 

әдістері.  Карталарды  жасау.  Ірі  масштабты  карталарды  жасау  әдістері. 

Карталарды жасау. Ірі масштабты карталарды жасау әдістері. Жергілікті жердің 

түсірілімдері.  Ұсақ  масштабты  карталарды  жасау  әдістері.  Геоақпараттық 

картография 

Пән оқытушысы: 1. Аманбаев Н.С. 

                              2. Дошманов Е.Қ.  

6. Геодезия, коды -  GeO 1212,  2- семестр, 4 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Геодезиялық  әдістерді  қолдану  туралы  түсініктерді 

қалыптастыру. Пререквизиттер:  Жоқ 

Постреквизиттер: Жалпы гидрология 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  геодезиялық  әдістерді  қолданумен, 

геодезиялық барлау түрлерімен  таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Әртүрлі ғимараттарды жобалау, құру және пайдалану 

кезіндегі  геодезиялық  қамтамасыз  етудің  әдістері,  табиғат  ресустарын  қорғау 

және игеру, зерттеу және  жер  кадастыры үшін геодезиялық әдістерді қолдану, 

геодезиялық  іздеулер,  жобалы  мәліметтерді  болмысқа  шығару  үшін 

геодезиялық дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Исмайлова К.Б. 

                              2. Аманбаев Н.С.  

7.  Мемлекеттік  тілде  іс-қағаздарын  жҥргізу,  коды-MTIKZh  2301,  3- 

семестр, 1 кредит. 

Қҧзіреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: 

Жоқ


 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. 


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет